LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yazma ifadesini içeren 136 kelime bulundu...

agrafi

 • yun. Yazma kabiliyetinin kaybedilmesi.

alfabe

 • Bir lisandaki sesleri gösteren harflerin, belli bir sıraya göre dizilmiş takımı. (Fransızca)
 • Okuyup yazmayı yeni öğrenecekler için başlangıç kitabı. (Fransızca)
 • Bir işin başlangıcı. (Fransızca)

atıl / âtıl

 • Yazı yazmayı bırakan, faaliyet göstermeyip boş duran.

avam

 • Halktan ilmi irfanı kıt olan kimse. Okuyup yazması az olan. Fakirler sınıfından.
 • Tas : Hakikata tam erememiş, tevhidin derin hakikatlarından haberi olmayan.
 • Halkın ekseriyeti.

avam-ı mü'minin / avâm-ı mü'minîn

 • Okuyup yazması, ilim ve irfanı az olan mü'minler.

beyan / beyân

 • Açık olmak, açıklamak, bildirmek. Konuşma, yazma, anlama, anlatma, ifâde etme.

beyazi / beyazî

 • Aklık, beyazlık.
 • Uzunluğuna açılan yazma kitap.
 • Sığır dili.

bid'at-ı hasene

 • Resûlullah'ın ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olmayan minâre, medrese, mektep yapmak, İslâmî ve faydalı kitaplar yazmak gibi güzel şeyler.

bina-yı mechul

 • Fiilde fâilin, öznenin meçhul olması hâli. Meselâ: "Yazmak" fiilinin binâ-yı meçhulü olan "yazıldı" kelimesinde olduğu gibi. Fiilde fâilin belli olması hâlinde de "binâ-yı malûm" denir. "Nuri yazdı" gibi.

çala

 • İsimlerden önce kullanılarak, devam ve şiddetli ve pervasız kullanılmasını bildirir. Meselâ: Çalakalem: Çabuk ve gelişigüzel ve ilmi olmayan yazı yazmak.

cinas-ı tamm

 • Edb: Lâfızda, harekelerde ve harflerde eksiklik ve ziyâdelik bulunmayan cinâs. Kır (kırmaktan emir), kır (çöl); yaz (yazmaktan emir), yaz (mevsim).

defatir

 • (Tekili: Defter) Defterler. Not yazmağa mahsus kâğıttan beyaz kitablar.

defter

 • (Çoğulu: Defâtir) (Yunanca iki kanatlı manasına gelen bir kelimeden alınmıştır). Not yazmağa, ders için veya ticari hesablara mahsus kağıttan beyaz kitab. Pusula.
 • Liste.

divit

 • Yazı yazmak için kullanılan hokka ve kalemi bir arada ihtiva eden mahfaza.

edebiyat

 • Güzel ve etkili biçimde konuşma ve yazma sanatı.

ehl-i kıraat

 • Okuma yazma bilen.

ehl-i kıraat ve erbab-ı kitabet

 • Okuma yazma bilenler.

ehl-i kıraat ve kitabet

 • Okuma-yazma bilen kimseler.

fenn-i inşa

 • Yazı yazma san'atı.

fenn-i kıraat ve fenn-i kitabet

 • Okuma ve yazma ilmi.

fenn-i kitabet / fenn-i kitâbet / فَنِّ كِتَابَتْ

 • Yazma, hat sanatı.
 • Yazma ilmi.

fenn-i meani / fenn-i meânî

 • Güzel söz söylemeyi ve güzel yazmayı öğreten, edebiyatın bir şubesi.

fiil

 • (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.
 • Gr: Hâdiseye veya zamana delâlet eden kelime. (Sarf bilgisinde geniş izahı vardır.) Türkçede; gelme, gitme, yazma, okuma, gezme gibi kelimelere de fiil denir. (Fi'l diye de yazılır.)

hakketmek

 • Oyarak veya kazıyarak işlemek, yazmak.

hatt-ı arabiye

 • Arap harfleriyle yazmak.

hattat

 • Güzel yazı yazma üstadı.

hica'

 • Hicvetme, yerme. Birisi hakkında alay eder tarzda yazılar yazma.

hizip gülü

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Yazma mushaflarda hizblerin başına konulan işaretlere verilen addır.

hürriyet-i kalem

 • Yazı yazma hürriyeti.

huruf-u mukattáa

 • Arap harflerini heceler halinde kesik kesik yazmak (Yâsin, Elif Lâm Mim vb.).

ilm-i belagat / ilm-i belâgat

 • Edb: Güzel söz söyleme veya yazmayı öğreten ilim. Edebiyatın bir şubesi.

imam-ı taberani / imam-ı taberanî

 • (Süleyman bin Ahmed Taberanî) Hadis âlimidir. Şam'da Taberiyye'de doğmuş ve orada vefat etmiştir. (260-360) Kebir, Evsat ve Sagir hadis kitablarını yazmak için 33 sene Irak, Hicaz, Yemen, Mısır ve başka yerleri dolaşmıştır.

imla / imlâ / اِمْلَا

 • Doldurma, doldurulma.
 • Yazı yazma. (Dikte)
 • Bir dildeki kelime ve sözleri doğru yazma bilgisi.
 • Müddeti mühlet vererek uzatma.
 • Usûlüne uygun olarak yazma, yazdırma.
 • Doldurma, yazma bilgisi.
 • Doğru yazma.

imza

 • Kendi ismini veya kendine ait bir işareti, kendisinin kabullenerek yazması.
 • İcra ve tamam eylemek.

inşa / inşâ / انشا

 • Yapma. Vücuda getirme. Terkib etme. Bir şey peyda etmek.
 • Yaratma.
 • Edb: Yazı dersi. Nesir yazmak.
 • Güzel nesir halinde yazı yazmak veya güzel yazılmış nesir halindeki yazı.Çeşitli mektuplaşma ve güzel yazma için mektup, tezkere, istida (dilekçe), tebrik, tâziyenâme, sen
 • Yapma. (Arapça)
 • Güzel yazı yazma. (Arapça)
 • Kompozisyon. (Arapça)

inşa ve kitabet / inşâ ve kitâbet

 • Yazı yazma, telif etme.

inşai / inşaî

 • İnşaya, yapıya dâir ve müteallik.
 • Güzel yazmağa dâir.

insak

 • (Nesak. dan) Düzenli yazı yazma.
 • Kâfiyeli, secili ve akıcı bir tarzda söz söyleme.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

istar

 • (Satr. dan) Yazı yazma.

istinsah

 • (Nesh. den) Sahifeyi çoğaltmak, nüshasını yazmak. Kopya etmek.
 • Silinmesini ve iptalini istemek.

istitar

 • Yazma.

itba'

 • Tâbi' kılmak. Ardına katmak.
 • Gr: Bir kelimenin sonuna ilâve edilen tekerleme nev'inden mânasız söz. (Yazmak mazmak, Okumak mokumak gibi.)

ithaf

 • Hediye etmek. Armağan vermek.
 • Edb: Birisinin nâmına eser yazmak.

izah

 • Açıklamak. Bir şeyi anlaşılır hâlde söylemek veya yazmak.

izbar

 • Yazma. Yazma ile bildirme.

kader

 • Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması. Takdir-i İlâhî.
 • Ezelî kısmet.
 • Tali'. Baht. Şans.

kader kalemi

 • Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak her şeyi bilip takdir etmesi ve kudretiyle yazması, yaratması.

kalem

 • (Çoğulu: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.
 • Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet.
 • İfâde. Üslub.
 • Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet.
 • İnce boya, fırçası.
 • Yazı enva'ı.
 • Resim. Nakış.<

kalem-i kader ve hikmet

 • Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip, belli bir amaca yönelik olarak yazması.

kalem-i kader-i ilahi / kalem-i kader-i ilâhî

 • Allah'ın kader kalemi; Allah'ın olacak hadiseleri olmadan önce bilip yazması.

kaleme almak

 • Yazmak.

kalemkar / kalemkâr

 • Tülbent veya ince kumaş üzerine fırça ile şekiller yapan yazmacı. (Farsça)
 • Maden üzerine kazarak şekiller yapan kimse. (Farsça)
 • Duvar veya tavanlara süs yapan, nakkaş. (Farsça)

karsaa

 • Buruşup büzülmek.
 • Yazıyı sık yazmak.

kayd

 • Kelepçe, bağ.
 • Bağlamak.
 • Bir şeyi bir yere yazmak.
 • Deftere geçirmek.
 • Sınırlamak.
 • Şart.
 • Bağlanma, bağlayacak şey.
 • Bir yere yazma.
 • Sınırlama, belirtme.
 • Önem verme, unsurlama.
 • Yazma, bağ.

kaydetmek

 • Yazmak.
 • Bağlamak.
 • İlgilenmek, alâkalanmak.

kayıt

 • Yazma, bağ.

kaza / kazâ

 • Allahü teâlânın ezelde irâde ve taktir buyurduğu şeyleri, zamânı gelince, ilim ve irâdesine muvâfık (uygun) olarak yaratması. Kazâ gelmez Hak yazmayınca, Belâ gelmez kul azmayınca.

kazim

 • (Çoğulu: Kazmân-Kazam) Gümüş.
 • Yazı yazmada kullanılan beyaz deri.
 • Davara verdikleri arpa.

keraris

 • (Tekili: Kürrâse) El yazması kitapların sekiz sahifeden ibâret olan formaları.

ketb

 • Yazma.
 • Toplama, cem'etme.
 • Dikme.

kitabe

 • Kabartılarak veya oyularak sert levhalar üzerine yazılan yazı. Levha olarak yazılan manzum olmayan nesir halinde levha yazma ilmi.
 • Mezartaşı yazısı.

kitabet / kitâbet / كِتَابَتْ

 • Yazmak. Kâtiblik. Usulüne göre bir şeyi yazmak.
 • Yazmak, kâtiplik.
 • Kâtiblik, yazıcılık, yazı yazma ilmi.
 • Güzel yazı ve güzel ifâde için lâzım olan yazı yazma usûl ve kâideleri.
 • Kölenin belirli bir ücreti ödemek veya bildirilen şartları yerine getirmek karşılığında âzâd edileceğine (serbest bırakılacağına) dâir sâhibi ile yaptığı akid, sözleşme.
 • Yazma işi.
 • Yazı yazma.

kitabet san'atı / kitâbet san'atı

 • Yazı yazma san'atı.

kitabet-i kudret / kitâbet-i kudret / كِتَابَتِ قُدْرَتْ

 • Kudret yazması.
 • Kudretin yazması.

kitabeten / kitâbeten

 • Yazmakla.

kitbe

 • Kitabe yazmak. Zam ve cem'etmek. Artırmak ve biriktirmek.

kudret ve kader kalemi

 • Allah'ın olacak olayları olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kudret-i kalemiye

 • Yazı yazmadaki kuvvet; kalem gücü.

kürrase

 • (Çoğulu: Kerâris) Elyazma kitapların sekiz sahifeden meydana gelen forması.

kuvve-i kalemiye

 • Kalem gücü, yazma becerisi.

lemk

 • Yazmak.
 • Bozmak, mahvetmek.
 • Vurmak.

masdar

 • Bir şeyin sudur ettiği (çıktığı) menba.
 • Gr: Fiilin şahsa ve zamana bağlı olmayan şekli, fiil kökü. Okumak, yazmak, kitabet, kıraat, ahz, almak... gibi. Masdar kelimesi.; ism-i mekândır, sudur etmek mânasına gelir. Fiilin mâna ve lâfız ciheti ile mebde' ve me'hazidir.

masdar-ı mimi / masdar-ı mimî

 • Başında mim harfi bulunan masdar. (Ketb: Yazmak) masdarının mimisi (mekteb) olduğu gibi.

mebde'-i te'lif / mebde'-i te'lîf / مَبْدَأِ تَأْل۪يفْ

 • Eser yazmanın başlangıcı.

merakım

 • (Tekili: Mirkam) Kalemler. Yazma işinde kullanılan âletler.

meşk

 • Uzun uzun yazma, uzatma.
 • Yazı örneği. Öğretici yazı.
 • Bir şeyi uzatmak.
 • Uzun uzun yazmak.
 • Bilmeyene bir şeyi öğretmek.
 • Sür'at, hız.

mükatebe / mükâtebe

 • Yazışma. Mektuplaşma. Birbirine yazma.
 • Fık: Azâd edilmesi, bazı şartlara -mal kazanmak veya bir müddet hizmet etmek gibi neticeye- bağlı olan köle veya câriye ve bu azad hususunda yapılan mukavele.
 • Yazışma, mektuplaşma, birbirine yazma, köle ile yapılan azatlık sözleşmesi.

mürekkeb

 • (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış.
 • Yazı yazmaya mahsus boya terkibi.
 • Karışmış, muhtelit.
 • Bitecek yer, münbit.
 • Asıl, esas.

nebiy-yi ümmi / nebiy-yi ümmî

 • Okuma ve yazma bilmeyen peygamber; yani beşerî ilimleri tahsil etmemiş ve ilmi İlâhî olan Hz. Muhammed (a.s.m.).

nebiyy-i ümmi / nebiyy-i ümmî

 • Okuma-yazması olmayan peygamber.

nebk

 • Yazmak.
 • Husumet etmek, düşmanlık yapmak.
 • Düz etmek, düzleştirmek.

nemk

 • Yazmak.
 • Düzeltmek.

neşr

 • Neşretmek, yaymak, bir haberi fâşetmek, herkese duyurmak, şâyi kılmak.
 • Başıboş cemaat.
 • Bulutlu günde yel esmek.
 • İzhar etmek.
 • Katetmek.
 • Mecnun veya hastaya duâ yazmak veya okumak.

rakam

 • Yazı ile işaret, sayıları gösteren işaret.
 • Yazı yazmak.

rakm

 • Yazmak.
 • Mühür yapmak.

resm

 • (Resim) Yazma, çizme, desen.
 • Eser, iz, nişan, alâmet.
 • Suret.
 • Tertib. Tarz, üslub.
 • Fotoğraf resmi.
 • Âdet, usul, tavır, davranış.
 • Alay, merâsim.
 • Man: Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif.

rukye

 • Şifâ âyetleri ve duâlarını yazmak, okuyup hasta üzerine üflemek. Mıska.

sebk-i mefsul

 • Edb: Ayrı ayrı, kesik kesik yazma tarzı.

sebt

 • Yazma, deftere geçirme, bir yere kaydetme.

sebt-i defter

 • Deftere geçirme, deftere yazma.

sefr

 • Ev süpürmek.
 • Yüzünü açmak.
 • Yazı yazmak.
 • Islâh etmek, düzeltmek.

selaik

 • (Tekili: Selika) Güzel söz söyleme ve yazma kabiliyetleri.

selika / selîka / سليقه

 • Güzel söz söyleme ve yazma istidadı.
 • Güzel konuşma ve yazma yeteneği. (Arapça)

setr

 • Hat.
 • Saf.
 • Yazmak.

sevad / sevâd / سواد

 • Karalık. (Arapça)
 • Karalama, yazma. (Arapça)

sinematoğraf

 • Hareket yazmak demek olup kısaltılmış şekliyle sinema demektir. (Fransızca)

sünnet-i hasene

 • İlk asırda (Resûlullah efendimiz ve O'nun arkadaşları olan Eshâb-ı kirâm zamânında) asılları îtibâriyle bulunan, sonraları daha da geliştirilen, minâre, mektep yapmak ve kitâb yazmak gibi, İslâm'ın izin verdiği, hattâ emrettiği güzel ve faydalı işler.

sür'at-i kalem

 • Kaleminin hızlı olması, hızlı yazı yazma.

tahrir / تحریر / tahrîr / تَحْر۪يرْ

 • Yazı, yazı yazmak.
 • Yazmak. Yazılmak. Kaydetmek.
 • Hürriyete kavuşturmak.
 • Yazma.
 • Yazma. (Arapça)
 • Yazılma. (Arapça)
 • Kitap yazma. (Arapça)
 • Serbest bırakma. (Arapça)
 • Tahrîr edilmek: Yazılmak. (Arapça)
 • Tahrîr etmek: Yazmak. (Arapça)
 • Tahrîr ettirilmek: Yazdırılmak. (Arapça)
 • Yazma.

tahriren

 • Yazmak suretiyle, yazı ile.

tahşiye / تحشيه

 • Derkenar, haşiye yazma veya yazılma.
 • Haşiyelendirme, dipnot yazma.
 • Haşiye yazma. (Arapça)
 • Tahşiye edilmek: Haşiye yazılmak. (Arapça)
 • Tahşiye etmek: Haşiye yazmak. (Arapça)

takriz / takrîz / تقریض

 • (Karz. dan) Ödünç vermek.
 • Bir şeyi veya bir eseri beğendiğini söylemek. Beğendiğini bildiren yazı yazmak. Bir eserin takdir ve tahsin edildiğini bildiren yazı yazmak.
 • Borç verme. (Arapça)
 • Kitaba beğeni yazısı yazma. (Arapça)

takyid

 • (Kayd. dan) Kayıt ve şarta bağlanma. Şart koşma. Bağlama. Deftere yazmak.
 • Harfe nokta ve hareke koyma.

tanzim

 • (Nazım. dan) Sıraya koymak. Sıralamak. Dizmek.
 • Düzenlemek. Tertiblemek.
 • Islah etmek.
 • Manzum veya mensur olarak yazmak.

tanzir / tanzîr / تنظير

 • Benzetme. Benzetilme. Nazire yapma.
 • Bir yazının şekil ve mâna bakımından benzerini yazma.
 • Benzetme. (Arapça)
 • Nazire yazma. (Arapça)
 • Tanzîr edilmek: (Arapça)
 • Benzetilmek. (Arapça)
 • Nazire yazılmak. (Arapça)
 • Tanzîr etmek: (Arapça)
 • Benzetmek. (Arapça)
 • Nazire yazmak. (Arapça)

tasdir

 • İcra etme. Vaz' etme.
 • Başlama.
 • Başlangıç yazma.
 • Örtme.
 • Başa geçirme, başa koyma.
 • Yazma.
 • Çıkarma, çıkartma.

tashif / tashîf / تصحيف

 • (Çoğulu: Tashifât) Yanılarak yanlış kelime yazma. Yazı yazarken kelimeyi yanlış yazma.
 • Hatâ yapma.
 • Tağyir etme, değiştirme.
 • Yanlış yazma, hem anlamı, hem de kelimeyi değiştirme. Yanılıp yanlış kelime yazma.
 • Kelimeyi yanlış yazma. (Arapça)

tasnif

 • Sınıf sınıf etme, sıralama.
 • Kitap yazma.
 • Sınıflama.
 • Sınıflara ayırmak. Sınıflandırmak.
 • Kitap yazmak. Kitap tertib etmek.
 • Bir âlimin, te'lif etmeden, kendi usûlünce daha önce benzeri olmayan bir kitâb yazması.
 • Hadîs ilminde tedvîn edilen yâni toplanıp bir araya getirilen hadîs-i şerîflerin konularına ayrılması, kitablara geçmesi.

tasri'

 • Bir beytin iki mısraını da kafiyeli yapma.
 • Bütün mısraları kafiyeli manzume yazma.
 • Yere vurmak.
 • İki parça etmek.

tastir / tastîr

 • (Satr. dan) Yazı yazma. Satırlar meydana getirme.
 • Yazma.

te'lif / te'lîf / تأليف / تَأْل۪يفْ

 • Barıştırmak. Husumeti defetmek. Ülfet ve imtizac ettirmek.
 • Çeşitli şeyleri birleştirip karıştırmak.
 • Eser yazmak.
 • Noksan bir adedi bine çıkarmak.
 • "Ülfet"den.
 • Uzlaştırma, barıştırma.
 • Kitap, eser yazma.
 • Eser yazma.
 • Yanyana getirme, alıştırma. (Arapça)
 • Kaleme alma, yazma. (Arapça)
 • Te'lîf edilmek: (Arapça)
 • Bir araya getirilmek, birleştirilmek. (Arapça)
 • Kaleme alınmak, yazılmak. (Arapça)
 • Te'lîf etmek: (Arapça)
 • Bir araya getirmek. (Arapça)
 • (Arapça)
 • Eser yazma.

tebyiz

 • Temizce yazma. Müsveddeden daha iyice bir kâğıda yazma.
 • Ağartma, beyazlatma.

tedarüs

 • Okuma, yazma.

tegazzül

 • (Çoğulu: Tegazzülât) (Gazel. den) Gazel tarzında şiir yazma.
 • Gazel söyleme.

telif

 • Yazma.

têlif

 • Kaynaştırma, eser yazma.

telif etme

 • Yazma, kaleme alma.

telif kanunu

 • Yazarlık yasası, yazı yazma kanunu.

tenmik

 • (Nemk. den) Yazma. Yazılma.
 • Güzel yazı ile yazma.

terkim

 • Rakamlamak, rakam koymak.
 • Nişan eylemek.
 • Yazma.
 • Yarma.

terkin

 • Boyama, yazma.
 • Bozulma, bozma. Çizme, silme.

teşrih / teşrîh / تشریح

 • Açma. (Arapça)
 • Açılama, şerh etme. (Arapça)
 • Otopsi. (Arapça)
 • Anatomi. (Arapça)
 • Teşrîh etmek: Açılamak, açıklamalı olarak söylemek veya yazmak. (Arapça)

tesvid / tesvîd / تسوید

 • Karartma. Yazı ile karalama. Yazmak, müsvedde yapmak.
 • Bir yazıyı, daha sonra temize çekmek üzere, karalama olarak yazma, müsvedde.
 • Müsvedde yazma.
 • Karartma. (Arapça)
 • Müsvedde yazma. (Arapça)

tevrih

 • Bir hâdisenin veya konuşmanın tarihini yazmak. Vakit bildirmek.

tevşim

 • (Çoğulu: Tevşimât) (Veşm. den) Bedene döğme yapma. İğne ile yazı yazma veya şekil yapma.

tezbir

 • (Çoğulu: Tezbirât) (Zebr. den) Yazma veya yazılma.
 • Bez kenarına saçak yapmak.

teznib

 • Bir şeye ilâve, ek, zeyl takma, yazmak. Zeyl ve ilâve. Kuyruk takmak.

ümmi / ümmî / امي

 • Anasından doğduğu gibi kalmış ve tahsil görmemiş, mekteb ve medresede okumamış kimse. Yazı yazmak bilmeyen. (Ümmi ile câhil arasında fark vardır. Ümmi yalnız okuyup yazmak bilmiyendir. Câhil ise, okuyup yazmak bilse de, bir şey bilmiyen kimsedir, her ümmi câhil değildir.)
 • Anaya mensu
 • Okuma yazma bilmeyen, tahsil görmemiş.
 • Kitab okumamış, yazı yazmamış, kimseden ders görmemiş kimse.
 • Okuma yazma bilmeyen.
 • Anasından doğduğu gibi kalıp, okuyup yazma öğrenmeyen kimse.
 • Okuma-yazması olmayan.

ümmilik / ümmîlik

 • Okuma-yazma bilmeme, tahsil görmemişlik.

ümmiyet

 • Okuma yazma bilmeme.

ümmiyyet / اميت

 • Ümmîlik, hiç okuma yazma bilmeyen. (Arapça)

yaver / yâver

 • Komutanların yanında bulunan ve onların emirlerini yazmakla ve gerektiğinde yerine ulaştırmakla görevli subay.

zabt

 • Zabt etmek. İdâresi altına almak.
 • Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek.
 • Kavramak.
 • Kaydetmek. Hülâsasını yazmak.
 • Bağlamak.
 • Sıkı tutma.
 • İdaresi altına alma, kendine mal etme.
 • Silah zoru ile bir yeri alma.
 • Anlama, kavrama.
 • Kaydetme, özetini yazma.

zapt

 • Tutma, alma, yazma.

zebr

 • Kitab. Cüz. Kitap yaprağı.
 • Yazı yazma.
 • Söz. Yazı.
 • Akıl, zekâ.
 • Kuvvetli, sağlam, şiddetli adam.
 • Men'eylemek.