LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te yönetim ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

adem-i merkeziyet-i siyasiye

 • Siyasî olarak yerinden yönetim; bir ülke sınırları dahilinde bulunan eyâlet ve bölgelerin tek merkezden değil, yerel yönetimler tarafından idare edilmesi.

ameliyat-ı dahiliye

 • İç operasyon, sıkı yönetim uygulamaları.

arş-ı ilahi / arş-ı ilâhî

 • Cenâb-ı Hakkın büyüklük ve yüceliğinin tecelli ettiği yer (kâinatın egemenlik ve yönetim merkezi).

beylik

 • Merkeze tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke, emirlik, emaret, mirlik.

cumhuriyet

 • Devlet başkanı yönetilenler tarafından seçilen yönetim biçimi.

daire-i hükumet / daire-i hükûmet

 • Yönetim dairesi.

daire-i tedbir

 • Tedbir, idare ve yönetim dairesi.

daire-i vahid

 • Tek daire, tek merkez (merkezî yönetim).

desatir-i hükumet / desâtir-i hükûmet

 • Hükümetler ve yönetimler tarafından konulan yasalar.

divan-ı harb

 • Sıkıyönetim Mahkemesi.

divan-ı harb-i örfi / divan-ı harb-i örfî / dîvân-ı harb-i örfî / د۪يوَانِ حَرْبِ عُرْف۪ي

 • İttihad ve Terakki hükûmeti zamanında kurulan ve oldukça sert kararlar alan sıkıyönetim mahkemesi.
 • Sıkı yönetim mahkemesi.

heyet-i idare

 • İdare heyeti, yönetim kurulu.

hükumet / hükûmet

 • İdare, yönetim.

hürriyetin başı

 • Meşrûtiyet yönetiminin ilk ilân edildiği dönem.

hüsn-i idare / حسن اداره

 • İyi yönetim, iyi idare. (Arapça - Farsça)

idare / idâre / اداره

 • Yönetim.
 • Yönetme, yönetim.
 • Döndürme. (Arapça)
 • Çekip çevirme, yönetme. (Arapça)
 • Devlet dairesi. (Arapça)
 • Yönetim. (Arapça)

idare-i hazıra / idare-i hâzıra

 • İçinde bulunulan dönemdeki yönetim.

idare-i mutlaka

 • Bir hükümdarla idare. Bir hükümdarın idare ve yönetimi altında bulunan devlet. Mutlakiyet idaresi.

idare-i örfiye

 • İcabında devletin bir yerde mülki idareye ait nizamları tatil ile kanunen kurduğu askerî idare. Örfi idâre, sıkıyönetim.

idare-i örfiyye / idâre-i örfiyye / اداره عرفيه

 • Sıkıyönetim.

idarehane / idârehâne / اداره خانه

 • Yönetim bürosu. (Arapça - Farsça)

idari / idârî / اداری

 • Yönetimsel. (Arapça)

iktidar / iktidâr / اقتدار

 • Güçlülük, kudret. (Arapça)
 • Görev başındaki yönetim. (Arapça)

inkılab-ı hükumet / inkılâb-ı hükûmet

 • Hükûmet inkılâbı, yönetim değişimi.

inkılab-ı zaman / inkılâb-ı zaman

 • Zamanın değişimi; yönetimdeki değişim süreci.

istibdad

 • Baskıcı yönetim.

kudsi rejim / kudsî rejim

 • Dinî yönetim; İslâmın ve Kur'ân'ın mukaddes hükümlerinin uygulandığı yönetim.

mahalli hükumet / mahallî hükûmet

 • Yerel yönetim, valilik.

mekteb-i mülkiye

 • Siyaset ve yönetim biliminin okutulduğu okul; Siyasal Bilgiler Fakültesi.

merkez-i hükümet

 • Yönetim merkezi.

meşrutiyet / meşrûtiyet

 • Devletin bir hükümdarın başkanlığı altındaki millet meclisi tarafından idare edildiği yönetim biçimi.

meşrutiyet-i meşrua / meşrutiyet-i meşrûâ

 • Dine uygun olan meşrutiyet, yönetim şekli.

mukaddes rejim

 • Dinî yönetim; İslâmın ve Kur'ân'ın kutsal hükümlerinin uygulandığı yönetim.

mülkiye

 • Yönetim daireleri ve kadroları.

müsemma-i meşrutiyet / müsemmâ-i meşrutiyet

 • Meşrutiyetle isimlendirilen yönetim, devlet.

örfi idare / örfî idare / عرفى اداره

 • Sıkıyönetim.
 • (İdare-i örfî) Askerî kuvvete ihtiyacı gerektiren ve cemiyet hayatında zuhur eden müşkil hallerde vaktin icablarına göre ve vaziyet düzelinceye kadar sivil idare yerine askeri idare konması. Sıkı yönetim.
 • Sıkıyönetim.

rejim

 • Yönetim şekli, biçimi.
 • Bir devletin yönetim biçimi.

saltanat alemi / saltanat âlemi

 • Bir ülkenin hakimiyeti ve yönetimiyle ilgili alan.

saltanat-ı hind

 • Hindistan otoritesi, yönetimi.

siyaset-i şer'i / siyaset-i şer'î

 • İslâm'ın öngördüğü siyaset ve yönetim anlayışı.

siyasetü'l-medeniyye

 • Kamu yönetimi.

siyasetü'l-medine

 • Şehir yönetimi, toplum yönetimi.

tabaka-i hükumet / tabaka-i hükûmet

 • Yönetim tabakası.

tabakat-ı hükumet / tabakat-ı hükûmet

 • Yönetim katmanları, hiyerarşisi.

taht-ı tedbir

 • Yönetim ve idaresi altında tutulan alan.

tedvirü'l-menzil

 • Ev yönetimi.

yed-i tasarruf

 • Tasarruf eli; yönetimi ve hakimiyeti altında tutma.