LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te vesi ifadesini içeren 307 kelime bulundu...

ayat-ı hırz / âyât-ı hırz

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olan âyet-i kerîmeler.

ab-ı hayat / âb-ı hayât

 • Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şek

adya'

 • Boynuzu ufak koyun.
 • Nebiyyi Zişân Aleyhisselam Efendimizin devesinin adı.

ahzab gazvesi / ahzâb gazvesi

 • Hendek gazvesinin diğer adı.

ala-yı illiyyin-i şeref / âlâ-yı illiyyîn-i şeref

 • Şerefin zirvesi, en yüce mertebesi.

ala-yı illiyyin-i tevhid / âlâ-yı illiyyîn-i tevhid

 • Tevhid mertebelerinin en yükseği; her şeyi bir olan Allah'a verme derecelerinin en yükseği, en zirvesi.

alet / âlet

 • Bir işte veya bir san'atta kullanılan vasıta. Bir makinayı vücuda getiren ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
 • Sebeb, vesile, vesâit.
 • Edevat. Avadanlık.

arş-ı hakikat

 • Hakikat zirvesi, seması.

arş-ı kemalat / arş-ı kemâlât

 • Mükemmelliklerin, faziletlerin arşı, zirvesi.

arşiv

 • Eski ve tarihçe kıymetli olan resmi kayıt ve kâğıtların saklandığı yer. (Fransızca)
 • Bir mevzu hakkında toplanmış muhtelif vesikaların hepsi. (Fransızca)

aşr

 • Kur'ân-ı Kerimden bir vesileyle okunan on âyet miktarı kısım.

badi

 • Sebeb. İllet. Mûcib. Vesile.
 • Zâhir ve âşikâr olan.
 • Halkeden. Hâlık. Yaratan.

bahane / bahâne

 • Vesile. Sebeb. (Farsça)
 • Yalandan özür. (Farsça)
 • Kusur. Noksan. (Farsça)
 • Garaz. (Farsça)
 • Vesile, sebep, özür.

bakara suresi / bakara sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 2. Sûresi olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. (Bu sûre, Mûsâ Aleyhisselâm'ın risâleti ile o milletin seciyelerine girmiş olan bakarperestlik mefküresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile anlatır ve şu cüz'i hadise ile beşerin dünyevî menfaatlarına en çok vesile olan ş

bedel-i öşr

 • Huk: Arazi-i emiriye üzerinde bina yaparak veya meyvesiz ağaç dikerek koru haline koyma sebebiyle öşre bedel alınan kira.

bel

 • t. Geminin orta kısmı.
 • Bedenin ortası. Göğüs ile karnın arası.
 • Yüksek dağın iki zirvesi arasındaki kavisli kısmı veya alçakça olan geçit ve boğazı.

belge

 • (Bak: Vesika)

belut / belût

 • Bot: Meşe ağacı.
 • Meşe ağacının meyvesi olan palamut.

beraet / berâet

 • Temize çıkarmak. Bir şahsın, hakkında iddia edilen suçtan uzak olduğunun veyâ işlediği söylenilen suçun gerçekte suç olmadığının anlaşılması.
 • Kurtuluş vesîkası.

berat-ı cibayet

 • Vergi, icâre ve resim gibi vakfa veyahut da hazineye ait olan paraları toplamak salâhiyetini veren vesika.

bergamot

 • Turunçgillerden bir ağaç ve bu ağacın meyvesi. Meyvenin kabuğundan güzel kokulu bir esans da çıkarılır.

besrik

 • (Bisrik) Hafif ve hızlı yürüyüşlü bir cins hecin devesi.

beylek

 • Ferman, emir. Hüccet, vesika. (Farsça)

bilvesile

 • Bu vesileyle.

bostan-ı kemalat / bostan-ı kemâlât

 • Olgunluklar bostanı, mükemmellikler bahçesi; yani mükemmelliklerin yetişip olgunlaşmasına vesile olan ortam.

bünn

 • Yemen kahvesi.

bürs

 • Ardıç ağacının meyvesi.

çağla

 • (Çağala) Badem, erik, kayısı gibi yemişlerin yenebilen ham meyvesi.

cibal-i şahika / cibâl-i şâhika

 • Zirvesi çok yüksek olan dağlar.

cihet

 • (Çoğulu: Cihât) Yan, yön, taraf.
 • Sebeb, mucib.
 • Vesile, bahane.
 • Evkafça olan vazife, maaş.
 • Yer, mahâl, semt.

cilve-i hitab-ı rabbani / cilve-i hitab-ı rabbânî

 • Herşeyi yaratıp terbiye eden Allah'ın hitabının cilvesi, yansıması.

cilve-i inayet / cilve-i inâyet

 • İlâhî şefkat ve yardımın cilvesi, görünmesi.

cilve-i kayyumiyet / cilve-i kayyûmiyet

 • Allah'ın her şeyi kendi varlığıyla ayakta tutmasının cilvesi.

cilve-i kudret-i fatır / cilve-i kudret-i fâtır

 • Benzersiz şeyler yaratan Allah'ın kudretinin cilvesi, yansıması.

cilve-i merhamet

 • Merhamet cilvesi, görüntüsü.

cilve-i nakş

 • Nakşın cilvesi, görüntüsü.

cilve-i rahmet

 • Rahmetin cilvesi, görüntüsü.

cilve-i sırr-ı i'caz / cilve-i sırr-ı i'câz

 • Mu'cizelik sırrının cilvesi, yansıma ve görüntüsü.

cilve-i tevhid

 • Tevhid cilvesi, görüntüsü.

daffat

 • Devesini kiraya veren deveci.

daire-i terbiye

 • Terbiye çerçevesi.

delil / delîl

 • Kendisi bilinince başkası bilinen şey.
 • Din bilgilerinin elde edildiği kaynak, vesîka.

ebu katade haris bin rib'iy

 • Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine'ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.)

ehliyyet

 • Yeterlik. Bir işin ehli olduğuna dâir vesika. İktidar. Liyâkat. İstihkak. Meharet ve mensubiyet.

enar

 • Nar meyvesi. (Farsça)

encir

 • İncir meyvesi. (Farsça)

esbab / esbâb

 • Sebepler, vasıtalar, vesileler, araçlar.

etrika

 • (Tekili: Tarik) Tarikler, yollar, caddeler.
 • Sebepler, vesileler, vasıtalar.
 • Maişeti te'min etmek için tutulan meslekler, geçinmek için yapılan işler.

evc-i medeniyet

 • Medeniyetin zirvesi.

evc-i rif'at

 • Yüksekliğin son noktası, zirvesi, tepesi.

fahrü'l-islam / fahrü'l-islâm

 • İslâm dünyasının iftihar vesilesi, övünç kaynağı.

fakihet-ül cennet

 • Cennet meyvesi.

fakihet-üş şita

 • Kış meyvesi.
 • Mc: Ateş.

gayr-ı müsmir

 • Verimsiz, faydasız, meyvesiz.

gazve-i bedir

 • Bedir Gazvesi. Bedir Muharebesi.

giran-bar

 • Meyvesi çok olan ağaç. (Farsça)
 • Ağır yüklü. (Farsça)
 • Gebe insan veya hayvan. (Farsça)
 • Zengin, gani. (Farsça)

güşadname

 • Padişah fermanı. (Farsça)
 • Boşanma vesikası. (Farsça)

hafıza / hâfıza

 • Muhafaza eden. Ezberleme kuvvesi. Kuvve-i hâfıza.

halaskar-ı iman / halâskâr-ı iman

 • İman kurtarıcı, imanın kurtulmasına vesile olan.

hamd-i zekeriyya-yı rahmet

 • Hz. Zekeriyya'nın (a.s.) rahmete vesile olan hamd ve şükrü.

hamiş / hâmiş / هامش

 • Mektup ilavesi. (Arapça)

hannan

 • Rahmetlerin en lâtif cilvesini gösteren, Rahman ve Rahîm olan ve çok merhametli olan Allah (C.C.)

hannan-ı mennan / hannân-ı mennân

 • Rahmetlerin en hoş cilvesini kullarına bağışlayan ve sonsuz minnete lâyık olduğunu gösterecek şekilde kullarını nimetlendiren Allah.

hanzale

 • Meyvesi acı bir bitki.

harf-i medd

 • Kendinden evvel gelen harflerin uzun sesli okunmasına vesile olan "elif, vav, yâ" harfleri.

harf-i mezid

 • Arabçada masdar olan kelimeye harf ilâvesi ile başka masdar yapılır. Bu ilâve edilen harflere "Harf-i mezid" denir. Meselâ: kelimesinde harf-i aslî üçtür. (mükâtebe) dendiği zaman, "Müfâale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir" denir.

hasbelkader

 • Kaderin sevkiyle, kaderin bir cilvesi olarak.

hatme-i nakşiye

 • Nakşî tarikatında belli kurallar çerçevesinde topluca icra edilen bir zikir ve dua biçimi.

hatt-ı şehriyari / hatt-ı şehriyarî

 • Tar: Padişahın yazısı manâsına gelen bir kelimedir. Eskiden padişahlar "hatt-ı hümayun" "hatt-ı şerif" adı verilen emirleri kendi el yazılarıyla yazdıkları gibi, başkalarına yazdırdıklarının başına da imzalarını koyarlardı. İşte bu türlü vesikalardaki padişahların el yazılarına "hatt-ı şehriyarî" de

hevakar / hevakâr

 • Günahlı işlere hevesli. Hevâ ve hevesine bağlı. (Farsça)

hevaperest

 • Sadece gayr-ı meşru lezzet ve hevesinin peşinde. Cenab-ı Hakk'ı, dinin emirlerini unutmuş, nefsine şiddetle muhabbet eden. Nefsine tapınır derecede Haktan gafil. (Farsça)

heveskarane / heveskârâne

 • Hevesine, gelip geçici istek ve arzularına düşkün bir şekilde.

hevesperverane / hevesperverâne

 • Hevesine düşkün bir biçimde.

hidemat-ı imaniye

 • İmâni hizmetler. (Kur'an-ı Kerim'i ve mânâsını öğrenmeğe vesile olmak; imâni şüphelerin giderilmesine çalışmak; İslâmiyetin, hak din olduğunu isbat etmek veya isbâta vesile olmak gibi.) Görülen hizmetler. Eşyanın ve mahlukatın lisan-ı hâl ile esmâ-i İlâhiyeye ait yaptıkları tesbih ve ibadetleri.

hıffet

 • Hafiflik; kolaylık; Arapça'da kural olarak teleffuzu dile ağır gelen lâfızların kurallar çerçevesinde düzenlenerek kolaylık sağlama; Meselâ, kàle fiilinin aslı 'kavele' dir. Ancak söylemesi dile ağır geldiği için 'vav' harfi 'elif'e çevrilerek kàle denmiştir.

hilafetname

 • Tarikata intisab ile usulü dairesinde belirli mevkilere çıkarak irşad mertebesine yükselenlerden isteklilerin irşad ve terbiyesine ruhsat ve izni mutazammın şeyhi tarafından verilen mühürlü vesika.

hıred

 • Akıl, fikir, zihin. İnsandaki düşünce ve anlayış kuvvesi. (Farsça)

hırz ayetleri / hırz âyetleri

 • Okunduğunda veya üzerinde taşındığında Allahü teâlânın muhâfazasına (korumasına) kavuşmaya vesîle (sebeb) olduğu bildirilen âyet-i kerîmeler.

hiss-i zahir / hiss-i zâhir

 • Zâhirde ve varlığın dış yüzünde olanları kavrayan hisler, duyular; görme, işitme, tatma duyuları gibi (Varlığın mânâ boyutu ile ilgili sezgi ve ihtisaslara vesile olan aklî, rûhî, kalbî, vicdanî hislere hiss-i bâtın denir.).

hitabet beratı

 • Eskiden vazifeli cami hatiblerine, hatibliğe tayin olduklarına dair verilen vesika. (Osmanlı İmparatorluğu zamanında yan zamanda halife olan padişahı temsil eden, cuma ve bayram hutbelerine çıkan bu hatiblere pek fazla ehemmiyet verilirdi. Hitabet beratı olmayan hatibler, cuma ve bayramlarda hutbe o

huccet

 • Senet, vesîka, delîl, burhân.
 • Şer'î mahkemelerde bir dâvânın şâhitlerini dinledikten sonra kâdının verdiği hükmün yazıldığı îlâm, belge.

hüccet

 • Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika.
 • Şâhid.
 • Vesika, delil.
 • Seçkin âlimlere verilen ünvan.

huccet-hüccet

 • Vesika, delil, senet.
 • Tanınmış bilginlere verilen ünvan.

hüccet-i katıa

 • Kat'i delil. Bir şeyin doğruluğunu şeksiz, şüphesiz isbata vesile olan. (Farsça)

hücec

 • (Tekili: Hüccet) Deliller, senedler, vesikalar.

hududname

 • Memleket sınırını belirleyen vesika. Harp veya diğer bir ihtilaf sonunda iki taraf murahhaslarınca yerinde tetkik edilerek tanzim olunan harita ve rapor. (Farsça)
 • Memleket dahilindeki bir çiftlik veya arazinin sınırlarını göstermek üzere yapılmış olan vesika. (Farsça)

hükümname

 • Bir mahkeme veya hey'etin hüküm ve kararını hâvi vesika. Hükmü ihtiva eden kâğıt. (Farsça)

hurma

 • Bir sıcak iklim meyvesi. (Farsça)
 • Hurma şeklinde yapılan hamur tatlısı. (Farsça)
 • Nahle ağacının meyvesi.

i'lamat

 • (Tekili: İ'lam) Bir dâvânın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmî vesikalar.

ibreten

 • İbret olmak üzere, intibah ve ibret vesilesi olmak için.

idiyye / îdiyye

 • Bayramlık.
 • Divan Edebiyatı şairlerinin bayram vesilesiyle büyüklerin medhine dair yazdıkları kasideler.
 • Bayram kutlaması.

ihda

 • İman ve İslâmiyet yolunu göstermek. Hidayete eriştirmek. Doğru yola götürmek. Allah rızasına uyan yola girmesine vesile olmak.
 • Hediye etmek. Armağan yollamak.

ihdaiyye

 • Hediye etme vesilesiyle yazılan yazı.

ihticac

 • (Çoğulu: İhticacat) Delil, vesika, şahit göstermek. Münâzaa ve mürâfaada hüccet ve delil göstermek. Bir mes'elenin şüphesizliğini delillerle isbat etmek.

ihticacen

 • Delil, şahit ve vesika gösterme yoluyla.

ille

 • (İllet) Esas sebeb. Vesile.
 • Hastalık, maraz, dert, sakatlık. Mûcib, maksad, gaye.

ilm-i nafi' / ilm-i nâfi'

 • İnsana aczini, kusurunu, Rabbinin büyüklüğünü bildiren, kalbde Allah korkusunu ve mahluklara karşı tevâzû, alçak gönüllülüğü artıran, kul haklarına ehemmiyet vermeyi temin eden sonsuz seâdeti (mutluluğu) ve Allahü teâlânın rızâsını kazanmaya vesîle olan ilim.

ilmühaber

 • (İlm-i haber) Resmi bir daireye verilmek üzere hazırlanan ve bir adamın ahvâli hakkında bilgileri ihtiva eden kâğıt. Resmi vesika.
 • Para, evrak vs. teslim olunduğunu gösteren ve bunları getiren adamın eline verilen pusula.

imame

 • İslâma mahsus baş kisvesi olan sarık. Zırhlı külâh.
 • Çubuk ve sigaralığın başına takılan ağızlık.
 • Tesbihin başındaki ve ipin iki ucu içinden geçen uzunca tane.

inayetname

 • Allah'ın yardım ve inayetine mazhar olmaya, Kur'ân ve iman hakikatlerini anlamaya vesile olacak mektup, yazı.

inziva

 • Feragat edip bir tarafa çekilmek. Bir işe karışmamak. Dünya işlerini bırakmak. Süfli ve hevesi işleri bırakıp ilm-i Kur'an ve imanla, ibadet ve taatla, Kur'ân ve imana hizmetle vakit geçirmek.

ipucu

 • Mc: Emare, işaret, alâmet, delil, vesika.

irşad

 • Doğru yolu göstermek. Akli ve kalbi, mukni ve te'sirli eserler veya sözlerle gafletten uyandırıp hidâyet yolunu göstermek. Cadde-i kürba-yı Kur'aniye yolunda selâmetle devam ettirmek. Allah'a ibadet ve itaata kavuşturmak. Veli bir zâtın, bir kimsenin hidâyete ermesine vesile olması.

islami fütuhat / islâmî fütuhat

 • İslâmî fetihler; İslâmiyetin halk arasında tanınarak kalpleri fethetmesi ve Müslüman olmalarına vesile olması.

istigase / istigâse

 • Şefâat dileme, yardım isteme; Allahü teâlâdan bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, Peygamberleri ve evliyâyı, sevdiği kullarını vesîle ederek (araya koyarak) isteme, yalvarma, duâ etme.

istihva

 • Şaşırıp kalmak. Divane olmak. Hevâ ve hevesi hoş görmek.

istisak

 • Bir kimseden itimad edilir bir vesika veya senet alma.

ıtkname

 • Azad edilmiş olan köle veya cariyeye azad edildiklerini bildirmek üzere verilen vesika.

izafet-i maktu'

 • Kesik tamlama. Terkib-i izafet-i maktu'da denir. Esre'yi kaldırmağa da fekk-i izafet denir. Yani izafetin kaldırılması demektir. Meselâ: Câme-hâb : Yatak. Câme-i hâb : Uyku elbisesi. Ser-rişte : İp ucu, vesile, tutamak. Ser-i rişte : İpin ucu.

kabe-i irfan / kâbe-i irfan

 • İrfan zirvesi, merkezi.

kanuni

 • Kanuna dâir. Kanuna ait.
 • Avrupavâri kanuna vesile olan Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman'ın bir nâmı.

kefareten / kefâreten

 • Günahın bağışlanmasına vesile olarak, bedel olarak.

keffaret / keffâret / كَفَّارَتْ

 • İşlenen bir hata veya günahın bağışlanmasına vesile olması için verilen sadaka veya tutulan oruç, karşılık.
 • Örtmek. Allahü teâlânın bâzı hususlarda kullarının kusur ve günahlarını affetmek ve örtmek için vesîle yaptığı şeylerden her biri. Çoğulu keffârâttır. Keffâretler, bir bakımdan ibâdet, bir bakımdan cezâ durumundadır. Keffâret, katl (insan öldürme), zıhar, yemîn, oruç ve hac keffâreti olmak üzere beş
 • Affa vesîle olan bedel.

keffaret-üz zünub

 • Günahların keffareti. Mü'min insanların çeşitli hastalık ve musibetlerine denir. Çünkü günahlarından afvına vesile olabilir. (Huk. İslâmiye ve Ist. Fık. K.)

keffaretü'z-zünub / keffaretü'z-zünûb

 • Günahlara keffaret, günahların bağışlanmasına vesile.
 • Günahlara keffaret, günahların bağışlanmasına vesile.

keffáretü'z-zünub / keffáretü'z-zünûb

 • Günahların bağışlanmasına vesile.

keffaretü'z-zünub / keffâretü'z-zünub / keffâretü'z-zünûb

 • Günahların bağışlanmasına vesile.
 • Günahlara kefaret, günahların bağışlanmasına vesile.

keffaretüzzünub / keffâretüzzünub

 • Günahlara keffaret, günahların bağışlanmasına vesile.

kemalin kemali / kemâlin kemâli

 • Mükemmellik ve kusursuzluğun zirvesi, en mükemmel seviyesi.

kusva / kusvâ

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem devesinin adı.

kutb-i irşad / kutb-i irşâd

 • İnsanların irşâdına (doğru yolu bulmasına) ve hidâyetine (saâdete ve kurtuluşa ermesine) vesîle kılınan zâtların reisi.

kuvve-i sebuiye

 • İnsanda başkalarına hücum ve zararları defetmek kuvvesi.

kuvvet-i kamile / kuvvet-i kâmile

 • Mükemmel güç, kıvam ve zirvesinde olan güç.

leym

 • İnsanlar arasında sulh etmek, barış yapmak.
 • Salâh.
 • Bir nârenciye meyvesi.

luk

 • Kısa tüylü yük devesi. (Farsça)

ma-bihi-l-hayat

 • Yaşamaya sebep olan, hayata vesile olan.

ma-bihi-l-i'timad

 • İtimada vesile ve sebep olan şey.

maani-i ula / maanî-i ûlâ

 • Evvelki mânâlar, vesileler.

mahdud

 • Tesviye edilmiş. Silinmiş, düzgün.
 • Meyvesi çok olup da dalları eğilmiş.

mahzud

 • (Mahdud) Silinmiş, tesviye edilmiş.
 • Düzgün.
 • Meyvesinin çokluğundan dalları basıp bükülmüş.

mana-yı ismi / mânâ-yı ismî

 • İsme dair mânâ. Bir şeyin sadece kendisini bilip tanımak. Bir şey başka şeyleri tanıttığı, bildirdiği veya sevdirdiği için olan mânâya da mânâ-yı harfî denir. Bir ağacı gölgesinden, zahirî görünüşünden, bize verdiği meyvesinden dolayı alâka gösterir ve seversek mânâ-yı ismî ile seviyoruz demektir. A

maslahat

 • Bir işin hayırlı, iyi olmasına vesîle olan şey. Çoğulu, mesâlih'tir. Maslahatın zıddı mefsedet yâni bozukluktur.

matte

 • Vesile, sebep.

me'bele

 • Deve duracak yer.
 • Devesi çok olan yer.

medar / medâr / مدار

 • Sebeb, vesile.
 • Bir şeyin etrafında döneceği nokta. Bir şeyin devredeceği, üzerinde hareket edeceği yer.
 • Gezegenlerin gezerken hareket noktalarının çizdiği dâire. (Dünya, güneş etrafında seyrederken medar-ı senevîsi bir dâireyi andırır.)
 • Sebep, vesile, kaynak, yörünge.
 • Yörünge (Arapça)
 • Dönence. (Arapça)
 • Vesile, vasıta (Arapça)
 • Yardımcı. (Arapça)

medar-ı bereket / medâr-ı bereket

 • Bereket sebebi, vesilesi.

medar-ı bereket ve tebrik

 • Bereket ve tebrik sebebi, vesilesi.

medar-ı fahr

 • İftihara sebeb olan. Övmeğe vesile.

medar-ı gayret

 • Gayrete getiren sebep, vesile.

medar-ı ibret / medâr-ı ibret

 • İbret vesilesi.

medar-ı ibret ve dikkat / medâr-ı ibret ve dikkat

 • İbret ve dikkat sebebi, vesilesi.

medar-ı iftihar / medâr-ı iftihar

 • Övünme sebebi, övünme vesilesi.

medar-ı istifade

 • Faydalanma vesilesi.

medar-ı kemalat / medar-ı kemâlât

 • Mükemmellik sebebi, vesilesi.

medar-ı mefharet / medâr-ı mefharet

 • İftihar vesilesi, övünç kaynağı.

medar-ı müfaharet

 • Karşılıklı övünç vesilesi, gurur sebebi.

medar-ı saadet / medar-ı saâdet

 • Mutluluk vesilesi, ferahlık sebebi.

medar-ı şeamet / medar-ı şeâmet

 • Kötülük, uğursuzluk vesilesi.

medar-ı şeref / medâr-ı şeref

 • Şeref vesilesi, şeref kazandıran sebep.

medar-ı sevap

 • Sevinç ve neşe vesilesi.

medar-ı sevap ve ikab

 • Sevap ve azap vesilesi.

medar-ı sohbet / medâr-ı sohbet

 • Sohbet sebebi, vesilesi.

medar-ı şükran / medâr-ı şükran

 • Şükür vesilesi, sebebi.

medar-ı şükür

 • Şükür vesilesi.

medar-ı sürur

 • Sevinç ve neşe vesilesi.

medar-ı taayyüş

 • Maişet tedarikine sebeb olan, geçim vesilesi.

mefahir-i milliye / mefâhir-i milliye

 • Millî iftihar araçları, övünç vesileleri.

mefhar

 • İftihara, övünmeğe, sevinmeğe sebeb olan. İftihara vesile olan şey.

mehdi / mehdî

 • Hidâyete eren veya hidayete vesile olan. Sâhib-üz-zaman. "Hususi ve şahsi bir tarzda Allah'ın hidayetine mazhar olan, kendisine Cenâb-ı Hak tarafından yol gösterilen" mânasınadır. Bu kelime ihtida etmiş olanlar için de kullanılmıştır. Mehdi-yi Resul, Mehdi-yi muntazır da denir. Ahir zamanda gelip bü
 • Hidayete eren ve hidayete vesile olan, âhirzamanda eserleri ve talebeleriyle îmana hizmet ederek yeryüzünü nurlandıran büyük ve nuranî âlim.

mehdi-misal

 • Mehdiye benzer surette. Mehdi gibi hidayete vesile olan.

mendud

 • Meyvesi aşağıdan yukarıya yığılı, istifli.

mevsuk / mevsûk

 • Güvenilir, delilli, vesikalı.
 • Kendisine inanılır olan. Şâyân-ı itimad olan.
 • Sağlam.
 • Vesikalı. Delile dayanan hakikat.
 • Vesikalı, belgeli, sağlam.

meyve-i alem / meyve-i âlem

 • Kâinatın meyvesi.

meyve-i cennet

 • Cennet meyvesi.

meyve-i dil

 • "Gönül meyvesi": Evlât, çocuk.

meyve-i imaniye

 • İmanın meyvesi.

meyve-i mirac

 • Mirac meyvesi.

miktar-ı kaderi / miktar-ı kaderî

 • Allah tarafından kader çerçevesinde takdir edilmiş, belirlenmiş ölçü.

mirkat-ı cennet

 • Cenneti kazanmaya ve yükselmeye vesile olan anlamında Cennet merdiveni.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

misvak

 • Kullanılması pek çok faydalı olan ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) ehemmiyetle tavsiye ettiği, diş fırçası vazifesini de gören, hoş kokulu ve meyvesiz bir ağacın dallarından kesilip kullanılan parça.

muahid / muâhid

 • Belli şartlar çerçevesinde antlaşma yapan.
 • Karşılıklı anlaşma sonucu olarak İslâm devletine cizye ödeyen ve buna karşılık koruma altına alınan Müslüman olmayan kimse.

mücenneb

 • Devesi doğurmayan kişi.

mucib

 • (Mucibe) İcâb eden, lâzım gelen.
 • Bir şeyin peydâ olmasına vesile ve sebep olan. Gereken. Gerektiren, lâzım gelen.

müeddi / müeddî

 • Eda eden. Te'diye eden. Ödeyen.
 • Sebep olan. Meydana gelmesine vesile olan.

müfad

 • Sözün ifade ettiği mâna. İfade edilen.
 • Herhangi bir vesile ile kazanılmış menfaat. (Mefâd galattır)

mühdi / mühdî

 • Hediye veren. Hediye gönderen. İhda eden.
 • Hidayete getiren. Hidayete vesile olan.
 • Mürşid, muvaffak.
 • Risalet ve nübüvveti bütün âlemlere rahmet ve saadet sebebi olduğundan, Cenab-ı Hakk'ın bütün âlemlere hediye ve atiyyesi mânasında Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) mübarek bi
 • Hidayete vesile olan.

münasebet

 • İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alâka.

münazaünfih / münâzaünfih

 • Niza sebebi, çekişme vesilesi.

münteha-yı zirve-i hiçi / müntehâ-yı zirve-i hiçî

 • Yokluk ve hiçliğin zirvesi, en son noktası.

mus'a

 • (Çoğulu: Musu) Böğürtlen otunun meyvesi.
 • Bir kuşun adı.

müsakat

 • (Ka, uzun okunur) Meyvesinin bir kısmını almak şartiyle bir bağı veya ağaçları bir kimseye verme.

müsebbeb

 • (Sebeb. den) Sebebleri ve vesileleri mevcut olan. Sebeb ile meydana getirilmiş olan.

müsebbib

 • Sebep, vesile ve mucib olan. Vücuda getiren, kuran.

müstevsik

 • Bir kimseden sened veya vesika alan.

müstezad

 • (Ziyade. den) Artmış, çoğalmış.
 • Edb: Aruz kalıplarından " Bahr-i recez" denilen vezin ile yazılmış manzume. (Mef'ulü mefâîlü mefâîlü faûlün) gibi. Veya (Mef'ûlü faûlün) veznine denk parça ilâvesi ile yapılır. Ziyadeli mısralı manzumelerdir.

mütarekename / mütarekenâme

 • Mütareke için tarafların imzaladıkları vesika. (Farsça)

mütehevvisane / mütehevvisâne

 • Hevesine düşkün olarak.

mütevessil

 • (Vesile. den) Tevessül eden, sebep tutan, başvuran, girişen.

muttala'

 • Anlam çerçevesi.

muvacehesinde

 • Karşısında, önünde, çerçevesinde.

müvellide / مُوَلِّدَه

 • Üreme kuvvesi.

müzeyyel

 • (Zeyl. den) Zeyli, ilâvesi olan.
 • Altına cevabı yazılıp geri gönderilen tezkere.
 • Eklentisi olan. Ekleme parçası olan.

naka-i salih / nâka-i salih / nâka-i sâlih

 • Hz. Salih'in devesi.
 • Salih Peygamber'in (A.S.) bir mu'cizesi olarak kayadan çıkan devesi.

nebiyyü-r rahmet

 • Bütün âlemler için Rahmete vesile olduğundan peygamber Efendimiz için söylenmiş bir isimdir.

netice-i hayat

 • Hayatın neticesi, hayatın meyvesi, ürünü.

nevheves

 • (Çoğulu: Nevhevesân) Bir işe yeni olarak ve büyük bir hevesle başlayan. (Farsça)
 • Sık sık iş değiştiren. Hevesi çabuk geçen. (Farsça)

ni'me-l vesile

 • Ne güzel sebeb, ne âlâ vesile.

nil

 • Vesime adı verilen boya otu.
 • Çivit boyası.

nur-i iman

 • İman nuru. Kur'an ve kâinat hakikatlarının görünmesine ve bulunmasına vesile olan imanın mânevi nuru.

nusha

 • Muska; büyü ve tılsım gibi hastalıkve âfetlerden korunmaya vesile olması için yazılan ve üste asılan veya suyu içilen veya tütsülenen dua.

ribanın vesaili / ribânın vesaili

 • Faizin vesileleri; faizin araç ve vasıtaları.

sabikun-ı evvelun / sâbikûn-ı evvelûn

 • Dinlerini muhâfaza için yurtlarından ayrılan, Resûlullah sallallahü aleyhi ve selleme son derece bağlılık gösteren muhâcirlerden, iki kıbleye karşı namaz kılmış olanlar veya Bedr gazvesinde (harbinde) bulunanlar veya Hudeybiye'de Bîat-ür-Rıdvân'da bu lunanlar veya hicretten evvel müslüman olanlar yâ

sadakatmedar / sadâkatmedâr

 • Sadakat vesilesi, bağlılık sebebi.

şahadetname

 • Bir işin yapılmasına müsaade veren resmî izin kâğıdı. Vesika. Diploma. (Farsça)

sahib-i zuhur

 • Zuhur sahibi; inkârcılık fikrine karşı ortaya çıkıp insanları hidayete ulaştırmaya vesile olan ve âhirzamanda ortaya çıkması beklenilen.

şahika-i nur / şâhika-i nur

 • Nur'un zirvesi.

şair

 • (Çoğulu: Şairât) Arpa.
 • Kurban devesi.

sebeb

 • Vasıta, vesile, araç.

sebeb-i risale

 • Risalelerin yazılmasına vesile olan.

sedd-i zerai'

 • Şer'an memnu olan bir şeye vesile teşkil eden mübah fiillerin de men edilmesi. "Def-i mefasid, celb-i menafiden evlâdır." Buna binaen insan, şer'an memnu olan herhangi bir şeye sâik olacak şeylerden sakınması icab eder, o şeyler hadd-i zâtında mennu olmasa da. Bu husus Mâlikî Mezhebinde delil kabul

şefaat / شفاعت / şefâat / شَفَاعَتْ

 • Şefaat etmek. Af için vesile olmak.
 • Fık: Âhiret günü bir kısım günahkâr mü'minlerin affedilmeleri ve itaatli mü'minlerin de yüksek mertebelere ermeleri için Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ve sâir büyük zâtların Allah Teâlâ'dan (C.C.) niyaz ve istirhamda bulunmalarıdır.
 • Affa vesile olma.
 • Af için vesile olma.

şefaat etmek

 • Cenâb-ı Haktan yakınlarının affını talep edip kurtuluşlarına vesile olmak.

şefaatçı

 • Allah'ın lütuf ve ihsanıyla aracı, vesile olan.

şefaatçi / şefâatçi

 • Af için vesile olan.

şefaatçi olma

 • Allah'ın izniyle kurtuluşa vesile olma.

şefi' / şefî' / شَف۪يعْ

 • Af için vesîle olan, şefâatçi.

semerat-ı ef'al / semerât-ı ef'al

 • Fiillerin meyvesi, neticesi.

semere-i alem / semere-i âlem / ثَمَرَۀِ عَالَمْ

 • Kâinatın meyvesi.
 • Alemin meyvesi.

semere-i ilham

 • İlhamın neticesi, meyvesi.

semere-i ittiba / semere-i ittibâ

 • Tâbi olmanın meyvesi.

semere-i kainat / semere-i kâinat

 • Kâinatın meyvesi.

semere-i kur'aniye / semere-i kur'âniye

 • Kur'ân meyvesi.

semere-i mirac

 • Mirac meyvesi.

semere-i saadet / semere-i saâdet

 • Mutluluk meyvesi.

semere-i şecere-i hilkat / ثَمَرَۀِ شَجَرَۀِ خِلْقَتْ

 • Yaratılış ağacının meyvesi.
 • Yaradılış ağacının meyvesi.

semere-i vahiy

 • Vahyin neticesi, meyvesi.

semeresiz

 • Meyvesiz, sonuçsuz.

sened

 • Kuvvetli olabilecek söz.
 • Tapu.
 • Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey. Mutemed. Melce'.
 • İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kâğıt, vesika.
 • Delîl, dayanak.
 • Hadîs-i şerîfleri rivâyet edenlerin silsilesine verilen ad.
 • Bir hakkı tesbit eden yazılı vesîka.

şer'-i enver

 • En nurlu kanun ve nizam. En ziyade saadete, selâmete, emniyete vesile olan şeriat.

şeref-i beni adem / şeref-i benî âdem

 • İnsanoğlunun şerefi, şeref vesilesi.

serrişte

 • İp ucu. Emâre, delil. Vesile. (Farsça)
 • Başa kakmak. (Farsça)
 • Maksad. (Farsça)

sevda-i menfaat

 • Menfaat hevesi.

sicil

 • Resmi vesikaların kaydedildiği kütük denen büyük defter.
 • Memurların durumu hakkında tutulan dosya.

şifahane / şifâhâne

 • Şifaya vesile olan yer; hastane.

sıhhat

 • Sağlamlık. Doğruluk. Sağlık.
 • Edb: Sözün yanlış ve eksik olmamasıdır. (Sözün sağlamlığı diye tercüme edilebilen sıhhat-ı ifade: Bir ibarede zâf-ı te'lif, ta'kid, garabet, tetabu-u izafet, tekrar, tenafür, şivesizlik v.s. gibi kusurlar bulunmamakla tahakkuk eder...)

süfyan

 • Âhir zamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına vesile olacağı sahih hadislerle bildirilen dehşetli dinsiz ve münâfık bir şahıs.

sülasi mezid / sülasî mezid

 • Esası, kelime kökü üç harften ibaret olduğu halde, başka harfler ilâvesiyle, başka masdar teşkil edilmiş olur. Aslı üç harfli masdar demektir.

süleyman çelebi

 • İlk mevlid yazan ve bunda en çok muvaffak olan ehl-i velâyet bir zât olup, hicri 780'de Bursa'da vefat etmiştir. "Vesilet-ün Necât", meşhur mevlid kitabının esas adıdır.

sultan süleyman han

 • (Hi: 900-974) Osmanlı Padişahlarının onuncusu, İslâm Halifelerinin yetmişbeşincisidir. Yavuz Sultan Selim Han'ın oğludur. Avrupa-vari bir kısım kanunlar yapılmasına vesile olduğundan Kanuni nâmı ile de tanınır. Padişahlık yılları Osmanlı Devletinin en haşmetli devri olup, Avrupa, Asya Osmanlıların e

ta'zirat

 • (Tekili: Ta'zir) Vesile ve bahane aramalar. Esassız özür bildirmeler.

taahhüdname / taahhüdnâme

 • Söz verdiğine ve taahhüd ettiğine dair yazılan vesika. (Farsça)

taallül

 • (İllet. den) Vesile ve bahane arama. Bir işten kaçınma.
 • Mâzeret.

tarik-i dünya / târik-i dünya

 • Hevâ ve hevesi terkeden. Dünyanın fâni olan cihetini terkedip Allah rızası yolunda olan.

teberrük

 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak.
 • Bereket vesilesi.

teberrüken

 • Bereket vesilesi olarak.

tebuk

 • Hicaz'ın kuzey tarafında Medine-i Münevvere'den Şam'a giden yolun ortasında bir yerdir ve Peygamber Efendimizin son gazvesinin yeri olmakla meşhurdur. Tebuk'te Peygamberimiz tarafından yaptırılan bir duvar bir hurmalık ve bir de çeşme var olduğu rivayet edilir.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

tekellüfkarane / tekellüfkârâne

 • Gösteriş hevesiyle bir sorumluluğun altına girme, zoraki davranarak.

telhbar / telhbâr

 • Acı olan meyve. Meyvesi acı olan. (Farsça)

temime / temîme

 • Bir sebeb, vesîle olarak görülmeyip, doğrudan te'sir edeceğine ve bir zararı def edeceğine inanılarak yapıldığı için, dînen şirk (Allahü teâlâya ortak koşmak) sayılan, mânâsı bilinmeyen ve küfre (îmânın gitmesine) sebeb olan şeyleri okumak.

temin-i hayat

 • Hayatın devamını temin etme; yaşamı rahatlatacak vesileleri, araç ve gereçleri elde etme.

tercib

 • (Çoğulu: Tercibât) Ululama, tazim.
 • Meyvesi çok olan ağacın dalları altına destek koyma.

teşeffü'

 • Bir isteğin, dileğin yerine gelmesi için, peygamberleri veya evliyâyı vesîle ederek (araya koyarak), onların hatırı için diyerek Allahü teâlâya yalvarma, duâ etme, isteme.

teşfiye

 • Allah'ın izniyle hastaları iyileştirmek, şifaya vesile olmak.

tetimme-i itiraz

 • İtiraz dilekçesinin eki, ilâvesi.

teveccüh

 • Yönelme.
 • Peygamberleri aleyhimüsselâm veya evliyâyı vesîle (vâsıta) yaparak, onların hâtırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü teâlâya yalvarmak. Buna, istigâse, tevessül ve teşeffü' de denir.
 • Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velîni

tevessül

 • Bir isteğin, bir maksadın hâsıl olması için bir şeyi vesîle, sebeb yapmak. Allahü teâlânın sevdiklerini araya koyarak; "Onların hâtırı, hürmeti için" diyerek duâ etmek veya bu sûretle yapılan duâ. İstiğâse ve teşeffû' da denir

tevsik

 • Vesikalandırmak. Vesikalamak. Sağlamlaştırmak. Yazılı hale koymak.
 • Bir kimse hakkında -bu emindir, mutemeddir- demek.

teyemmün

 • Saadet ve huzur vesilesi sayma, bereket dileme.

tezkere

 • (Tezkire) Pusula.
 • Herhangi bir iş için izin verildiğini bildirmek üzere alınan resmî vesika.
 • Bazı meslek sahipleri için yazılan, o şahsın şahsî ve meslekî durumu hakkında bilgi. Biyografi.

tiryak

 • Panzehir. Zehirlenme veya hastalıklardan hemen şifâ bulmağa vesile olan ilâç.

vasıta-i galebe

 • Üstünlük vesilesi.

vasıta-i ifade

 • İfade vesilesi.

vasıta-i irtibat

 • İrtibat, bağlanma aracı, vesilesi.

vasıta-i vusul-ü hayat

 • Hayata kavuşma vasıtası, vesilesi.

vefk

 • Ebced ve cifir ilmi çerçevesinde, bir takım sırlara işaret eden uygunlukların bulunduğu tevafuk sistemini gösteren tılsımlı kare alan.

vesaik / vesâik / وَثَائِقْ

 • (Tekili: Vesika) Vesikalar.
 • Vesîkalar.

vesail / vesâil

 • (Tekili: Vesile) Vesileler. Sebebler.
 • Vesileler, sebepler.
 • Vesileler, araçlar.

vesail-i pürseyyal / vesâil-i pürseyyal

 • Çok akışkan sebepler, vesileler.

vesi'

 • (Vesia) Vüs'atli, geniş.
 • Meydanlık.

veşika

 • (Bak: VEŞİK)

vesika-i kur'aniye / vesika-i kur'âniye

 • Kur'ân vesikası, Kur'ânî belge, güvence.

vesile

 • (Vâsile) Bahane, sebeb.
 • Fırsat.
 • Elverişli durum.
 • Vasıta. Yol.
 • Pâye, rütbe.
 • Baba.
 • Kurbiyet.
 • Kendisi ile başkasına yaklaşılan şey.
 • Cennet'te bir menzil adı. (El-Vesiletü menziletün fi-l Cenneti hadis-i şerifi bunu te'yid ediyor.)<

vesile-i def-i bela / vesile-i def-i belâ

 • Belâları ortadan kaldırma, uzaklaştırma vesilesi, aracı.

vesile-i dünya

 • Dünyanın yaratılış vesilesi.

vesile-i hak

 • Hakkın vesilesi.

vesile-i hamd ve şükran

 • Hamd ve şükür vesilesi, sebebi.

vesile-i icabe-i dua

 • Duanın kabulüne vesile, sebep.

vesile-i icad

 • Var ediliş vesilesi.

vesile-i iftihar

 • İftihar vesilesi, övünç sebebi.

vesile-i iltica

 • Sığınma vesilesi, sebebi.

vesile-i nuraniye

 • Nurlu vesile, aydınlık araç.

vesile-i rızk-ı helal / vesile-i rızk-ı helâl

 • Helâl rızık vesilesi.

vesile-i sa'y

 • Çalışma vesilesi.

vesile-i saadet

 • Mutluluk vesilesi.

vesile-i saadet-i dareyn / vesile-i saadet-i dâreyn

 • İki dünya mutluluğunun vesilesi.

vesile-i şöhret

 • Şan, şöhret vesilesi.

vesile-i teshil ve takrib

 • Yakınlaştırma ve kolaylaştırma vesilesi.

vesile-i teshilat / vesile-i teshilât

 • Kolaylık vesilesi.

vesile-i teşvik

 • Teşvik vesilesi, motive etme vasıtası.

vesile-i vusul / vesile-i vusûl

 • Kavuşma vesilesi.
 • Kavuşma vesilesi.

vesiledar / vesiledâr

 • Vesileli. (Farsça)

vesilehah / vesilehâh

 • Vesile isteyen. (Farsça)

vesilet-ün necat

 • Kurtuluş vesilesi, kurtuluş sebebi.

vesime

 • (Bak: VESİM)

vesvese-i medeniyet

 • Medeniyetin vesvesi, kuruntusu.

visam

 • (Tekili: Vesim) Damgalılar. Alâmetlenmiş olanlar.
 • Güzel yüzlü olanlar.
 • Rastıklılar.

vüsema

 • (Tekili: Vesim) Damgalılar, dağlanmış olanlar.
 • Güzel yüzlüler.
 • Rastıklılar.

vüsub

 • (Vesb - Vesib) Sıçrama, atlama.
 • Oturma.

zabıta / zâbıta

 • Yurt içinde emniyet ve intizamı korumakla vazifeli devlet kuvveti, polis.
 • Fık: Bütün hususlara şâmil olmayıp yalnız bir hususa ve onun teferruatına şamil olan hususi kaideye denir. Kanun ve âdet, zabt ve idareye vesile olan bağ.

zahr

 • (Çoğulu: Zuhur-Ezhâr) Binek devesi.
 • Kuş yeleklerinin kısa tarafı.
 • Kara yolu.
 • Sırt, arka.
 • Yüksek yer.
 • Kur'an'ın lâfz-ı şerifi.
 • Haber.

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.

zakkum-u cehennem

 • Cehennemdeki zakkum ağacının meyvesi.

zaun

 • Yük devesi.

zelul

 • Yumuşak huylu. Sert başlı olmayan. İtaatlı ve râm olan.
 • Hecin devesi.
 • İnsanların emrindeki yeryüzünün hâli.

zeria

 • (Çoğulu: Zerâi) Vesile.
 • Yol.
 • Geçit.
 • Avcının, arkasında gizlendiği deve.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın