LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yap kelimesini içeren 156 kelime bulundu...

adem-i ifa

 • Yapmama, yerine getirmeme.

amel

 • Yapma, uygulama; dinin emirlerini yerine getirme.

ba'de't-teşekkül

 • Yapıldıktan sonra, oluşum sonrası.

bed-fial

 • Yaptığı işleri kötü olan. (Farsça)

benna / bennâ / بناء

 • Yapı ustası. (Arapça)

berg / برگ

 • Yaprak. (Farsça)

berg-riz

 • Yaprak döken. Sonbahar, güz. (Farsça)

berk

 • Yaprak. (Farsça)

bi-künem

 • Yapayım.

bina / binâ / بناء

 • Yapı. (Arapça)

binai / binaî

 • Yapı olarak.

bünyan / bünyân

 • Yapı. Bina. Duvar. Esas. Yapı yapmak.
 • Yapı, bünye, saray.
 • Yapı, bina, bir şeyin yapısı.
 • Yapı.

bünye / بنيه

 • Yapı; insanın maddi ve mânevî yapısı.
 • Yapı.
 • Yapı. (Arapça)

bürudet-i muamele

 • Yapılan muamelenin soğukluğu.

ca'l / جعل

 • Yapma, meydana getirme, yaratma.
 • Yapma. (Arapça)

ca'li / ca'lî

 • Yapay, uydurma.

ca'liyyat

 • Yapmacık hareketler, sahte, düzme hâller.

ca'liyyet

 • Yapmacık (olmak.)

cail / câil

 • Yapan, kılan.
 • Yapan.

cal / câl

 • Yapma, kılma.

cali / câlî

 • Yapmacıktan.

ceza-yı amel

 • Yapılan işin karşılığı.

dubu'

 • Yapışmak.

dülger

 • Yapı ustası.

dülgerlik

 • Yapı ustalığı.

ecr

 • Yapılan bir iş karşılığında verilen ücret.

ecr u savab / ecr u savâb

 • Yapılan bir şeyin karşılığı olarak verilen ücret ve sevab.

eda / edâ

 • Yapma, ödeme, davranış, anlatım yolu.

eser

 • Yapı, iz, kitap.

eser-i tasannu ve tekellüf

 • Yapmacık ve gösterişe dayalı eser veya sonuç.

evrak / evrâk / اَوْرَاقْ

 • Yapraklar.
 • Yapraklar, kağıtlar, belgeler.
 • Yapraklar.

fariza-i zimmet / farîza-i zimmet

 • Yapılması mutlaka boynumuza borç olan vazife.

fi'l-i ihtiyari / fi'l-i ihtiyâri

 • Yapılıp yapılmaması insanın kendi seçimine bağlı olan fiil.

fi'l-i vücubi / fi'l-i vücubî

 • Yapılması gereken, lâzım olan fiil.

fi'len / فعلا

 • Yaparak, işleyerek, bilfiil. (Arapça)

ganbot

 • Yapısı küçük olmakla beraber, nisbeten ağır toplarla mücehhez harp gemisi.

gaye-i hareket

 • Yapılan hareketin gaye ve maksadı.

gayna

 • Yaprakları çok olan yaş ağaç.

haciri / hacirî

 • Yapıcı, kurucu.

hal

 • Yapıp bitirme, indirme.

hasbü'l-mahiye / hasbü'l-mâhiye / حسب الماهيه

 • Yapı bakımından. (Arapça)

hasda'

 • Yaprağı çok olan ağaç.

hevheve

 • Yaprakların sesleri.

hevheve-i yaprak / هَوْهَوَۀِ يَاپْرَاقْ

 • Yaprağın rüzgarın esmesi ile çıkardığı ses.
 • Yaprakların rüzgarın esmesiyle çıkardığı ses.

hidac

 • Yapılan ibadette kusur, noksan, eksiklik.

hilaf-ı evla / hilâf-ı evlâ

 • Yapılması sevâb fakat yapmamakla günâha girilmeyen hareket.

i'mal / i'mâl / اعمال

 • Yapma, işleme, iş yapma.
 • Yapma, işleme. (Arapça)

i'mar

 • Yapmak. Tâmir etmek. Şenlendirmek. Mâmur kılmak. Harabilik ve ıssızlıktan kurtarmak.

ibrar

 • Yapılan yeminin doğru olduğu tasdik edilme.

icad u ibda / icâd u ibdâ

 • Yapma ve yaratma.

icra ettirmek

 • Yaptırmak.

icraat / icrâât / اجراآت

 • Yapılanlar. (Arapça)

iftira / iftirâ

 • Yapmadığı hâlde kötü bir işi birisine yükleme, yalan yere birisine suç isnat etme gösterme. Birine suç atma, bühtân.

ihtiyariyat

 • Yapılması insanın kendi elinde olan şeyler.

ika / îka / îkâ / ایقا

 • Yapma, etme.
 • Yapma. (Arapça)
 • Îka etmek: Vermek, bırakmak. (Arapça)

ikaat / îkaât

 • Yapıp etmeler.

ıksar

 • Yapabileceği ve elinden geldiği halde ihmâl etme.

iktan

 • Yapıştırma veya yapıştırılma.

ilsak / ilsâk

 • Yapışmak. Bitişmek. Ulaşmak. Yapıştırılma. Kavuşturulmak.
 • Yapışma, bitişme.

iltizak

 • Yapışma, birleşme.

imal / îmâl

 • Yapma, yapım.

imalat / îmâlât

 • Yapmalar, yapımlar.

imar / îmar

 • Yapma, onarma, şenlendirme.

inhişaş-ı evrak

 • Yaprakların hışırtısı.

inşa / inşâ / اِنْشَا

 • Yapma, kurma.
 • Yapma, vücuda getirme.
 • Yapma, ortaya çıkarma.

insaf

 • Yaprak yaprak olma, lime lime olup dağılma.

irtikab / irtikâb

 • Yapma, işleme.

irtikap etme / irtikâp etme

 • Yapma, işleme.

irtikap etmek / irtikâp etmek

 • Yapmak, işlemek.

ısfirar-ı evrak

 • Yaprakların sararması.

karanful

 • Yaprağı, çiçeği ve kokusu güzel ve uzun olan budaklı bir nebat. Karanfil.

karmele

 • Yapraksız küçük ağaç.

keffaret-i yemin

 • Yaptığı bir yemine sadık kalmayıp bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret demektir ki: Muktedir ise, müslim veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azad etmekten; muktedir değil ise, on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire birer parça libas giydirmekten; bu üç şeyden birine muktedir ol

kuvve-i müeyyide / قوهء مؤیده

 • Yaptırım gücü.

lasık

 • Yapışık, yapışmış olan. Yapışıcı, yapışkan.

lask

 • Yapışmak. Yapışık olmak. Ulaşmak.

lazık / lâzık

 • Yapışkan, yapışıcı. Yapışmış olan.

lesk

 • Yapışmak.

lezc

 • Yapıştırma. Yapışmak. Sıvanıp yapışmak.

lezez

 • Yapışmak.

lüsub

 • Yapışmak.

lüzucet

 • Yapışkanlık. Yapışan, uzayan şeyin hali.

mamul / mâmûl

 • Yapılmış.

mamulat / mâmulât / mâmûlât

 • Yapılmış ürünler, imâl edilmiş şeyler.
 • Yapılmış şeyler.

me'murat / me'mûrât

 • Yapılması emredilen şeyler.

me'murü'n-bih / me'mûrü'n-bih

 • Yapılması emredilen şey.

mebani / mebanî

 • Yapılar, binalar, temeller.

mebna

 • Yapı, bina, yapı yeri, bina yeri.

mec'ul / mec'ûl / مجعول

 • Yapılmış. Meydana çıkarılmış. İkame ve ihdas olunmuş olan.
 • Yapılmış.
 • Yapay. (Arapça)

mêcul

 • Yapılmış.

melsuk / melsûk / ملصوق

 • Yapıştırılmış. Bitiştirilmiş.
 • Yapıştırılmış.
 • Yapışık. (Arapça)

mendub / mendûb

 • Yapılması hâlinde sevâb, yapılmazsa günâh olmayan şeyler. Edeb ve müstehab da denir.

menfaatperest

 • Yaptığı işin sadece faydasını düşünen. Sadece nefsine ait kârları, faydaları düşünerek çalışan. Allah rızasını esas gaye yapmayan kimse. (Farsça)

menhi

 • Yapılması şer'an yasaklanmış, haram olmuş.
 • Menhiyyat: Şeriatin yasak ettiği şeyler.

meşhudat / meşhûdât

 • Yapılan gözlemler.

minnet / مِنَّتْ

 • Yapılan bir iyiliği başa kakma.

minnet etmeme

 • Yapılan iyilikleri sayarak başa kakmama.

minnettar etmek

 • Yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi uyandırmak.

mıtmer

 • Yapı ipi.

mübah-mubah

 • Yapılıp yapılmamasında şer'an bir sakınca olmayan.

müeyyide / مؤیده

 • Yaptırım. (Arapça)

mufavvaz

 • Yapılması ısmarlanmış.

muhsin

 • Yaptığı işi en güzel yapan, Allahı görür gibi ibadet eden.

mükevvenat / mükevvenât

 • Yapılmış ve yaratılmışlar. Bütün mahlukat.

mülsak

 • Yapışık, bitişik.
 • Yapıştırılmış, bitiştirilmiş.

mümazeha

 • Yapışmak. (Ekseriya cimadan kinâye olur.)

mün'akid / منعقد

 • Yapılmış, imzalanmış, kabul edilmiş. (Arapça)

münker

 • Yapılması uygun olmayan, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflerle ve müctehidlerin (dinde söz sâhibi âlimlerin) söz birliği ile yasak edilen şey; günah.

müsbet hareket

 • Yapıcı ve düzeltici hareket.
 • Yapmak, yol göstermek, yardım etmek gibi olumlu ve yapıcı hareket, davranış.

mutasanniane

 • Yapmacıklı olarak, tasannu ederek. (Farsça)

müteverrık

 • Yapraklı. Yapraklanan.

muttasıl

 • Yapışık, bitişik.

müvakil

 • Yapmadığı bir işi, başka bir kimseye yaptıran.

muvazene-i a'mal / muvazene-i a'mâl

 • Yapılan işlerin, amellerin tartılıp hesaplanması.

na-caiz

 • Yapılmaz, câiz değil. (Farsça)

na-kerde

 • Yapılmamış, olmamış. (Farsça)

nafile / nâfile

 • Yapılması farz ve vacip olmayan ibadetler.

nekabet / nekâbet

 • Yapılan satış sözleşmesinden dönmek, vazgeçmek.

netice-i amel

 • Yapılan işin neticesi.

perde-i müstebidane

 • Yapılan baskı ve zulüm perdesi.

plan

 • Yapı, makine, bina...gibi yapılacak şeylerin ayrı ayrı parçalarını kâğıt üzerinde gösteren çizgilerin hepsi. (Fransızca)

program

 • Yapılacak işler için önceden hazırlanmış tasarı. Plân. (Fransızca)

ras'

 • Yapışmak.

rü'yet-i hüsn-ü amel

 • Yaptığı ameli, işi güzel görme.

sadaka-i cariye / sadaka-i câriye

 • Yapıldıktan sonra sevâbı devâm eden hayırlı, iyi işler. Devamlı hayra sebeb olan sadaka.

sadidel

 • Yaprağı katmerli olan gül.

sahtevekar

 • Yapmacık tavırlar takınan, kendini satmaya çalışan. (Farsça)

sun

 • Yapmak, iş.

sun'i / sun'î / صنعى

 • Yapay. (Arapça)

suni / sunî

 • Yapay, sahte.

sunuat

 • Yapılanlar. San'atlı yapılan şeyler.

takibat / tâkibat

 • Yapılan takipler, koğuşturma, soruşturma.

tasannu / تصنع

 • Yapmacık.
 • Yapmacık.
 • Yapmacık. (Arapça)

tasannu yapmak

 • Yapmacık harekette bulunmak, birşeyi zorla daha iyi göstermeye çalışmak.

tasannu' / تَصَنُّعْ

 • Yapmacık hareket. Zorla bir şeyi daha iyi göstermeğe çalışmak. Suni hareket.
 • Yapmacık hareket etme.

tasannuat / tasannuât

 • Yapmacık hareketler.
 • Yapmacıklar.

tasannucu

 • Yapmacık olarak hareket eden.

tasannuen / tasannûen

 • Yapmacık olarak.
 • Yapmacık olarak.

tasannuf

 • Yapmacık sınıflandırma.

tasannui / tasannuî

 • Yapmacık.

tasannukar / tasannûkâr

 • Yapmacık.

tasannukarane / tasannukârane / tasannukârâne

 • Yapmacıklı.
 • Yapmacık bir şekilde davranma.

tasannusuz / tasannûsuz

 • Yapmacık hareketten uzak.
 • Yapmacık hareketlerden uzak.

tertib-i cali / tertib-i câli

 • Yapay tertip, düzen.

teşkilatça / teşkilâtça

 • Yapı ve şekillendirme açısından.

türr

 • Yapı üstüne çekilen ip.

umuhet

 • Yapılacak işte tereddüt gösterme, tutulacak yolda duraklama.

vacibat / vâcibât

 • Yapılması gerekli olan şeyler, farzlar.

vacibe / vâcibe

 • Yapılıp yerine getirilmesi vâcib derecesinde lüzumlu olan şey.

vacibülifa / vâcibülîfâ / واجب الایفا

 • Yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken. (Arapça)

varak

 • Yaprak.

varak-pare / varak-pâre

 • Yaprak parçası, kağıt parçası.

varaka

 • Yaprak, kâğıt parçası.

vazife-i memure

 • Yapılması emredilen görev.

vecibe / vecîbe / وجيبه

 • Yapılması gereken, görev. (Arapça)

yemin keffareti / yemîn keffâreti

 • Yapılan yemîne riâyet etmeyip, yemîni bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret, cezâ.