LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zindan ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

ahbas

 • (Tekili: Habs) Su bentleri, havuzlar.
 • Hapisler, zindanlar.
 • Gayr-ı meşru vakıf yerler.

banyol

 • Bu kelime; zindan, hapishâne mânâlarında kullanılırdı. Buraya katiller, hırsızlar ve beylik esirlerin satışa yaramıyanları konurdu.

bari / bârî / باری

 • Hiç olmazsa, en azından. (Farsça)

ca'ca'

 • (Çoğulu: Ceâci) Taşsız yer.
 • Zindan.

ceres

 • Çan.
 • Zindan, hapis yeri.
 • Hayvanın boynuna asılan çıngırak.

çeres

 • Zindan, hapishane. (Farsça)
 • Zulüm, işkence. (Farsça)
 • Mer'a, otlak. (Farsça)
 • Üzüm teknesi. (Farsça)

cübb

 • Kuyu.
 • Küp. Kulpsuz desti.
 • Vaktiyle zindan gibi kullanılan çukur, susuz kuyu.

dakis

 • Bir kimsenin aksırdığında ağzından saçılan tükrük.

dershane-i yusufiye

 • Yusuf'un (a.s.) dershanesi; Hz. Yusuf'un kaldığı ve medreseye çevirdiği zindana benzetilerek hapishaneye verilen isim.

edbar-üs sücud

 • Akşam namazından sonra kılınan iki rek'at nafile namaz.

en ekall

 • En azından.

evvabin namazı / evvâbîn namazı

 • Akşam namazının farzından sonra kılınan altı rek'atlik namaz.

fidye

 • Herhangi bir farzından birini yerine getirmeye gücü olmayan bir kimsenin Cenâb-ı Hak'tan özür dilemek kasdı ile, verdiği para veya sadaka.
 • Esir veya kölelikten kurtulmak için verilen para.
 • Fık: Fakirin sabahlı akşamlı bir günlük yiyeceği.

habbas

 • Zindancı, gardiyan, hapseden.

hezl

 • Ciddi olmayan söz. Saçma, uydurma, yalan konuşmak.
 • Edb: Meşhur bir manzumeye lâtife tarzından nazım yapmak. Bu tarzda yapılan nazım.

ikindi divanı

 • Tanzimattan evvel sadrazamların kendi konaklarında yaptıkları divanlar. Bu divan ikindi namazından sonra toplandığı için bu adı almıştı. Bâb-ı Âlî teşkilâtının ilk şekli olarak Divan-ı Hümayun, muayyen günlerde toplandığı zaman, vezir-i azamlar da divanda bitirilemeyen veya arza lüzum görülmeyen işl (Türkçe)

ilkam

 • Yutturma, boğazından geçirtme.

kamet

 • Namazın farzından önce okunan ezan.

kamet almak

 • Namaza başlamak için, hususen farz namazından önce ezan okumak.

kelam-ı lafzi / kelâm-ı lafzî

 • Kelâm-ı nefsîyi anlatan ve insanın kulağına gelen ve söyleyenin ağzından çıkan harfler topluluğu.

laakal / lâakal / لااقل

 • En azından.
 • En azından, hiç olmazsa. (Arapça)

macc

 • Ağzından sular akan yaşlı deve.

mahabis

 • (Tekili: Mahbes) Ceza evleri, zindanlar. Hapishaneler.

mahbushane

 • Cezaevi, hapishâne, zindan. (Farsça)

mescen

 • Cezaevi, zindan, hapishâne.

muhis / muhîs

 • Zindan.

müsagsag

 • Konuştuğu zaman dişleri ağzından hareket edip ızdırap çektiğinden sözü anlaşılmayan kimse.

mütelaffız

 • (Lafz. dan) Telaffuz eden, bir kelâmı ağzından çıkaran, söyleyen.

mütenahnihin / mütenahnihîn

 • (Tekili: Mütenahnih) Boğazından hırıltı ile ses çıkaranlar, soluyanlar.

revatib

 • Vazifeler, maaşlar.
 • Farz namazından önce kılınan müekked sünnetler.

revatib sünnetler / revâtib sünnetler

 • Peygamber efendimizin beş vakit namazın farzından önce veya sonra devamlı kıldığı müekked sünnetler.

rezeme

 • (Çoğulu: Ruzum) Devenin ağzını açmadan boğazından çıkan ses.

seccan

 • (Sicn. den) Gardiyan, zindancı, hapishane memuru.

sibt

 • (Çoğulu: Esbât) Kişinin oğlundan ve kızından olan evladı.
 • Torun.

sicin / سِجِنْ

 • Hapishane, zindan.
 • Hapishane, zindan.

sicn

 • (Çoğulu: Sücun) Hapis, zindan.
 • Hapis, zindan.

şıkşaka

 • (Çoğulu: Şekâşık) Devenin ağzında olan dağarcığı. (Ağzından çıkarıp kükretir.)
 • Zayıf, yaşlı kimse.
 • Uzun ince çubuk.
 • Ağzın çevresi.

sücun

 • (Tekili: Sicn) Hapishaneler, zindanlar, ceza evleri.
 • Mc: Dünyanın sıkıntıları.

takrir

 • İyi ifade etmek. Bildirmek.
 • Ağzından anlatmak.
 • Yerleştirmek. Kararlaştırmak. Yerini belirtmek.
 • Resmî olarak yazı ile bildirmek.
 • Tapuda, mülkünü başkasına sattığını bildirmek.
 • Siyasî nota.

te'vil

 • (Tef'il veznindendir) Bir nesneye redd ve irca' etmek. Döndürmek. Te'vil kelimesi, bazı müfessirlere göre, rücu' mânasına olan "Evl: " den alınmıştır. Müfessirlerce: Bir âyet-i kerimenin mânasını bir nesneye irca' ile beyan etmektir. Bazılarınca da (Evvel: ) lâfzından alınmış olup kelâmı evveline sa

teravih namazı / terâvih namazı

 • Ramazân ayında yatsı namazından sonra kılınan yirmi rek'atlik nâfile namaz.

tescin

 • (Sicn. den) Hapsetme, zindana koyma.

teşrik tekbiri / teşrik tekbîri

 • Arefe günü yâni Kurban bayramından önceki gün, sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit her farz namazdan sonra getirilen tekbîr; "Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lill ahil-hamd" sözleri.

teşrik tekbirleri

 • Zilhiccenin dokuzuncu günü, yani Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar olan, her farz namazın selâmından sonraki alınan tekbirler.

vakfe

 • Durma; haccın farzlarından olup, Arefe günü Arafat'ta öğle ve ikindi namazından sonra bir miktar durmak.

vitr

 • Tek olan şey. Çift olmayan. Tenha.
 • Yatsı namazından sonra kılınan üç rekât namaz.
 • Kurban bayramından bir önceki gün.

vitr namazı

 • Yatsı namazından sonra kılınan üç rek'atlik vâcib namaz.

zer'

 • Çoğaltma.
 • Halketme, yaratma.
 • Tohum ekme.
 • Ağzından dişlerin dökülmesi.
 • Saç ağarması.
 • Perde, hâil.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın