LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ziye ifadesini içeren 255 kelime bulundu...

acz-i tam

 • Tam bir acziyet, güçsüzlük.

adesi / adesî

 • Mercimeğe benziyen şey.

ahval / ahvâl

 • Haller. Vaziyetler. Oluşlar.
 • Haller, vaziyetler.

ahval-i alem / ahvâl-i âlem

 • Dünyanın halleri, vaziyetleri, şartları.

akaid

 • (Tekili: Akide) Akideler. İtikad olunan hakikatlar. İtikada dâir kaziye ve hükümler, esaslar.

aks-ün nakiz / aks-ün nakîz

 • Birbirine zıt olan iki şey.
 • Man: Mevzuun nakîzini yüklem; ve yüklemin nakîzini de mevzu kılmak. Misâl: "Her aklı başında olan insan Allah'ı tanır" kaziyesinden aks-ün nakîz yolu ile şu hüküm elde edilir: "Allah'ı tanımayanlar, aklı başında olmayan insanlardır."

amade / âmâde

 • Hazır, hazır vaziyette olma.

arzi / arzî

 • (Arziye) Toprağa ait ve müteallik. Yere ait, toprakla alâkalı.
 • Semavî olmayan. Beşerî olan.

arziyat

 • Jeoloji. Dünyanın yaradılışı ile tarih boyunca değişen vaziyetlerini tetkik eden ilim.

asliyyet

 • Asl'ın hususiyeti ve hâli. Hususilik, mümtaziyet, seçkinlik.
 • Başka şeyler karışmamış olan bir şeyin ilk hali.

asri / asrî

 • Devre, modaya ve israflı fantaziyelere uyan. Taklitçi. Zamana uygun. Bir devreye, asra âit ve müteallik.

azab / azâb

 • Dünyada işlenen suç ve kabahate karşılık olarak âhirette çekilecek ceza.
 • Eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem.
 • Eziyet, işkence.

azreng

 • Çok üzüntü, meşakkat, eziyet. (Farsça)
 • Son derece sert ve katı. (Farsça)

bahek

 • İşkence, eziyet. (Farsça)

bar / bâr

 • Yük. Zahmet. Eziyet. Sıkıntı. (Farsça)
 • Def'a. Kerre. (Farsça)
 • Yemiş, meyve. (Farsça)
 • Sebeb-i masraf ve ıztırab olan şey. Kale duvarı. (Farsça)
 • İzin. (Farsça)

bar-ı mihnet / bâr-ı mihnet

 • Eziyet.
 • Elem yükü.

berh

 • Şiddet, eziyet, meşakkat, zorluk, zahmet.

berhane / berhâne / برخانه

 • Harap vaziyetteki ev. (Farsça)

bevn

 • İki şey arasındaki mesafe. Uzaklık.
 • Fazilet, meziyet.

bikr

 • (Bikir) Bozulmamış. Temiz.
 • Bekâr. El sürülmemiş.
 • Her şeyin evveli.
 • Eşi benzeri görülmemiş, misli sebkat etmemiş her amel ve vaziyet.

bürhan-ı mantıki / bürhan-ı mantıkî

 • Kesin kaziyelerden teşkil ettirilen kıyasa, bürhana denir.

c

 • Arabî ayların kısaltmalarında Cemaziyel Evvel ayının kısaltılmış hali.

cafi / cafî / câfî

 • Cefa eden, eziyet veren.
 • Cefâ çektiren, eziyet eden.

cair

 • Mâni, engel.
 • Eğri.
 • Çok, kesîr.
 • Eziyet eden. Cevreden. Zulmeden.

can-azar

 • Can yakan, can inciten, eziyet veren. Acı çektiren. (Farsça)

cayir

 • Cevir ve cefâ eden. Eziyet veren.

cefa / cefâ / جفا / جَفَا

 • Eziyet. Sıkıntı. Zulüm.
 • Bir şey yerinde durmayıp bir tarafa ayrılmak.
 • İncitmek, eziyet etmek, kötülük.
 • Eziyet, sıkıntı.
 • Eziyet.
 • Üzme, eziyet etme. (Arapça)
 • Cefâ çekmek: Cefaya katlanan, üzülen. (Arapça)
 • Eziyet.

cefa-keş

 • Eziyete dayanan, cefa çeken, acıya katlanan. (Farsça)

cefakar / cefakâr / cefâkâr

 • Eziyet eden, cefa eden. (Farsça)
 • Halk arasında: Eziyet çeken, cefa çekmiş mânalarında da kullanılır. (Farsça)
 • Eziyet çeken.
 • Eziyet çeken.

cefakeş / cefâkeş / جفاكش

 • Üzülen, cefa çeken, eziyete katlanan. (Arapça - Farsça)

cemaziyel ahir

 • Arabi ayların altıncısıdır. (Arabi aylar: Muharrem, Safer, Rabiyy-ül-evvel, Rabiyy-ül-âhir, Cemaziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Receb, şaban, Ramazan, şevval, Zilkade, Zilhicce'dir)

cercis / cercîs

 • Büyük eziyetlerle şehit edilen bir peygamber.

cevir

 • (Cevr) Cefa, eziyet, sıkıntı, üzüntü. Zulüm.
 • Tas: Tarikat adamının ruhen ilerlemesine mâni olan şey.
 • Eziyet.

cevr

 • Ezâ, eziyet, haksızlık, sitem.

çile

 • Eziyet. Sıkıntı. (Farsça)
 • İplik. (Farsça)
 • Yay kirişi. (Farsça)
 • Tas: Dervişlerin kapalı bir yere çekilerek ibadetle geçirdikleri kırk gün. (Farsça)

cud

 • Cömertlik. Sahilik. Eli açık olmak. Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma hâleti. Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur'aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zâtlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakârlığı.

cürf

 • Dere kenarında selin dibini yalayıp oymuş olduğu bıçık üzerinde kalan toprak veya çamur çıkıntısıdır ki, her an için yıkılıp çökmeğe hazır bir vaziyette bulunur.
 • Estiyan adı verilen bir ot.

daima

 • (Devam. dan) Her vakit, bir düziye, daimî suretde.

demdeme

 • Hiddetli söz. Avâz. Hoşa gitmeyen sesler. (Farsça)
 • Sinek vızıltısı. (Farsça)
 • Öğütmek. Sürte sürte ezmek. (Farsça)
 • Azab vermek, eziyet etmek. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Davul. (Farsça)
 • şöhret, nam, ün. (Farsça)

devir ve teselsül

 • Davanın delile ve delilin davaya taalluk etmesiyle kaziyenin dönüp dolaşıp yine eski hâline gelerek hallolunamaması.

diza

 • Noksanlaştırmak.
 • Eziyet vermek.
 • Ezâ etmek.
 • Hor ve hakir etmek.

efdal

 • (Tekili: Fazl) Ziyadeler, fazlalar, çoklar.
 • İhsanlar, ikramlar, iyilikler, meziyetler, hünerler.

el-aks-ül müstevi / el-aks-ül müstevî

 • Man: Mevzuu mahmul ve mahmulü de mevzu kılmak. "İnsan hayvandır" kaziyesinde her iki kelimenin yerlerini değiştirerek "Bazı hayvan insandır" dediğimiz şeklindeki kaziyenin adıdır.

ensar

 • (Tekili: Nâsır) Yardımcılar. Müdâfiler.
 • Peygamberimiz Resul-ü Ekrem (A.S.M.) Mekke'den Medine'ye hicretinde Onun mücadelesine iştirak edip ona yardımcı, müdâfi, muhafız vaziyetini alan ve Cenâb-ı Hak'tan ve Hz. Peygamber'den (A.S.M.) yardım ve nusret dileyen Sahabe-i Kiram hazeratı.

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

evasıt

 • (Tekili: Evsât) Vasatlar, orta hal ve vaziyetler.

evveliyat

 • Başlangıçlar. Mukaddemat. İlk öndekiler. İbtidaki cihetler.
 • Her akıllının tereddütsüz tasdik ve kabul edeceği hususlar.
 • Man: Mücerred mevzu ve mahmulleri arasındaki nisbet tasavvur edilince aklın kat'iyyetle teslim ve tasdik ettiği kaziyeler.

eza

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.

faraziye

 • (Hipotez) Var sayma, kabul. Bir hâdiseyi, bir olayı açıklamak, bir düşünceyi isbat etmek için isbatı yapılmamış başka düşünceleri dayanak olarak alma. Müsbet ilimlerde araştırmanın bir merhalesini meydana getirir. İncelenen hâdiseyi açıklaması muhtemel olan faraziyeler düşünülür. Faraziyenin doğrulu

fazilet / fazîlet / fâzilet / فضيلت

 • Değer. Meziyet, iyilik, ilim ve iman, irfan itibarı ile olan yüksek derece. Dinî ve ahlâkî vazifelere riayet derecesi. Fazl ve hüner cihetiyle olan yüksek derece. Bir şeyin başka şeylerden cemal ve kemal ve fayda cihetiyle üstünlüğü, müreccah olmasına sebep olan keyfiyet.
 • Üstün nitelik, meziyet.
 • Yüksek meziyet, erdem.
 • Meziyet.

fazl-ı azim / fazl-ı azîm

 • Büyük değer, temelde var olan büyük meziyet.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

fezail / fezâil

 • Faziletler, meziyetler, üstün özellikler.

fezail-i mütenevvia / fezâil-i mütenevvia

 • Türlü hüner, marifet ve meziyetler.

fi'l-i mün'akis

 • Organizmanın bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı vaziyet, refleks.

fütüvvet

 • Cömertlik. Başkasını, kendisine tercih etmek. Başkalarının işlerini düzeltmeye çalışmak ve faydasına koşmak. Fütüvvetin başka değişik târifleri de yapılmıştır. Bunlardan bâzıları şöyledir: Kendi nefsinde başkasının üzerine bir meziyet, üstünlük görme mek. Hatâlarını îtirâf edenleri affetmek, hiç kim

gırızi / gırızî

 • (Bak: Gariziye)

giriziye

 • (Bak: Gariziye)

girye-nümud

 • Ağlar gibi görünen, ağlamışa benziyen. (Farsça)

gıyabi / gıyâbî

 • Görmeziye.

hadd-i asgar

 • Man: Bir hükmün veya neticenin mevzuu. Küçük kaziye.

hadd-i ekber

 • Man: Bir hükmün veya neticenin mahmulü, yani sıfatı veya hali, oluşu. Büyük kaziye.

hafiziyyet / hafîziyyet

 • Muhafaza edicilik, koruyup esirgeyicilik.
 • Cenâb-ı Hakk'ın, bütün tohum ve çekideklerde olduğu gibi, bir mahlûkun başına gelecek vaziyetleri ve başından geçenleri muhafaza edici sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın muhafaza ediciliği.

hal / hâl

 • Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet.
 • Cezbe.
 • Dert, keder, elem.
 • Mecâl. Kuvvet.
 • Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken
 • Durum, vaziyet, tavır. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kalbine gelen sevinç, hüzün, darlık, genişlik, arzu ve korku gibi mânâlar. Bunlar kulun gayreti ve çalışması olmadan kalbe gelir. Bu yönden makam ile arasında fark vardır. Makam, tasavvuf yolun da bulunan kimsenin çalışmakla kazandığı mânevî d

hali / halî

 • Hâl ile, vaziyet ile. Tavra âit. şimdiki. Hâle mensub.

harac

 • Güçlük, sıkıntı, eziyet.
 • Bir farzı yapma veya haramdan sakınma esnâsında karşılaşılan güçlük.
 • Müslüman olmayan vatandaşlardan seneden seneye alınan toprak vergisi.
 • Vaktiyle müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiye denirdi. Arazi hasılatından veya çalışanların emeğinden elde edilirdi. Reşit ve vücudu sağlam olan gayr-ı müslim erkek verirdi. Buna harac-ı rüus veya cizye denirdi. Topraktan alınan vergiye de harac-ı araziye denilirdi.

hasbihal / hasbihâl

 • Birine hâlini, vaziyetini anlatıp düşüncelerini sorma, görüş alışverişinde bulunma, danışma.

hasib / hasîb

 • Muhterem, itibarlı, değerli ve soyu temiz kimse. şahsi meziyet sâhibi insan.
 • Muhâsebeci.

hasis / hasîs

 • Parasını ve malını harcamamak için her türlü sıkıntıya, eziyete katlanan, paraya, mala aşırı düşkün olan; dînen verilmesi îcâb edeni, zekâtı ve sadakayı vermeyen, pinti, eli sıkı olan, bahîl, malda ve ilimde cimrilik eden.

haşvi / haşvî

 • Mânâsız sözler söyleyen, saçma sapan konuşan.
 • Haşve benziyen.

hayteur

 • Bir vaziyette durmayan.
 • Arslan.
 • Kurt.
 • Belâ.
 • Cin tâifesinden bir nesne.
 • Bir su böceği.

hazm

 • Midedeki yenen şeyleri eritmek, sindirmek. Vücuda yarayacak hale getirmek.
 • Birisine ansızın hücum etmek.
 • Ansızın bir şey üzerine inmek.
 • Birisinin hakkını, malını gasb ile alıp zulmeylemek.
 • Münasebetsiz bir hale, güce gidecek bir vaziyete düşenin kendi nefsini

hendesehane-i bahri / hendesehane-i bahrî

 • Bahriye Mektebinin ilk adıdır. Abdülhamid zamanında miladi 1773 yılında Cezayirli Hasan Paşa'nın teşebbüsüyle Tersane içinde açılmıştır. Okulun ilk baş muallimi, Türk riyaziyecisi Gelenbevi İsmail Efendi'dir.Şimdiki ismiyle "Gemi İnşa Mühendisliği" olan Bahriye Mektebi, 1795 senesinde daha muntazam

hey'at / hey'ât

 • Birşeyin hâl ve keyfiyetleri, yani birşeyin durum, vaziyet, özellik, nitelik, kalite, şekil gibi bütüncül olarak genel yapısı.

hey'et

 • Şekil. Suret. Görünüş.
 • Birlik teşkil eden şahısların mecmuu.
 • Gök ve yıldız ilmi. Astronomi.
 • Duruş, vaziyet, keyfiyet. Tabiat ve cibilliyet. Bir şeyin cibilli vaziyeti.

hipotez

 • (Bak: Faraziye)

huluk-u azim / huluk-u azîm

 • Çok yüce ve yüksek meziyetlerle yaratılıp donatılmış olma.

i'tibarat

 • (Tekili: İ'tibar) İ'tibarlar, şeref ve haysiyetler.
 • Var sayılan şeyler, faraziyeler.

ibtizal

 • Çokluğu sebebiyle bir nimetin kıymetini bilmeyip, hor kullanmak.
 • Devamlı şeklide bir şeyi kullanmak.
 • Edb: Herkesin bildiği bir sözü tekrar etmek. (Mümtâziyetin zıddıdır.)

ichad

 • Eziyet çekme, elem ve sıkıntıya mâruz bırakılma.
 • Gayret etme.

idare-i mahsusa

 • İlk adı "İdare-i Aziziye" olan devlet vapur işletme dairesi.

iğneli fıçı

 • Mc: Eziyetli ve usandırıcı iş. İnsana eziyet veren ve rahatsız eden yer.

ikab

 • Azap, eziyet, ceza.
 • Şiddetli azab, eziyet, ceza.

ikale

 • Pazarlığı bozma. Her iki tarafın isteğiyle alışveriş mukavelesini bozma. Bir hukuki muamele ile meydana gelen vaziyetin diğer bir hukuki muamele ile eski haline getirilmesi.
 • Demediği halde "Dedin" diye iddia etme.

iktiran-ı kevakib

 • Ast: İki gezegenin zâhiren birbirine yakın bir mevziye gelmeleri veya aynı burçta bulunmaları.

iktirani kıyas / iktiranî kıyas

 • Man: Neticenin aynı veya nakizı, mukaddemelerinin birisinde bilfiil zikredilmeyen kıyastır. Meselâ: "Her cisim muhdestir". Ve nakizı olan: "Bazı cisimler muhdes değildir" kaziyeleri, ne birinci ve ne de ikinci mukaddemede hey'et-i mecmuası ile zikredilmiş olmadığından iktirânidir.

ilhad

 • Zulüm yapma, eziyet etme.

imam-ı busiri / imam-ı busirî

 • (Mi: 1213-1295) İmam-ı Muhammed bin Said "Busayrî" diye bilinir. Kaside-i Bür'e ve Hemziyesi ile meşhur üstün bir İslâm şâiridir.

inhak

 • Çok eziyet etme. Çok fazla sıkıntı verme.

inşa

 • Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek.
 • Yaratma.
 • Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak.
 • Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida (dilekçe), tebrik, tâziyenâme, sen

ipnotizma

 • (Hypnotisme) Telkin ile kabiliyetli bir kimsenin üzerinde, söz ve bakış ile elde edilen bir çeşit uyku hâli. (Fransızca)
 • Uyuşukluk. İradesizlik hâli ve bu hâle ait vaziyetler. (Fransızca)

irca-i nazar

 • Bakışı gerilere çevirme, mâziye bakma.

irhak

 • Sıkıntı ve eziyet etme.
 • Zorlama, sıkma.

irtiyaz

 • Riyâzet yapma, nefsine eziyet etme.

isa

 • Dört büyük peygamberden birisidir. Hakiki Hristiyanlık dininin peygamberidir. Kur'an-ı Kerim'de meziyet ve senası geçmektedir. İncil, mukaddes kitabıdır. Vahiy ile kendine gönderilmiştir. Ancak kendisinden sonra Havarileri tarafından yazılmıştır.

işkence / اشكنجه

 • F. Eziyet, azab.
 • Acı verme, eziyet etme. (Farsça)

islak

 • (Silk. den) Düzenleme, sıraya koyma.
 • Yola getirme.
 • Diziye geçirme.
 • Mesleğe sokma, sokulma.

iştitat

 • Zulmetme. Haksızlık etme. Hükümde ve sair işlerde eziyet etme.

iza

 • İncitmek, eziyet etmek. İncitilmek. (İza-i mü'min haramdır)

jale-i eşk

 • Gözyaşı jâlesi. Kırağı tânesine benziyen gözyaşı.

kadr

 • Değer, itibar, onur, haysiyet, meziyet.
 • Rütbe, derece.

kanun

 • (Çoğulu: Kavânin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar.
 • Kaziye-i külliye. Kâinatta Allah'ın koyduğu değişmez nizam.

kazaya / kazâyâ

 • Kaziyeler, önermeler, işler, meseleler.
 • (Tekili: Kaziye) Kaziyeler. Hükümler.
 • Kaziyeler, hükümler, önermeler.
 • Kaziyeler, hükümler.

kazaya-yı makbule

 • (Bak: Kaziye-i makbule)

kaziye-i bedihiyye

 • Man: Delil ile isbata muhtaç olmaksızın, aklın cezmen hüküm ve tasdik eylediği hüküm. Bu iki kısma ayrılır:1- Kaziye-i bedihiyye-i akliyye: Aklın hârice danışmayarak ve havassın (hislerin) tavassut ve yardımına muhtaç olmayarak tasdik eylediği kaziyeye denilir ki; akıl mücerret mevzu ve mahmulünü ta

kaziye-i cüziyye

 • Man: Hükmü, mevzuun bazı efradına şamil olan kaziye. "Bazı şeyler serttir." gibi.

kaziye-i mahkumun biha / kaziye-i mahkûmun bihâ

 • (Bak: Kaziye-i muhkeme)

kaziye-i mahsusa

 • Man: Mevzuu yalnız bir fertten ibaret olup da hüküm onun üzerine olan kaziyyedir. Buna Kaziye-i şahsiyye dahi denir. "İstanbul en büyük şehirlerin birincisidir" gibi.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kaziye-i mutlaka

 • Bir mesele hakkında, hiçbir sınırlama söz konusu olmaksızın ifade edilen kaziye, önerme.

kaziye-i şartiyye

 • Man: İki cümleden ibâret, fakat bunlardan birinde olan hüküm diğerinde gösterilen şarta mütevakkıf olan, yâni; aralarında mülâzemet ve irtibat bulunan kaziyedir.

kaziye-i ula / kaziye-i ûlâ

 • Birinci kaziye, birinci önerme, hüküm.

kaziye-i vaktiye-i münteşire

 • Hükmü herhangi bir zamanda ve herhangi bir fertte gerçekleşmiş bulunan veya gerçekleşmesi mümkün olan kaziye, önerme.

kaziyye

 • (Bak: KAZİYE)

kelime-i tahkir ve eziyet

 • Alaycı ve eziyet verici ifade.

kemerbeste-i ubudiyet

 • Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkıp, kollarını önden bağlar şekilde, emre hazır vaziyette bekleyip, kulluğunu ifâde ve ilân etmek. (Namazdaki gibi)

kübra

 • (Ekber'in müennesi) Büyük, daha büyük, en büyük.
 • Man: İkinci kaziye (İkinci önerme). Yâni, hadd-i ekberin bulunduğu cümle.

kudumiyye

 • Uzak yoldan gelen bir büyük zâta, oranın halkı tarafından takdim edilen hediye.
 • Edb: Böyle bir vaziyetten dolayı yazılan kaside.

kuhut

 • Kıtlıktan sıkıntı ve eziyet çekme.

kuvve-i ile-l merkeziye

 • Muhitten (etraftan) merkeze doğru gelen çekme kuvveti. (Kuvve-i anil-merkeziyenin zıddıdır.)

laleveş

 • Lâleye benziyen. Lâle gibi. (Farsça)

lazım-ı zati / lâzım-ı zatî

 • Kendisine ait icab eden hal. Kendisine has vaziyet.

lehid / lehîd

 • Götürdüğü yük ağır olduğundan eziyet çeken deve.

lev

 • Gr: (Şart edâtı) Dahâ ziyade, olsa bile (manâsına gelir.) "İnne" gibi mâzi mânâsını muzariye çevirmeyip aksine muzâriyi de mâziye çevirir. Temenni edâtı ve vasıl edâtı olur. Meselâ : Lev-câe Aliyyun leraeytühu: Ali gelse idi, elbette görürdüm.

levh-i mahv ve isbat

 • Bir tabirdir. Levh: Görünen ve ibret verici bir vaziyeti ifade eder. Mahv ise; o vaziyetin birden ortadan kalkması, mahvolmasını ifade eder. Gökyüzü bulutlarla kaplı, şimşek çakar, yağmur yağar bir levha halinde iken birden hava açılır, hiç bir şey yokmuş gibi, eski manzarayı mahvolmuş hâlde görürüz

ma'den

 • Maden.
 • Bir haslet veya hususiyetin kaynağı.
 • Herşeyin aslî mekânı, menbâ ve me'hazı olan yer.
 • Toprak, taş, kum gibi maddelerle karışık demir vesairelerin vaziyetlerine de maden denir.

maden-i meziyet / mâden-i meziyet

 • Meziyet, ahlâk, huy mâdeni, kaynağı.

matlab

 • İstek, istenilen şey.
 • Hallolunacak mesele. Mebhas.
 • Kaziye.

mehasin-i ahval / mehâsin-i ahval

 • Güzel haller, vaziyetler.

merdiye

 • (Bak: Marziye)

merdüm-azar

 • İnsanları inciten. Halka eziyet veren. (Farsça)

merkez

 • (Rekz. den) Bir şeyin ortası. Vasat. Yol. Durum, vaziyet. Hal, suret.
 • Şubeleri bulunan bir teşkilâtın idâre olunduğu ve emir veren yeri, makamı. Bir şeyin en işlek yeri. Teşkilât olan yerin en yüksek makamı.
 • Geo: Dairenin orta noktası. Çaplarının kesim noktası.

merkezi / merkezî

 • (Merkeziye) Merkeze mensub. Merkezde bulunan. Merkezle alâkalı.

meşak / meşâk

 • Eziyetler, sıkıntılar.

meşakk / meşâkk

 • Eziyetler. Sıkıntılar. Meşakkatler. Mihnetler.

mesule

 • (Çoğulu: Mesulât) Azap vermek, eziyet etmek.
 • Hayvanı oka nişan edip atmak yahut diri iken bir tarafını kesmek.

metaib

 • Yorgunluklar. Meşakkatler. Eziyet verecek şeyler.

mezalim

 • Zulümler. Haksızlıklar. Eziyet ve işkenceler.

mezaya / mezâyâ / مزایا

 • Meziyetler, üstün özellikler.
 • Meziyetler.
 • Meziyetler, üstünlükler. (Arapça)

mezaya-yı ahar / mezâyâ-yı âhar

 • Diğer meziyetler.

mezaya-yı aliye / mezâya-yı âliye

 • Yüce, yüksek meziyetler, üstünlükler.

mezaya-yı galiye / mezâyâ-yı galiye

 • Çok kıymetli, yüksek meziyetler.
 • Çok kıymetli, yüksek meziyetler.

mezaya-yı haşmet / mezâyâ-yı haşmet

 • Haşmetli meziyetler, özellikler.

mezaya-yı maani / mezâyâ-yı maânî

 • Mânâlardaki meziyetler, üstünlükler.

meziyat / meziyât

 • Meziyetler, güzel özellikler.

meziyet-i belağat / meziyet-i belâğat

 • Belâğatın meziyeti, üstün özelliği.

meziyet-i i'caziye / meziyet-i i'câziye

 • Mu'cizelik meziyeti, üstünlüğü.

meziyet-i mukaddese

 • Kutsal meziyet, vasıf.

meziyet-i zatiye / meziyet-i zâtiye

 • Bir şeyin veya bir kişinin bizzat kendisinde bulunan meziyet ve değerli özellik.

meziyyat / meziyyât / مزیات

 • Meziyetler, üstün nitelikler ve özellikler.
 • Meziyetler.
 • Meziyetler, üstünlükler. (Arapça)

meziyyet-i ifade / meziyyet-i ifâde

 • İfâde meziyeti.

mihnet

 • Zahmet. Eziyet. Dert. Belâ.
 • Mc: Tecrübe, sınamak.

mihnetkeş

 • Keder, eziyet ve mihnet çeken. (Farsça)

mu'zi / mu'zî

 • (Ezâ. dan) Eziyet ve sıkıntı veren. Rahat bırakmayan, inciten.

mü'zi

 • Ezâ veren, eziyet eden.

mu'zib

 • (Azab. dan) Azab ve eziyet veren

muazzeb

 • Eziyet çeken, azap içinde bulunan. Sıkıntıda kalan.
 • Azapta bulunan, çok sıkıntı gören, eziyet çeken.
 • Eziyet çeken.

muazzep

 • Eziyet çeken, sıkıntı gören.

muazzib

 • Ta'zib edin, azapla eziyet veren.

mucibe-i külliye

 • Man: Müsbet ve umumi (şumüllü) olan kaziye.

müezzi

 • (Ezâ. dan) Eziyet veren. Ezâ çektiren.

mufazala

 • Fazilet ve meziyetle birbiri ile yarışma.

müflis

 • İflâs eden.
 • Dünyâda iken insanların haklarını yemiş, onları dövmüş, sıkıntı ve eziyet vermiş; bu sebeblerle âhirette hesâblar görülürken, hakkı olanlara bütün günahları verilip, hiç sevâbı kalmayan ve hak sâhiplerinin günâhlarını yüklenerek, Cehennemlik olan kimse.

muhavvifane / muhavvifâne

 • Dehşetlice. Korkutucu bir vaziyette. Korkutmak suretiyle. (Farsça)

mukaddeme

 • İlk söz. Başlangıç.
 • Önde gelen. Medhal. Giriş.
 • Man: İki kaziyeden ibaret olan sözün evvelki kaziyesi.

mukaddeme-i istisnaiye

 • Man: İçinde istisnâ edatı olan evvelki kaziye. "Eğer güneş doğarsa gündüz olacak. Güneş doğmuştur." kaziyelerinde: "Eğer güneş doğarsa" kaziyesi Mukaddeme-i istisnâiyedir.

mukasat

 • Zahmet ve eziyet çekme.

mukteza-i hal / mukteza-i hâl

 • Duruma göre. İcabına göre. Hal ve vaziyetin gerektirdiğine göre.

münfetiha

 • Tecvidde: Kur'an okurken dil, üst damaktan ayrılır vaziyette iken ağızdan çıkan harflere denir. Şunlardır; mim, nun, elif, vav, cim, hı, zel, dal, sin, ayın, te, fe, kaf, lem, he, şın, be, ye.

münkazi

 • (Münkaziye) (Kazâ. dan) Bitmiş, tükenmiş, sona ermiş, ardı kesilmiş.

murakabe / murâkabe

 • Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Teftiş etmek.
 • Kendini kontrol etmek. İç âlemine bakmak. Gözetmek.
 • Hıfz etmek.
 • Beklemek. İntizar.
 • Dalarak kendinden geçmek.
 • Tas: Kendisini tamamen nâfile ibâdet ve itaate vermek için mâbede kapanmak.
 • Kontrol etmek, inceleyip vaziyeti anlamak.
 • Kulun, bütün hâllerinde Allahü teâlânın kendini gördüğünü bilmesi ve O'nu unutmaması.
 • Nefsi kontrol etmek, ondan gâfil olmamaktır.

müşahedat

 • (Tekili: Müşahede) Gözle görülen şeyler.
 • Görüşler.
 • Keşifle seyredilenler.
 • Man: Mücerret his ile kat'iyyetle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

müsellemat

 • (Tekili: Müsellem) Doğruluğunda şüphe edilmeyen umumi bilgi ve kaideler. İslâmiyete ait, sağlamlığında şüphe olmayan esâslar.
 • Man: Dinleyenin hemen münakaşasız kabul ettiği kaziyeler.

müşevveşiyet

 • Karışıklık, karmakarışık vaziyet.

müstagrak

 • (Gark. dan) Garkolmuş, dalmış, batmış.
 • Mânevi bir vaziyete dalmış.
 • Kendini bilmiyecek derecede dalgın olan. Bir şeye dalmış veya daldırılmış olan.

müstemirren

 • Aralıksız olarak, bir düziye.

mutarrid

 • Bir düziye, devamlı, aynı şekilde olan.

mutarriden

 • Bir düziye, bir teviye.

mütedahil

 • İç içe, birbirinin içine girmiş vaziyette olan. Karışan.
 • Ödenmemiş, gecikmiş maaş.

müteezzi / müteezzî / متأذی

 • Eziyet çekmiş, eza görmüş. (Arapça)
 • Müteezzi etmek: Acı çektirmek. (Arapça)

mütefazzıl

 • (Çoğulu: Mütefazzılîn) (Fazl. dan) Meziyet, fazilet ve bilgi yarışına çıkan.

mütefazzılin

 • (Tekili: Mütefazzıl) Meziyet ve fazilet yolunda yarış edenler.

mütekabile

 • Karşılıklı davranış veya vaziyet.

mütekabiliyet

 • Karşılıklı vaziyet, karşılıklı durum.

müteşabik

 • Beraber ve karışık olanlar, birbirine karışanlar. Birbirine karışmış ve girmiş vaziyette olan. Girift.

mütevatirat

 • Mütevatir olanlar. Çoklarının bildiği ve duyduğu haberler, hususlar.
 • Man: Kizb üzerine ittifakları aklen muhal olan bir topluluk tarafından verilen haberle hüküm ve tasdik olunan kaziyeler.

muttarid

 • Muntazaman devam eden. Bir düziye olan. Bir küllî kaideye mümasil ve muvafık olan. Sıralı. Düzgün.

muttariden

 • Bir düziye, bir teviye.

muttasılan

 • Bitişik olarak.
 • Bir düziye.

nakiz

 • (Nakz. dan) Zıt, karşı. Birbirine karşı, zıt olan şey veya iş.
 • Man: Bir şeyin, bir kaziyenin hükmüne, mânasına muhalif olan veya ondan başka kaziye. Bir şeyi ref'eden şey. (Meselâ: "Her insan hayvandır. Bazı insan hayvan değildir." kaziyeleri birbirinin nakizidir. Nakiz ile zıd beyni

nakus

 • Kiliselerde asılı bir vaziyette durup belirli vakitlerde çalınan çan. Kilisenin büyük çanı.

nazariyye

 • Bir veya birkaç hipotez (faraziye) ile, birçok hâdiseleri îzâh ederek ve bunlardan yeni hâdiselere vararak ve bu hâdiseleri tecrübe ile inceleyerek görülen hipotez. Hipotez, aynı sebeblerle îzâh edilen çeşitli hâdiselerin hepsini birden îzâh edebilec ek umûmî bir fikirdir.

nebil

 • (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi.
 • Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu.
 • Bilgili ve faziletli kimse.

nekabet

 • Muayyen zümrelerin başları.
 • Bir topluluğun vaziyetlerine nezâret etmek, kontrol.

nıkbe

 • (Çoğulu: Nakıb) Zarar ve ayıp verecek derece eziyet.

niyazi-i mısri / niyazi-i mısrî

 • (Mi: 1618 - 1694) Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. Şâir ve tasavvufçu olup Halvetî tarikatının Niyaziye veya Mısriye şubesini kurmuştur. Mısır'da Câmi-ül-Ezher'de tahsil gördü. 1646'da İstanbul'a döndü ve Sokollu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Risale-i Ha

örfi idare / örfî idare

 • (İdare-i örfî) Askerî kuvvete ihtiyacı gerektiren ve cemiyet hayatında zuhur eden müşkil hallerde vaktin icablarına göre ve vaziyet düzelinceye kadar sivil idare yerine askeri idare konması. Sıkı yönetim.

pozisyon

 • Vaziyet, durum, duruş. (Fransızca)

re'y yolu

 • Kıyas yolu. Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde açıkça bildirilmemiş bir işin hükmünü buna benziyen ve açıkça bildirilen başka bir işin hükmüne benzeterek bulma yolu.

renc

 • Sıkıntı, zahmet, eziyet. (Farsça)
 • Ağrı, sızı. (Farsça)
 • Öfke, gazab, hışım. (Farsça)

renciş

 • Sızlanış, inciniş, eziyet ve sıkıntı veriş. Keder. (Farsça)

reşehat-ı meziyat / reşehât-ı meziyât

 • Meziyetlerin, güzel özelliklerin dışa yansımaları.

rezahat

 • Yorulmak.
 • Hali yaramaz, vaziyeti kötü olmak.

sadist

 • Başkasına eziyet ve sıkıntı vermekten, sapık işleri yapmaktan zevk alan ruh hastası kimse.

şahs-ı manevi / şahs-ı manevî

 • Bir şahıs olmayıp kendisine bir şahıs gibi muamele yapılan şirket, cemaat, cemiyet gibi ortaklıklar. Belli bir kişi olmayıp bir cemaatten meydana gelen manevî şahıs.
 • Bir topluluğun taşıdığı manevî kuvvet ve meziyetler.

şakk

 • (Meşakkat. den) Eziyetli, zahmet verici, güç.

salibe-i külliye

 • Man: Bir şeyin nefyine delâlet eden kaziye. Bir şeyin bütün bütün olmadığını veya mevcudattan hiç birisine hâkim ve müessir olmadığını iddia ve isbat eden hüküm.

şart

 • Bir kısım muamelelerde lüzumlu olan hüküm. Bir şeyin olması ona bağlı olan şey.
 • Kayıt. Bir iş için mutlaka lüzumlu olan husus.
 • Yemin.
 • Hal, vaziyet.
 • Gr: Biri diğerine bağlı olan iki cümle hakkında delâlet edilen; yâni mütevakkıf aleyhe delâlet eden diğer cümley

sayha

 • (Çoğulu: Siyâh) Çağırış. Çığlık. Feryad. Nâra.
 • Azab, eziyet.

seviyyen

 • Müsavi olarak. Bir düziye. Eşit olarak.

şikence

 • İşkence. Azap. Eziyet. (Farsça)

sipahi

 • Ask: Osmanlı askerlik teşkilâtında "Timar" namiyle öşür ve rüsumunu aldıkları araziye mukabil, harp zamanlarında kendi hayvanları ve kanunen götürmeğe mecbur oldukları silâhlı askerlerle birlikte sefere iştirak eden bir sınıf süvari askeri. Bunlar akıncılık, çapulculuk ve karakol hizmetlerini ifa ed

sitem

 • Çıkışma, eziyet.
 • Haksızlık, zulüm. (Farsça)
 • Nâzikâne çıkışma. (Farsça)
 • Eziyet, cefa. (Farsça)

ta'zib

 • Azab verme. Eziyet etme. Men eylemek.

ta'zibat / ta'zibât

 • (Tekili: Ta'zib) Eziyetler, tâzibler, azablar.

ta'ziyane

 • Ta'ziye eder surette. Ta'ziye ederek. (Farsça)

taab

 • Yorgunluk. Sıkıntı. Zahmet. Bezginlik. Eziyet.

tali

 • Tilavet eden, okuyan.
 • İkinci derecede. Sonradan gelen.
 • Man: Birbirine bağlı iki kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü tâli'dir.

tavır

 • (Tavr) Suret. Hareket, hal, vaziyet.
 • Bir kerre, bir defa.
 • İki şey arasındaki had ve fasıla.
 • Kader.
 • Miktar.

tavr-ı batıl / tavr-ı bâtıl

 • Bâtıl, kötü hal ve vaziyetler.

tazib / tâzib

 • Azap, eziyet verme.

tazib etme

 • Azaplandırma, eziyet verme.

tazip etmek

 • Azap vermek, eziyet etmek.

taziyane / tâziyâne

 • Eziyet edercesine.

taziyename / taziyenâme

 • Taziye mektubu.

te'ziye

 • Eziyet etme, cefa çektirme.

tecziye / تجزیه

 • Cezalandırma. (Arapça)
 • Tecziye edilmek: Cezalandırılmak. (Arapça)
 • Tecziye etmek: Cezalandırmak. (Arapça)
 • Tecziye olunmak: Cezalandırılmak. (Arapça)

tedafü / tedâfü

 • Birbirine karşı savunma vaziyeti alma.

tefani / tefanî

 • Birbirinde fâni olma; fikren arkadaşının meziyet ve hissiyatı ile yaşama, onun üstün özelliklerini kendisinin gibi kabul edip onunla iftihar etme.

tefazul

 • (Çoğulu: Tefâzulât) Mikdar fazlası, fark.
 • Meziyet ve fazilet yarışına çıkma.

telafif

 • Birbirine sarmaşmış bölük bölük nebatlar.
 • Büklümler, kıvrımlar.
 • Birbirine girmiş ve sarmaşmış vaziyette olma. Lif lif olma.

tevzin-i adalet

 • Adaletin her şeyi teraziye alması; her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesindeki ölçü, tartı, denge.

ukubat

 • (Tekili: Ukubet) Cezalar. İşkenceler, eziyetler.
 • Kısas ve şahsî cezalar.

ukubet

 • (Çoğulu: Ukubât) İşkence, azab, eziyet.
 • Ceza.
 • Ceza, azap, işkence, eziyet.

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.

vaz'an

 • Vaz' ile, vaziyeti, durumu itibariyle, yerleştirmek suretiyle.
 • Asıl lügat mânası cihetinden.

vaz'iyet-i marziye / وَضْعِيَتِ مَرْضِيَه

 • Razı olunan vaziyet.

vaziyet-i elimane / vaziyet-i elîmâne

 • Acı ve üzüntülü bir vaziyet.

vaziyet-i ferzendane / vaziyet-i ferzendâne

 • Evlâda yakışır vaziyet, hal.

vaziyet-i fıtriye

 • Fıtrî vaziyet, doğal durum.

vaziyet-i huruf

 • Harflerdeki vaziyet.

vaziyet-i mahsusa

 • Özel vaziyet, durum.

vaziyet-i mevhume

 • Olmadığı halde varsayılan vaziyet, durum.

vaziyet-i muntazama

 • İntizamlı, düzenli vaziyet.

vaziyet-i nurani / vaziyet-i nuranî

 • Nurlu vaziyet, hâl, durum.

vaziyet-i semaviye / vaziyet-i semâviye

 • Gökyüzünün değişik hâl ve vaziyetlere girmesi.

vesile-i azap

 • Eziyete sebep olan.

yahudi

 • Hz. Yakub'un (A.S.) oğullarından Yehuda'ya mensub olan. Benî İsrail. Musevî.Yahudilerin vaziyetlerine ve seciyelerine işaret eden âyetler şunlardır: 2: 60-66 arası. 5: 62-64 arası ve 17: 4.

yed-i beyza / yed-i beyzâ

 • Musa Aleyhisselâm'ın mu'cize olarak gösterdiği beyaz ve parlak eli. Bu tabir mecaz olarak keramet ve hârikulâde haller ve meziyetler hakkında kullanılır.

zahmet

 • Sıkıntı, eziyet. Yorgunluk.
 • Zor, güç.
 • Sıkıntı, eziyet, zorluk.

zat-ı fazılane / zât-ı fâzılâne

 • Fazilet ve yüksek meziyet sahibi kişi.

zat-ı kerimü's-sıfat / zât-ı kerîmü's-sıfat

 • Kendisine, sınırsız üstün sıfat ve meziyetler ikram edilen zât.

zecr / زجر

 • Menetme, engel olma. Nehyetme.
 • Zorlama, zorla yaptırma.
 • Önleme. Sıkma.
 • Kovma. Eziyet etme.
 • Angarya olarak çalıştırma.
 • Köpek balığı.
 • Çağırma.
 • Sürme.
 • Yasaklama, yaptırmama.
 • Zorlama, zorla yaptırma, angarya işletme sıkma, eziyet.
 • Zorlama. (Arapça)
 • Eziyet etme. (Arapça)

zeka / zekâ

 • Sebeb ile netîce arasındaki bağlılıkları bulmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamak, yeni îcab ve vaziyetlere zihnin en iyi şekilde uyması.

zemin ü zaman

 • Vakit ve yer.
 • Münasebet. Mevzuya veya mes'eleye olan uygunluk, hâl, vaziyet.