LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zlem ifadesini içeren 236 kelime bulundu...

abisten

 • Gizli, gizleme. (Farsça)
 • Gebe. (Farsça)
 • Dişilik. (Farsça)

adem-i tarassut

 • Gözlemlememe.

adese-i ayniyye

 • Gözleme merceği.

arman / آرمان

 • Hasret, özleyiş, özleme. (Farsça)
 • Nedâmet, pişman olma. (Farsça)
 • Eseflenme, teessüf. (Farsça)
 • Sıkıntı, rahatsızlık, zahmet. (Farsça)
 • Özlem. (Farsça)
 • Sıkıntı. (Farsça)

ashab-ı şuhud

 • Görülmeyen âlemlerdeki hakikatleri gözlemleyebilen kişiler.

baky

 • Bakmak, nazar.
 • Muntazır olup yol gözlemek.

berdaht

 • Pürüzünü giderme. Pürüzsüz yapma. (Farsça)
 • Cilâlama, parlatma. (Farsça)
 • Düzleme, düzeltme. (Farsça)

bihicap / bîhicap

 • Perdesiz, gizlemeksizin.

buye

 • Özleme, hasret.

cahcaha

 • Gönlünde olan sırrını gizlemek.
 • Çağırmak.
 • Su sesi.

cenn

 • (Cünün) Bir şeyi setretmek, gizlemek.
 • Ana karnındaki cenin, gizli olmak.

cerbeze

 • Aldatıcı sözlerle kurnazlık etme. Fazla sözlerle aldatıcılık. Haklı ve haksız sözlerle hakikatı gizleme.
 • Beceriklilik, fetânet ile temyiz ve cesaret-i mutedile ve kuvvet-i idareden ibâret olan sıfat-ı zihniye. (Bu kelime, Arabçada: Hilekârlık, kurnazlık gibi aşağılayıcı bir mânâda ku

ceşş

 • Dövmek.
 • Kırmak.
 • Vurmak, darp.
 • Bir nesneyi pâk etmek, temizlemek.

da'ussıla / dâ'ussıla / داء الصله

 • Yurdunu özleme, köyünü özleme. (Arapça)

dahc

 • Gizlemek, örtmek.

dahh

 • Yer altında bir şey gizlemek.

daüssıla / dâüssıla

 • Vatan özlemi.

dehen-şuy

 • Ağız temizleme, ağız yıkama.

deles

 • Karanlık.
 • Yaz sonunda yapraklanır bir ot.
 • Bir şeyi gizlemek.

dels

 • Karanlık, zulmet.
 • Bir şeyi saklamak, gizlemek.
 • Sonbaharda yapraklanan bir ot çeşiti.

dil-teşne

 • Kalbi susamış. Gönlü çok istekli, çok özlemiş. (Farsça)

ehl-i keşf

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözlemleme seviyesine ulaşmış insanlar.

ehl-i keşif

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözlemleme seviyesine ulaşmış insanlar.

ehl-i keşif ve keramet

 • Allah'ın bir ikramı olarak, olağanüstü hal ve hareketlerin kendilerinde görüldüğü velî zâtlar ve mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler.

ehl-i keşif ve velayet / ehl-i keşif ve velâyet

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar, veliler.

ehl-i keşif ve zevk ve şuhud ve müşahede

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip olan veli zâtlar (k-ş-f;.

ehl-i tahkik ve keşif

 • Maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar.

ehl-i velayet ve şuhud / ehl-i velâyet ve şuhud

 • Mâneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini Allah'ın lütuf ve ihsanıyla gözleme yeteneğine sahip insanlar, velîler.

ersad

 • (Tekili: Rasad) Rasadlar, gözlemler, gözetlemeler, gözlemeler.

ev'iye

 • (Tekili: Viâ) Mahfazalar, kaplar, gizlemeye veya saklamaya yarayan şeyler.
 • Damarlar.

ezlem

 • (Bak: Azlem)

fiil-i tanzif ve tathir

 • Temizleme fiili, işi.

galat-ı tahakkümi / galat-ı tahakkümî

 • Bir kelimenin gerek lâfzı ve gerekse mânası itibariyle herkesin kullandığı gibi kullanılmaması.Bu, başlıca üş şeyden olur:1- Nazımda vezne uydurmak için bir kelimenin telâffuzunu değiştirmek, hecesini uzatmak ve kısaltmak yahut harfini gizlemek.2- Çeşitli mânâları olan bir kelimeyi meşhur olmayan bi

gatt

 • Birbirine tâbi olmak.
 • Gizlemek.
 • Mükedder etmek, üzmek.
 • Suya dalmak.

hab'

 • Gizli, saklı, hafi.
 • Gizlemek, örtmek, setretmek.

hafy

 • Gizlemek.
 • Setretmek, örtmek.
 • İzhar etmek, görünmek.
 • Parlamak, yıldıramak.

hakd

 • Kin tutmak. Adâvetini gizlemek.

halc

 • Pamuğu temizlemek, havalandırmak ve kabartmak için yay ile atmak.

hallakıyet-i umumiye / hallâkıyet-i umumîye

 • Bütün varlıklar âleminde gözlemlenen Allah'ın yaratıcılık özelliği.

hamm

 • Kuyuyu temizlemek.
 • Evi süpürmek.
 • Etin kokması.

hasıraltı etmek

 • Ist: Unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Hasır, eskiden halı ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir.

hasret / حسرت

 • Özlem. (Arapça)
 • Hasret çekmek: Özlem duymak. (Arapça)

hasret-keş

 • Özlemiş, özleyen, hasret çeken. (Farsça)

hazen

 • (Çoğulu: Hızân) Etin kokması.
 • Toplamak, cem'edip yığmak.
 • Gizlemek, saklamak.

hazine-i hassa-i rahmet nazırı / hazine-i hassa-i rahmet nâzırı

 • İlahi rahmetin çok özel hazinelerinin gözlemcisi.

hels

 • Çok hayır.
 • Gizlemek, saklamak.

hems

 • Gizli ses. Çok gizli. Sesi gizlemek.
 • Ağzı açmadan lokma çiğnemek.
 • Fütursuz olarak geceleyin yola gitmek.
 • Peçe.
 • Sıkmak.
 • Kırmak.

hicab

 • Perde. Örtü. Hâil.
 • Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek.
 • Men'etmek.
 • Allah ile kul arasındaki perde.
 • Setretmek. Gizlemek.

hidase

 • Pâk etmek, temizlemek.
 • Kahramanlık, yiğitlik.
 • Abdest bozmak.

hikmet-i ipham

 • Bir şeyi gizlemenin hikmeti.

i'zab

 • Suyu temizleme.
 • Vazgeçme.
 • Azaba düşürme veya düşürülme.

idgam

 • Gizlemek.
 • Bir şeyi bir yere koymak.
 • Tecvidde: Aynı cinsten olan harfleri birbirine katarak iki def'a okumak. Şeddeli okumak veya yazılmak.
 • Gizleme.

iftiras

 • Fırsat gözlemek. Fırsatı ganimet bilmek.

ihba'

 • Örtmek, saklamak, gizlemek.
 • Ateşi basıp söndürmek.

ihbas

 • Eteğinde bir şey gizleme.
 • Hapsetme.
 • Vakfetme. Hayır yollarında mal ve hayvan bağışlama.

ıhdar

 • Kendini gözlemek.
 • Bir yerde durmak, ikâmet.

ihfa / ihfâ / اخفا

 • Saklamak. Gizlemek. Ketmetmek. Gizlenilmek.
 • Tecvidde: Harflerden birisini söylerken gizli ve zayıf söylemek.
 • Gizleme.
 • Saklamak, gizlemek.
 • Örtmek, gizlemek; tecvidde bir terim. On beş ihfâ harflerinden önce gelen tenvin veya sâkin nunu, izhâr (birbirinden ayırmak) ile idgâm (birbirine katmak) arasında, şeddeden uzak olarak gunne ile genizden çıkarmak.
 • Gizleme, saklama.
 • Gizleme, saklama. (Arapça)

ihlas / ihlâs

 • Hâlis, temiz etmek, niyyeti düzeltmek, temizlemek, dünyâ menfaatini düşünmeden bütün işlerini, ibâdetlerini yalnız Allah için yapmak.

ihtiba'

 • (Habâ. dan) İyice saklayıp gizleme.

ihtimam-ı beyt

 • Evi süpürme, temizleme.

ıhtizan

 • Sırrı gizlemek.

ihvan-üs-safa / ihvân-üs-safâ

 • On birinci asrın ikinci yarısında Basra'da ortaya çıkan; "İslâmiyete birçok vehimler karışmış, onu bu vehimlerden temizlemek ancak felsefe ile mümkündür. İslâm dînini felsefe vâsıtasıyla saf hâle getirmelidir" diyen sapık ve gizli bir cemiyet, ekol.

ikman

 • Gizleme, saklama, örtme.

iknan

 • Örtme, saklama, gizleme.

iktam

 • (Ketm. den) Gizleme, saklama.

iktitam

 • (Ketm. den) Ketmetme, gizleme, saklama.
 • Sararma.

ilgaz

 • (Lugaz. dan) Sözde maksadı gizleme.

inkar / inkâr

 • Bilmeme, tanımama. Yaptığını ve söylediğini gizleme.
 • Yapmadım deme ve ayak direme.
 • Reddetme.

intihaz

 • Fırsat bilip kaçırmamak. Fırsat gözlemek.

intizar

 • (Nazar. dan) Gözlemek. Ümidederek beklemek.
 • Bekleme, gözleme.

irtikab

 • Bekleme, gözleme.
 • Ümit etme, umma.

israr

 • (Sırr. dan) Sır saklamak, gizlemek. Gizlenmesi lâzım bir şeyi gizlemek.

ıstıhab

 • Saklama, gizleme.
 • Dostluk kurma.
 • Konuşma, musâhabe etme.

istihal / istihâl

 • Temizleme.

istiktam

 • Gizlemeğe çalışma. Saklamak için uğraşma.

istinan

 • Misvâk kullanma. Dişleri temizleme. (Misvâk kullanmak, sünnet-i seniyyedendir.)

istinca / istincâ

 • Birisinden maksadını istihsal etmek.
 • İlm-i Hâlde: Pislikten temizlenmek. Abdest bozduktan sonra veya abdest almadan evvel; kan, sidik, meni' gibi şeylerin çıktıkları yeri temizlemek.
 • Önden ve arkadan necâset çıkınca bu yerleri yıkamak, temizlemek.

istinsar

 • Burna su veya başka bir ilâç çekip temizleme.
 • Püskürme.

iştiyak

 • Fazla arzu ve şevk. Tahassür. Hasret çekmek. Özlemek. Göreceği gelmek.
 • Fazla arzu ve şevk. Hasret çekmek, özlemek.

iştiyak-ı vatan

 • Vatan özlemi.

iştiyakan

 • Şevkle, hasretle, özlem duyarak.

ittiba / ittibâ / اتباع

 • Uyma, izleme. (Arapça)
 • İttibâ etmek: Uymak, izlemek. (Arapça)

ızmar

 • (İzmâr) Kalbde gizlemek, saklamak. Belli etmemek.

izmar / izmâr

 • Gizleme, saklama.

kaff

 • Parmak arasına birşey gizlemek.
 • Ot kurutmak.

kalb tasfiyesi

 • Kalbi, İslâmiyet'in beğenmediği şeylerden, günâhlardan, kötü düşüncelerden kurtarmak, temizlemek.

kaş / kâş

 • Çok istek, arzu, özleme. (Farsça)

kaşki

 • "Keşke, ne olurdu" gibi, özleme veya pişmanlık ifade eder. (Farsça)

kemn

 • Gizlemek, gizlenmek.

kemy

 • Gizlemek, ketmetmek.

ketm / كتم

 • Saklamak. Gizlemek. Sır tutmak. Söylememek.
 • Gizleme.
 • Gizleme, sır tutma, söylememe.
 • Gizleme, saklama. (Arapça)

ketmetmek

 • Gizlemek.
 • Söylemeyerek gizlemek, üstünü örtmek.

kilaet

 • Korumak. Gözlemek. Muhafaza.

künun

 • Birşeyi gizleme, saklı tutma.

levt

 • Gizlemek, saklamak.
 • Sorduklarını değil de başkasını haber vermek.

ma'kul ilimler / ma'kûl ilimler

 • His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe (deney, gözlem) ile ve hesâb edilerek elde edilen ilimler, fen bilgileri.

mazalim

 • (Tekili: Mazleme) Haksızlık ve adaletsizlikler. Zulümler.
 • Adâlet dâiresi.

mazgal

 • yun. Eskiden kale, hisar, sur veya şato duvarlarında açılan iç yanı geniş, dış yanı dar gözleme siperi.

mecmece

 • Yazının karışık olması.
 • Kalbinde olanı demek isteyip, yine demeyip gizlemek.

meşhud

 • Şahit olunan, görülen, gözlemlenen.

meşhudat / meşhudât / meşhûdât

 • Gözlemler, görülen şeyler.
 • Yapılan gözlemler.

meşhudatça

 • Gözlemce.

meşmeşiye

 • Bazı evliyanın keşfen gözlemledikleri gaybî veya misâlî bir âlem.

mez'

 • Haberin bazısını söyleyip bazısını gizlemek.

mezza'

 • (Çoğulu: Mezâyi) Koğucu.
 • Yalan.
 • Sırrını gizlemeyen kişi.

mirsad / mirsâd / مرصاد

 • Gözlemevi, gözlem yeri. (Arapça)

mirsad-ı tefekkür

 • Tefekküre sebep olan gözlem.

misvak / misvâk

 • Bir karış büyüklüğünde kesilmiş, dişleri temizlemek için kullanılan ve Erak denilen ağaçtan veya zeytin dalından yapılan ağaç fırça.
 • Sünnet olan diş temizleme aleti, bir ağacın kökü.

müdacat

 • Adâvetini gizlemek, düşmanlığını belli etmemek.

muhamere

 • Karışmak.
 • Gizlemek.

mükateme / mükâteme

 • (Ketm. den) Ketmetme, gizleme.

mukırr

 • (Karâr. dan) Doğruyu ve gerçek olanı söyliyen. Kabahat veya ayıbını gizlemeden söyliyen.
 • Fık: Birinin, kendisinde hakkı olduğunu haber veren kimse.

münakaha

 • Pâk etmek, temizlemek.

müşahedat / müşâhedât / müşahedât / مشاهدات

 • Gözlemler.
 • Gözlemler.
 • Gözlemler. (Arapça)

müşahedat-ı beşeriye

 • İnsanların gözlemleri, şahit olduğu olaylar.

müşahedat-ı vakıa / müşahedat-ı vâkıa

 • Olgular, gerçekler üzerinde yapılan müşahedeler, gözlemler.

müşahede / müşâhede / مشاهده / مُشَاهَدَه

 • Görme, gözlem.
 • Gözlem.
 • Gözlem. (Arapça)
 • Müşâhede edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Müşâhede olunmak: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Görme, gözlemleme.

müşahede eden

 • Gören, gözlemleyen.

müşahede edici

 • Gözlemci.

müşahede edilen

 • Gözlemlenen.

müşahede etme

 • Seyretme, gözlemleme.

müşahede etmek

 • Görmek, gözlemlemek.

müşahedet

 • Gözlem, deney, tecrübe.

müşahedeten / müşâhedeten

 • Gözlemle.
 • Gözlemle.

müşahedetullah

 • Varlıklar üzerinde Allah'ın isim ve sıfatlarının yansımalarını gözlemleme.

müşahitlik

 • Gözlemcilik.

müstenşıkk

 • (şakk. dan) Temizlemek için burnuna su çeken.

müstevi / müstevî

 • Düz. Her tarafı bir, doğru. Tesviye görmüş.
 • Düzlem.
 • Gr: Müennes ve müzekkeri bir olan isim. Sıfat.
 • Düzlem.

mutahere

 • Temizleme.

mütecahir

 • Yüksek sesle söyleyen.
 • Gizlemeyen. Aşikâre yapan. Açıktan günah işleyen.

mütehassir / متحسر

 • Özlem duyan. (Arapça)

muttali olan

 • Bir bilgiye ulaşan, gözlemleyen.

muvarat

 • Bir şeyi örtüp gizleme.

muzaaf iştiyak

 • Kat kat, şiddetli özlem.

müzzemmil

 • Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
 • Bazıları, "Yükü yüklenen" şeklinde mânalandırmışlardır.
 • Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek.
 • Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek.
 • Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Ce

nahham

 • Tamahkâr, cimri, hasis, pinti.
 • Boğazını temizlemek için fazlaca soluyup balgam çıkaran adam.

nazır-ı mahir / nâzır-ı mâhir

 • Becerikli gözlemci.

nazırlık / nâzırlık

 • Gözlemcilik, gözeticilik.

nazırsız / nâzırsız

 • Gözlemcisiz.

nekş

 • Kuyunun çamurunu temizlemek.
 • Bir şeyi bitirmek. Bir işden fâriğ olmak.
 • Bir şey üzerine gelip toplanmak.

nems

 • Süt ve yağın ekşimesi.
 • Ekşimek ve kokmak.
 • Sırrı ketmetmek, gizlemek.

neşefe

 • (Çoğulu: Nüşüf) Ayağın kirini temizlemede kullanılan taş.

nis'

 • (Çoğulu: Ensu') Gizlemek.
 • Gitmek.
 • Sarkık olmak.
 • Kuzey rüzgârı.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

perdaht

 • Cilâ. Parlaklık, parlama. (Farsça)
 • Düzleme, temizleme. (Farsça)

pozitivizm

 • Gerçeğin deney ve gözlemle elde edilebileceği görüşünü savunan felsefî doktrin.

rasad / رصد / رَصَدْ

 • Gözleme, gözetme, gözlem.
 • Pusu tutma.
 • Gözlem. (Arapça)
 • Gözetleme. (Arapça)
 • Rasad edilmek: Gözlemlenmek. (Arapça)
 • Rasad etmek: (Arapça)
 • Gözlem yapmak. (Arapça)
 • Gözetlemek. (Arapça)
 • Gözlem.

rasadgah / rasadgâh

 • Bekleme yeri, gözetleme yeri. Gözlemevi. (Farsça)

rasadhane / رصدخانه

 • Gözlemevi. (Arapça - Farsça)

rasadi / rasadî / رصدی

 • Gözlemle ilgili. (Arapça)

rasat ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

rasathane / rasathâne

 • Gök cisimlerinin hareket ve yerlerini tespit ve takip için kurulan gözlem evi.
 • Gözlem evi.

rasd

 • Yol gözlemek.

rassad / رصاد

 • Gözlemci, gözlem yapan. (Arapça)

rekabet

 • Gözleme, gözetleme.
 • Kendi işini yürütmeye çalışma.
 • Benzerleriyle yarışa çıkma.

rendelemek

 • Pürüzlerini gidermek. Rende ile düzlemek, pürüzlü yerlerini kazımak. Rende ile ufalamak.

setr / ستر

 • (Setir) Örtme, kapama, gizleme.
 • Örtme, gizleme.
 • Örtme, gizleme.
 • Örtme, gizleme. (Arapça)
 • Setr etmek: Örtmek, gizlemek, kamufle etmek. (Arapça)

setr-i hüsn

 • Güzelliği örtüp gizleme.

setretme

 • Örtbas etme, gizleme.

setretmek

 • Örtmek, gizlemek.
 • Örtüp gizlemek.

seyr / سير

 • Seyir. (Arapça)
 • Yürüme. (Arapça)
 • Gezi. (Arapça)
 • İzleme. (Arapça)
 • Seyr etmek: İzlemek. (Arapça)

sıla / صله

 • Yakınlarını ziyarete gitme özlemi. (Arapça)

sıla-i rahm / صلهء رحم

 • Yakınlarını ziyaret edip özlem gidermek.

şuhud / şuhûd

 • Şahit olma, gözlemleme.

şuhud-u kevniye

 • Kâinatta görünüp yaşanan şeyler, gözlemler.

şus

 • Pak etmek, temizlemek.

ta'kib

 • Gözlemek.
 • Yolunda gitmek.
 • Peşinden yürümek.
 • Suçlunun suçunu araştırmak.
 • Bir kimsenin aynı senede yine gazaya gitmesi.
 • Bir şeyi ciddiyetle istemek.

ta'riz

 • Gizleme, saklama.
 • Sağlamlaştırma.
 • Alıp götürme.

ta'zir

 • Siyaset.
 • Tehdit etmek.
 • Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek.
 • Lügatta red, icbar, tahkir, te'dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer'î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar, padişah) veya vekili tarafı

tahassür / تحسر

 • Özleme.
 • Özlem, hasret çekme.
 • Özlem duyma. (Arapça)
 • Üzülme. (Arapça)

tahassürane / tahassürâne

 • Hasretle, özlemle.

tahbie

 • Gizlemek, saklamak.
 • Kadını perdeye koyup kimseye göstermemek.

tahliye

 • (Halâ veya halvet. den) Boşaltmak. Boş bırakmak. Serbest bırakmak.
 • Tathir etmek. Temizlemek.

takib / takîb / tâkib

 • Takîb etmek: İzlemek.
 • İzleme.

takibat / tâkibât

 • Takipler, izlemeler.

takip

 • Gözetmek, yolunda gitmek, peşinden yürümek, suçlunun suçunu araştırmak, izlemek.

takıyye / تقيه

 • Sakınmak. Kendini koruyup çekinmek.
 • Birinin mensub olduğu mezhebi gizlemesi.
 • Mümâşât.
 • Sakınmak, kendini koruyup, çekinmek.
 • Birinin bağlı olduğu mezhebi gizlemesi.
 • Gizleme. (Arapça)
 • Sakınma. (Arapça)
 • Takıyye yapmak: (Arapça)
 • Mezhebini gizlemek. (Arapça)
 • Amacını gizlemek. (Arapça)

tanzif / tanzîf / تنظيف

 • (Nezafet. den) Temizlenmek. Temizlemek.
 • Temizleme, temizlik.
 • Temizleme.
 • Temizleme. (Arapça)

tanzif-i kudsi / tanzif-i kudsî

 • Kutsal temizleme.

tanzifat / tanzifât / tanzîfât / تَنْظ۪يفَاتْ

 • Temizlemeler.
 • Temizlemeler.
 • Temizlik işleri. Temizlemeler.
 • Temizlemeler.

tarassud / ترصد

 • Gözleme. (Arapça)
 • Tarassud edilmek: Gözlenmek. (Arapça)
 • Tarassud etmek: Gözlemek. (Arapça)

tarassudat / tarassudât

 • Gözlemeler.
 • (Tekili: Tarassud) Gözlemler, tarassutlar, gözetlemeler.

tas'id

 • Eritme.
 • Yukarı çıkma ve çıkarılma.
 • Buharlaştırarak temizleme. İnbikten geçirip buhar haline getirme.

tasfiye / تصفيه

 • Saflaştırmak. Olduğundan daha temiz bir hâle getirmek. Temizlemek.
 • Hesabı kapatmak.
 • Temizleme, parlatma. Kalbi iyi hasletlerle süsleme.
 • Arıtma. (Arapça)
 • Temizleme. (Arapça)
 • Tasfiye edilmek: (Arapça)
 • Arıtılmak. (Arapça)
 • Temizlenmek. (Arapça)
 • Tasfiye etmek: (Arapça)
 • Arıtmak. (Arapça)
 • Temizlemek. (Arapça)

tasfiye-i kalb

 • Kalbini temizleme, yüreğini temizleme.

tatallu'

 • Nazar etmek, bakmak.
 • Beklemek, gözlemek, muntazır olmak.

tatalu'

 • Birbirine bakmak. Gözlemek.

tathir / tathîr / تطهير

 • Temizlemek. Yıkayıp pâk etmek. Tâhir kılmak.
 • Temizleme.
 • Temizlemek, yıkayıp pak etmek.
 • Temizleme.
 • Temizleme. (Arapça)

tathir etmek

 • Temizlemek.

tathir u tezhib / tathîr u tezhîb

 • Temizlemek ve süslemek.

teakub / teâkub / تعاقب

 • Birbirini izleme.
 • Birbirini izleme. (Arapça)
 • Teâkub etmek: Birbirini izlemek. (Arapça)
 • Teâkud etmek: Karşılıklı akitleşmek. (Arapça)

tecribi ilimler / tecribî ilimler

 • Tecribe ve müşâhede (gözlem) ile elde edilen bilgiler, ulûm-i akliyye (aklî ilimler).

tedfin

 • (Defn. den) Gömme, defnetme.
 • Örtme, gizleme.

tedlis

 • Sattığı şeyin ayıbını müşteriden gizlemek.
 • Fık: Hadisi ilk nakledenin ismini gizlemek. Hadisi başkasına isnâd eylemek.

tedmis

 • Örtmek, gizlemek.

tedsiye

 • Baştan çıkarma, azdırma.
 • Gizlemek.

teetti

 • Asan olmak, kolaylaşmak.
 • Beklemek, gözlemek.

tefkir

 • Muhtaç etmek.
 • Yüksek yeri ağaç dikmek için düzlemek.

tefrih

 • Korkusuz kalmak.
 • Gelişme, filizleme. Yumurtadan çıkmak.

tehannün

 • Çok arzu ve istek göstermek.
 • Göreceği gelmek. Özlemek.

tehzib

 • Islâh etme.
 • Temizleme. Fazlalığını, pisliğini giderme.
 • Terbiye etme, ıslâh etme, düzeltme; temizleme.
 • Temizleme, düzeltme.

tehzib-i ruh

 • Ruhunu yükseltmeğe, temizlemeğe çalışmak.

telaum

 • Muntazır olmak, gözlemek, beklemek.

telebbüd

 • Birbiri üstüne yığılmak.
 • Bir yere gizlenip av gözlemek.

televvüm

 • Muntazır olmak, beklemek, gözlemek.
 • Kabul etmemek.

temaşa / temâşâ

 • Görme, gözlem yapma.

temaşa ehli / temâşâ ehli

 • Gözlemci, gözetleyen.

temaşa etme

 • Bakma, seyretme, gözlem yapma.

temaşager / temâşâger

 • Seyirci, gözlemci.

temlis

 • (Melis. den) Pürüzlerini giderme. Düzleme.

tenahnuh / تنحنح

 • Boğazını temizleme. (Arapça)

tenkih

 • Araştırıp, dikkat edip bir şeyin sonuna hakikatına ermek.
 • Bir şeyin fazla ve gereksiz kısımlarını çıkarıp kısaltarak düzeltmek.
 • Temizlemek.
 • Bütçe tanzimi için maaşları azaltmak.

tenkir

 • Belirsizleme, yadırgama.

tenkit

 • Temizleme, fenasını atma.

tenkıye

 • Tıb: Şırınga âleti.
 • Temizleme, tathir.

terakkub

 • Bekleme, gözetleme, yol gözleme.
 • Ümit etme.
 • Muntazır olma.

tersip

 • Durultma, tortulardan temizleme, süzme.

teşdib

 • Arıtmak, temizlemek.
 • Tımar etmek.

tesevvi

 • Düzeltme, tesviye etme, düzleme.

tesmin

 • (Sümn. den) Sekizleme. Sekize bölme. Sekize çıkarma.
 • Bir şeye kıymet biçme.

testir

 • Gizleme, saklama, setretme, örtme.

teşvir

 • İçinde bulunma. İçine alma, içine alıp gizleme.
 • Satılık olan hayvanı pazara çıkarıp gösterme.

tesviye / تسویه

 • Seviyelendirme. Düzleme. Beraber etme. İki şeyi müsavi etme.
 • Bir neticeye bağlama.
 • Düzleme, düzeltme.
 • Düzleme, dengeleme.
 • Eşitleme. (Arapça)
 • Düzleme. (Arapça)
 • Sonuçlandırma. (Arapça)
 • Hesap kapatma. (Arapça)
 • Tesviye edilmek: (Arapça)
 • Eşitlenmek. (Arapça)
 • Düzlenmek. (Arapça)
 • Sonuçlandırılmak. (Arapça)
 • Hesap katılmak. (Arapça)
 • Tesviye etmek: (Arapça)

teva'un

 • Davarın, beslenip semizlemek hususunda nihayet hududu bulması.

tevali / tevâlî / توالى

 • Kesintisiz sürme, birbirini izleme. (Arapça)
 • Tevâlî etmek: Kesintisiz sürmek, birbirini izlemek. (Arapça)

tevhid-i şuhud / tevhid-i şuhûd

 • Görünen ve gözlemlenen herşeyi bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

tevriye

 • Örtüp gizlemek.
 • Sözünü veya bir haberi izah etmeyip gizlemek.
 • Edb: Birkaç mânası olan bir kelimenin en uzak mânasını kasdetmek.
 • Örtüp gizlemek.

tezkiye / تَزْكِيَه

 • Temizleme, arındırma.
 • Pâk ve temiz etmek, kalbi temizlemek.
 • Temizleme.

tezkiye-i nefs

 • Nefsi, İslâmiyet'in haram ettiği, beğenmediği şeylerden, kötü isteklerinden temizlemek.
 • Nefsini beğenme, insanın kendindeki nîmetleri, iyilikleri, kendinden bilip, Allahü teâlânın verdiğini düşünmemesi. Bu nîmetlerin Allahü teâlâdan geldiğini bilip, kendinin kusurlu olduğunu düşünmek
 • Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek.
 • Nefsi kötü şeylerden temizlemek, hayra yöneltmek.

tezmil

 • Gizlemek. Bir şeyi elbiseye sarmak. Esvaba sarınıp bürünmek.
 • Örtü.

tilavet

 • Okumak.
 • Takip etmek, arkasına düşmek izlemek.

vaziyet-i meşhude / vaziyet-i meşhûde

 • Gözlemlenen durum.

zagzaga

 • Mânâsız söz.
 • Bir nesneyi gizlemek.

zalifen

 • Birisinin izine uyup gitmek.
 • İzini gizlemek, belirsiz etmek.

zamir

 • Bir şeyi gizlemek.
 • İç.
 • Huk: Bir şeyin iç yüzü.
 • Niyet.
 • Vicdan. Kalb.
 • Gaye.
 • Gr: Mütekellim, muhatab ve gaibe delâlet eden ve bunların makamına kaim olan rumuzat harfleri ve harf terkiblerinin her biri. (Ben, sen, o; ene, ente, hüve gibi) ismin ye

zeleme

 • Keçinin boğazı altında sarkık olan kıllar. (Müz: Ezlem. Müe: Zelmâ)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın