LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yetisme ifadesini içeren 70 kelime bulundu...

ab-ı abisteni / âb-ı âbistenî / آب آبستنى

 • Meni.
 • Bitkilerin yetişmesine neden olan su.

ahadi hadis / ahadî hadis

 • Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann-ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm-i Kelâm)

belaha

 • Yetişmemiş hurma koruğu.
 • Kurumak, yebs.
 • Yormak.

büluğ / bülûğ

 • Erginlik, olgunluk çağına girme, yetişme.
 • Yaklaştırma.

cerd

 • Elbisesini çıkarma, elbisesinden soyma, çıplak hâle getirme.
 • Ot ve ağaç yetişmeyen yer.

dest-res olma

 • Yetişme, ulaşma; br konuda delil vs. gelme, olma.

ecra'

 • (Çoğulu: Ecâri) Bir şey yetişmeyen kumlu yer.

ecred

 • Tüysüz adam, köse. Genç.
 • Çorak, otsuz yer. Bir şey yetişmeyen arazi.
 • Tüyü yumuşak ve kısa olan at.

edd

 • (Çoğulu: Üdüd) Kuvvet.
 • Yetişmek.
 • Ric'at etmek.

evfa

 • Çok vefalı. Çok sadakatli. Ahdine vefası kuvvetli.
 • En çok. Pek tamam.
 • Tam yetişmek.

hazb

 • Yetişmek.

i'cazkar / i'câzkâr

 • Mûcizeli, başka şeyleri kendisine yetişmekten âciz bırakan.

iddirak

 • Akıl etme, idrak etme, anlama, fehmetme.
 • Bir yere toplanmak.
 • Birbirine yetişmek.

idrak / idrâk

 • Anlayış, akıl edinme.
 • Yetişmek, erişmek.
 • Olgunlaşma çağını bulma.

iflal

 • Gidermek.
 • Yağmur gelmeyen yere yetişmek.

igase / igâse

 • İmdada yetişmek, yardım etmek.
 • İmdada yetişmek, yardım etmek.

iktiran

 • Ulaşmak. Mukarin olmak. Yaklaşmak. Yetişmek.
 • İki şeyin bir arada gelmesi. İki nimetin aynı anda bulunması gibi...

iltihak

 • Karışmak. Katılmak. Yetişmek. Bitişmek.

imdad

 • Yardım. Yardıma yetişmek. "Yetişin, kurtarın" mânasında da kullanılır.
 • Yardıma gönderilen kuvvet.
 • Vâdeyi uzatmak. Mühlet vermek.

inkişaf

 • Açılma. Meydana çıkma.
 • Yetişme.
 • Terakki etme, ilerleme.
 • Gizli sırların bilinmesi.

intişa'

 • Neş'et etme, gelişme, yetişme, neşv ü nemâ bulma.

işade

 • Çağırmak. Sesini yükseltmek.
 • Dünyevi matluba yetişmek.
 • Binayı yükseltmek.

ısham

 • Biçim vakti yetişmek, hasat zamanının gelmesi.

ısrah

 • Medet yetişmek, yardım gelmek.

istidrak / istidrâk

 • Yetişme, nail olma.

istikfaf

 • (Kifâf. dan) Kanaat etme, az şeyi yeter bulup râzı olma.
 • Yetişme.
 • Dilenci gibi el uzatma.

kaht

 • Kıtlık. Kuraklık. Kuraklıktan dolayı mahsulün yetişmemesi.

kaşem

 • Yetişmeden yenen beyaz hurma koruğu.

keramet-i kevniye

 • Kudret-i Rabbaniyenin ihsanı ile letâfet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü'minin bir sıkıntısı hâlinde Cenab-ı Hakk'a dua edip ind-i İlâhîde makbul bir zâttan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlâhi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerin

kifayet

 • Lüzumlu kadar olmak. Yetişmek. Bir işe yetecek kadar olmak. İktidar. Liyâkat. Yararlık.

kuvve-i inbatiye

 • Bitkilerin filiz verip yetişme yeteneği, kabiliyeti.

lahk

 • (Lehak) Geriden yetişmek, ardından yetiştirilmek.
 • Alüvyon. Liğ. Akarsuların taşımasıyla gelen maddeler.

lakt

 • Dermek, toplamak, cem'etmek.
 • Ansızdan bir nesneye yetişmek.

lehak

 • Yetişmek.

lühuk

 • Ulaşmak. Yaklaşmak. Sonradan yetişmek.

meblağ

 • Para, mevcud para miktarı.
 • Yetişmek.

mülahaka

 • Sonradan yetişmek ve tâbi olmak.

musadefe

 • Bulmak.
 • Yetişmek.

mütena'imane / mütena'imâne

 • Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. (Farsça)

na-balig

 • Henüz büluğa ermemiş, daha bâliğ olmamış. (Farsça)
 • Erişmemiş, yetişmemiş. (Farsça)

na-resa

 • Yetişmemiş, ham. (Farsça)
 • Uygun ve münasib olmayan. (Farsça)

na-reside

 • Yetişmemiş, körpe.
 • Büluğa ermemiş.

nazc

 • Olgunluk, olma, pişme, kıvam bulma. Yetişme.
 • Büluğa erme. Bâliğ olma.

neş'et

 • Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek.
 • Çıkmak. Kaynak olmak.
 • Hâsıl olma, vücuda gelme, yetişme.
 • İleri gelme, sebep olma.

neşv

 • Canlıların büyümesi, yetişmesi, boy atması. (Farsça)
 • Yeniden hayata gelmek. (Farsça)

neşve

 • (Nişve - Nüşve) Sevinç, keyif.
 • Büyümek ve yetişmek.
 • Koklamak.
 • Rayiha.
 • Bir şeyi tekrarlamak.
 • Mest ve sarhoş olmak.
 • İyice duyup vâkıf olmak.
 • Sevinç.
 • Büyümek ve yetişmek.
 • Mest ve sarhoş olmak.

nevresid

 • Yeni yetişmiş, yeni yetişme. (Farsça)

nevreside

 • Yeni yetişmiş, yeni yetişme. (Farsça)
 • Tâze, genç. (Farsça)

nevresidegan / nevresidegân

 • (Tekili: Nev-reside) Yeni olgunlaşmağa başlamış olanlar, yeni yetişmeler. Gençler, tazeler.

nevrüste

 • Yeni yetişme. (Farsça)

nümüvv

 • Bereketlenip artmak.
 • (Canlılarda) büyümek, yetişmek, gelişmek.

nüvbe

 • Yetişmek.
 • Siyahi bir kabile.

nuzc

 • Yemişin tam olarak yetişmesi, olgunlaşması.
 • Etin kemikten dökülür derece pişmesi.

ratk

 • Ulaşmak, yetişmek.

sebg

 • Nimet bolluğu.
 • Olgunlaşmak, kemâle yetişmek. Tamam olmak.

sebha

 • Ot yetişmeyen yer.
 • Şap taşının çıktığı yer.
 • Tuzla

sükub

 • Yetişmek.

sullaa

 • Büyük, enli taş.
 • Ot yetişmeyen yer.

tagvir

 • Sonuna yetişmek.
 • Çukur yapmak.
 • Öğle vaktinde uyumak.

tebellüğ

 • Anlayıp alma. Yetişme, erişme.
 • Tebliği kabul etme.

tenebbüt

 • Büyümek. Yerden çıkıp biten nebat gibi yetişmek.
 • Büyüme, yetişme.

terbiyegah / terbiyegâh

 • Terbiye yeri. Öğrenme ve yetişme yeri. (Farsça)

terbiyeten

 • Eğitim, yetişme itibariyle.

tevarüd

 • Vârid olma, gelme. Yetişme, vâsıl olma.
 • Arka arkaya gelmek.
 • Edb: Birbirinden habersiz olarak iki şâirin aynı beyti veya mısrayı söylemeleri.

üveysi / üveysî

 • Üstâdı, hocası olsun olmasın, hayatta veya vefât etmiş bir büyüğün rûhâniyetinden istifâde ederek, terbiye görerek yetişen, olgunlaşan kimse. Bu şekilde yetişme yoluna üveysîlik denir.

va'n

 • Sığınacak yer, melce'.
 • Ot yetişmeyen taşlık ve sert yapılı arazi.

vefa

 • Ahdinde, sözünde durma.
 • Sevgi ve dostlukta sebat ve devam.
 • Ödeme.
 • Yetişme.
 • Dince ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip uhdesinden çıkma.

velm

 • Ulaşmak, yetişmek.
 • Toplanmak, cem'olmak.

vürud

 • Geliş. Gelme. Vârid olma. Gelip yetişme.
 • Suya gitme.
 • (Tekili: Verid) Toplar damarlar. Siyah kan damarları.

vusul

 • Ulaşma, erişme, varma, yetişme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın