LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yar kelimesini içeren 630 kelime bulundu...

a'van

 • Yardımcılar. Etbâlar.

acaibü'l-mahlukat / acâibü'l-mahlûkat

 • Yaratılmışların şaşırtıcı, hayret verici halleri.

adub

 • Yardımcı.

aferca

 • Yaramaz huylu.

aferide / âferîde / آفریده

 • Yaratık, yaratılmış, mahluk. (Farsça)

aferidgar / âferîdgâr / آفریدگار

 • Yaratan, Tanrı. (Farsça)

aferin / âferîn / آفرین

 • Yaratan. (Farsça)

aferinende / âferînende / آفریننده

 • Yaratıcı. (Farsça)

aferiniş / âferîniş / آفرینش

 • Yaratılış. (Farsça)

ahsen-i mahluk / ahsen-i mahlûk

 • Yaratılmışların en güzeli, yaratılışı en kıvamda olan.

ahsen-i mahlukat / ahsen-i mahlûkat

 • Yaratıkların en güzeli.
 • Yaratıkların en güzeli.

ahsen-i takvim sureti / ahsen-i takvim sûreti

 • Yaratılışın tam kıvamı ve en güzel şekli.

akir

 • Yaralanmış, cerih.

akl-ı matbu'

 • Yaradılıştan olup, her çocukta olan akıl. Öğrenmeden var olan fıtrî akıl. Bu akıl mümeyyiz olmayıp kabil-i hitap değildir.

alat-ı cariha / âlât-ı câriha

 • Yaralayıcı âletler.

albay

 • Yarbay ile tuğgeneral arasındaki askeri rütbede olan üstsubay.

alem-i sagir / âlem-i sagîr

 • Yaratılmışların hepsinden kendisinde bir nümûne bulunduğu için insana verilen ad.

aman

 • Yardım dileme sözü.

amel-i talih / amel-i tâlih

 • Yaramaz iş, makbul olmayan amel.

asabiyy-ül-mizac

 • Yaradılışça sinirli olan kimse. Yaradılışı itibâriyle asabi, hırçın, öfkeli olan.

asl-ı hilkat

 • Yaratılış başlangıcı.

avane / avâne

 • Yardımcılar.

avene / عونه / عَوَنَه

 • Yardımcılar.
 • Yardımcılar.
 • Yardakçılar, avene. (Arapça)
 • Yardımcılar.

avn / عون

 • Yardım.
 • Yardım.
 • Yardım. (Arapça)

avn ü inayet

 • Yardım ve ikram.

avni / avnî

 • Yardıma âit, yardıma dâir.

ayat-ı tekviniyye ve teşriiyye / âyât-ı tekviniyye ve teşriiyye

 • Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.

ayde

 • Yaramaz huylu.

azam-ı mahlukat / âzam-ı mahlûkat

 • Yaratılmışların en büyüğü.

azir / âzir

 • Yara izi.

azze ensaruh / azze ensâruh

 • Yardımı çok olsun. (Bu tabir, padişahlara ait dua yerinde olup eski fermanlarda geçer.)

bed-tıynet

 • Yaradılışı, fıtratı, tabiatı fena ve kötü olan, soyu bozuk, bayağı adam. (Farsça)

berhay

 • Yaramaz, haylaz.

beyanat-ı kevniye

 • Yaratılışa âit açıklamalar.

beytar

 • Yarılmak.

bidayet-i hilkat / bidâyet-i hilkat

 • Yaratılışın başlangıcı.

bidayet-i icad

 • Yaratılışın başlangıcı.

bilistifade / بالاستفاده

 • Yararlanarak, istifade ederek. (Arapça)

biryan / biryân

 • Yaralı, yanık.

bisud / bîsûd / بى سود

 • Yararsız. (Farsça)

bivaz

 • Yarasa kuşu. Muvâfakat, kabul. (Farsça)

borc-u fıtrat

 • Yaratılış borcu.

bostan-ı hilkat

 • Yaratılış bostanı, bahçesi.

büzul

 • Yarılmak, inşikak.

camiiyet-i fıtrat

 • Yaratılışın kapsamlılığı.

can-aferin

 • Yaratıcı. (Farsça)

cer

 • Yarık, çatlak. (Farsça)

cerahat / cerâhat / جراحت

 • Yaradan akan irin. Yaralı vücudda toplanan kandaki küreyvât-ı beyzâdan (ak yuvarlardan) mürekkeb kan. Yaradan akan beyaz akıcı cisim.
 • Yara. (Arapça)

cered

 • Yaralı, mecrûh. (Farsça)

cerh / جَرْحْ

 • Yaralama, çürütme.
 • Yaralama.
 • Yaralama, yaralatma, çürütme.
 • Yaralama, bir fikri çürütme.

cerh eden

 • Yaralayan.

cerha

 • Yaralı, yaralanmış.

cerhetmek

 • Yaralamak. Herhangi bir meseleyi hak ve hakikatle çürütmek. Yanlış veya yalanını bulup hurafe ve bâtıl olduğunu isbât edip herhangi bir kimsenin veya cereyanın fikrini kabul etmemek.
 • Yaralamak, çürütmek.

ceriha / cerîha / جریحه / جَر۪يحَه

 • Yara. Çürüklük.
 • Yara.
 • Yara.
 • Yara. (Arapça)
 • Yara.

cerrah

 • Yarayı açıp tedavi eden, ameliyat yapan. Operatör.

cesed-i hilkat

 • Yaratılmış olan varlık cesedi, bedeni.

cezire / جزيره / cezîre / جَز۪يرَه

 • Yarımada.
 • Yarım ada.
 • Yarımada.

cibilli / cibillî

 • Yaradılıştan, mayadan, soydan.
 • Yaratılıştan gelen.

cibilliyet / جِبِلِّيَتْ

 • Yaratılıştan gelen huy, karakter.
 • Yaradılış, maya, soyluluk.
 • Yaratılış.

ciblet

 • Yaratılmak.

cihet-i istimdat

 • Yardım ciheti, yönü.

cilve-i inayet / cilve-i inâyet / جِلْوَۀِ عِنَايَتْ

 • Yardımın görünmesi.

cinan-ı hilkat

 • Yaratılış bahçeleri.

cülbe

 • Yara iyi olduğunda üstünde olan ince deri.

cürah

 • Yara.

da'va-yı halk / da'vâ-yı halk

 • Yaratmak iddiasında bulunmak, halk etmeyi, yaratmayı dâva etmek.

dad-res / dâd-res

 • Yardımcı, yardıma yetişen. (Farsça)

dağdar

 • Yaralı, kızgın demirle dağlanmış.

dahiye-i hilkat / dâhiye-i hilkat

 • Yaratılış harikası.
 • Yaradılıştan dâhi olan. Hârika.

daire-i istifade

 • Yararlanma alanı.

damd

 • Yaranın üstüne bez bağlamak, merhem sürmek.

darc

 • Yarmak, şakk.

dava-yı halk / dâvâ-yı halk

 • Yaratma iddiası.

delail-i fıtriye / delâil-i fıtriye

 • Yaratılıştaki deliller.

delail-i sani / delâil-i sâni

 • Yaratıcının varlığına ait deliller.

dergah-ı rububiyet / dergâh-ı rububiyet

 • Yarattığı bütün varlıkları terbiye edip egemenliği altında bulunduran Allah'ın yüce katı.

dest-gir / dest-gîr

 • Yardımcı olan, elinden tutan.

dest-i inayet / dest-i inâyet

 • Yardım, ihsan, lütuf eli.

dest-yar

 • Yardımcı, muin. Arka. (Farsça)

dest-yari / dest-yarî

 • Yardım, muavenet. (Farsça)

dımad

 • Yara üstüne yapılan yakı ve bağlanan bez.

düstur-u fıtrat

 • Yaratılış yasası, kanunu.

düstur-u medeniyet ve muavenet

 • Yardımlaşmanın ve medeniyetin prensibi.

düstur-u teavün / düstur-u teâvün / düstûr-u teâvün / دُسْتُورُ تَعَاوُنْ

 • Yardımlaşma kanunu.
 • Yardımlaşma kanunu.

ecnas-ı mahlukat / ecnâs-ı mahlûkat

 • Yaratılanların cinsleri, türleri.

ef'al-i icadiye / ef'âl-i icadiye

 • Yaratılışa ait fiiller.

efdalü'l-halk

 • Yaratılmışların en faziletlisi, en üstünü.

ekmel-i mahlukat

 • Yaradılmışların en mükemmeli, Hz. Muhammed (A.S.M.)

ekrem-i halk

 • Yaratılmışların en şereflisi.

ekseriyet-i mutlaka

 • Yarımın bir fazlasıyla elde edilen ekseriyet, mutlak ekseriyet. (Farsça)

ekvan

 • Yaratılanlar.

ekvani / ekvanî

 • Yaratılanlarla ilgili.

el'aman!

 • Yardım!, imdat!.

el-avn

 • Yardım.

emr-i tekvin / emr-i tekvîn

 • Yaratma emri.

emr-i tekvini / emr-i tekvinî / emr-i tekvînî

 • Yaradılışa ait İlâhi kanun ve nizam. Tekvine dair işler, hâdiseler, maddeler. Fıtri kanunlar ve Âdetullahın tazammun ettiği emirler.
 • Yaratma emriyle ilgili; Allah'ın birşeye "kün=ol!" deyince onu derhal olduruveren emriyle ilgili.

enam / enâm

 • Yaratıklar, varlıklar.
 • Yaratılmışlar, halk, insanlar.

enfas-ı halaik / enfâs-ı halâik

 • Yaratılmışların nefisleri.

ensaf / ensâf

 • Yarımlar.

ensar / ensâr / انصار

 • Yardımcılar. Mekke'den Medîne'ye hicretten sonra, Resûlullah efendimize ve Mekke'den gelen müslümanlara yakın alâka gösterip, malları, mülkleri, bedenleri ve her şeyleri ile yardım eden Medîneli müslümanlar.
 • Yardımcılar, Medineli sahabeler.
 • Yardımcılar. (Arapça)

esliha-i cariha / esliha-i câriha

 • Yaralayıcı, cerh edici silâhlar. (Kılıç, kama, hançer, bıçak... gibi silahlardır).

esnaf-ı mahlukat / esnâf-ı mahlûkat

 • Yaratılmışların sınıfları, çeşitleri.

eşref-i mahlukat

 • Yaratıkların en şereflisi.

eşrefimahlukat / eşrefimahlûkât

 • Yaratılanların en şereflisi.

estein / esteîn

 • Yardım isterim, istiâne ederim (meâlinde fiil olup, müfred birinci şahıstır.)

esve'

 • Yaramaz nesne.

evvel-i fıtrat

 • Yaratılışın başlangıcı.

evvel-i hilkat

 • Yaratılışın başlangıcı.

fahr-i enam / fahr-i enâm

 • Yaratılmışların kendisiyle övündüğü zât. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm için kullanılan hürmet ve saygı ifâdesi. Gece-gündüz dilimde, salât-ü selâm, O mübârek rûhuna, ey Fahr-ül-enâm.

faide / fâide / فائده

 • Yarar, kazanç, fayda. (Arapça)

faide-i hilkat

 • Yaratılıştaki fayda, yarar.

faidebahş / fâidebahş / فائده بخش

 • Yararlı, faydalı. (Arapça - Farsça)

fariza-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen vazife.

farize-i hilkat

 • Yaratılış görevi.

fatır / fâtır / فاطر

 • Yaratan, yaratıcı.
 • Yaratıcı.

fayda / فایده

 • Yarar, fayda, kazanç. (Arapça)

fel'

 • Yarmak.

felk

 • Yarmak, şakk.

felsefe-i tabiiye

 • Yaratılışı ve her şeyi tabiata dayandıran felsefe.

ferc

 • Yarık, dişi tenasül uzvu.

ferda / ferdâ / فردا

 • Yarın, ertesi gün.
 • Yarın.
 • Yarın. (Farsça)

feryad-han

 • Yardım isteyen. (Farsça)

fevaid / fevâid / فوائد

 • Yararlar, faydalar, kazançlar. (Arapça)

fiskil

 • Yarış atlarından cemeleden sonra geleni.

fıtnat

 • Yaradılıştan gelen iyi anlama kabiliyeti.

fıtrat / فطرت

 • Yaradılış.
 • Yaradılış, tıynet, hilkat.
 • Yaratılış, huy, tabiat, mizaç.
 • Yaratılış.
 • Yaratılış. (Arapça)
 • Yaradılış.

fıtrat-ı acibe / fıtrat-ı acîbe

 • Yaratılıştaki gariplik.

fıtraten / فطرتا

 • Yaratılış itibariyle.
 • Yaradılıştan, fıtrî olarak.
 • Yaradılıştan.
 • Yaratılıştan. (Arapça)

fıtri / fıtrî / فطری

 • Yaradılışla ilgili.
 • Yaratılıştan gelen. (Arapça)

fıtri şeriat / fıtrî şeriat

 • Yaratılışa ait kanun.

fülu' / fülû'

 • Yarıklar.

fünun-u ekvan

 • Yaratılışa ait ilimler, pozitif bilimler.

futunc

 • Yarpuz denilen ot.

gaden

 • Yarın, yarınki gün.

garaib-i hilkat / garâib-i hilkat / غَرَائِبِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış harikaları.
 • Yaratılışın görülmedik şekilleri.

gariza / garîza

 • Yaratılıştan olan, huy.

garize / garîze

 • Yaradılıştan olan.

gavs

 • Yardım eden. Evliyâ arasında kullara yardımla vazîfelendirilen velî zât.

gayat-ı fıtrat / gayât-ı fıtrat

 • Yaratılış gayeleri.

gaye-i fıtrat

 • Yaratılış amacı.

gaye-i hilkat

 • Yaratılış gayesi.

gāye-i hilkat / غَايَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış gāyesi.

gayr-ı fıtri / gayr-ı fıtrî

 • Yaratılışa uygun olmayan.

gayr-i fıtri / gayr-i fıtrî / غَيْرِ فِطْر۪ي

 • Yaratılışa uymayan.

gıyas / gıyâs / غياث

 • Yardım nidâsı.
 • Yardım isteyene yardım eden.
 • Yardım. (Arapça)

hacat-ı fıtri / hâcât-ı fıtrî

 • Yaratılıştan gelen ihtiyaçlar.

hadis / hâdis

 • Yaratılmış. Yok iken var, var iken yok olabilir. Sonradan olan.

hadisat-ı kevniye / hâdisât-ı kevniye

 • Yaratılışla ilgili hâdiseler, olaylar.

hadise-i adliye

 • Yargılama olayı.

hadise-i inayet / hâdise-i inâyet

 • Yardım, ihsan olayı.

hafafiş / hafâfîş / خفافيش

 • Yarasalar. (Arapça)

hakikat-i kainat / hakikat-i kâinat

 • Yaratılmış olan herşeyin aslı, esası.

hakikat-i mümkinat / hakikat-i mümkinât

 • Yaratılanların, var edilenlerin gerçeği.

hakikat-i teavün

 • Yardımlaşma gerçeği.

halet-i fıtriye / hâlet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen haller.

halık / hâlık / خالق

 • Yaratıcı, herşeyi yaratan Allah.
 • Yaratan, yaratıcı. (Allah'ın isimlerinden)
 • Yaratıcı.
 • Yaratıcı.
 • Yaratan, Tanrı. (Arapça)

halik / hâlik / خَالِقْ

 • Yaratıcı.

halıkıyet / hâlıkıyet

 • Yaratıcılık.
 • Yaratıcılık.

halikiyet / hâlikiyet / خالقيت

 • Yaratıcılık. (Arapça)

halıkıyyet

 • Yaratıcılık. Halk edicilik. İcad ve takdir.

halk / خلق / خَلْقْ

 • Yaratma.
 • Yaratma, yaratılma.
 • Yaratma.
 • Yaratmak.
 • Yaratma.

halk eden

 • Yaratan.

halk etme

 • Yaratma.

halk etmek

 • Yaratmak.

halk eylemek

 • Yaratmak.

halk olma

 • Yaratılma.

halkan

 • Yaradılışça, hilkatça.

halketmek

 • Yaratmak.

hallak / hallâk / خلاق

 • Yaratan, her şeyi halkeden, Kadir-i Zülcelal, Allah Teala Hazretleri (C.C.)
 • Yaratan, her şeyi yoktan vâr eden Allahü teâlâ.
 • Yaratan.
 • Yaratıcı. (Arapça)

hallakıyet / hallâkıyet

 • Yaratıcılık.

hallakiyet / hallâkiyet

 • Yaratıcılık.
 • Yaratıcılık.

hamaset

 • Yaradılıştan olan cesâret. Bahadırlık. Cesurluk. Kahramanlık. Yiğitlik.

hana

 • Yaramaz ve boş sözler konuşmak.

har'

 • Yarmak.

harika-i fıtrat

 • Yaratılış harikası.

hark ve iltiyam

 • Yarmak ve yapıştırmak. Yırtılmak ve iyileşmek.

harr

 • Yarmak.

hars

 • Yarmak, yırtmak.

haşarı

 • Yaramaz, rahat durmaz, hırçın.

haşmet-i hilkat

 • Yaratılışın görkem ve heybeti.

hata

 • Yarış atlarının sekizincisi.

hatem-i inayet / hâtem-i inâyet

 • Yardım mührü.

hati' / hatî'

 • Yaramaz kimse.

havari / havârî

 • Yardımcı. Îsâ aleyhisselâma îmân eden on iki kişiden her biri.

hay'ame

 • Yaramaz huylu, kötü mizaçlı.

haylaz / haylâz

 • Yaramaz, aylak.
 • Yaramaz.

haym

 • Yaramazlık yapmak.

hazun

 • Yaramaz huylu kimse.

hıbse

 • Yaramaz, habis nesne.

hidayet-i fıtrıye

 • Yaratılıştan gelen hidayet; kötü tercih ve telkinlerle bozulmamış olan insanı yaratılışındaki doğruluk.

hidemat-ı mahlukat / hidemât-ı mahlûkat

 • Yaratıkların hizmetleri.

hikmet / حِكْمَتْ

 • Yaratılıştaki asıl maksat ve fayda.

hikmet-i amme / hikmet-i âmme / حِكْمَتِ عَامَّه

 • Yaratılıştaki asıl maksat ve faydanın umûmîliği.

hikmet-i halık / hikmet-i hâlık

 • Yaratıcının hikmeti.

hikmet-i hilkat / حِكْمَتِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış hikmeti ve gayesi.
 • Yaratılıştaki ilâhî maksad ve incelik.

hilaf-ı fıtrat / hilâf-ı fıtrat / خِلَافِ فِطْرَتْ

 • Yaratılışa ters.
 • Yaratılışa aykırı.

hilaf-ı hikmet / hilâf-ı hikmet

 • Yaratılıştaki hikmete, İlâhî gayeye zıt.

hilf

 • Yardımlaşma, ittifak, sözleşme.

hilkat / خلقت / خِلْقَتْ

 • Yaratılış.
 • Yaradılış.
 • Yaradılış.
 • Yaratılış.

hilkat şeceresi

 • Yaratılış ağacı.

hilkatça

 • Yaratılışça.

hilkatçe

 • Yaratılış yönünden.

hilkaten / خِلْقَتاً

 • Yaratılıştan, doğuştan.
 • Yaratılıştan. Doğuştan.
 • Yaradılışça.
 • Yaratılışça.

hilkıyyat

 • Yaratılışla alâkalı, hilkatte olan evsaf.

hilkıyyet

 • Yaratılışta olma, hilkî olma.

himmet

 • Yardım.

hizmet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen hizmet.

huffaş / huffâş / خفاش

 • Yarasa. Gece kuşu.
 • Yarasa.
 • Yarasa.
 • Yarasa. (Arapça)

hükm

 • Yargı, karar.

hükm-hüküm

 • Yargı, emir, komuta.

hüküm

 • Yargı, karar.
 • Yargı, egemenlik.

hükumet-i hilkat / hükûmet-i hilkat

 • Yaratılış hükümeti.

hulki / hulkî

 • Yaratılıştan.
 • Yaradılışla ilgili, yaradılıştan gelen.

hulle-i icadat / hulle-i îcâdât

 • Yaratma fiilinin üzerini saran elbise; îcat elbisesi.

hulle-i inayet / hulle-i inâyet / حُلَّۀِ عِنَايَتْ

 • Yardım elbisesi.

hüsn-ü hilkat

 • Yaratılışın güzelliği.

huşşaf

 • Yarasa kuşu.

ianat / iânât / اعانات

 • Yardımlar.
 • Yardımlar, bağışlar. (Arapça)

iane / iâne / اعانه

 • Yardım. İmdat. Yardım için istenen, toplanan şey.
 • Yardım, destek.
 • Yardım.
 • Yardım, bağış. (Arapça)

ibadet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen ibadet.

ibda'kar / ibdâ'kâr / ابداعكار

 • Yaratıcı, yenilik getiren. (Arapça - Farsça)

icad eden

 • Yaratan, var eden.

icad etmek

 • Yaratmak, var etmek.

icad vermek

 • Yaratma özelliğini vermek.

icadat / icâdât

 • Yaratmalar.

icadi / icadî / îcadî

 • Yaradılışa dâir.
 • Yaratmayla ilgili.

icadsız

 • Yaratma özelliği olmayan.

ıhsas

 • Yaramaz iş yapmak.

ihtiyac-ı fıtri / ihtiyac-ı fıtrî

 • Yaratılıştan gelen doğal ihtiyaç.

iltiham / iltihâm / التهام

 • Yara kapanması. (Arapça)

iltiyam / iltiyâm / التيام

 • Yara iyileşmesi. (Arapça)

imdad / imdâd / امداد

 • Yardım.
 • Yardım.
 • Yardım isteme, imdat. (Arapça)

imdadat / imdâdât

 • Yardımlar.

imdadat-ı hassa-i rahmaniye / imdâdât-ı hassa-i rahmâniye

 • Yarattıklarını esirgeyip koruyan, şefkat eden ve rızıklandıran Allah'ın özel yardımları.

imdat / imdât

 • Yardım dileme.

imdat etmek

 • Yardım etmek.

inayat / inâyât

 • Yardımlar.

inayet / inâyet / عِنَايَتْ

 • Yardım.
 • Yardım.

inayethah / inâyethah / inâyethâh

 • Yardım isteyen.
 • Yardım isteyen.

inayetkar / inayetkâr / inâyetkâr

 • Yardım ve iyilik eden. Lütuf ve inayette bulunan. (Farsça)
 • Yardım ve iyilik eden, lütuf ve inayette bulunan.
 • Yardım eden.

inayetkarane / inâyetkârâne

 • Yardım edercesine.

inayetli

 • Yardımlı, lütuflu.

inayetname / inâyetnâme

 • Yardım yazısı.

inayetperver / inâyetperver

 • Yardımsever.

inayetperverane

 • Yardım ve ihsan etmeyi severek.

inde'l-muhakeme

 • Yargılanma anında, duruşma sırasında.

indimal

 • Yara iyi olma, kapanma.

infitak

 • Yarılma, sökülme.

infitar / infitâr

 • Yarılma, açılma.
 • Yarılma.
 • Yarılma, açılma.

inşikak / inşikâk / انشقاق

 • Yarılma.
 • Yarılma, ikiye bölünme.
 • Yarılma, bölünme. (Arapça)
 • İnşikâk etmek: Yarılmak, bölünmek. (Arapça)

inşiram

 • Yarık yarık olma.

intifa' / intifâ' / انتفاع

 • Yararlanma. (Arapça)

intizamat-ı mahlukat / intizamat-ı mahlûkat

 • Yaratılan varlıklar içindeki düzen, intizam.

ırabet

 • Yaramaz sözler söylemek, fuhşiyyat.

irade-i halık / irade-i hâlık

 • Yaratıcının iradesi.

irfad

 • Yardım etme, bağışta bulunma. Hediye verme.

is'af

 • Yardım isteğini yerine getirme.

isaf / îsâf

 • Yardıma koşma.

ısna'

 • Yardım etme, yardımda bulunma.

istianat / istiânât

 • Yardım dilemeler.
 • Yardım istemeler.

istiane / istiâne / استعانه / اِسْتِعَانَه

 • Yardım dileme.
 • Yardım isteme.
 • Yardım isteme. (Arapça)
 • İstiâne olunmak: Yardım istenmek. (Arapça)
 • Yardım isteme.

istiane etmek / istiâne etmek

 • Yardım dilemek.

istibak

 • Yarış etme, yarışma.

istifade eden

 • Yararlanan.

istifadebahş / istifâdebahş / استفاده بخش

 • Yararlı. (Arapça - Farsça)

istigase / istigâse

 • Yardım isteme.
 • Yardım dileme.

istiğase

 • Yardım dileme.

istigase / istigâse / استغاثه

 • Yardım isteme. (Arapça)

istimdad / istimdâd / استمداد

 • Yardım isteme.
 • Yardım isteme.
 • Yardım isteme, yardıma çağırma.
 • Yardım isteme.
 • Yardım isteme.
 • Yardım isteme. (Arapça)

istimdad etmek

 • Yardım istemek.

istimdadgah / istimdâdgâh

 • Yardım isteme yeri.

istimdadkarane / istimdâdkârâne

 • Yardım istercesine.

istimdat

 • Yardım isteme.

istimdat eden

 • Yardım dileyen.

istimdat etme

 • Yardım isteme.

istimdat etmek

 • Yardım dilemek.

istimdatkarane / istimdatkârâne

 • Yardım istercesine.

istincad

 • Yardım isteme.

ıstırah

 • Yardım isteme, istimdat.

istirfad

 • Yardım isteme.

istişfa' / istişfâ'

 • Yardım istemek.

istizhar / istizhâr

 • Yardım istemek, yardım talep etmek.

kafile-i mahlukat / kafile-i mahlûkat

 • Yaratıklar, varlıklar topluluğu.

kainat / kâinat

 • Yaratılmış varlıklar, evren.

kalb-i mecruh

 • Yaralı, yaralanmış kalb.
 • Yaralı kalb.

kanun-u fıtrat

 • Yaratılış kanunu.

kanun-u fıtri / kanun-u fıtrî

 • Yaratılışa ait kanun.

kanun-u hallakıyet / kanun-u hallâkıyet

 • Yaratıcılık kânunu.

kanun-u müsabaka

 • Yarışma kanunu.

karha / قرحه

 • Yara. (Arapça)

kasem-i istimdad

 • Yardımcı, kuvvetlendirici mânâsındaki yemin.

kasi'

 • Yaramaz huylu, yaşlı ve boyu kısa olan kimse.

kavanin-i hilkat

 • Yaratılış kanunları.

kaydehur

 • Yaramaz huylu.

kayyum / kayyûm

 • Yarattıklarını varlık âleminde tutan Allah.

kazai / kazâî / قضائى

 • Yargı ile ilgili. (Arapça)

kedme

 • Yara izi, bere.

kemal-i fıtrat / kemâl-i fıtrat

 • Yaratılıştaki mükemmellik.

kemal-i hilkat / kemâl-i hilkat / كَمَالِ خِلْقَتْ

 • Yaratılıştaki mükemmelik, kusursuzluk.
 • Yaratılış mükemmelliği.

kesret-i mahlukat / kesret-i mahlûkat

 • Yaratılmışların çokluğu.

kevn

 • Yaratılan, âlem.

kevni / kevnî

 • Yaratılışla ilgili.
 • Yaratılanlarla ilgili.

kevniye

 • Yaratılanlarla ilgili olan.

key'

 • Yaramaz gönüllü olmak.

keyfiyet-i hilkat

 • Yaratılışın niteliği, yaratılış özelliği.

keys

 • Yaramaz huylu kişi.

kitabet-i fıtriye

 • Yaratılışa ait yazılar, doğal yazı.

kubbe

 • Yarım küre şeklinde yapılan bina damı.
 • Yarım küre; gökyüzü.
 • Yarım küre şeklinde bina damı.

kulub-i mecruha / kulûb-i mecrûha

 • Yaralı kalpler.

kuvve-i zahriye

 • Yardımcı ve imdatçı kuvvet.

kuvvet-i mümkünat

 • Yaratılmış olan varlıkların sahip olduğu kuvvet.

kuvvetüzzahr

 • Yardıma, imdada hazır arka kuvvet, lojistik.
 • Yardım kuvveti.

layiha-i temyiz / lâyiha-i temyiz

 • Yargıtaya yazılan itiraz dilekçesi.

lazuk

 • Yaraya yapışıp onulmayınca kopmayan devâ.

leffat

 • Yaramaz huylu, ahmak adam.

letaif-i hilkat / letâif-i hilkat

 • Yaratılıştaki güzellikler.

lezk

 • Yaranın iyileşmesi, onulması.

liyakat / لياقت

 • Yaraşma. (Arapça)

lütuf / lütûf

 • Yardım, iyilik, bağış.

ma-i mutlak / mâ-i mutlak

 • Yaratıldığı vasıf üzere duran su. (Yağmur, kar, deniz, göl, ırmak, pınar, kuyu sularıdır).
 • Yaratıldıkları hâl üzere olan yâni ismi yanında başka kelime söylenmeyen, yalnız su denilen sular.

mabudiyet-i amme / mâbudiyet-i âmme

 • Yaratılan tüm varlıkların Allah'a ibadet etmesi.

maden-i istimdad / mâden-i istimdad

 • Yardım istenilen kaynak.

mader-i hilkatin hazain-i la-tefnasındaki sehavet / mâder-i hilkatin hazâin-i lâ-tefnâsındaki sehavet

 • Yaratılış kaynağının bitmez tükenmez hazinelerindeki cömertlik.

mağfiret / مغفرت

 • Yarlıgama. (Arapça)
 • Mağfiret etmek: Yarlıgamak. (Arapça)

mağfur / مغفور

 • Yarlıganmış. (Arapça)

mahiyat-ı mümkünat / mahiyât-ı mümkünat

 • Yaratılmışların mahiyetleri, temel yapıları.

mahkeme-i temyiz / mahkeme-i temyîz / مَحْكَمَۀِ تَمْي۪يزْ

 • Yargıtay.

mahluk / mahlûk / مخلوق / مَخْلُوقْ

 • Yaratılmış. Yoktan var edilmiş olan.
 • Yaratılmış, varlık.
 • Yaratık.
 • Yaratık.
 • Yaratılmış, yaratık.
 • Yaratılmış; yoktan vâr edilmiş. Rabbimiz cism değildir, zamânı, mekânı yok. Maddeye hulûl eylemez, böyle olmalı îmân. Mahlûka muhtaç değildir, ortağı benzeri yok, Her şeyi O'dur yaratan hem de varlıkta tutan.
 • Yaratılmış.
 • Yaratık. (Arapça)
 • Yaratılmış.

mahlukat / mahlukât / mahlûkat / mahlûkât

 • Yaratılmışlar.
 • Yaratıklar.
 • Yaratıklar.
 • Yaratılanlar, Allahü teâlânın yarattığı şeyler.

mahlukıyet / mahlûkıyet

 • Yaratılmış olma.

mahlukiyet / mahlûkiyet

 • Yaratılmış olma.
 • Yaratılmışlık.

mahz-ı inayet / mahz-ı inâyet

 • Yardımın ta kendisi, sırf yardım ve koruma.

makam-ı ahsen-i takvim

 • Yaratılışın en güzel kıvamında olma derecesi.

makk

 • Yarmak.

makruh

 • Yaralanmış, kahredilmiş. Mecruh.

mani-i istifade

 • Yararlanmaya engel.

mansur / mansûr

 • Yardım görmüş, zafere ulaşmış.

maruf / mârûf

 • Yarattıkları tarafından bilinen Allah.

masiva / mâsivâ

 • Yaratıklar.

maun / maûn

 • Yardım.

maunet / maûnet

 • Yardımlar.

mebde'-i hilkat / مَبْدَأِ خِلْقَتْ

 • Yaratılışın başlangıcı.

mebde-i hilkat

 • Yaratılışın başlangıcı.

mec'ul

 • Yaratılmış, kılınmış.

mecruh / mecrûh / مجروح

 • Yaralı.
 • Yaralı. (Arapça)

mecruhin / mecrûhîn / مجروحين

 • Yaralılar. (Arapça)

meded / مدد / مَدَدْ

 • Yardım, destek.
 • Yardım.
 • Yardım.
 • Yardım, medet. (Arapça)
 • Yardım.

meded-hahem / meded-hâhem

 • Yardım istiyorum.

meded-res

 • Yardımı ulaştıran.

mededhah / mededhâh / مددخواه

 • Yardım isteyen. (Arapça - Farsça)

mededkar / mededkâr / مددكار

 • Yardımcı, muin, nâsır. Nusret veren. (Farsça)
 • Yardım eden.
 • Yardım eden, yardımcı. (Arapça - Farsça)

mededkari / mededkârî

 • Yardımcılık. (Farsça)

mededres / مددرس

 • Yardımcı. İnâyet eden. Yardım eden. Mededresân da denir. (Farsça)
 • Yardımcı.
 • Yardıma koşan, imdada koşan. (Arapça - Farsça)

mededresani / mededresanî

 • Yardımcılık. Yardım ve inâyet edicilik.

medeni-i bittab

 • Yaratılış îtibariyle medenî olan.

medet

 • Yardım.

medet!

 • Yardım istiyorum.

medetkar / medetkâr

 • Yardım eden, yardımcı.

mefatır

 • Yaradılıştan olan huylar. Fıtri olan huylar.

meklum

 • Yaralı, mecruh. Yaralanmış.

melem

 • Yaramaz tenbel kimse.

men-i muhakeme kararı

 • Yargılamama kararı.

menafi / menâfi

 • Yararlar, yararlı şeyler.

menfaatli

 • Yararlı, faydalı.

meratib-i halıkıyet / merâtib-i hâlıkıyet

 • Yaratıcılık mertebesi.

merda

 • Yaralılar. Hastalar.

merhem

 • Yara ilacı.

mermak

 • Yaramaz nesne.

mesail-i kevniye / mesâil-i kevniye

 • Yaratılışla ilgili meseleler.

meşcun

 • Yarılmış.

meşkuk

 • Yarılmış. Yarık.

meşreb

 • Yaratılış, tabiat, huy.

meşrum

 • Yarılmış.

mevahir

 • Yararak akıp gidenler. (Denizdeki gemi gibi)

meydan-ı müsabaka

 • Yarış meydanı.

meyl-i fıtri / meyl-i fıtrî

 • Yaratılıştan gelen meyil, arzu.

meyl-i tabii / meyl-i tabiî

 • Yaratılışta olan meyil, tabiî.

mezk

 • Yarma, yırtma. Kesme.

minşakka

 • Yarık, çukur, oyuk.

mirtac

 • Yarış atlarının beşincisi.

miyanser

 • Yarısı kıymetli taşlarla süslü bir cins taç. (Farsça)

mizaç

 • Yaratılış, tabiat.

mu'cizat-ı fıtrat / mu'cizât-ı fıtrat

 • Yaratılış mu'cizeleri.

mu'cize-i fıtrat

 • Yaratılış mu'cizesi.

muadadat

 • Yardım etme, muvavenet etme.

muamma-yı hilkat / muammâ-yı hilkat / مُعَمَّايِ خِلْقَتْ

 • Yaratılıştaki sır ve gizlilikler.
 • Yaratılışın anlaşılması zor olan sırrı.

muavenet / muâvenet / معاونت / مُعَاوَنَتْ

 • Yardımcılık. Yardım. Teâvün.
 • Yardım.
 • Yardımlaşma.
 • Yardım.
 • Yardım. (Arapça)
 • Muavenet etmek: Yardım etmek. (Arapça)
 • Yardımlaşma.

muavenet etme

 • Yardımda bulunma.

muavenet etmek / muâvenet etmek

 • Yardım etmek.

muavenetdarane / muâvenetdârâne

 • Yardım edercesine.

muaveneten / muâveneten

 • Yardımlaşarak, dayanışma içinde olarak.
 • Yardım olarak.

muavenetkarane / muavenetkârâne / muâvenetkârâne

 • Yardımlaşarak.
 • Yardımcı olurcasına.

muavenetsiz

 • Yardımsız.

muavenettar

 • Yardımcı.

muavenettarane / muavenettârâne

 • Yardımlaşarak.

muavin / muâvin / معاون / مُعَاوِنْ

 • Yardımcı.
 • Yardımcı.
 • Yardımcı. (Arapça)
 • Yardımcı.

muazade

 • Yardım etme.

muazıd

 • Yardım eden.

mübaytır

 • Yarıcı, yaran.

mucib-i muğis / mucîb-i muğîs

 • Yardıma muhtaç olan ve kendinden yardım dileyen varlıkların imdadına koşan, ihtiyaçlarına cevap veren, Allah.

müemmel

 • Yarış atlarının sekizincisi veya yedincisi.

müfid / مفيد

 • Yararlı. (Arapça)

mugis / mugîs

 • Yardım isteyene yardım eden.
 • Yardım eden, yardıma koşan. Medet edici. Muin.
 • Yardım dileyenler için yardıma yetişen Allah.

muhabbet-i fıtriye / مُحَبَّتِ فِطْرِيَه

 • Yaratılıştan var olan muhabbet, sevgi.
 • Yaratılışta olan sevgi.

muhakeme olma

 • Yargılanma.

muhalif

 • Yardımcı.

muhsin

 • Yarattıklarına bağış ve iyiliklerde bulunan Allah.

muhsin-i kerim / muhsin-i kerîm

 • Yarattıklarına sonsuz bağış ve ikramda bulunan Allah.

muhtekir

 • Yardımcı.

muin / muîn / مُع۪ينْ

 • Yardımcı.
 • Yardımcı. Muâvin. İane eden.
 • Yardımcı.
 • Yardımcı.

muinsiz

 • Yardımcısız.

mükanefe / mükânefe

 • Yardım etmek, muavenet.

mükemmeliyet-i hilkat

 • Yaratılıştaki mükemmellik.

mükevvenat / mükevvenât

 • Yaratıkların hepsi, kâinat mevcûdat.
 • Yaratılmışlar, bütün varlıklar.
 • Yaratılmışlar.

mükevvin

 • Yaratan, yapan (Allah C.C.). Tekvin eden.

mukteza-i hilkat

 • Yaradılışın gerektirdiği şey. Yaradılış itibariyle olan hal ve netice.

mukteza-yı fıtrat / muktezâ-yı fıtrat

 • Yaratılışın gereği.

mültehab

 • Yaralı, iltihaplı.

mümidd

 • Yardım eden.
 • Yardım eden, uzatan.

münasafaten

 • Yarıyarıya olarak.

mündefiat

 • Yaralardan çıkan irin, cerahat gibi şeyler.

munfatır

 • Yarılan, infitar eden.

munsadı'

 • Yarılmış, bölünmüş.

münşakk

 • Yarılan.

munzicat / munzicât

 • Yaranın iltihabını yok edici, irinini akıtıcı (ilâçlar).

müsaadekar / müsaadekâr / مساعده كار

 • Yardımcı, izin verici. (Arapça - Farsça)

müsaadekarlık / müsaadekârlık

 • Yardımcı olma, izin verme. (Arapça - Farsça - Türkçe)

müsabaka / müsâbaka / مسابقه / مُسَابَقَه

 • Yarışma.
 • Yarışma.
 • Yarışma. (Arapça)
 • Yarışma.

müsabakat / müsâbakat / müsâbakât

 • Yarış, yarışma, müsâbaka.
 • Yarışma; birbirini geçme gayretleri.
 • Yarışmalar.

müsabık / müsâbık / مسابق

 • Yarışmacı.
 • Yarışmacı. (Arapça)

müselli / müsellî

 • Yarış atlarının üçüncüsü.

müsi

 • Yaramaz.

müspet mesail / müspet mesâil

 • Yararlı, olumlu meseleler; pozitif ilimler.

müstain

 • Yardım isteyen.

müstemid / مُسْتَمِدْ

 • Yardım isteyen.

müstemidd

 • Yardım etmek isteyen.
 • Yardım isteyen.

müstemiddane / müstemiddâne

 • Yardım isteyerek, istimdad ederek, meded bekliyerek. (Farsça)

müteavin

 • Yardımlaşan.

mütefattır

 • Yarılan, infitar eden.

mutlak su

 • Yaratıldıkları hâl (durum) üzere bulunan sular.

müvazere

 • Yardım etmek, muâvenet.

müyasere

 • Yardımlaşmak, muâvenet.

müzaheret

 • Yardım etme, koruma, arka çıkma.

nadire-i hilkat / nâdire-i hilkat

 • Yaratılış olarak benzersiz olan.

namus-u fıtri / namus-u fıtrî

 • Yaratılıştan gelen kanun.

nasır / nâsır

 • Yardımcı, yardım eden, nusret veren. Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi.
 • Yardımcı.
 • Yardım eden.

nasr / نَصْرْ

 • Yardım.
 • Yardım.

nazar-ı inayet / nazar-ı inâyet / نَظَرِ عِنَايَتْ

 • Yardım bakışı.

nazik-hulk / nâzik-hulk

 • Yaradılışı ve tabiatı nâzik olan.

nedebe

 • Yara izi.

nedib

 • Yara izi kalan âzâ.

netice-i fıtrat

 • Yaratılışın gaye ve neticesi.

netice-i hilkat / netîce-i hilkat / نَتِيجَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılışın sonu, gayesi. Yaratılmanın neticesi.
 • Yaratılışın sonucu.
 • Yaratılışın neticesi, gāyesi.

nev-i mahlukat / nev-i mahlûkat

 • Yaratılmışların bir türü, çeşidi.

nevamis-i fıtrat / nevâmis-i fıtrat

 • Yaratılışa Allah tarafından konulan temel kanunlar, anayasa kanunları.

nihad / nihâd / نهاد

 • Yaratılış, tabiat. (Farsça)

nihadi / nihadî

 • Yaradılışta olan, fıtrî. (Farsça)

nim / nîm

 • Yarım, nısf, buçuk, yarı. (Farsça)
 • Yarı.
 • Yarı.

nim cahili / nîm cahilî / نيم جاهلى

 • Yarıcahil, yarı cahilî. (Farsça - Arapça)

nim resmi / nîm resmî / نيم رسمى

 • Yarı resmî. (Farsça - Arapça)

nim-bedevi / nim-bedevî

 • Yarı bedevî, yerleşik fakat medeniyetten uzak yaşama tarzı.

nim-maddi / nim-maddî

 • Yarı maddî.

nim-manevi / nim-mânevî

 • Yarı mânevî.

nim-manzum

 • Yarı vezinli, kafiyeli.

nim-medeni / nim-medenî

 • Yarı medenî.

nim-medeniyet

 • Yarı medeniyet.

nim-nurani / nim-nuranî

 • Yarı parlak.

nim-şeffaf

 • Yarı şeffaf.

nimbedevi / nimbedevî / nîmbedevî

 • Yarı bedevî, yarı köylü.
 • Yarı bedevi, yarı medeni.

nime

 • Yarım, nısf, yarı. (Farsça)

nimhab

 • Yarı uykulu, mahmur. (Farsça)

nimküşte

 • Yarı öldürülmüş, yarı kesilmiş olan. (Farsça)

nimmanzum / nîmmanzum

 • Yarı şiir.

nimmanzur

 • Yarı görülen. Bulanık olarak görülen. (Farsça)

nimmüstakil

 • Yarı bağımsız, yarı hür.

nimmuzlim

 • Yarı karanlık. (Farsça)

nimnigah / nimnigâh

 • Yarı bakış. Gözucuyla bakma. (Farsça)

nimnurani / nîmnurânî

 • Yarı nurlu.

nimres

 • Yarı ham, yarı olgunlaşmış olan. (Farsça)

nimresmi / nîmresmî

 • Yarı resmî.

nimruz

 • Yarı gün, öğle. (Farsça)

nimşeffaf / nîmşeffaf

 • Yarı saydam.

nimsüfte

 • Yarım olarak söylenmiş, tam denmemiş. (Farsça)

nimzinde

 • Yarı canlı. Ölü ile diri arası.

nimzulmet

 • Yarı karanlık. (Farsça)

nişan-ı fıtri / nişan-ı fıtrî

 • Yaratılıştan gelen işâret.

nısf / نصف / نِصْفْ

 • Yarım, yarı.
 • Yarı.
 • Yarım, yarı. İslâm mîrâs hukûkunda eshâb-ı ferâiz adı verilen yâni Kur'ân-ı kerîmde payları bildirilenlerden bâzı kimselere verilen yarım hisse.
 • Yarı.
 • Yarı, yarım. (Arapça)
 • Yarı.

nısf-ı ekall

 • Yarıdan az.

nısf-ı ekser

 • Yarıdan çok.

nısf-ı kutr

 • Yarıçap.

nısf-ı yevm

 • Yarım gün.

nısfı

 • Yarısı.

nısfıkutr

 • Yarı çap.

nısfiyet

 • Yarı olma, yarılık.
 • Yarımlık, yarı yarıya bölünmüşlük.
 • Yarımlık. Yarı yarıya bölme.

nısıf

 • Yarı, yarım.

nizam-ı fıtrat

 • Yaratılıştaki düzen.

nizam-ı hikmet / nizâm-ı hikmet / نِظَامِ حِكْمَتْ

 • Yaratılıştaki asıl maksat ve faydaya âid düzen.

nokta-i istimdad

 • Yardım alınan nokta.
 • Yardım isteme noktası. İnsanın kalbindeki sonsuz emel ve arzuların yerine getirilmesine olan ihtiyaç.

nokta-i istimdat

 • Yardım alınacak yer.

nühuset

 • Yaramazlık, uğursuzluk. (Mübârek'in zıddı)

perda

 • Yarın. (Farsça)

rahne

 • Yara.
 • Yara.

rahnedar / rahnedâr

 • Yaralı.

rahnelenen

 • Yaralanan.

rekabet

 • Yarışma.

rekabetkarane / rekabetkârâne

 • Yarışırcasına.

rızk-ı fıtri / rızk-ı fıtrî / رِزْقِ فِطْر۪ي

 • Yaratılışla birlikte verilen rızık.
 • Yaratılıştan olan rızık.

şafi / şâfî

 • Yarattıklarına şifa verip iyileştiren, sağlık ihsan eden Allah.

şah-ı levlak / şâh-ı levlâk

 • Yaratılanların şahı, kainatın yaratılış sebebi Hz. Muhammed (a.s.m.).

sahib-i inayet / sahib-i inâyet

 • Yardım sahibi.

sahife-i ayat-ı tekviniye / sahife-i âyât-ı tekvîniye

 • Yaratılışa ait delillerin sayfası.

sahife-i fıtrat

 • Yaratılış sayfası.

şakk / شق / شَقْ

 • Yarık, yarılma, yarma.
 • Yarık, çatlak. (Arapça)
 • Yarma.

san'at-ı fıtriye

 • Yaratılıştaki san'at, doğal yapı.

şayan / şâyân

 • Yaraşır, uygun, layık.

şayeste / şâyeste / شایسته

 • Yaraşır, layık. (Farsça)

şayestegi / şâyestegî / شایستگى

 • Yaraşma. (Farsça)

şaygan / şâygân / شایگان

 • Yaraşır, yakışık alır. (Farsça)

sebeb-i hilkat

 • Yaratılış sebebi.
 • Yaratılışa sebeb ve gaye, yaratılışa vâsıta ve âlet olan.

şebpere / شب پره

 • Yarasa. (Farsça)
 • Yarasa. (Farsça)

seca'

 • Yarasa.

şecaat-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik, cesaret ve kahramanlık.

şecere-i hilkat / شَجَرَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış ağacı.
 • Yaratılış ağacı.

şefkat-ı fıtriye

 • Yaratılıştan var olan şefkat duygusu.

şeft-alu / şeft-alû

 • Yarık erik. Şeftali. (Farsça)

şehamet-i fıtriye / şehâmet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen yiğitlik.

selaset-i fıtriye / selâset-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen akıcılık ve açıklık.

semere-i şecere-i hilkat / ثَمَرَۀِ شَجَرَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış ağacının meyvesi.
 • Yaradılış ağacının meyvesi.

semg

 • Yarmak.

serair-i vücud

 • Yaradılış sırları.

şerh

 • Yarmak, açmak, açıklamak; bir kitâbın metnini kelime kelime açıklayıp îzâh etmek.

şeriat-ı fıtriye / şerîat-ı fıtriye / شَر۪يعَتِ فِطْرِيَه

 • Yaratılışa âit kanunlar.

şeriat-ı hilkat

 • Yaratılış kanunu, Allah'ın yaratılışa koyduğu, bütün varlıkların tabi olduğu kanunlar.

şeriat-ı kübra-yı fıtriye / şeriat-ı kübrâ-yı fıtriye

 • Yaratılışta konulan ilâhî büyük şeriat, kâinattaki kanunlar.

şeris

 • Yaramaz huylu kimse.

setre

 • Yarı resmi ceket.

şibh-i cezire / şibh-i cezîre / شبه جزیره

 • Yarımada. (Arapça - Farsça)

sidretülmünteha

 • Yaratılanların bittiği sınır.

şıkk

 • Yarı, yarım, şık.

sikke-i fıtrat

 • Yaratılış sikkesi, damgası.

sikke-i hilkat / سِكَّۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış mührü.
 • Yaratılış mührü.

silsile-i mahlukat / silsile-i mahlûkat

 • Yaratıklar zinciri.

sirişt / سرشت

 • Yaradılış, hilkat, huy, tabiat. (Farsça)
 • Yaratılış. (Farsça)

sırr-ı hikmet-i hilkat

 • Yaratılış gayesinin sırrı.

sırr-ı hilkat / سِرِّخِلْقَتْ

 • Yaratılış sırrı.
 • Yaratılış sırrı.

sırr-ı inayet / sırr-ı inâyet

 • Yardım sırrı, esprisi.

sırr-ı teavün / sırr-ı teâvün

 • Yardımlaşma sırrı.

şıtre

 • Yarım, nısf.

sudmend / sûdmend / سودمند

 • Yararlı. (Farsça)

tab'an

 • Yaratılıştan. Doğuştan. Huy ve tabiat itibariyle.

tabaka-i mahlukat / tabaka-i mahlûkat

 • Yaratılanlar varlıkların bir sınıfı, bir tabakası.

taban / tabân

 • Yaradılıştan, yaradılış bakımından.

tabasbus / تبصبص

 • Yardakçılık, yaltaklanma. (Arapça)
 • Tabasbus etmek: Yaltaklanmak. (Arapça)

tabiat

 • Yaradılıştan gelen temel özellik, yaradılış, huy, ilâhî kanunlar.

tabiatıyla

 • Yaratılış özelliği olarak.

tadammüd

 • Yaraya merhem sürüp bezle bağlamak.

tafattur

 • Yarılma, ayrılma, açılma.

taharrüm

 • Yarılmak.

tahrim

 • Yarmak. Pâre pâre kesmek, parçalamak.

taht-ı muhakeme

 • Yargılama.

takvim-i zişan / takvim-i zîşan

 • Yaratılışın tam kıvamında olan şan ve şeref sahibi bir varlık.

tansif

 • Yarılama, yarısını alma.
 • Yarı yarıya bölme.

tazammud

 • Yaranın merhemli bezle sarılması.

teavün / teâvün / تعاون / تَعَاوُنْ

 • Yardımlaşmak. Birbirine muâvenet etmek.
 • Yardımlaşma.
 • Yardımlaşma.
 • Yardımlaşma.
 • Yardımlaşma. (Arapça)
 • Yardımlaşma.

teavün etmek / teâvün etmek

 • Yardımda bulunmak.

tebezzül

 • Yarılma. Şakk.

tecelli-i icad / tecellî-i icad

 • Yaratma, var etme tecellîsi.

tecrih

 • Yaralama.

tefattur

 • Yarılma.

tefekku'

 • Yarılmak.

tefelluk

 • Yarılma, çatlama.

teflik

 • Yarmak.

tefsil

 • Yaramaz ve kem nesne.

tekvin / tekvîn / تكوین

 • Yaratma, var etme. (Arapça)

tekvini / tekvinî / tekvînî / تَكْو۪ين۪ي

 • Yaratmaya, var etmeye dâir.
 • Yaratmakla ilgili.
 • Yaradılışla ilgili, var oluşla ilgili.
 • Yaratmaya âit.

tekvini ayat / tekvînî âyât

 • Yaratmaya, var etmeye dâir âyetler, deliller.

tekviniye

 • Yaratmağa, tekvine ait. Tekvinle alâkalı.

temyiz / temyîz / تَمْي۪يزْ

 • Yargıtay.

temyiz evrakı

 • Yargıtay'ın kaleme aldığı cevap yazısı.

temyiz mahkemesi

 • Yargıtay; alt mahkeme kararlarının doğru verilip verilmediğini incelemekle görevli üst makam.

temyiz reisliği

 • Yargıtay Başkanlığı.

temyiz riyaseti

 • Yargıtay Başkanlığı.

tenasuf

 • Yarıya bölmek.

tenasur / tenâsur / تناصر

 • Yardımlaşma. (Arapça)

terafuk / terâfuk / ترافق

 • Yardımlaşma. (Arapça)
 • Terâfuk etmek: Birbirine yardım etmek. (Arapça)

tesabuk

 • Yarış etme. Müsabaka.

tesefsüf

 • Yaramaz olmak.

teşeytun

 • Yaramazlık etmek.

teşhirgah-ı enam / teşhirgâh-ı enam

 • Yaratılmışların sergi yeri.

tesir-i icadi / tesir-i icadî

 • Yaratma kabiliyeti.

tesli'

 • Yarmak.

tevfik / تَوْفِيقْ

 • Yardım etme.

teyhür

 • Yar gibi çöküp yığılmış kumluk.

tuba-yı hilkat / tûbâ-yı hilkat / طُوبَايِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış ağacı.
 • Yaratılış ağacı.

tumruk

 • Yarasa kuşu.

türkcuş

 • Yarı pişmiş et. (Farsça)

turmuk

 • Yarasa kuşu.

turra-i fıtrat

 • Yaratılış mührü.

u'cube-i hilkat

 • Yaratılıştan insanlara hayret verici olan. Şaşılacak, hayrete düşülecek hilkat garibesi.

ubudiyet-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen kulluk.

uhkuk

 • Yarık, hendek.

üsir

 • Yaranın iyi olduktan sonra kalan izi.

va'k

 • Yaramaz huylu kişi.

vahi / vâhî / واهى

 • Yararsız. (Arapça)

vazife-i asliye-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen asıl vazife.

vazife-i fıtrat

 • Yaratılış vazifesi.

vazife-i fıtriye

 • Yaratılıştan gelen görev.

vazife-i fıtriye-i ilmiye

 • Yaratılıştan gelen ilim öğrenme görevi.

vazife-i hilkat

 • Yaratılışa ait vazife.

vazife-i muavenet

 • Yardımlaşma görevi.

vekil

 • Yardımcı, temsilci.

vezirsiz

 • Yardımcısız.

vücud-u mahlukat / vücud-u mahlûkat

 • Yaratılmışların varlığı.

vüs'at-i hallakıyet / vüs'at-i hallâkıyet

 • Yaratıcılığın genişliği.

yamak

 • Yardımcı, yardak, muavin.

yaran / yârân / يَارَانْ

 • Yârlar, dostlar.

yare / yâre

 • Yara.
 • Yara.

yaver / yâver / یاور

 • Yardımcı. (Farsça)

yaversiz / yâversiz

 • Yardımcısız.

zahir / zahîr

 • Yardımcı, arka çıkan.

zahm / زخم

 • Yara, ceriha.
 • Yara. (Farsça)

zahmdar / zahmdâr / زخمدار

 • Yaralı, mecruh. (Farsça)
 • Yaralı. (Farsça)

zahmin

 • Yaralı, mecruh. (Farsça)

zahmkar / zahmkâr

 • Yaralayıcı, yara açan. (Farsça)

zahmnak

 • Yaralı, zahmzede, mecruh. (Farsça)

zahmres

 • Yara açan, yaralayıcı. (Farsça)

zahmzede / زخم زده

 • Yaralı. Mecruh. (Farsça)
 • Yaralı. (Farsça)

zaman-ı istimdad

 • Yardım dileme zamanı.

zebg

 • Yaramaz huy, kötü alışkanlık.

zemha

 • Yaramaz huylu, bahil kimse.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın