LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yas. ifadesini içeren 56 kelime bulundu...

abkar / âbkâr / آبكار

 • Saka. (Farsça)
 • Ayyaş. (Farsça)

akim bir kıyas

 • Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas.

bürhan

 • Delil, hüccet, isbat vasıtası.
 • Man: Yakînî mukaddemelerden meydana gelen kıyas.
 • Red ve inkâr için itiraz kabul edilmeyecek surette isbat-ı hakikat eden kavi hüccet.

çağ

 • Zaman, vakit, esnâ, hengâm, mevsim.
 • Yaş.
 • Boy, kamet, tenâsüb, lüzumu derece semizlik.
 • Devir, tarih çağları. (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ.)

düma'

 • Hastalık veya ihtiyarlık sebebiyle gözden akan yaş.
 • Bahar günlerinde üzüm çubuğundan akan su.

endaze

 • Ölçü, mikyas. (Farsça)
 • Arşının bez, basma vesâire ölçmeğe mahsus küçük cinsi. (60 cm.dir) (Farsça)
 • Tahmin, takdir. (Farsça)
 • Derece, mertebe. (Farsça)
 • Mc: Hesap. (Farsça)

faridat-ı adile / farîdât-ı âdile

 • Dînimizin dört temel kaynağından icmâ' ve kıyâs.

hadd

 • Hudut. Çizgi. Sınır.
 • Cürüm.
 • Salahiyyet.
 • Şeriatça verilen ceza.
 • Derece. Son derece. Münteha.
 • İnsana ârız olan şiddet ve titizlik.
 • Def etme. Men etmek.
 • Keskin. Sivri.
 • Sert. Gergin.
 • Man: Üç tasavvurdan ibaret olan kıyas.

hadd-i büluğ

 • Büluğa erme yaşı. Teklif-i İlâhînin başladığı, namaz ve oruç gibi dinî emirleri ifaya başlanılan yaş.

hırs

 • (Hurs) Takdir, kıyas.
 • Altın veya gümüşten halka.

hitabet

 • Cemaate, topluluğa veya birisine karşı söz söylemek. Güzel ve faideli söz konuşmakla halka dinletmek. Güzel söz söyleme san'atı. Hutbe okuma. Nutuk irâdetmek.
 • Man: Makbul ve zannî mukaddemelerden terekküb eden kıyas.

huşk u ter

 • Kuru ve yaş.

kıyas maa'l-farık / kıyas maa'l-fârık

 • Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan kıyas.

kıyas-ı adli / kıyâs-ı adlî / قِيَاسِ عَدْلِي

 • Adâlete dâir kıyas.

kıyas-ı akim / kıyas-ı akîm

 • Man: Neticesiz veya doğru netice vermeyen kıyas.

kıyas-ı binnefs

 • Nefsini misal alarak, nefsine kıyaslayarak. Bir şeyin bizzat kendini kıyas ederek yapılan kıyas.

kıyas-ı celi / kıyas-ı celî

 • Açık ve belirli olan kıyas.

kıyas-ı fasid / kıyâs-ı fâsid

 • Şartlarına uygun olmadan yapılan bozuk, geçersiz kıyas.

kıyas-ı faside / kıyas-ı fâside

 • Yanlış, bozuk, geçersiz kıyas.

kıyas-ı fasit / kıyas-ı fâsit

 • Bozuk kıyas, yanlış sonuç veren kıyas.

kıyas-ı hadi' / kıyas-ı hâdi'

 • Man: Aldatıcı kıyas.

kıyas-ı hadi-i müsebbit / kıyas-ı hâdi-i müsebbit

 • Aldatıcı kıyas.

kıyas-ı hadi-i müşebbit / kıyas-ı hâdi-i müşebbit

 • Aldatıcı ve ayak kaydırıcı kıyas.

kıyas-ı hafi / kıyas-ı hafî

 • Sebebi gizli olan ve zihne birden gelmeyen kıyas.

kıyas-ı hafi-yi hadsiye / kıyas-ı hafî-yi hadsiye

 • Zihnin birşey hakkında, sezgi ve âni kavramayla yaptığı gizli kıyas. Meselâ "Eğer Ayın ışığı Güneşten gelmeseydi, durumu değiştikçe ışık yapısı değişmezdi" şeklinde zihne doğan gizli bir kıyasla aklın "O halde Ay ışığını Güneşten alır" şeklinde hükmetmesi.

kıyas-ı hafiyye

 • Man: Sebebi gizli olan,zihne birden gelmeyen kıyas.
 • Fık: Te'siri kavi olan kıyastır. Veyahut sıhhati zâhir, fesadı gizli olan kıyastır.

kıyas-ı istisnai / kıyas-ı istisnaî

 • Bir hükmün neticesinin aynı veya nakzı, mukaddemelerinden birinde bilfiil zikredilirse, ona kıyâs-ı istisnâi denilir. Başka bir tâbirle: Neticesi veya zıddı bizzat kendisinde zikredilen kıyas. "Eğer bu cisim ise, mutlaka bir yer tutar" gibi. Veya "Güneş doğmuş ise, gündüz olmuştur" gibi.

kıyas-ı kat'i / kıyâs-ı kat'i

 • Doğru sonuç veren kıyas.

kıyas-ı maalfarık / kıyas-ı maalfârık

 • Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan geçersiz kıyas.
 • Birbirine benzemiyen şeyler arasında yapılan kıyas. Yani, doğru olmayan ve hakikata uymayan mukayese.

kıyas-ı mukassim

 • Man: İki şıkkı bulunan ve her iki şıkkın neticesi aynı olan kıyas. (Sultan Mehmed Fatihin, babasına gönderdiği şu haber buna güzel bir numunedir. "Padişan sen isen ordunun başına geç; yok padişah ben isem, sana emrediyorum ordunun başına geç.")

kıyas-ı mürekkeb

 • Man: İkiden fazla mukaddemeden mürekkeb kıyas.

kıyas-ı mürekkeb ve müteşa'ab

 • İkiden fazla mukaddemden (öncül) meydana gelen kıyas.

kıyas-ı temsili / kıyâs-ı temsîlî / قِيَاسِ تَمْثِيلِي

 • Misal getirmeye dayalı kıyas.

levend / لوند

 • Osmanlı deniz eri. (Farsça)
 • Ayyaş. (Farsça)
 • Zampara. (Farsça)
 • Kabadayı. (Farsça)

mağlata / مَغْلَطَه

 • Yanıltıcı saçma kıyâs.

makis / makîs

 • (Kıyas. dan) Kıyas edilebilen. Benzetilebilen.

matem / mâtem / ماتم

 • Yas.
 • Yas.
 • Yas. (Arapça)
 • Mâtem tutmak: Yas tutmak. (Arapça)

meblul

 • Nemli, yaş. Islak, ıslanmış.

mertub

 • (Ratb. dan) Rütubetli, ıslak, nemli, yaş.

mey-har

 • (Mey-hâre) İçki içen, içkici, ayyaş. (Farsça)

mizan

 • Terazi, ölçü, tartı.
 • Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas.
 • Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir.
 • Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.

mukayese

 • (Kıyas. dan) Kıyas etme. Ölçme. Karşılaştırma.

müstegas

 • (Gıyas. dan) Kendisinden yardım istenen.
 • Allah (C.C.)

müstegis

 • (Çoğulu: Müstegîsîn) (Gıyas. dan) Yardım dileyen, istigase eden.

oran

 • Ölçü, mikyas.
 • Biçim, tenasüb, endam.
 • Tahmin, keşif.

ratabet

 • (Ratb. dan) Rutubet, nem, yaş.

ratb

 • Rutubet, nemlilik yaşlık.
 • Rutubetli, yaş.
 • Yaş hurma.
 • Mülâyim, yumuşak.
 • Yaş.
 • Rutubetli, yaş.

re'y

 • Müctehid İslâm âlimlerinin, açıkça bildirilmeyen bir mes'ele hakkında dînî delillerden yâni Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf ve icmâ-i ümmetten çıkardıkları hüküm, kıyâs.

safsata / سَفْسَطَه

 • Hezeyan, yalan, uydurma. Zâhirde doğru, hakikatte yanlış ve yalan olan kıyas.
 • Yalan, uydurma, görünüşte doğru gerçekte yalan ve yanlış olan kıyas.
 • Görünüşte doğru gibi göründüğü halde gerçekte yanlış olan kıyas.

şiir

 • Güzel tertibli manzume. Tahayyül ve tasavvurları ve bâzı hakikatları hoşa gidecek şekilde ifâde eden ölçülü söz.
 • Man: Muhayyelâttan terekküb eden kıyas.

sin / سن

 • Yaş.
 • Yaş. (Arapça)
 • Diş. (Arapça)

sinn / سن

 • (Çoğulu: Esnân) Yaş. Yaşanmış olan zaman.
 • Diş.
 • Medine'de bir dağın ismi.
 • Yaban öküzü.
 • Yaş.
 • Yaş. (Arapça)
 • Diş. (Arapça)

sinn-i iyas

 • (Sinn-i ye's) Kadınların "âdet görmekten" kesildiği yaş. En çok 55 yaşına kadar veya daha evvel âdet görmekten kesilmesi zamanı ki; bundan sonra çocukları olmaz. Böyle bir kadına âyis denir.

şiven

 • İnleme, sızlanma. (Farsça)
 • Mâtem, yas. (Farsça)

tenasüb

 • Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma.
 • Nisbet, kıyas.
 • İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü.
 • Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek.

ter

 • Rutubetli, ıslak, yaş. (Farsça)
 • Taze. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın