LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te zeki ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

akrebe

 • Dişi akrep.
 • Çevik ve zeki cariye.
 • Ayakkabı bağcığı.
 • Kazan, tencere gibi eşyaları ateş üzerine asmağa yarayan "S" şeklindeki kanca.

amr ibn-ül-as

 • Sahabe olup kumandanlıklarda ve valilikte bulunmuştur. Çok zeki ve belâgatlı bir zât olduğu söylenir. Vefatı (Hi: 43) tür.

asma'

 • Küçük kulaklı.
 • Zeki kimse.

ateş-dil

 • Sözü dokunaklı olan. (Farsça)
 • Her gördüğü güzeli seven. (Farsça)
 • Pek zeki adam. (Farsça)

ateş-pare

 • Ateş parçası. Ateş gibi. (Farsça)
 • Mc: Çok zeki, çok akıllı. (Farsça)
 • Durup dinlenmeyen. (Farsça)

ayyar

 • Hırsız. Hileci, dolandırıcı, hilebaz, dessas.
 • Zeki, kurnaz.

azref

 • Çok zarif. Zariflerin zarifi.
 • Çok zeki.

ba-haber / bâ-haber

 • Haberi olan, haberli.
 • Zeki, akıllı.
 • İhtiyatlı, tedbirli.

ba-haberan / bâ-haberan

 • (Tekili: Bâ-haber) Haberliler, haberi olanlar. Akıllı, zeki, ihtiyatlı kimseler.

ba-hired / bâ-hired

 • Akıllı, zeki. (Farsça)

basir / bâsir

 • Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.

bazık

 • Zeki. Anlayışlı.
 • Üzümün sıkılmış suyu.

dahi-i azam / dâhî-i âzam

 • En büyük dâhi, en zeki kişi.

dahi-yi hikmet / dâhi-yi hikmet

 • İlim ve hikmet dehâsı, son derece zeki felsefe âlimi.

dahiyane / dâhiyâne

 • Dahice, gayet zekice.

deha

 • Çok akıllılık. Zekiliğin ve anlayışlılığın son derecesi. İleri görüşlülük, geniş ve çok güzel fikir sâhibi olmak.

dehadar

 • Uyanıklık, zeki ve çok akıllı oluş. (Farsça)

dehaet

 • Dahilik, dehâ sahibi olma. Zekilikte, anlayışlılıkta çok yüksek olma.

derece-i zekavet / derece-i zekâvet / دَرَجَۀِ ذَكَاوَتْ

 • Zekilik derecesi.

dirayetli

 • Kavrayışlı, zeki, bilgili, anlayışlı.

ehl-i hak ve zekavet / ehl-i hak ve zekâvet

 • Doğru yoldan olan ve çabuk anlayıp kavrayan zekî kimseler.

ekyes

 • Pek kiyâsetli, zeki, zekâvetli kişi. Mâhir, maharetli, becerikli adam.

elma'

 • (Elmaî) Çok zeki, zekâveti kuvvetli, idrak derecesi üstün olan kimse.

eris

 • Zeki, akıllı, uyanık, zeyrek, uslu. (Farsça)

ezka

 • En anlayışlı. En zeki.

ezkiya / ezkiyâ / اذكيا

 • (Tekili: Zeki) Çabuk ve güzel anlayışlı kimseler. Keskin zekâlılar.
 • Zeki insanlar.
 • Zekiler.
 • Zekiler. (Arapça)

ezkiya-i alem / ezkiyâ-i âlem

 • Dünyanın en zekî insanları.

ezkiya-yı alem / ezkiya-yı âlem

 • Dünyanın en zeki insanları.

fakih

 • Fıkıh ilmini bilen. İslâm hukukçusu.
 • Zeki, anlayışlı kimse.

fart-ı zeka / fart-ı zekâ

 • Âdetin üstünde, çok ileri zeki olmak. Emsâli bulunmayan zekâvette oluş.

fatin / فطين

 • (Fıtnat. dan) Anlayışlı, akıllı, zeki, uyanık.
 • Zeki, kavrayışlı. (Arapça)

fatin-ül asr

 • Asrın en zeki, anlayışlı ve akıllısı.

fehham

 • Çok anlayışlı, pek zeki, en çok anlayan.

fehim / fehîm

 • (Fehm. den) Anlayışlı, akıllı, zeki (kimse.)

fetanet / fetânet

 • Peygamberlerde bulunması lâzım olan sıfatlarından biri. Peygamberlerin; bütün insanların en akıllısı, en zekîsi ve en anlayışlısı olmaları.

fıtnat / فطنت

 • Kavrayış, zekîlik. (Arapça)

haddas

 • (Hads. den) Anlayışlı, zeki, çabuk kavrayan.

hebenneka

 • Ahmaklığı darb-ı mesel olmuş bir kimsedir.
 • Mc: Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan.

hüşyar

 • Uyanık, akıllı, zeki. Ayık. Uslu.

keyyis

 • (Keyyise) Akıllı, anlayışlı, kiyasetli, idrakli, zeki.
 • Zarif.

kiyaset / kiyâset / كياست

 • Zeki.
 • Uyanıklık. Zekâ. Ferâset. Zeyreklik.
 • Zekilik, uyanıklık. (Arapça)

lakane

 • Zeki ve seri anlayışlı olmak.

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

lekanet

 • Zeki ve anlayışlı olma.

lezir / lezîr

 • Akıllı, zeki. (Farsça)

libab

 • (Tekili: Lebib) Akıllılar, zeki kimseler.

meşhum

 • Cesaretli. Sözü geçer kimse. Zeyrek. Zeki. Akıllı.
 • Korkmuş. Korkutulmuş.
 • Çok güzel hareketli at.

mütekeyyis

 • (Çoğulu: Mütekeyyisîn) Zeki ve akıllı gibi görünen.

nekr

 • Zeki, akıllı kimse. Pek zeyrek olan.
 • Dehâ, fetânet.

nezz

 • Hafif zeki kimse.
 • Susuz nadas.

nüktebin / nüktebîn

 • İnceliği gören, nükteyi anlıyabilen. Kavrayışlı, anlayışlı, zeki. (Farsça)

rebaze

 • Zeki ve anlayışlı kimse. Zarif kimse.

resis

 • Sâbit, devamlı.
 • Bakıyye, artık.
 • Akıllı, zeki kimse.
 • Sahih olmayan haber.
 • Aşk-ı muhabbetin ibtidası.
 • Hastalık başlangıcı.

saf

 • Katışıksız, berrâk, temiz.
 • Zeki olmayan, derin düşünmeyen, dikkatsiz.

sebt

 • (Çoğulu: Esbât-Sübut-Esbüt) Rahat etmek.
 • Boyun vurmak.
 • Saç sarkıtmak. Bir çeşit deve yürüyüşü.
 • Cumartesi günü.
 • Şaşırmak, hayrette kalmak.
 • Çok zeki, dâhiye.
 • Başı tıraş etmek.

seri-ül intikal

 • Çabuk anlayan, çok zeki.

teerrüb

 • Ululanmak, büyülenmek.
 • Kendini zeki göstermeğe çalışmak.

tekeyyüs

 • (Kiyâset. den) Kiyâsetli ve zeki görünme.
 • Zariflik gösterme.

ukala-yı nas / ukalâ-yı nâs

 • İnsanların akıllıları, zekileri.

vahdeddin

 • (Aslı: Vahîdüddin, fakat Türkçede Vahdeddin şeklinde telâffuz edilir.) Osmanlı Padişahlarının sonuncusu ve otuzaltıncısının adıdır. (Mi: 1861-1926) Zeki, dirayetli ve dindardı. Osmanlılar ve İslâm âlemi için bir felâket işareti olan Sevr Muahedesini imzalamadı. Osmanlı ordusu olarak emrine bırakılan

zeka / zekâ / ذكا

 • Zekilik. (Arapça)

zekavet / zekâvet / ذكاوت / ذَكَاوَتْ

 • Zekilik.
 • Zeki oluş. Zeyreklik. Çabuk anlama ve kavrama. Keskin anlayış.
 • Zekilik, anlayış çabukluğu.
 • Zekilik. (Arapça)
 • Zeki olma.

zekiye

 • (Bak: ZEKİ)
 • (Bak: ZEKİ)

zerir

 • Zeki, hafif kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın