LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yiri ifadesini içeren 60 kelime bulundu...

alamet-i farika / alâmet-i farika / alâmet-i fârika

 • Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret. Belirgin özellik.
 • Ayırıcı işaret. Damga.

arazi-i emiriyye-i mevkufe / arâzi-i emiriyye-i mevkufe

 • Huk: Sadece hazine menfaatleri veya tasarruf hakları veyahut ikisi de bir hayır cemiyetine ayırılan miri arazi.

bain / bâin

 • Ayırıcı. Talâk-ı bâin.
 • Tasavvuf'ta bir terim. İnsanlardan uzak olan.

bayin / bâyin

 • (Beyn. den) Aralayıcı. Ayıran. Ayırıcı.
 • Aralayıcı, ayıran, ayırıcı özellik.
 • Aralayıcı, ayırıcı.

berkeşide

 • Kınından çıkarılmış, sıyırılmış, çıkarılmış. (Farsça)
 • Mc: İlerletilmiş, çekilip meydana getirilmiş. (Farsça)

bilatefrik / bilâtefrik / بلاتفریق

 • Hiçbir ayırım gözetmeksizin. (Arapça)

ehl-i tasavvuf

 • Tasavvuf ehli; kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimseler.

eşrem

 • Burnu yirik.
 • Üst dudağı yarık olan.

farika / fârika

 • Ayırıcı özellik; birbirine benzememe özelliği.
 • Ayırıcı özellik.

farıka / fârıka / فارقه

 • Ayırıcı. (Arapça)

feşc

 • Ayağını ayırıp apışmak.

firşat

 • Genişlik, vüs'at.
 • İki ayağının arasını ayırıp genişletmek.

hakem

 • İki tarafın, hükmüne rızâ göstermek için seçtikleri kimse. Haklı ile haksızın ayrılmasında aracılık eden kimse.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından; hükmedici, hak ile bâtılı ayırıcı.

hakim / hâkim

 • Haklı ve haksızı ayırıp, hak ve adâlet üzere hükmeden, karar veren.
 • Galib. Haklı ve haksızı ayırıp hak ve adalet üzere hükmeden. Başkasını müdahale ettirmeden idare eden, Allah (C.C.)
 • Memleketi idare eden.
 • Mahkeme reisi. (Hâkim-i Hakikî, Hâkim-i Ezelî, Hâkim-i Mutlak, Hâkim-i Zülcelâl, Hâkim-i Lemyezel... gibi isimlerle, Cenab-ı Hakk'a âit ol

hassa-i farika

 • Ayırıcı özellik. Vasf-ı fârık. Bir şeyi diğerinden ayıran hususiyet.

hassa-i mümeyyize

 • Ayırıcı vasıf, belirgin özellik.

hatt-ı fasıl / hatt-ı fâsıl

 • Ayırıcı çizgi, fasledici çizgi.

havbet

 • (Havb) Açlık, hâcet, meskenet.
 • Çayırı, otlağı olmayan kır yer.

ictisas

 • Hayvanın, ağzı ile çayırı araştırarak otlaması.

ifhac

 • Davarın ayaklarını ayırıp sağmak.

iltimasgerde

 • İltimas edilen, kayırılan. (Farsça)

imtiyaz-ı mutlak

 • Varlıklar arasında tam ve kusursuz ayırımın olması.

infal

 • Ganimetten mal ayırıp verme.

insilah / insilâh

 • Soyulma, sıyırılma.

intihab

 • Seçmek. Ayırıp beğenmek. İhtiyar ve âmâde eylemek.
 • Bir şey yerinden çıkmak.

islal

 • (Sell. den) Kılıcı sıyırıp çıkarma.
 • Verem etme, verem uğratma.

ism-i adl ve hakem

 • Allah'ın haklıyı haksızdan ayırıp her hakkı yerine getirdiğini ve herbir şey hakkında adaletle küllî hüküm verdiğini bildiren isimleri.

istifraz

 • Ayırıp tefrik etme.

istilal

 • Sıyırıp çıkarma. Sıyrılıp çıkarılma.

istilal-i seyf

 • Kılıcı kınından sıyırıp çıkarma.

izhar

 • Açığa vurma. Meydana çıkarma.
 • Göstermek. Zâhir ve âşikâre ettirmek.
 • Yalandan gösteriş.
 • Tecvidde, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak ihfâsız, idgamsız olarak okumaya denir. Bu sıfatın harfleri Huruf-ı halk denilen harflerdir.

kadi / kadî

 • Hâkim. Peygamber (A.S.M.) nâmına suçluyu ve suçsuzu ayırıp şeriatla hükmeden hâkim.
 • Kaza eden.

kitab-ı mübin / kitâb-ı mübîn / كِتَابِ مُبِينْ

 • İyiyi kötüden ayırıp açıklayan kitab, Ku'rân.

kuss ibn-i saide

 • İslâmiyetten önce Arabistan'da yaşamış İyâd Kabilesinin ileri gelenlerinden, mühim hakikatlı bir şâirdir. Cârud gibi hakperesttir. Henüz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm genç iken Suk-ı Ukaz panayırındaki hitabeti ile meşhurdur. Hitabesinde bir Hak Peygamber geleceğini ve onun en güzel bir d

lahb

 • Sür'atle gitmek.
 • Eti kemikten ayırıp soymak.

mefruz / mefrûz / مفروز

 • Ayırılmış. (Arapça)

mi'zal

 • (Çoğulu: Meâzil) Zayıf ahmak adam.
 • Silâhsız kimse.
 • Davarını halktan ayırıp uzak yerlerde otlatan kimse.

müferrik

 • (Fark. dan) Ayıran, tefrik eden, ayırıcı.

müftac

 • Bevletmek için iki ayağını ayırıp duran deve.

muhassıs

 • Tahsis edici, ayırıcı, bir tarafa ait kılıcı.

mültemes

 • (Çoğulu: Mültemesât) (Lems. den) Kayırılan, iltimaslı.

mültemesat / mültemesât

 • (Tekili: Mültemes) Kayırılanlar, mültemesler, iltimaslılar.

mutasavvıf

 • Tasavvuf ehli olan, kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimse.

neşş

 • Kaynamak, galeyan.
 • Her nesnenin yarısı.
 • Davarın tezce derisini yüzüp etinden ayırıp çıkarmak.
 • Yirmi dirhem.
 • Karıştırmak.

nez' edilmek

 • Ayırılmak, çekip atılmak, sökülmek. (Arapça - Türkçe)

retl

 • (Diş) seyrek olmak.
 • Bir şeyi okurken her kelimenin arasını ayırıp açıklamak.

sarf

 • (Çoğulu: Süruf) Harcama, masraf, gider.
 • Fazl.
 • Hile.
 • Men etme. Bir kimseyi yolundan ve işinden ayırıp başka tarafa yöneltme.
 • Farz.
 • Gr: Bir lisanı meydana getiren kelimelerin değişmesinden, birbirinden türemesinden bahseden ilim şubesi. Kelime bilgisi. K

tahsis / تخصيص

 • Özgü kılma, ayırma. (Arapça)
 • Tahsis edilmek: Ayırılmak. (Arapça)
 • Tahsis etmek: Ayırmak. (Arapça)

tahsis edici

 • Ayırıcı, bir tarafa ait kılıcı.

tarafdari / tarafdarî

 • Kayırıcılık, taraftarlık. (Farsça)

tasavvuf

 • Kalbi dünyanın fâni işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak. Tarikat ehli olmak.

tefrik / tefrîk / تفریق

 • Ayırma, ayırdetme. (Arapça)
 • Tefrîk edilmek: Ayırılmak, ayırt edilmek. (Arapça)
 • Tefrîk etmek: Ayırmak, ayırt etmek. (Arapça)
 • Tefrîk olunmak: Ayrılmak. (Arapça)

tefrik edici

 • Ayırıcı.

teslil

 • (Sell. den) Sıyırıp çekme.
 • Verem etme.

tevzi'

 • Dağıtmak. Herkesin hisselerini ayırıp vermek. Pay ederek dağıtmak.

üksum

 • Çimenlik yer. Çayırı bol ve güzel olan bahçe.

ükule

 • Sürüden ayırıp beslenilen koyun.

vasvas

 • (Çoğulu: Vesâvis) Perdede göz ayırımı miktarı olan delik.

virat

 • Zekât vermek korkusundan hile edip bir yere toplanmış koyunlarını ayırıp dağıtmak veya perâkende koyunlarını bir yere toplamak.

zekat / zekât

 • İslâm'ın beş şartından biri. Dînen zengin sayılan müslümanın nisab miktârındaki zekat malının belli zamanda belli miktârını zekat niyeti ile ayırıp emr edilen müslümanlara vermesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın