LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te vicdan ifadesini içeren 76 kelime bulundu...

a'mak-ı vicdan

 • Vicdanın derinlikleri.

amir-i vicdani / âmir-i vicdanî

 • Vicdana ait âmir, vicdanı çalıştıran.
 • Vicdana emreden, vicdanı çalıştıran.

arif / ârif

 • (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen.
 • Sabırlı ve mütehammil.
 • Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan.
 • Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan.

ashab-ı vicdan / ashâb-ı vicdân / اَصْحَابِ وِجْدَانْ

 • Vicdan ve insaf sahipleri.
 • Vicdan sâhibleri.

azab-ı vicdani / azâb-ı vicdânî

 • Vicdan azabı.

azab-ı vicdaniye

 • Vicdan azabı.

birader-i vicdan

 • Vicdan kardeş.

cenah

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)

cimrilik

 • Dînin ve vicdânın, mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermemek. Vermek kendisine zor gelmek. Bahillik, pintilik.

cömerdlik

 • Dînin, vicdânın ve mürüvvetin (insanlığın) vermeyi emrettiği yerde vermek kendisine zor gelmemek.

delail-i enfüsiye / delâil-i enfüsiye

 • Kişinin kendi nefsinde olan deliller. Yani vücudun gerek maddi ve gerek (vicdan ve hisler gibi) mânevi yapısında olan ve imana ait hükümleri isbat eden delillerdir.
 • Dahili deliller; kalb, vicdan, his ve lâtifeler gibi insanın iç âlemine konan donanımlarından hareketle Allah'ın varlığına ait deliller.

delail-i kalbiye ve vicdaniye / delâil-i kalbiye ve vicdaniye

 • Kalbe ve vicdana ait deliller.

ehl-i akıl ve vicdan

 • Akıl ve vicdan sahibi kimseler.

ehl-i kerem ve vicdan

 • Cömertlik ve vicdan sahipleri.

ehl-i takva ve vicdan / ehl-i takvâ ve vicdan

 • Allah'tan korkan, emirlerine bağlı olan dindar kimseler ve vicdan sahipleri.

ehl-i vicdan

 • Vicdanlılar, insaflılar.

ehl-i vicdan ve insaf

 • Vicdan ve insaf sahibi insanlar.

elem-i manevi / elem-i mânevî

 • Mânevî acı, vicdan azabı.

emr-i vicdani / emr-i vicdanî

 • Vicdanî emir.

hahiş-i vicdani / hâhiş-i vicdanî

 • Vicdanî isteyiş ve arzu.

hahiş-i vicdaniye / hâhiş-i vicdaniye

 • Vicdanî arzu, istek.

hilaf-ı vicdan / hilâf-ı vicdan

 • Vicdana aykırı.

hiss-i sadis / hiss-i sâdis

 • Altıncı hiss, altıncı duygu. (Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis, tarik-ı iman. Fikr ile dimağ, bekçi-i iman) (Lemaat. dan)

hiss-i zahir / hiss-i zâhir

 • Zâhirde ve varlığın dış yüzünde olanları kavrayan hisler, duyular; görme, işitme, tatma duyuları gibi (Varlığın mânâ boyutu ile ilgili sezgi ve ihtisaslara vesile olan aklî, rûhî, kalbî, vicdanî hislere hiss-i bâtın denir.).

hükm-i vicdani / hükm-i vicdanî

 • Vicdana ait hüküm. Vicdanî kanaatla verilen hüküm.

hürriyet-i vicdan

 • Vicdan hürriyeti; kişinin, başkasına zarar vermemek şartıyla, inancını özgürce yaşayabilmesi.

hüsn-ü zann

 • (Hüsn-i Zan) Bir kimsenin veya bir hâdisenin iyiliği hakkındaki vicdâni ve iyi kanaat. İyi fikirde bulunup, iyi olacağını düşünmek.

 • t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun.
 • Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek.
 • Karın, mide.
 • Kalb, vicdan, gönül.
 • Harem dairesi.
 • Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın.

imam-ı a'zam

 • (Hi: 80-150) Hanefi Mezhebinin imamı. Asıl ismi: Ebu Hanife Nu'man bin Sâbit'tir. Bağdatlı olup Abbasiler devrinde yaşamıştır. Fıkıh ilminin en ileri geleni olup, bu ilmin tedvin ve tervicinde çok büyük hizmet etmiştir. Böyle zâtların vicdan-ı umumiye nezdinde idareyi, hak ve adalette selâmet için,

insaf

 • Merhamet ve adalet dairesinde hareket, vicdanlı bakış.

insafla

 • Vicdanlı hareket etme.

insaflı

 • Vicdana uygun davranan.

insafsız

 • Vicdansız.

insafsızlık

 • Vicdansızlık.

insaniyet

 • İnsanlık, vicdanlılık. İnsana yakışır hâl ve durum.

insaniyetkar / insaniyetkâr

 • Vicdanlı ve iyi adam, insaniyetli. (Farsça)

insaniyetkari / insaniyetkârî

 • Vicdanlılık, insaniyetlilik.

inşirah-ı sadr

 • Vicdan ferahlığı,vicdan huzuru.

itmi'nan-ı vicdan / itmi'nân-ı vicdan

 • Vicdan rahatlığı, vicdanen emin olma.

kanaat-ı vicdaniye

 • Vicdanî kanaat, vicdana ait fikir.

kanaat-i vicdaniye

 • Vicdanen elde edilen kanaat.

kemalat-ı vicdaniye / kemâlât-ı vicdaniye

 • Vicdanî ve ruhî olgunluklar.

laik cumhuriyet / lâik cumhuriyet

 • Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı, her türlü inanç sahibine karşı tarafsız olarak din ve vicdan hürriyetinin sağlandığı cumhuriyet.

ma'deletgüster

 • İnsaflı, adaletli, vicdanlı ve doğru kimse. (Farsça)

ma'deletperver

 • Doğru, insaflı, adaletli ve vicdanlı kimse. (Farsça)

muharrik-i vicdan

 • Vicdanı harekete geçiren, faaliyet azmi veren.

mukız-ı vicdan / mûkız-ı vicdan

 • Vicdanın uyarıcısı, vicdanı uyandıran ikaz eden.

nefs-i levvame

 • Kötülüğü işledikten sonra fenâlığını hatırlayarak insanı rahatsız eden pişmanlık hâli ve vicdan rahatsızlığı.
 • İnsanın, kendine ait kötülük ve günahını görüp fenalığını bilen ve hayra meyleden iradesi.

nefs-i mutmainne

 • İyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hâl. İnsanı Allah'a yaklaştıran hâl. Günaha meyleden kötü sıfatlardan temizlenmiş ve güzel ahlâk ile muttasıf olarak kurb-u İlâhiye itmi'nan ve istikrar kazanmış olan insan iradesi. Nefsin, Allah'ın emirler

nekavet-i vicdan / nekavet-i vicdân

 • Vicdan temizliği.

nur-u vicdan

 • Vicdan ışığı.

pişmanlık

 • Kişinin işlediği bir iş veya günâh sebebiyle vicdânen üzüntü duyması; tövbeye gelme; nedâmet.

safvet-i vicdan

 • Vicdan saflığı.

sahib-i vicdan

 • Vicdanlı, vicdan sahibi.

serbestiyet-i vicdan

 • Vicdan serbestliği, serbest olma hali.

şuur

 • Anlayış, idrak. Vicdan. Hiss-i zâhirle duymak.
 • Nefsin mânâya ilk vusul mertebeleridir.
 • Kendi varlığından haberi olma.
 • Bir şeyi hoşça tanıma.
 • İnceliklerini iyice idrak etme.
 • (Tekili: Şa'r) Kıllar.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

terbiyetü'l-vicdan

 • Vicdan eğitimi.

teslim-i kalb ve vicdan

 • Kalbin ve vicdanın teslim oluşu.

vazife-i vicdaniye

 • Vicdan vazifesi.

vicdan hürriyeti

 • (Bak: Hürriyet-i vicdan)

vicdan-ı beşer

 • Kalbî hislerin mazharı ve aynası olan insan vicdanı.

vicdan-ı içtimaiye

 • Toplumun vicdanı, kamu vicdanı.

vicdan-ı munsıfane

 • İnsaflı vicdan.

vicdan-ı münsıfane / vicdan-ı münsıfâne

 • İnsaf ölçülerine göre hareket eden vicdan.

vicdan-ı şahsiye

 • Kişisel vicdan.

vicdan-ı selim

 • Sağlam, temiz vicdan.

vicdan-ı umumi / vicdan-ı umumî

 • Bütün toplumun vicdanı, kamu vicdanı.

vicdan-suz / vicdan-sûz

 • Acı ve keder veren, kalb yakan, vicdânen çok ıztırab verici. (Farsça)
 • Vicdanen sıkıntı ve ızdırap veren, vicdanı yakan.

vicdanen / vicdânen / وجدانا

 • Vicdanca, iyilik hissine göre.
 • Vicdan bakımından.
 • Vicdan bakımından.
 • Vicdan bakımından. (Arapça)

vicdani / vicdanî / vicdânî

 • Vicdanla ilgili, vicdana ait.
 • (Vicdaniyye) Vicdanla, kalbî his ile ilgili.
 • Kendinden geçip dalmakla ilgili.
 • Vicdanla ilgili.

vicdani iz'an / vicdanî iz'ân

 • Kalbe ait hislerin aynası olan vicdanın kesin kabulü.

vicdaniyat / vicdâniyat

 • Vicdanla hissedilenler.
 • Vicdanla hissedilenler.

vicdaniyyat

 • Vicdanlılıklar. Vicdana ait hususiyetler ve hisler.

vicdansuz / vicdânsûz

 • Vicdanı rahatsız eden.

zamir

 • Her şeyin iç yüzü.
 • Yürek, vicdan.
 • Gizli fikir.
 • Zamir, ismin yerini tutan kelime.
 • Bir şeyi gizlemek.
 • İç.
 • Huk: Bir şeyin iç yüzü.
 • Niyet.
 • Vicdan. Kalb.
 • Gaye.
 • Gr: Mütekellim, muhatab ve gaibe delâlet eden ve bunların makamına kaim olan rumuzat harfleri ve harf terkiblerinin her biri. (Ben, sen, o; ene, ente, hüve gibi) ismin ye

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın