REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uyg kelimesini içeren 108 kelime bulundu...

aheng / âheng

 • Uygunluk ve düzen.

ahenk / âhenk

 • Uygunluk.

ahenkdar / ahenkdâr

 • Uygun, düzgün, âhenkli, makamlı. (Farsça)

ahlak-ı ameli / ahlâk-ı amelî / اخلاق عملى

 • Uygulamadaki ahlak anlayışı.

alavefk / alâvefk / على وفق

 • Uygun olarak. (Arapça)

ameliyat / ameliyât

 • Uygulamalar, tatbikler, pratikler.

amiz-gar / âmiz-gâr

 • Uygun, münâsib, yaraşır. (Farsça)

asi

 • Uygun, elverişli.

bil'imtisal

 • Uygulayarak.

caiz / câiz / جائز

 • Uygun. (Arapça)

cevab-ı muvafık

 • Uygun cevap.

ceza-yı seza / cezâ-yı sezâ

 • Uygun ceza.

cihet-i muvafakat

 • Uygunluk yönü.

etvar-ı na-layıka / etvar-ı nâ-lâyıka

 • Uygunsuz ve münasebetsiz hareketler.

evkat-ı münasip

 • Uygun vakitler.

ferahur

 • Uygun, lâyık, münasib. (Farsça)

fırsat / فرصت

 • Uygun an, fırsat. (Arapça)

gayr-ı mülayim / gayr-ı mülâyim

 • Uygunsuz, abes.

gayr-ı mutabık

 • Uygun gelmeyen, uymayan.

gayr-ı muvafık

 • Uygun olmayan.

hem-aheng

 • Uygun, münasib, denk. (Farsça)

hüsn-ü vifak

 • Uygunluğun güzelliği, güzel uygunluk.

ibban / ibbân

 • Uygun zaman, vakit. Her şeyin mevsimi.

icra / icrâ

 • Uygulama, yapma.

icra etmek / icrâ etmek

 • Uygulamaya koymak.

icraat / icrâât

 • Uygulamalar, yapmalar.

infaz / infâz / انفاذ

 • Uygulama, yerine getirme, yapma. (Arapça)

kàbil-i tatbik

 • Uygulanabilir.

kabil-i telif

 • Uygun olan, bağdaşan.

layık / lâyık

 • Uygun.
 • Uygun, yaraşır.

lüzum-u mutabakat

 • Uygunluğun lüzumu, gereği.

medar-ı tenasüp / medâr-ı tenasüp

 • Uygunluk sebebi, kaynağı.

medeniyyet / مدنيت

 • Uygarlık. (Arapça)

mevadd-ı münasib / mevadd-ı münâsib

 • Uygun maddeler.

mevki-i münasib

 • Uygun yer ve konum.

mevki-i münasip

 • Uygun mevki, ilgili yer.

mevki-i tatbik

 • Uygulama yeri, makamı.

mevzi-i münasib

 • Uygun yer ve konum.

mevzi-i münasip

 • Uygun konum.

münasebat / münâsebât

 • Uygunluklar, ilgiler.

münasebat-ı tevafukıyet / münâsebât-ı tevafukıyet

 • Uygunluk arz eden münâsebetler, bağlantılar.

münasebet / münâsebet / مناسبت

 • Uygunluk, ilgi.
 • Uygunluk.

münasib / münâsib

 • Uygun.
 • Uygun, yakışır.

münasip / مناسب

 • Uygun.

muntabık

 • Uygun.
 • Uygun.

müntabık

 • Uygun.

muntabık / منطبق

 • Uygun, uyumlu. (Arapça)

mürevvic-i amal / mürevvic-i âmâl

 • Uygulamaya sokmaya çalışan, yapmaya teşvik eden.

müsaadesiz

 • Uygunsuz, izin vermeyen.

müsaid / مساعد

 • Uygun.
 • Uygun. (Arapça)

müsait / müsâit

 • Uygun.
 • Uygun.

mutabakat / mutâbakat / مُطَابَقَتْ

 • Uygunluk.
 • Uygunluk.
 • Uygunluk.

mutabık / mutâbık / مُطَابِقْ

 • Uygun. Muvafık. Uyan.
 • Uygun.
 • Uygun.
 • Uygun.

mütemeddin / متمدن

 • Uygar. (Arapça)

mütenasib / mütenâsib / متناسب

 • Uygun, aralarında muntazam bir nisbet bulunan, muvâfık, birbirine mensub ve müşâbih olan.
 • Uygun, birbirine yakışan.
 • Uygun, uyumlu. (Arapça)

muvafakat / muvâfakat / مُوَافَقَتْ

 • Uygunluk. Uymak. Anlaşmak. Karşılıklı anlaşma. Râzı olma. Müsâade.
 • Uygunluk; bir durumu uygun görme.
 • Uygunluk, uygun bulma.
 • Uygunluk.

muvafakat etme

 • Uygun bulma.

muvafık / muvâfık / موافق / مُوَافِقْ

 • Uygun. Yerinde. Denk.
 • Uygun.
 • Uygun.
 • Uygun.

muvafık görme

 • Uygun görme.

na-çespan

 • Uygun ve yakışık olmıyan. (Farsça)

na-sazi / na-sazî

 • Uygunsuzluk, münasebetsizlik, uymazlık. (Farsça)

namüsaid / nâmüsaid / نامساعد

 • Uygun olmayan. (Farsça - Arapça)

namuvafık / nâmuvafık / nâmuvâfık

 • Uygunsuz.
 • Uygun olmayan.

naseza / nâseza

 • Uygun olmayan.

pratik

 • Uygulama.

reva / revâ / روا

 • Uygun, lâyık.
 • Uygun, layık. (Farsça)

revadaşte

 • Uygun bulmuş. (Farsça)

saha-yı fiil / sâha-yı fiil

 • Uygulama alanı.

saha-yı tatbik / sâha-yı tatbik

 • Uygulama sahası, alanı.

şayeste / şâyeste

 • Uygun, yaraşır, lâyık.
 • Uygun, lâyık.

şayestegi / şayestegî

 • Uygunluk, liyâkat. (Farsça)

sazkar / sazkâr

 • Uygun, muvafık. (Farsça)

sazkari / sazkârî

 • Uygunluk, muvafakat. (Farsça)

sırr-ı tevafuk

 • Uygunluk, denklik sırrı.

suret-i layık / suret-i lâyık

 • Uygun biçim, şekil.

tarz-ı tatbik

 • Uygulama tarzı.

tasvib / تصویب

 • Uygun bulma, onaylama.
 • Uygun görme.
 • Uygun görme. (Arapça)
 • Tasvîb edilmek: Uygun görülmek. (Arapça)
 • Tasvîb etmek: Uygun görmek. (Arapça)
 • Tasvîb olunmak: Uygun görülmek. (Arapça)

tasvip

 • Uygun bulma.

tatbik / tatbîk / تطبيق / تَطْب۪يقْ

 • Uygulama.
 • Uygulama.
 • Uygulama. (Arapça)
 • Uygulama.

tatbik etme

 • Uygulama.

tatbik etmek

 • Uygulamak.

tatbik olunma

 • Uygulanma.

tatbik-i hareket

 • Uygun hareket.

tatbikan / tatbîkan / تطبيقا

 • Uygulayarak. (Arapça)

tatbikat

 • Uygulamalar.

tatbiki / tatbîkî / تطبيقى

 • Uygulamalı. (Arapça)

tehallüf / تخلف

 • Uygunsuzluk, uymama. (Arapça)

temeddün / تمدن

 • Uygarlık. (Arapça)
 • Temeddün eylemek: Uygarlaşmak. (Arapça)

tenasüb / tenâsüb

 • Uygunluk.
 • Uygunluk.

tenfiz

 • Uygulama, etkileme.

tensib / tensîb / تنسيب

 • Uygun görme.
 • Uygun görmek. Münasib kılmak.
 • Uygun görme.
 • Uygun görme. (Arapça)
 • Tensîb edilmek: Uygun görülmek. (Arapça)
 • Tensîb etmek: Uygun görmek. (Arapça)

tensip

 • Uygun görme, münâsip kılma.

tetabuk / tetâbuk

 • Uygunluk.

tetabukat / tetâbukât

 • Uygunluklar.

tevafuk / tevâfuk / توافق

 • Uygunluk.
 • Uygun gelme. (Arapça)

tevafuk etme

 • Uygunluk, denk gelme.

tevafukat / tevâfukat / tevâfukât

 • Uygun düşmeler, denk olmalar.
 • Uygunluklar.

tevfik / توفيق / tevfîk / تَوْف۪يقْ

 • Uygun kılma, başarılı kılma.
 • Uygun kılma.

tevfik-i hareket

 • Uygun hareket.

tevfik-i hareket eden

 • Uygun davranışta bulunan.

tevfikan

 • Uygun olarak.
 • Uygun olarak. Uyarak.

vakıa muhalif / vâkıa muhalif

 • Uygun olmayan, olması gerekenden aykırılık gösteren.

vakt-i münasip

 • Uygun zaman.

veçh-i muvafakat

 • Uygun yön.

vech-i muvafakat / vech-i muvâfakat / وَجْهِ مُوَافَقَتْ

 • Uygunluk yönü.

vech-i tatbik

 • Uygulama yönü, açısı.

veçh-i tatbik

 • Uygulama yönü.

vech-i tevfik

 • Uygunluk yönü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın