LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yıl ifadesini içeren 1356 kelime bulundu...

ma-icari / mâ-icârî

 • Akar su. Devamlı akmakta olan ve üzerinde herhangi bir pisliğin durması mümkün olmayan çay, dere, ırmak, nehir veya yer altından çıkarılan artezyen suları. Bir saman çöpünü götüren su, akar su sayılır.

a'dad / a'dâd / اعداد

 • (Tekili: Aded) Adetler. Sayılar.
 • "Aded"in çoğulu. Sayılar.
 • Sayılar. (Arapça)

a'la-yı illiyyin / a'lâ-yı illiyyîn

 • Cennette en yüksek derece. Cenâb-ı Hakkın indinde en iyilerin ve kâmillerin derecesi.

a'şa

 • Gözleri dumanlı olan adam.
 • Çeşitli yüzyıllarda yaşamış olan birkaç Arap şairinin adı.
 • Gece vakti gözleri görmeyen kimse.

a'sar / a'sâr / اعصار

 • (Tekili: Asr) Asırlar. Yüzyıllar.
 • Yüz yıllar. (Arapça)

a'sar-ı salife / a'sâr-ı sâlife

 • Geçmiş yüzyıllar. Geçmiş asırlar.

a'şari / a'şarî

 • Ondalığa âit. Öşür hesapları nev'inden. On sayıları. Ondalık.

a'taf

 • (Tekili: Atf) Meyiller.
 • Merhametler, şefkatler, lütuflar, ihsanlar.

a'vam

 • Yıllar. Seneler.

abdiyyet

 • Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kendinden bilmemek.

abdulhamid ll

 • (mi: 1842-1918) 34' üncü Osmanlı Padişâhıdır. 33 yıl saltanatta kalmış olan bu şefkatli Sultan,İslâmiyete son derece bağlı idi. Yüksek bir siyaset adamı ve devlet işlerini bizzat takibeden bir zattı. Memlekette bolluk ve refahı te'min için çalıştı. (R.Aleyh)

abdullah ibn-i ömer

 • Bi'setten bir yıl önce doğdu. Hicri yetmişüç tarihinde Haccâc-ı Zalim'in emri ile şehid edildi (R.A.) Sahabe-i Kirâmın ileri gelenlerinden ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâmın çok bağlılarından ve dâima onun ahlâkını yaşamağa çalışanlardandı. Hz. Ömer Radıyallahü Anh'ın oğlu idi. Hilâfet ve Val

abeket

 • (Çoğulu: Abekât) Tâne, az şey.
 • Tuluk içinde kalan yağ bakiyyesi.
 • Ekmek parçası.
 • Yılan başı dedikleri ufacık akça boncuk.

acbüzzeneb

 • Ölümden sonra dirilişin tohumu sayılan madde.

add / عد

 • Hesablamak. Saymak. Sayılmak. İtibar etmek.
 • Sayma, görme, değerlendirme, kabul etme. (Arapça)
 • Addedilmek: Sayılmak, görülmek, değerlendirilmek. (Arapça)
 • Addetmek/eylemek: Saymak, görmek, değerlendirmek. (Arapça)
 • Addolunmak: Sayılmak, kabul edilmek. (Arapça)

addedilen

 • Sayılan.

addedilme

 • Sayılma.

addedilmek

 • Sayılmak.

adih / âdih

 • Sihirbaz.
 • Soktuğu saat öldüren yılan.

adrahş

 • Yıldırım. (Farsça)
 • Gökgürültüsü. (Farsça)
 • Şimşek. (Farsça)

afakgir

 • Ufukları tutmuş, âleme yayılmış, şâyi, çok meşhur.

aftab-gerdan / aftâb-gerdan

 • Güneşten korunmak üzere başa giyilen şey. (Farsça)
 • Avcı kulübesi. (Farsça)

agma

 • Yıldız. Yıldız akması.

ahad / âhâd

 • Birler. Birden dokuza kadar olan sayılar.
 • "Ehad'in çoğulu. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar.

ahlak

 • (Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.Filozoflar hangi hareketlerin iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlâk kaidelerine

ahmed-i bedevi / ahmed-i bedevî

 • (Seyyid) (Hi. 596-675) Mısır'ın en büyük velilerindendir. Hz. Ali neslinden gelir. Bir çok lâkabı vardır. Ona Afrika bedevileri tarzında (yüzü örten peçe) taşıdığından dolayı (el-Bedevi) deniyordu. 626 yılına doğru onda deruni bir tahavvül vukua geldi. Yedi kıraat üzere Kur'an okudu ve Şafii fıkhı t

ahter / اختر

 • Yıldız.
 • Mc: Baht, talih.
 • Yıldız. (Farsça)

ahter-bin / ahter-bîn

 • Müneccim. Yıldız ilmi ile meşgul olan kimse. (Farsça)

ahter-gu / ahter-gû

 • Yıldız ilmi ile uğraşan kişi, müneccim. (Farsça)

ahter-i dünbale-dar / ahter-i dünbâle-dar

 • Kuyruklu yıldız.

ahter-i dünbaledar / ahter-i dünbâledâr / اختر دنباله دار

 • Kuyruklu yıldız.

ahter-şinas

 • Yıldız ilmi ile uğraşan. Müneccim. (Farsça)

ahteran / ahterân

 • Yıldızlar. Necimler. (Farsça)

ahterbin / ahterbîn / اختربين

 • Astrolog, yıldızbilimci. (Farsça)

ahterşinas / ahterşinâs / اخترشناس

 • Yıldızbilimci. (Farsça)

ahterşümar / ahterşümâr / اخترشمار

 • Yıldızbilimci. (Farsça)
 • Geceleri uyuyamayan. (Farsça)

ahval

 • (Tekili: Hâl) Dayılar. Annenin erkek kardeşleri.

ahver

 • Akıllı.
 • İri gözlü güzel.
 • Müşteri yıldızı. (Jüpiter)
 • Beyaz yüzlü, güzel gözlü adam.

ahyal / ahyâl / اخيال

 • Yılkılar. (Arapça)

ahyar / ahyâr / اخيار

 • Hayırlılar.
 • Dostlar.
 • İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)
 • Hayırlılar, iyiler.
 • İyiler. (Arapça)

ahyar-ı semaviyyin / ahyâr-ı semâviyyîn

 • Göktekilerin hayırlıları, iyileri.

ahzem

 • Erkek yılan.

akbiye

 • (Tekili: Kubâ) Kaftanlar, üste giyilen elbiseler.

akile / akîle

 • (Çoğulu: Akayil) Baba tarafından akraba.
 • Her şeyin en iyisi.

akmar

 • (Tekili: Kamer) Aylar. Yıldızlar.

akum

 • İyileşmez yara. Kısırlık.
 • Zahmet.

ala-yı illiyyin / alâ-yı illiyyîn

 • Allah katında en iyilerin derecesi, cennetin en yüksek derecesi, en yüksek mertebe.

alamat

 • Uzun ince bir cins balık. (Hint denizinde çok olur ve yılana benzer.)

alemgir / âlemgir / âlemgîr / عالمگير

 • Bütün âleme yayılan, cihanı kaplayan, dünyayı zapteden. (Farsça)
 • Dünyayı fetheden. (Arapça - Farsça)
 • Dünyaya yayılan. (Arapça - Farsça)

ali-cenab / âli-cenab

 • İyilik sahibi, yüksek ahlâklı. Cömerd. Büyük zat. (Farsça)

aliyy-ül murtaza

 • Esedullah, Aliyy-ibni Ebi Talib, Ebutturâb, İmâm-ı Ali isimleri ile de anılır.Hz. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) amcası Ebu Tâlib'in oğlu olup Hicretten yirmiüç yıl önce doğmuş ve Bi'setin ikinci günü daha on yaşında iken imân etmiş, hiç putlara tapmamıştır. Bunun için mübârek ismi söylendiğinde, Kerrema

allame-i asır / allâme-i asır

 • Yüzyılın en büyük alimi.

almanak

 • Kitab biçiminde bir çeşit takvimdir. Senenin bölümlerinden başka bayram, yıldönümü gibi muayyen günleri gösterir; ayrıca astronomi, meteoroloji, istatistik bilgiler de verir. (Fransızca)

amare

 • (Çoğulu: İmâr) Fes gibi başa giyilen nesne.

amel-i kalil / amel-i kalîl

 • Amel-i kesirden az olan hareket. Bir rek'atta bir uzuvla yapılan ve namazdan sayılmayan bir hareket veya ardı ardına yapılan üçten az hareket.
 • Namaz kılarken bir rükünde bir uzuvla yapılan ve namazdan sayılmayan bir veya iki hareket.

amel-i kesir / amel-i kesîr

 • Namaz içinde ve namazdan sayılmayan ve bir uzuvla ardı ardına yapılan üç hareket veya iki uzuvla yapılan bir hareket; bu hareket namazı bozar.
 • Namaz kılarken, bir rükünde namazdan sayılmayan ve bir uzuvla ardı ardına yapılan üç veya iki elin bir hareketi.

ami

 • Senevî, yıllık.
 • Avamca. İleri gelenden olmayan. Câhil. Havassa âit olmayan. Avama âit ve müteallik.

amm / âmm / عام

 • Yıl. (Arapça)

anasır-ı külliye / anâsır-ı külliye

 • Külli ve dünyanın her tarafından yayılmış bulunan unsurlar.

ane / âne

 • Bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi.
 • Dişi ve yabani eşek.
 • Yabani eşek sürüsü.
 • Cedi (keçi) burcundan bir kısım yıldızlar.
 • Kasık kılı.
 • Apış arası, kasık.

anid / anîd

 • (İnad. dan) Çok inadçı.
 • Daima suyu akıp iyileşmeyen yara.

arak-çin

 • Kavuğun altına giyilen takke.

araziş

 • Hayır ve iyilik yapma. (Farsça)
 • Tasaddukta bulunmak. (Farsça)

aristokrasi

 • yun. Âlimlerin ve cemiyette en iyilerin iktidarına dayanan hükümet şekli. Tarihte soylu, imtiyazlı, toprak sahibi, zenginlerin hâkimiyetine dayanan hükümet şekli. Bu şekli ile oligarşi veya plütokrasi adıyla da anılmaktadır. İmtiyazlı azınlığın, çoğunluğu idare etmesidir.

aristokrat

 • yun. Sınıf farkını kabul eden ülkelerde asil sayılan kimse. Asilzâde sınıfından olan.

arma' / armâ'

 • Alaca yılan.

ars

 • Şimşekli ve yıldırımlı bulut.

arş-üs-süreyya

 • Ülker yıldızının altında yer alan bir yıldız topluluğu.

arz-ı belde ta'yini

 • Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.

arzu

 • İstek. Dilek. Meyil. Emel. Hahiş. (Farsça)

asale

 • Zehiri çok tesirli ve korkunç olan yılan.

asar-ı ihsan / âsâr-ı ihsan

 • Bağış ve iyilik eserleri.

asar-ı lütuf ve merhamet / âsâr-ı lütuf ve merhamet

 • İyilik, bağış ve merhamet eserleri, neticeleri.

asar-ı tavile / asâr-ı tavîle

 • Uzun asırlar, yüzyıllar.

aşerat

 • (Tekili: Aşere) On sayıları.

aşere

 • On'lar, on sayıları.

ashab-ı kehf / ashâb-ı kehf

 • Mağara arkadaşları. Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler.

asır

 • Yüzyıl.
 • Yüzyıl, çağ.

asır ba'de asır / عصر بعد عصر

 • Asırlarca, yüzyıllarca. (Arapça)

asire

 • Üzerine bir yıl geçtiği hâlde hâmile olmayan dişi deve.

aşk-ı kimyevi / aşk-ı kimyevî

 • Fıtrî meyil ve alâka. Kimyevî unsurlar arasında birbirlerine karşı olan cazibe ve birleşme meyelanları ki; birer İlâhi emir ve kanunlardır.Fransızcası: Affinite (afinite) dir.

asmani ahen / asmanî âhen

 • Yıldırım. (Farsça)

asr / عصر

 • (Asır) Bir devrelik zaman.
 • İkindi vakti.
 • Zamanın bir cüz'ü.
 • Konuşan kimselerin başkaları ile beraber yaşadığı müddet.
 • Yüz yıl.
 • Eskiden bazılarınca kırk, elli veya altmış yıllık müddet.
 • İnsanın ortalama yaşayış zamanı.
 • Gece ve gündüzden
 • İkindi namazı.
 • İkindi vakti.
 • Yüzyıl, çağ.
 • Zaman, devir, yüz yıllık zaman.
 • İkindi vakti.
 • Asır, yüzyıl.
 • Yüzyıl. (Arapça)
 • İkindi vakti. (Arapça)

asr-ı ahir / asr-ı âhir

 • Son yüzyıl.

asr-ı miladi / asr-ı milâdî

 • Milâdî yüzyıl.

ataraksiya

 • yun. Tesirlere (etkilere) karşılık göstermeme, durgunluk hâli.
 • (Fels.) Ruhun sükunete ulaşması, arzu ve ihtiraslardan uzak kalma. Eski çağ felsefesi, hayatın gayesi, saadet olarak duygusuzluk halini gösteriyordu. İnsan arzuları sonsuz, düşmanları sonsuzdur, (mikroptan kuyruklu yıldız

atayıb

 • (Tekili: Atyeb) En iyiler. Çok hoş olanlar.

ava'

 • Alçak kimse.
 • Menazil-i kamerden bir menzildir ve beş yıldızlıdır.

avali / avalî

 • Büyük ve sayılı kimseler. Büyükler. Yüceler.
 • Medine etrafındaki semtler.

avaz-ı ra'd u saika / âvâz-ı ra'd u sâika

 • Gök gürlemesinin ve yıldırımın âvâzı, sesi.

avhec

 • Yılan.
 • Uzun boyunlu.
 • Dişi deve.

avniye

 • Serasker Hüseyin Avni Paşa tarafından ilk olarak, daha sonra da Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanında giyilen kolsuz asker kaputu.
 • Bir nevi yağmurluk.

avret

 • Gizlenmesi gereken, dinen görünmesi haram sayılan organlar.

avva

 • Bir yıldız kümesi.

aya / ayâ

 • Tedavisi mümkün değil, iyileştirilmez.
 • Kabiliyetsiz, kudretsiz.

ayile

 • (Bak: AYİL)

ayiş

 • Bolluk içinde rahat yaşayan.
 • Hz. Peygamber'in (A.S.M.) zevcesi ve mü'minlerin vâlidesi, Hz. Ebu Bekir'in (R.A.) kızının bir ismi. Aişe-i Sıddıka diye de anılır. Hayret edilecek derecede takva, iffet ve zekâvet sahibesi olup 2210 Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicretin 57. yılında vefat

ayn-ı salah / ayn-ı salâh

 • Hayırlı olma, düzgün ve iyiliğin ta kendisi.

ayn-ı şükran / ayn-ı şükrân / عَيْنِ شُكْرَانْ

 • İyilik bilmenin, minnetdârlığın ta kendisi.

ayn-üs sevr

 • Boğa gözü.
 • Koz: Semânın kuzey yarım küresinde bulunan boğa burcunun en parlak yıldızı.

ayyuk

 • Samanyolunun dâima sağ tarafında olan çok parlak ve uzak bir yıldızın ismi.
 • Mc: Gökyüzünün pek yüksek yeri.

azb

 • Tatlı, lâtif, hoş ve şirin olan yiyilecek ve içilecek şey.
 • Fazla susuzluktan yemek yemeği terketme.
 • Men'etme.
 • Feragat.

azerahş

 • Yıldırım. (Farsça)

azimat

 • (Tekili: Azime) Kıtlık yılları.

azza'

 • Şiddet ve kıtlık yılı.

ba'l

 • (Çoğulu: Buûl) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı.
 • Karıkocadan herbiri.
 • Yılda bir kez yağmur yağan yüksek yer.
 • Hayret.
 • Zaaf, zayıflık.

babilik / bâbîlik

 • On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da el-Bâb Ali Muhammed isminde bir acem tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Kendisinin Mehdî olduğunu iddiâ eden, beklenen imâma açılan bir bâb (kapı) olduğunu söyleyen Ali Muhammed'e el-Bab, onun yoluna da Bâbîlik denildi. Daha sonra Behâîlik adıyla de

bahr-i muhit-i havai / bahr-i muhit-i havaî / bahr-i muhit-i havâî

 • Yıldızların, seyyarelerin içinde dolaştığı feza. Büyük feza denizi.
 • Hava okyanusu; yıldızların, gezegenlerin içinde dolaştığı geniş feza denizi.

bahreyn

 • İki deniz. (Basra Körfezi ile Hind Denizi veya Karadenizle Akdeniz. Yahut da Akdenizle Hind Denizi)
 • Basra Körfezi'nde bulunan bir devlettir. 1971 yılında İngilterenin körfezden çekilmesi üzerine istiklâliyetini ilân etmiştir. Bahreyn, Manama ve Muharrak Adalarından müteşekkildir. Hal

bahş / بَحْشْ

 • İyilik, bağışlama.

bahşiş

 • Lütfedip verilen para. Fazladan, iyilik olsun diye verilen. İhsan. Hediye, mükâfat. (Farsça)

bahtak

 • Evvelce savaşlarda başa giyilen demirden yapılmış başlık. Miğfer. (Farsça)

bak'a / bak'â

 • Siyah beyaz alacalı koyun.
 • Belde ismi.
 • Ucuzluk ve biraz kıtlık olan yıl.

bakaya

 • Artıklar, fazlalıklar.
 • Ask: Son yoklamaları yapıldıktan sonra istenildiklerinde gelmeyen veya gelip de kıtalarına varmadan savuşanlar. (Bakayadan sayılmak suçtur.)

balapuş / balapûş

 • Palto, pardesü, manto gibi üste giyilen eşya. (Farsça)

barık / bârık

 • Yıldırım, parıltı.

barik

 • Şimşek. Işık. Şimşekli bulut. Yıldırım parıltısı.

barr

 • (Çoğulu: Berere) İyilik ve ihsan edici, muhsin.

başe-i felek / bâşe-i felek

 • Nesr-i Tâir ve Vâki adı verilen iki yıldız.

basit / bâsit

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarından bâzısına rızkı az, bâzısına çok veren, sadakaları kabûl edip sevâb veren. Bâzısının rûhunu kabzeden (alan) bâzısının ömrünü uzatan, bâzısının kalbini daraltıp hayırlara (iyiliklere) rağbetsiz, bâzısınınkini ise geniş yapıp, hayırla

bast edilme

 • Yayılma, genişleme.

bayramiyye

 • Hacı Bayram-ı Veli tarafından 14. yüzyılın sonlarında Ankara'da kurulan bir tarikattır.

becil

 • Büyük, itibarlı, muhterem, hatırı sayılan kimse.
 • Şişman.

bed-mihr

 • İyilik etmiyen, insâniyetsiz. (Farsça)

beda

 • (Bedâat) Hayret verici, yenilik ve iyiliklerde üstünlük. Acib ve garib olma. Yeni zuhur etme.

behbud

 • Sağlık, sıhhat, sağlamlık, iyilik. (Farsça)

behram

 • Eskiden bir İran padişahının adı. (Farsça)
 • Bir pehlivan ismi. (Farsça)
 • Merih yıldızı. (Farsça)

belel

 • Yaşlık, rutubet, ıslaklık.
 • Zafer, galibiyet.
 • Mihnet, keder, üzüntü.
 • Mücadele, kavga.
 • Hastalıkdan iyileşen.
 • Düşkünlük.

bendene

 • Esvabın, giyilecek şeylerin bazı yerlerine dikilen düğme, kopça. (Farsça)

ber'

 • (Berâ, Bur', Bürü') Yaratmak. Halketmek.
 • Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık.

berekat / berekât

 • Bereketler, hayırlar, iyilikler, bolluklar. Bereket'in çokluk şekli.

bergaman

 • Ejder. Büyük yılan. (Farsça)

berik

 • Yıldırayıcı, çok parlak nesne. (Mübâlağası: Berrak)
 • Parıltı, ışık, ziya.

berk

 • Şimşek çakması. Parlama.
 • Yıldırım.
 • Zinetlenme, süslenme.
 • Tas: Tecelli-i İlâhiye ile kurbiyyete mazhariyyet.
 • Ahmak olmak.

berr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). İhsân eden, iyilik eden, yâni her iyilik kendisinden olan, îmân edip, iyi ameller yapmayı nasîb edip, bunlara karşılık âhirette sevâb ve dünyâda sıhhat, kuvvet, mal, makam, evlâd ve yardımcı lar veren.
 • Îtikâdı doğru, amelleri i

besmele

 • Bismillahirrahmanirrahim'in kısaltılmış ismi. Müslüman her işine Bismillah ile başlar. Yani her işi Allah adına ve Allah için yapar. Atomlardan yıldızlara kadar her varlık da Allah adına ve Allah için hareket eder. İnsan da Bismillah diyemiyeceği, yani Allah'ın emri ve izni olmayan bir işi ve hareke

bevarik

 • (Tekili: Bârika) Şimşek ve yıldırım parıltıları.
 • Parıltılar, gözleri kamaştırıcı olan şeyler.

beyne'l-ecram

 • Gök cisimleri ve yıldızlar arasında.

beyzat-ül islam

 • İslâm milleti.
 • İslâm'ın yayıldığı saha, İslâm ülkesi.
 • İslâm'ın hakiki merkezi.

bi-duht / bî-duht

 • Kızı olmıyan. (Farsça)
 • Zühre Yıldızı. (Farsça)

bi-hod / bî-hod

 • Çılgın, kendinden geçmiş olan, ne yaptığının farkında olmayan. (Farsça)
 • Bayılmış. (Farsça)

bıd'

 • (Bıd'a) Geceden bir kısım.
 • Üçten ona ve onikiden yirmiye varana kadar olan sayılar.
 • Cima, nikah.

bid'

 • Birden dokuza kadar veya üçten ona; yahut da onikiden yirmiye kadar olan sayılar. Birkaç.
 • Gecenin bir kısmı.

bidayet-i hürriyet

 • Hürriyet'in başlangıcı; Meşrutiyet'in ilk yılları.

bihan

 • (Tekili: Bih) İyiler, iyi adamlar. (Farsça)

bihterek

 • Farslılarca, 120 senede bir def'a 13 ay kabul edilen yılın ismi. (Farsça)

bircis

 • Sütlü Deve. Müşteri yıldızı.

birr

 • Hayır, iyilik, Allahü teâlânın emirlerine uymak.
 • İyilik, güzellik, hayır, anaya babaya itaat.
 • Dininde ibadetinde kuvvetli olan.
 • Bağışta bulunma.
 • Temizlik, iyilik.

birsam

 • (Hallüsinasyon) Akıl hastalarının, gerçekten var olmayan bir şeyi varmış gibi yanlış idrak etmeleri halidir. Meselâ karınlarında veya başlarının içinde yılan bulunduğunu söylemeleri yahut bir canavarın ağzını açıp kendilerine baktığını söylemeleri birsam hâlini gösterir.

blöf

 • ing. Karşısındakini yanıltmak veya yıldırmak için aslı olmayan şeyleri gerçekmiş gibi göstermek.

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bolşevik / بُولْشَوِيكْ

 • Çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup.

bolşeviklik

 • Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin İkinci Kongresi'nde Vladimir Lenin ve Julius Martov arasında yeni kurulmakta olan partinin üyelik tanımı üzerine başlayan görüş ayrılığı sonucu yaşanan ayrışmadaki taraflardan Lenin yanlısı grup. Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça çoğunluk anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır.


bonkör

 • Hulus-i kalb. Kalb temizliği. İyilik. (Fransızca)

budizm

 • Hindistan'da M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış olan Buda'nın kurduğu, Uzakdoğu ülkelerinde yaygın bozuk bir inanış. Bu inanışta olanlara Budist denir.

bür'

 • (Büru') Hastanın iyileşmeğe başlaması.
 • Kurtulmak.
 • Fazilette ve bilgide üstünlük.

burc

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.
 • Kale, yüksek bina.
 • Herhangi bir şekli gösteren ve özel ad alan sâbit yıldızlar topluluğu, galaksi.
 • Güneşin girip çıktığı on-iki burçtan her biri: Yengeç, kova, akrep.
 • Muayyen bir şekil ve sûrete benzeyen sâbit yıldız kümesi.
 • Tek hisar kule, kale çıkıntısı.
 • Dünyaya göre güneşin döndüğü yerin onikide bir kadarı.

burç

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.

bürc

 • (Çoğulu: Bürûc-Ebrac) Hisar.
 • Yıldız.

burc / برج

 • Burç. (Arapça)
 • Yıldız kümesi. (Arapça)

bürde

 • Hırka. Üstten giyilen libas, elbise.

büreyde bin el-husayb el-eslemi / büreyde bin el-husayb el-eslemî

 • Horasan diyarında en son hicri 62 veya 63 yılında vefat eden sahabedir. (R.A.). Müslümanların ilk sancaktarıdır. 177 Hadis-i Şerif nakletmiştir. 14 tanesi Buharî ve Müslim'de mezkûrdur.

bürsan

 • Ejderha, büyük yılan. (Farsça)

büru'

 • Fazilet, ilim ve iyilikte benzerlerine olan üstünlük.
 • (Hasta) iyiliğe yüz tutma.

büruc

 • (Tekili: Burc) Burç, aslında âşikar şey mânasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şeklide zâhir olan yüksek köşk mânasına da kullanılmıştır.
 • Bunlara teşbihen veya zuhur mânâsıyla semâdaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi su

bütçe

 • Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri. (Fransızca)

butin

 • Menazil-i Kamer'den üç yıldız.

cahiliye devri / câhiliye devri

 • İslâmiyet'ten önce hissin akla, kötülüğün iyiliğe hâkim olduğu, puta tapılan karanlık devir.

cahim / cahîm

 • Cehennem'in dördüncü tabakasına verilen ad. Güneşe ve yıldıza tapanların azab göreceği Cehennem.

cahre

 • Şiddet ve kıtlık yılı.
 • Yemek.

came

 • Evde giyilen bol elbise. Elbise, çamaşır. Sevb, libas. (Farsça)

camiü'l-ezher üniversitesi / câmiü'l-ezher üniversitesi

 • Mısır'da bulunan, İslâm dünyasının en önemli ve en eski sayılan üniversitesi.

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

cann

 • Ateşten mahlûk cinlerin babası olan.
 • Bir beyaz yılan cinsi.
 • Cin taifesi. İnsanlardan evvel yaratılan bir nevi mahlûklar, cinler.

carin

 • Aşınmış ve eskimiş bez.
 • Belirsiz yol.
 • Yılan yavrusu.

cebbar / cebbâr

 • İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah.
 • Zalim, müstebit kişi.
 • Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

cebhe

 • Yüz, ön taraf. Harp sahası. Muharebe edilen yer.
 • Alın.
 • Bir binanın veya o cinsten bir şeyin ön tarafı.
 • Gökteki ayın menzillerinden birisinin ismi olup arslan suretinin cephesidir, dört yıldız arslan alnına benzetilmiştir.
 • Bir kavmin ve cemaatin seyyidi.

celabib

 • (Tekili: Cilbâb) Kadının bütün vücudunu örten ve dıştan giyilip bol olan çarşaf nevi. Yaşmaklar. Baş ve yüz örtüleri, ferâceler.

celb-i maslahat

 • İyilik, dirlik ve düzeni sağlayıcı, fayda getirici.

cemile / cemîle / جميله

 • İyilik. (Arapça)

cemilekar / cemilekâr

 • İyilik sever, güzel ahlâk ve huy sâhibi olan. (Farsça)

cenab-ı vahibü'l-ataya / cenâb-ı vâhibü'l-atâyâ

 • Sayısız iyilik ve ihsanlar bağışlayan, hibe eden Allah.

ceri'

 • (Cür'et. den) Cesur, yiğit, delikanlı, gözü pek, cesaretli, yılmayan.

cesed-i necmi / cesed-i necmî / جَسَدِ نَجْمِي

 • Yıldız gibi nuranî olan ceset.
 • Yıldız gibi nurlu beden.

cevar-ül künnes

 • Seyyar yıldızlar. (Ütarid, Zühre, Merih, Müşteri, Zuhal.)

cevdet / جودت

 • İyilik. Güzellik. Kusursuzluk.
 • Bir kimsenin, başkasının işini güzelce ve kusursuz olarak yapması.
 • Cömertlik.
 • Susuz olma.
 • İyilik. (Arapça)
 • Olgunluk. (Arapça)
 • Tazelik. (Arapça)

cevdet-i fehm

 • Fehm ve anlayış üstünlük ve iyiliği.

cevza

 • Astr: İkizler burcu. Gökyüzünün kuzey yarım küresinde yer alan iki tane parlak yıldızlı bir burcdur. Güneş, mayıs ayında bu burca girer.

cezalet

 • Rekâketsiz ifade.
 • Güzellik.
 • Müdebbirlik, akıllılık.
 • Azim, büyük.
 • Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıld

cifir

 • Harflere verilen sayılarla mânâlar çıkarma ilmi.

ciri / cirî

 • Yılan balığı. (Fâriside mermahi derler.)

cirm

 • Vücud, ten, cüsse, hacim, büyüklük.
 • Cansız cisim.
 • Yıldız.
 • Oylum, yıldız.

civanmerd

 • Sözünde sağlam. İyilik sever. Kahraman.

ciyadet

 • Tazelik, yenilik.
 • İyilik, güzellik.

cübbe

 • (Çoğulu: Cübeb) Şeâir-i İslamiyeden olup, giyilmesi sünnet olan dış kıyafetini teşkil eden, bilhassa namazda giyilen uzun ve bolca bir libas.
 • Giyilmesi sünnet olan, bilhassa namazda giyilen uzun ve bolca bir giysi.
 • Namazda giyilen bol elbise.

cuki / cûkî

 • Hindistan'da yayılan ve bozuk bir yol olan Brahmanizmin, cûk denilen dört rûhânî sınıfından birine mensûb olan kimse. Hind kâfirlerinin dervişlerine verilen ad.

cüneyd-i bağdadi / cüneyd-i bağdadî

 • (Hicri: 207-298) Şafii Hz.lerinin talebesinden ders almıştır. Zamanın kutbu sayılmıştır. 30 defa yaya olarak hacca gitmiştir. Büyük velilerdendir. (K.S.)

cünuh

 • Yöneliş, meyil.

cüz-i ihtiyar

 • Dilediği gibi hareket edebilme. Yani: Herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak hususunda bir tarafı tercih etmek iktidar ve serbestliği. Bu serbestlik ile, Cenab-ı Hak insanları, iyiliği veya kötülüğü istemek cihetinde imtihan eder.

dad / dâd / داد

 • Adalet. (Farsça)
 • İyilik, ihsan. (Farsça)

dağıstan

 • Dağlık yer. (Farsça)
 • Kafkasya'nın kuzeydoğusunda ve Hazer Denizi'nin batı kıyılarında bulunan bir bölgedir ki, eskiden buraya Albanya denirdi. (Farsça)

dahve

 • İlk kuşluk vakti. Güneşin ufukta ilk yükselip yayılmaya başladığı an.

daire-i haşir ve neşr

 • Yeniden dirilip toplanma ve tekrar dağılıp yayılma sahası.

dar-ı mükafat ve ihsan / dâr-ı mükâfat ve ihsan

 • Ödüllendirme ve iyilik yeri.

dar-ı şura-yı askeri / dâr-ı şura-yı askerî

 • 1296 yılında lağvolunan bu yüksek askeri meclis 1253 yılının muharrem ayında kurulmuştu. 1259 tarihinde çıkarılan kanun ile vazifesi tesbit edildi. Askeri ve mülki ricâlden onbir daimi, altı tane ise geçici azası bulunan bu mecliste bir reis ve bir de müftü yer alıyordu.

darzem

 • Sütü az deve.
 • Çok ısırıcı olan yılan.

defter-i a'mal / defter-i a'mâl

 • İnsanların amellerinin iyilik veya, kötülüklerinin meleklerce kaydolunduğu manevî defter.

defter-i hasenat / defter-i hasenât

 • Sevap ve iyiliklerin yazıldığı mânevî defter.

deh-sal

 • Gezegen, seyyare, yıldız. (Farsça)

deh-sale

 • On yaşında. On yıllık. (Farsça)

dehr

 • Zaman, çok uzun zaman, ebedi.
 • Bin yıllık zaman.
 • Dünya.

dekik

 • Tam bir yıl.

denef

 • İyileşmeyen hastalık.

derari / derârî

 • (Tekili: Dürrî) Parlak yıldızlar. (Farsça)
 • Renkli şeyler. (Farsça)
 • Parlak yıldızlar, renkli şeyler.

derece-i lütuf

 • Lütuf ve iyilik derecesi.

deri

 • Farsçanın sahihi, fasih olanı. (Kapı demek olan "der" ismi Farsça olduğu halde Arapça sayılarak müennesi "deriyye" yapılmıştır.) (Farsça)
 • Havası hoş ve lâtif. Yeşilliği bol olan dağ eteği. (Farsça)

derr

 • İyi iş. İyilik. Mahz-ı hayır.
 • Zat, kimse. Hod. Nefs. Bir kimsenin zâtı.
 • Yüzün tazeliğinin, teravetinin hastalıktan dolayı gitmesinden sonra, iyi olup düzelmesi.

desse

 • Toprak içinde gömülüp yatan bir nevi yılan.

dest-vane

 • Savaşta giyilen demirden yapılmış eldiven. (Farsça)
 • Kadınların kollarına taktıkları süs eşyası, bilezik. (Farsça)
 • Meclisin baş kısmı. (Farsça)

deva-i şafi / devâ-i şâfî

 • Şifa veren, iyileştiren ilâç.

devadar

 • Devâlı, devâ verici, iyileştiren. (Farsça)

devr-i senevi / devr-i senevî

 • Dünyanın güneş etrafındaki yıllık hareketi.

devre

 • (Çoğulu: Devrât) Dönüş dönme, dönem.
 • Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi.
 • Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı.

dime

 • (Çoğulu: Diyem) Gündüz veya gecenin üçte biri miktarı ile tam gün kadar sürebilen, gürleme ve yıldırımı, olmayan yağmur.

dır'

 • (Çoğulu: Dırâ'- Duru') Cevşen. Cenkte, muharebede giyilen zırh.

direktuvar

 • Fransız ihtilâlinin üçüncü yılında Konvansiyon'un yerine geçen idare şekli. (Fransızca)

disar

 • (Çoğulu: Düsür) Üste giyilen kaftan, elbise.
 • Yatak çarşafı.
 • Arapçada elbise demek olduğu hâlde Osmanlıcada yalnız Farsça kaidesi ile yapılan sıfat terkiblerinde ziyadelik, çokluk, bolluk mânasında kullanılmıştır.

div-came

 • Eskiden savaşlarda giyilen kaplan veya arslan postekisi. (Farsça)

divan-ı ahkam-ı adliye / divan-ı ahkâm-ı adliye

 • Huk: Kanunlara göre, bakılacak dâvalarla ilgilenmek üzere 1284 yılında kurulan ilk nizâmiye mahkemesi.

dübb-i asgar

 • Küçük ayı (yedili yıldız grubu).

dübb-i ekber

 • Büyük ayı (yedili yıldız grubu).