LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te uran ifadesini içeren 509 kelime bulundu...

abdal

 • Evliyadan fazla nuraniyet kazanmış ve bir anda birkaç yerde görünebilen zâtlar.

adab-ı kur'aniye / âdâb-ı kur'âniye / اٰدَابِ قُرْآنِيَه

 • Kurânın ders verdiği edebler.

ahali

 • (Tekili: Ehl) Halk, umum, nâs.
 • Bir memleketin yerlileri, bir memlekette oturanlar, yaşayanlar.

akciğer

 • Göğüs boşluğunu dolduran ve solunmağa yarayan bir organ. Ree.

akis

 • Tersine dönen, vuran, çarpan. Akseden.

aks-endaz

 • Çarpıp duran. (Farsça)

aks-i nakiz / aks-i nakîz

 • Antitez, karşısav; biri diğerinin zıttı olan iki terimden, ikincisini oluşturan düşünce veya önerme.

amay

 • Süsleyen, dolduran mânasına gelir ve kelimelere eklenerek kullanılır. (Farsça)

amir / âmir

 • Emreden, iş buyuran.

aram-güzin / ârâm-güzin

 • Dinlenmek için oturan, istirahat eden, dinlenen. (Farsça)

aram-saz / arâm-saz

 • Yerleşen, oturan. (Farsça)

arnavut

 • (Rumca ve Arnavutçadan) Balkan yarımadasının batı tarafında oturan bir kavimdir. Osmanlı devrinde, Kosova, İşkodra, Manastır, Yanya vilâyetleridir. Şimdi müstakil bir devlet olup, Türkçede Arnavutluk şeklinde söylenir.

ashab-ı meratip

 • Makam ve mevki sahipleri; siyasi, askeri ve ekonomik gücü elinde bulunduranlar.

aşiyan-saz / aşiyan-sâz

 • Yuva kuran, mesken yapan. (Farsça)

asude-nişin / asûde-nişin

 • Rahatça oturan. İstirahat eden. (Farsça)

atalet kanunu

 • Fiz: Duran bir cisim, bir kuvvetin etkisi olmadan hareket edemez; ve hareket hâlindeki bir cisim, bir kuvvetin etkisi olmadan hızını ve yönünü değiştiremez.

ateş-efruz / ateş-efrûz

 • Ateş yakan, ateş tutuşturan. (Farsça)

atf

 • Bağlama, bağlaç; kendinden öncekiyle sonraki kelime veya cümle grubu arasındaki irtibatı kuran edat.

atıl / âtıl / عَاطِلْ

 • Yazı yazmayı bırakan, faaliyet göstermeyip boş duran.
 • Boş duran.

ayet / âyet

 • Kurândaki her bir cümle, delil, bellik.

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

balanişin

 • Üstte, yukarıda oturan. (Farsça)

balzen

 • Kanat vuran. Uçan. (Farsça)

bani / bâni / bânî

 • Binâ eden; kuran, kurucu.
 • Bina eden, kuran, yapan.

batıniyye / bâtıniyye

 • Kurânın apaçık mânâlarına itibar etmeyip gizli mânalar bulduklarına inanan sapık bir anlayış.

batıniyyun / bâtıniyyûn

 • Kurânın açık mânâlarını bir yana bırakıp gizli mânalar bulduklarına inanarak sapıtan kimseler.

beden-i misali / beden-i misâlî / بَدَنِ مِثَالِي

 • Ruhun cesedden ayrıldığında giydiği, madde âleminden olmayan nurânî beden.

bediy

 • Çok âşikâr, göze çarpan.
 • Çölde sahrada oturan.

behişt-nişin

 • Cennette oturan. (Farsça)

beng

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)

berkarar / berkarâr / برقرار

 • Yerinde duran, karar eden. (Farsça - Arapça)
 • Berkarâr olmak: Devam etmek, kalmak. (Farsça - Arapça)

berr

 • (Çoğulu: Ebrâr) Va'dinde sâdık. Sözünde duran. Muhsin. Keremkâr.
 • Nimetleri herkese, umuma ihsan eden.
 • Gerçeklik, sıdk.
 • Susuz, kuru yerler.
 • Toprak. Yeryüzü, yer.

besare-nişin / besâre-nişin

 • Sofada oturan, uşak, hâdim, hizmetçi. (Farsça)

biryan

 • Kebabın bir nev'i. Piran. Pürân. (Farsça)

burak / بُرَاقْ

 • Nurâni bir binek.

çağatay

 • Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han'ın ismine nisbetle Mâvera-ün Nehr taraflarında oturan Doğu Türklerine ve edebî lisan olarak kullandıkları Doğu Türkçesine verilen isimdir.

calis

 • (Çoğulu: Cüllâs) Oturan, oturucu, cülûs eden. Tahta çıkan.

canişin / cânişin / جانشين

 • Halef, birinin yerine oturan. (Farsça)

cansuz

 • Can yakıcı, yürek tutuşturan. (Farsça)

cazi

 • Ayaklarını dikip parmakları üzerine oturan kişi.

celaleddin-i harzemşah

 • (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz'in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz'in ordularını müteaddit defala

celis

 • Ekseri bir yerde oturan. Arkadaş. Birlikte oturan.

cemaat-i nuraniye

 • Nurlu, nurânî cemaat.

cemiyet-i nuraniye

 • Nurlu cemiyet, nurânî topluluk.

cenab-ı rabbü'l-izzet / cenâb-ı rabbü'l-izzet

 • Herbir varlığa ihtiyaçlarını veren ve onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran; her şeye gâlip gelen Allah.

cesed-i misali / cesed-i misâlî / جَسَدِ مِثَالِي

 • Madde âleminden olmayan nurânî beden.

cesed-i necmi / cesed-i necmî

 • Yıldız gibi nuranî olan ceset.

cevab-ı müskit

 • Soru soranı susturan cevap.

çilekeş

 • Çile çekmiş. Çile dolduran, dert çeken.

cisim

 • Uzayda yer dolduran varlık.

cism-i nurani / cism-i nuranî

 • Nuranî cisim sahibi.

cülesa

 • (Tekili: Celis) Beraber oturanlar.

cüllas

 • (Tekili: Câlis) Cülus edenler, oturanlar.

cüz' / جُزْؤْ

 • Bütünü oluşturan parçalardan herbiri.
 • Kurânın özel bölünmüş yirmi sahîfesi.

dafi' / dâfi'

 • Def' eden, savan, savuşturan, iten.
 • Cenab-ı Hak.

dag-zen

 • Damga vuran, nişan koyan. (Farsça)
 • Kalb kıran, gönül kıran. (Farsça)

damen-i pakiniz / dâmen-i pâkiniz

 • Çok temiz eteğiniz; her türlü kötülük ve günahtan uzak duran bir kişinin peşinden gitmeyi ve ona saygı göstermeyi ifade eden bir deyim.

dar / dâr / دار

 • Sahip olan, bulunduran, tutan. (Farsça)

darende

 • Saklayan, tutan. (Farsça)
 • Ulaştıran, vâsıl eden, kavuşturan, getiren. (Farsça)

darib / dârib

 • (Darb. dan) Sütünü sağan kimseye vuran dişi deve.
 • Ağaçlı yer.
 • Karanlık gece.
 • Vurucu, vuran. Darbeden, çarpan. Döven.
 • Vuran, döven.

deha-yı nurani / dehâ-yı nuranî

 • Nûranî, nurlu bir dâhî.

dellal / dellâl

 • Yüksek sesle ilan eden, duyuran.

dellal-ı kitab-ı mübin / dellâl-ı kitab-ı mübîn

 • Bütün hakikatleri açıklayan Kur'ân-ı Kerimdeki gizil sırları insanlara duyuran.

demokrasi

 • yun. (Demos: Halk; Kratia: İdare, iktidar) Halk iktidarına dayanan hükümet şekli. Devlet iktidarını elinde bulunduranların, halkın çoğunluğunun iradesiyle seçildiği hükümet şeklidir. Tatbikatı üç şekildir:1- Vasıtasız hükümet şekli: Halk, devlet iktidar ve hâkimiyetini vasıtasız olarak kullanır. Kan

dergah-ı rububiyet / dergâh-ı rububiyet

 • Yarattığı bütün varlıkları terbiye edip egemenliği altında bulunduran Allah'ın yüce katı.

derviş

 • Yaşayışını tarikatının edeplerine uyduran kalender kimse.

desatir-i rabbaniye / desâtir-i rabbaniye

 • Besleyen, yetiştiren, verdiği nimetlerle varlıkları terbiye eden, idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın düsturları, prensipleri.

dı'is / dı'îs

 • Süngü ile çok vuran kimse.

dil-kub

 • Gönül zedeliyen, vuran. (Farsça)

dinamik

 • yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu.
 • Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli.
 • Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi,

dünya / dünyâ

 • Yer küresi.
 • Ölümden önce olan her şey.
 • Kalbi Allahü teâlâdan gâfil eden, O'nu unutturan her şey.
 • Allahü teâlânın haram (yasak) ettikleri ile Resûlullah efendimizin mekrûh dediği şeyler.

ebdal

 • (Tekili: Bedil veya Bedel) Evliyâdan, ziyâde nuraniyyet kazanmış olanlar. Evliyâ zümresinden bir cemaat. Arapçada halkın lüzumlu işlerinin tasarrufuna memur bir cemaata denir.

ebrar / ebrâr

 • İyi kimseler. Îmânlarında sâdık (doğru), Allahü teâlânın yasak kıldığı şeylerden sakınıp, emirlerine uyan, bozuk inanışlardan, kötü ahlâktan ve çirkin işlerden uzak duranlar. Teklik şekli berr'dir.

ecsam-ı latife-i nuraniye / ecsâm-ı lâtife-i nuraniye

 • Gözle görünmeyen nurânî cisimler.

ef'al-i rabbaniye / ef'âl-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın fiilleri.

efrad-ı beşeri

 • İnsanlığı oluşturan fertler.

efsane-perdaz

 • Hikâye yazan, masal uyduran, meddah, romancı. (Farsça)

ehali

 • (Tekili: Ehl) Bir memleket, şehir, kasaba köy veya semt veyahut da mahallede yerleşip oturanlar.
 • Avam, halk umum.

ehl

 • Sahip, malik,
 • Maharetli, usta.
 • Bİr yerde oturan.
 • Karıkocadan herbiri.

ehl-i meder

 • Evde oturan. Medeni.

ehl-i veber ve badiye / ehl-i veber ve bâdiye

 • Çadırda oturan bedevi Arab, çöl ahalisi.

ekspres

 • ing. Seyahatı esnasında ancak büyük duraklarda duran ve çok hızlı giden vasıta.

erike-nişin

 • Tahtta oturan. (Farsça)

erkan-ı kainat / erkân-ı kâinat

 • Kâinatı oluşturan temel unsurlar.

esakk

 • Yürürken dizlerini birbirine vuran.

eşari / eşârî

 • İtikadî bir hak mezhep kuran âlimin namı.

esbran

 • At süren, süvâri, at koşturan. (Farsça)

esbtaz

 • At koşturucu, at koşturan. (Farsça)
 • At koşturacak meydan, saha. (Farsça)
 • Her şemsî ayın onsekizinci günü. (Farsça)

esir / esîr

 • Atomların öz maddesi; uzayı dolduran ince madde.

esma-i rabbaniye / esmâ-i rabbâniye

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın isimleri.

esrar-ı kur'aniye / esrâr-ı kur'âniye / اَسْرَارِ قُرْاٰنِيَه

 • Kurânın sırları.

evcümend

 • Top, küme, yığın, toplanma. (Farsça)
 • Toplu, idareli, evini muntazam tutan. Hanesini iyi ve tertipli bir hâlde bulunduran. (Farsça)

evreng-nişin

 • Tahtta oturan, hükümdar. (Farsça)

faaliyet-i rabbaniye / faaliyet-i rabbâniye

 • Herşeyi terbiye ve idare edip egemenliği altında bulunduran Allah'ın faaliyet ve icraatı.

faktör

 • Bir sonucu oluşturan unsurlardan her birisi.

faşeden / fâşeden

 • Açığa vuran.

fazl-ı rabbani / fazl-ı rabbâni

 • Her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın sunduğu manevî ihsan ve nimetler.

fenn-i menafiu'l-aza / fenn-i menâfiu'l-âzâ

 • Organların yararlarını inceleyen fen, anatomi; canlıların yapısını ve bu yapıyı oluşturan organları inceleyen bilim dalı.

ferman-ferma

 • Hüküm süren, emir veren, emir buyuran, hüküm fermâ.

fiil-i rabbaniye / fiil-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın fiil ve icraatı.

furkan / furkân

 • Hak ile batılı ayıran Kurân.

garur

 • Dünyada insana gurur veren herhangi bir şey.
 • Aldatıcı.
 • Allahı unutturan.

gına-yı rabbaniye / gınâ-yı rabbâniye

 • Herşeyi terbiye eden ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın sonsuz zenginliği.

gurre

 • Parlaklık. Her şeyin başlangıcı. Bu cihetle, kameri ayların ilk günlerine gurre-i şehr denilmiştir. Köleye, cariyeye ve malların en güzidelerine, gurret-ül emval denir. Güzel parlak yüze, vech-i agarr; açık ve nurani alına, cebhe-i garra denir ki, aynı asıldan müştaktırlar.
 • Fık: İska

hac

 • İslâm'ın beşinci şartı. Gerekli şartları kendinde bulunduran (bülûğa ermiş yâni ergen, hür, zengin, aklı başında) her müslümanın ömründe bir defâ ihramlı (dikişsiz) bir elbise ile Mekke'ye gidip Kâbe'yi ziyâret etmesi ve Arafât denilen yerde bir mikt âr durması ve bâzı vazîfeleri yerine getirmesi.

hacegan yolu / hâcegân yolu

 • Daha çok nübüvvet kemâlâtına (olgunluklarına, üstünlüklerine) kavuşturan Hazret-i Ebû Bekir'den gelen yolun, Yusuf-ı Hemedânî hazretlerinden îtibâren aldığı isim. Bu yol sonradan Nakşibendiyye adını almıştır.

hadisat-ı ahkam / hâdisât-ı ahkâm

 • Hükümlere zemin oluşturan hadiseler.

hadise-i rububiyet

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın gerçekleştirdiği hadise.

hafık

 • Ufkun nihayeti. Şark veya garb tarafı.
 • Vuran, çarpan, çırpınan.

hafız / hâfız

 • Kurânı ezberlemiş kimse.

haiz / hâiz / حائز

 • Sahip, bulunduran. (Arapça)
 • Hâiz olmak: Bulundurmak, sahip olmak. (Arapça)

hakim-i mu'cizekar / hâkim-i mu'cizekâr

 • Her şeyi mu'cize olan ve her şeyi emri altında bulunduran.

hakim-i mucizekar / hâkim-i mucizekâr

 • Her şeyi mucize olan ve her şeyi emri altında bulunduran.

halk-ı kur'an / halk-ı kur'ân / خَلْقِ قُرْاٰنْ

 • Batıl Mu'tezile mezhebinin ortaya attığı Kurânın yaratılmış olduğu fikri.

halkazen

 • Kapı çalan, kapı halkasını vuran. (Farsça)

handeriz

 • Gülüp duran, devamlı gülen. (Farsça)

harabenişin

 • Viranelerde, harabelerde oturan. (Farsça)

hareke

 • Kurân harflerinin okunuşunu belirleyen işaretler.

harun

 • İlerleyeceği yerde duran veya geri giden hayvan.

hasb

 • (Çoğulu: Havâsıb) Taş atmak.
 • Ufak taşları savuran rüzgâr.

haşv

 • (Haşiv) (Çoğulu: Ahşâ) Tıb: Vücudun içindeki uzuvlardan her birisi.
 • Minder, yastık gibi şeylerin içini dolduran pamuk, kuru ot.
 • Kırılması ihtimali olan eşyanın arasına konan yumuşak, ot gibi şey.
 • Edb: İbarede lüzumsuz söz bulunması, aynı mânada iki kelimeyi yanyana sö

hatır-nişan

 • Hatırda kalan, akılda duran. (Farsça)

hatt-ı kur'an / hatt-ı kur'ân / خَطِّ قُرْآنْ

 • Kurân yazısı.

hattar

 • Süngü vuran.

haviyye

 • Çocuk doğuran kadına loğusa yemeği yedirmek.
 • Namaz kılan kimsenin, secde halinde iken, karnını uyluğundan yukarı tutması.

hayal-perest

 • Hayalî şeylerle çok uğraşan. Çok hayal kuran. Dalgın. Olmayacak şeylerle avunan. (Farsça)

hayme-nişin

 • Çadırda oturan. Göçebe.

haymenişin / haymenişîn

 • Çadırda oturan.

hayrülhalef

 • Bırakılan yeri dolduran hayırlı kimse.

hayt-ı nurani / hayt-ı nuranî

 • Nurlu bağlantı. Nurâni râbıta.

hazine-i rabbaniye / hazine-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve hâkimiyeti altında bulunduran Allah'ın hazinesi.

hem-ber

 • Beraber olan, birlikte oturan. (Farsça)

hem-cay

 • Aynı yerde oturan. Hemşehri. (Farsça)

hem-civar

 • Aynı yerde oturan, komşu.

hem-hane

 • Bir evde oturanların beheri. Arkadaş, refik. (Farsça)

hem-sufre

 • Aynı sofraya oturan, sofra arkadaşı. (Farsça)

hem-zanu

 • Diz dize oturup konuşan, yan yana oturan. (Farsça)

hem-zen

 • Beraber vuran. Birlikte olan. (Farsça)

hey'et-i mecmua

 • Bir şeyi oluşturan şeylerin tümü, ferdlerinin tamamı.

heyet

 • Bir şeyi oluşturan unsunlar, bileşenler, genel yapı.

hikmet ve rahmet-i rabbaniye / hikmet ve rahmet-i rabbâniye

 • Herbir varlığı terbiye edip idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın rahmet ve hikmeti.

himaye-i rabbaniye

 • Her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın koruma ve himâyesi.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

hiss-i naim / hiss-i nâim

 • Uyuyan his, hareketsiz duran duygu.

hıyre-bahş

 • Göz kamaştıran, aklı durduran. (Farsça)

hizb-i kur'ani / hizb-i kur'ânî / حِزْبِ قُرْاٰن۪ي

 • Kurân cemâati.

hızır

 • Kurânda adı geçen mübarek bir zatın ismi.

hubb-ı dünya / hubb-ı dünyâ

 • Dünyâ sevgisi. Ölümden sonra işe yaramayacak olan şeylere düşkün olmak. Dünyâ; haramlar, mekruhlar ve Allahü teâlâyı unutturan her şeydir.

hüceyre-i beden

 • Bedeni oluşturan hücrecik.

hükmeden

 • Yöneten, hakimiyeti altında bulunduran.

hünsa / hünsâ / خنثى

 • Erkek ve dişi organları üstünde bulunduran. (Arapça)
 • Nötr. (Arapça)

huruf-u kur'aniye / hurûf-u kur'âniye / حُرُوفُ قُرْآنِيَه

 • Kurân harfleri.

huvar

 • (Çoğulu: Ahvire-Hırân-Hurân) Anasından ayrılmayan deve yavrusu. (Anasından ayrılsa "fasil" derler.)

iaşe-i rabbaniye / iaşe-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın beslemesi, yedirip içirmesi.

içgüvey

 • (İçgüveyi, içgüveysi) Kayınpederinin evine alınan dâmat. Karısı tarafının evinde oturan dâmat. (Türkçe)

iğreti

 • t. Ödünç, borç, kendi malı olmayan. Yerli ve sabit olmayan, muallak gibi duran.
 • Muvakkat, bağlı bulunmayan, geçici.
 • Fıtrî olmayan, sahte, sun'î.

ihtiva eden / ihtivâ eden

 • İçinde bulunduran, içine alan.

ihtizaza getiren

 • Coşturan, sevindiren.

ikram-ı rabbani / ikram-ı rabbânî

 • Herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın bağış ve ihsanı.

ilan eden / ilân eden

 • Duyuran.

ilham eden / ilhâm eden

 • Kalbe getiren, gönle doğuran.

ilyas / ilyâs

 • Kuranda adı geçen bir peygamber.

ilzam eden

 • Delil getirerek karşısındakini susturan.

imtihan-ı rabbani / imtihan-ı rabbânî

 • Herşeyi terbiye edip idaresi altında bulunduran Allah'ın imtihanı.

inanriz

 • Dizgin bırakmış, koşturan. (Farsça)

inayat-ı rabbaniye / inâyât-ı rabbâniye

 • Bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın özel yardımları.

inayet ve lutf-u rabbani / inâyet ve lûtf-u rabbânî

 • Herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın yardım ve lûtfu.

irade-i rabbani / irade-i rabbânî

 • Bütün varlıkları terbiye eden, idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın iradesi, dilemesi.

işarat-ı rabbaniye / işârât-ı rabbâniye

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın işaretleri.

iskat eden / iskât eden

 • Susturan.

istihdam-ı rabbani / istihdam-ı rabbânî

 • Bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın çalıştırması, hizmet ettirmesi.

istikra-i tam / istikrâ-i tâm

 • Tümevarım, endüksiyon; bir bütünü oluşturan parçaların hepsini inceleyerek o bütün hakkında hüküm vermek.

kafiyeperdaz / kafiyeperdâz

 • Kafiye uyduran. Şair, nâzım. (Farsça)

kahraman

 • (Çoğulu: Kahramanan) Yiğit, cesur, bahadır. (Farsça)
 • Fars mitolojisinde Rüstem'in yendiği kişi. (Farsça)
 • İş buyuran, hüküm sâhibi. (Farsça)

kahramanane

 • Kahramanca, yiğitçe, cesurane. (Farsça)

kaid

 • (Kuud. dan) Oturan, oturucu, oturmuş.

kaim / kâim

 • Ayakta duran. Mevcut. Baki.
 • Vaktini ibadetle geçiren.
 • Ayakta duran.
 • Ayakta duran, var olan.

kaime

 • Ayakta sağlam duran, esaslı.

kainat seması / kâinat seması

 • Kâinatın ve bütün varlıkların üzerinde duran gökyüzü; burada bütün varlıklar âlemi dünyaya, onu kuşatan gökyüzü ise yücelerde bulunan manevî âlemlere benzetilmiştir.

kal'a-nişin

 • Kalede oturan. (Farsça)

kalb

 • Gönül. Yürek denilen, et parçasına yerleştirilmiş nûrânî ve mânevî kuvvet.
 • Tasavvuf yolunda birinci mertebe.

kambin / kâmbin

 • Merâmına erdiren. İsteğine kavuşturan. (Farsça)

kamıh

 • Suyu içmeyip, başını kaldırıp duran davar.

kamin / kâmin

 • Saklı. Gizli. Belirsiz. Pusuda duran.

kanun-u mübin-i rabbani / kanun-u mübîn-i rabbânî

 • Besleyen, yetiştiren, verdiği nimetlerle varlıkları terbiye eden, idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın apaçık kanunu.

karferma / kârferma

 • Amir, iş buyuran. (Farsça)

katı'

 • (Kat'. dan) Kesen, Kat' eden. Durduran, mâni olan.
 • Keskin ve iyi bileylenmiş kılıç.

katın

 • (Çoğulu: Kuttân) Oturan, yerli. Ev halkı.

kayım

 • Durucu, duran.
 • Kılıç kabzası.

kelime-i rabbaniye / kelime-i rabbâniye

 • Herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın kelimesi, sözü.

kemingüşa

 • Pusu kuran. Tuzak kuran.

kesb-i letafet

 • İncelik, nuraniyet kazanma.

keştinişin / keştînişin

 • Gemide oturan. Gemide bulunan kimse. (Farsça)

ketiz

 • Yemeği çok yeyip karnını iyice dolduran kişi.

kevser-i kur'ani / kevser-i kur'ânî / كَوْثَرِ قُرْآنِي

 • Kurânın (tatlı, hoş) ırmağı.

kıraathane

 • Müşterilerine gazete, mecmua ve kitap gibi şeyleri bulunduran geniş ve içi döşenmiş kahvehane.

kitab-ı ilzam ve iskat / kitab-ı ilzam ve iskât

 • Karşısındakini delillerle mağlup edip susturan kitap.

kitabımübin / kitâbımübîn

 • Apaçık kitap, kaderin bir türü, Kurân.

kitabullah / kitâbullah

 • Allahın kitabı, Kurân.

komşu

 • Bitişik evlerde veya yakın çevrede oturan kimse veya kimseler.

kub

 • "Vuran, vurucu, döven" mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: (Leked-kub: Tekme vuran) (Farsça)

kudret-i nuraniye-i ezeliye / kudret-i nurâniye-i ezeliye

 • Nuranî ve ezelî olan kudret.

Kulleteyn

 • Alıntı:
  "iki kulle" (yaklaşık 13 ton) su. Durağan suyun temiz ("tahir") sayılabilmesi için Şafii mezhebine göre bu kadar olması yeterliydi. Daha az olamazdı. Bu kadar oldu mu, içinde ne bulunursa bulunsun "temiz"di artık. "pislik"lerle dolu bile olsa...

  Turan Dursun, Kulleteyn,
  Akyüz Kitabevi, 1990


kulub-u nuraniye aktabı / kulûb-u nuraniye aktâbı

 • Nuranî kalp sahiplerinin kutupları, en önde gelenleri—velilerin ileri gelenleri gibi.

kur / kûr

 • (Çoğulu: Kûrân) Kör, âmâ. (Farsça)

kur'an-ı cami' / kur'ân-ı cami'

 • Herşeyi içinde bulunduran Kur'ân-ı Kerim.

kur'an-ı hakim-i mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı hakîm-i mu'cizü'l-beyan

 • İfade ve açıklamalarıyla mu'cize olan ve sayısız hikmetleri içinde bulunduran Kur'ân.

kur'an-ı mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı mu'cizü'l-beyân / قُرْاٰنِ مُعْجِزُ الْبَيَانْ

 • İfadesi, (benzerini getirmede) herkesi âciz bırakan Kurân.

kur'an-ı mübin / kur'ân-ı mübîn / قُرْاٰنِ مُب۪ينْ

 • Her şeyi açıkça beyan eden Kurân.

kur'an-ı rabbani / kur'ân-ı rabbânî

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın Kur'ân'ı; kâinat kitabı.

kurani / kurânî

 • Kurânla ilgili, ait.

kurra / kurrâ

 • Kurân okuyucuları.

kürsi-nişin

 • Tahtta oturan hükümdar, pâdişah. (Farsça)
 • Vâli. (Farsça)
 • Câmide vaaz eden. (Farsça)

kuttan

 • (Tekili: Katın) Yerliler, oturanlar, sâkinler.

la rabbe illa hu / lâ rabbe illâ hû

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'tan başka ilâh yoktur.

latin

 • Eski Roma civarında iken sonradan genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim ismidir.
 • Eski Roma.
 • Şarkta Katolik mezhebinden olanın ismi.

lekedzen

 • Tepme veya çifte vuran. Çifte atan. (Farsça)

letafet

 • Hoşluk, lâtiflik.
 • Cisimden alâkayı kesip bir nevi nurâniyet kesbetmek.
 • Güzellik, nezaket, yumuşaklık, hafiflik.

lokman

 • Kurânda adı geçen tıp bilgisiyle ünlü bir zat.

lütf-u rabbani / lütf-u rabbânî

 • Herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın ihsanı, bağışı.

lütf-u rububiyet

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah‘ın iyilik ve bağışı.

ma-i mutlak / mâ-i mutlak

 • Yaratıldığı vasıf üzere duran su. (Yağmur, kar, deniz, göl, ırmak, pınar, kuyu sularıdır).

maani-i mütezahime / maâni-i mütezahime

 • Birbiriyle yarışan izdiham oluşturan mânâlar.

maçin

 • Çin'e tâbi, Doğu Türkistan tarafındaki çöllerde ve Târim nehrinin güneybatısındaki dağlarda oturan Türk milletinden bir kavimdir ve simaca Moğol ile Aryâ cinslerinden mürekkeb oldukları anlaşılıyor. İçlerinde sarı saçlı ve mavi gözlü adamlar dahi bulunuyorsa da lisan bakımından Doğu Türkistan'ın aha

madde

 • Uzayda yer dolduran varlık.

madde-i esiriye / madde-i esîriye

 • Esîr maddesi; bütün kâinatı dolduran ince, lâtif madde.

madde-i unsuriye

 • Bir varlığı oluşturan temel madde, element.

mader / mâder

 • Ana. Çocuğu doğuran. Ümm. (Farsça)

magle

 • Yılda iki kez doğuran koyun ve keçi.

malik

 • Sâhib. Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan.
 • Her şeyin sâhibi olan Allah.
 • Cehennem zebânilerine hâkim ve onları idare eden meleğin adı.

mantık

 • (İntak. dan) Konuşturan, söyleten.
 • Doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. Akıl kaidesi.
 • Akıl, nutuk, söz.

mazallenişin

 • Gölgelikte oturan. (Farsça)

mazhar eden

 • Kavuşturan.

mazhar kılan

 • Eriştiren, kavuşturan.

meclis-i nurani / meclis-i nurânî

 • Nurânî meclis, nurlu topluluk.

medine

 • Şehir.
 • Hicazda Hz. Peygamberin (A.S.M.) türbesi bulunan şehirdir. Buranın İslâmiyyetten evvel ismi "Yesrib" idi.

medresenişin

 • Medreseli. Medresede oturan.

mehdi / mehdî

 • Hidayete eren ve hidayete vesile olan, âhirzamanda eserleri ve talebeleriyle îmana hizmet ederek yeryüzünü nurlandıran büyük ve nuranî âlim.

mejdek

 • Mîlâdî dördüncü asırda İran'da komünizmi ilk kuran şahıs.

menzilnişin

 • Yerinde oturan. (Farsça)

merba'-nişin

 • Yazlıkta oturan. (Farsça)

mesahif / mesâhif

 • Mushaflar, Kurânlar.

mesakin / mesakîn

 • (Tekili: Miskin) Ziyadesiyle fakir olanlar. Miskinler. Uyuşuklar. Zavallı, fakir kimseler.
 • Oturanlar.

meskun

 • İçinde oturanları olan yer. İnsan bulunan şenlenmiş yer.

messah

 • Ölçü âletleriyle arazi ölçen. Mühendis.
 • (Mesh. den) Uğuşturan, mesheden. Masaj yapan. Dellâk.

mevc-zen

 • Dalgalanan, dalgalı deniz. Dalga vuran. (Farsça)

mi'kab

 • Kızdan sonra oğlan doğuran kadın. Bir oğlan sonra bir kız doğuran.

mi'nas

 • Kız doğuran kadın.

midmek

 • (Çoğulu: Medâmik) Ziynet verecek âlet.
 • Haberi şâyi eden, duyuran nesne.

mıklat

 • Evlâdı yaşamayan kadın.
 • Bir kez doğuran ve daha hâmile olmayan deve.

mirsad

 • Gözetleme yeri. Rasad yeri.
 • Gözetleme âleti.
 • Suçluları gözleyip duran.
 • Pusu.
 • Suçlular için hazır bekleyen.

mıstabanişin

 • Sedirde oturan. (Farsça)

mit'em

 • Bir defalık ikiz doğuran kadın.

mitam

 • Her zaman ikiz doğuran kadın.

mizkar / mizkâr

 • Dâima erkek doğuran dişi.

moğol

 • Turâni milletlerinin en büyüklerinden bir kabile olup Türkler ve Mançurlarla cinsi yakınlıkları vardır. Asyanın ortalarında bugün Çin Devletine tâbi olan ve Moğolistan ismiyle bilinen geniş bir çölde ve Sibirya ve Türkistan'ın da bazı taraflarında bulunurlar.Cengiz Hanla beraber Asyanın batı tarafla

muallak / مُعَلَّقْ

 • Askıda. Hakkında karar verilmemiş, hallolunmamış.
 • Havada boşta duran.
 • Sürüncemede kalmış iş.
 • Edb: Açık hece, bir vokalle okunan hece.
 • Boşlukta asılı duran.

mübellig

 • Tebliğ eden. Bildiren. Duyuran.
 • Büyük câmilerde imamın dediklerini tekrar eden kimse.

mübelliğ

 • Tebliğ eden, bildiren, duyuran.
 • Aynı namazı imâma tâbi olarak kılarken onun aldığı namaz tekbirlerini arka saflardaki cemâate duyuran kimse.

mübtedi'

 • Yeni bir şey icad eden. Bedi'a çıkaran. Bid'at uyduran. Ehl-i bid'a.

mücalis

 • (Cülus. dan) Birlikte ve beraberce oturan.

mücavir

 • Komşu.
 • Bir mâbed veya tekke yakınında çekilip oturan.
 • Yurdunu terkederek zamanını Haremeyn-i Şerifeyn'de ibadetle geçiren.

mucib / mucîb

 • İsteyeni istediğine kavuşturan, yaratıklarının isteklerine cevap veren, Allah.

müctenib

 • İctinâb eden, uzak duran, çekinen, bir şeye karışmayan, sakınan.

müctenip

 • Çekinen, uzak duran.

mudarib

 • (Darb. dan) Döğüşen. Birbirlerine vuran.

müdruz

 • Kapı üstünde veya sokak başında duran kimse.

müessis / مُؤَسِّسْ

 • Kuran, kurucu.
 • Kurucu, te'sis edici. Te'sis eden, kuran, temel atan.
 • Kanun ve usul gibi şeyleri vaz'edip temelleştiren.
 • Tesis eden, kuran.

müessis-i devlet

 • Devlet kuran. Bir devletin kurucusu.

müessisin / müessisîn

 • (Tekili: Müessis) (Esas. dan) Meydana getirenler, tesis edenler. Kurucular, kuranlar.

müfessirin / müfessirîn

 • Müfessirler, Kuranı açıklayıp yorumlayanlar.

müfhim

 • İfham eden. Delil ile susturan. Ağız açtırmayan.

müftac

 • Bevletmek için iki ayağını ayırıp duran deve.

mugni / mugnî

 • Def'edici, kovan.
 • Zengin eden, müstağni kılan.
 • Doyuran gönlünü tok eden.

muhalif

 • Uymayan. Birbirine benzemiyen. Birbirine zıt olan.
 • Başka şekilde düşünen.
 • Karşı duran.

muhammir

 • (Hamr. dan) Tahmir eden. Mayalayan. Ekşitip kabartan. Yoğuran.

muhammıs

 • Mısır, kahve gibi şeyleri kavuran veya kavurarak satan kimse.
 • Tava.

muhayyil

 • Tahayyül eden. Hayal kuran. Zihinde olmayacak şeyleri düşünen.

muhayyir-ül ukul

 • Akıllara hayret veren. Akılları şaşırtan, akılları durduran.

muhiss

 • (Hiss. den) Hissettiren, duyuran.

muhteba

 • Dizlerini yere dikip ellerini dizlerine kavuşturup oturan; dizlerini iple bağlayıp oturan kimse.

muhtelik

 • Yalancı. Yalan uyduran.

muhteriz / محترز

 • Kaçınan, uzak duran. (Arapça)

mukarrin

 • Birlikte bulunduran.

mukavim

 • Sağlam. Dayanıklı. Mukavemet eden. Direnen. Karşı duran.

mukayyi

 • Kay ettiren, kusturan.

mükena'

 • (Tekili: Mekin) Vakar ve iktidar sâhibleri.
 • Oturanlar, yerleşenler.

mukim / mukîm / مقيم

 • İkamet eden, oturan.
 • Doğduğu veya evlendiği veya hep kalmak niyyeti ile yerleştiği yerde oturan veya 104 km ve daha uzak bir yerde giriş çıkış günlerinden başka on beş gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimse. Mâlikî ve Şâfiî mezheblerinde dört gün kalmaya niyet eden ve kendi memleketine giren mukîm olur.
 • İkamet eden. Ayakta duran.
 • Okuyan.
 • Bir memlekette devamlı duran.
 • Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene "Misâfir" denir.)
 • Esmâ-i İlâhiyyeden olup "Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet
 • Oturan, yerleşik.
 • Oturan, yerleşik. (Arapça)

mukmah

 • Başını kaldırıp gözünü bir yere dikip duran kişi.

mukni'

 • İkna eden. Kanaat veren. Kâfi derecede izah ve isbât eden.
 • Başını kaldırıp gözünü önüne dikip duran.

mülabis

 • (Lebs. den) Münasebet kuran. Yakınlık gösteren. Bir kimse ile aşırı ahbaplık eden.
 • Karışan.

mülzim

 • Susturan.
 • Susturan.

müncibe

 • (Çoğulu: Müncibât) İyi kimseler doğuran kadın.

müntasıb

 • (Nasb. dan) Direk gibi dikili duran.

müntebiz

 • Safın arkasında yalnız duran kişi.

müntesıb

 • Bekleyen. Muntazır kimse.
 • Ayak üstüne dikilip duran.

münzevi

 • Yalnız başına çekilip kimse ile görüşmeyen, çekilip tek başına bir tarafta duran.
 • Yalnızlık içinde ibadet eden.

murabbanişin

 • Bağdaş kurup oturan. (Farsça)

mürekkebat / mürekkebât

 • Bir bütünü oluşturan parçalar.

mürid / مرید

 • Buyuran. (Arapça)
 • Şeyhe bağlı kişi, mürit. (Arapça)

mürtekiz

 • (Rekz. den) Yerli yerinde sağlamca duran.

müşbi'

 • Doyuran, tok eden.

müşebbi'

 • Tokluk verici, doyuran, doyurucu.

müsebbib

 • Sebep, vesile ve mucib olan. Vücuda getiren, kuran.

müsekkin / مُسَكِّنْ

 • Sâkinleştiren, uyuşturan.

mushaf

 • Sahife, kitap, Kurân.

müskab

 • Erkek doğuran.

müskit / مُسْكِتْ

 • Susturan, söyliyecek söz bırakmayan, susmağa mecbur eden.
 • Susturan.
 • Susturan.

muslib

 • Vurucu, vuran, dârib.

müsmi'

 • İşittiren, sesi duyuran.

mustarıf

 • Çıkarı ve menfaati için her yana başvuran.

müstashib

 • (Sohbet. den) Beraber bulunduran, yanına alan.

mustazill

 • (Zıll. dan) Gölgelenen, gölgede oturan.
 • Birinin koruyuculuğu ve himâyesi altında bulunan.

müste'nif

 • Yeniden başlayan.
 • Daha üst mahkemeye baş vuran, davasını istinaf eden.

müstefrig

 • (Ferag. dan) Kusan, istifrağ eden.
 • Kusturan.

müstehdif

 • (Hedef. den) Hedef tutan. Hedef tutulan. Hedef gibi dikilip duran.

müstemzic

 • (Mezc. den) Soran, soruşturan. Fikir yoklayan. Anket için düşüncelerini soran.

müstenkif

 • İstinkâf eden, geri duran. Kaçınan, çekimser.

müsteş'ir

 • (İş'ar. dan) Soruşturan. (Yazı ile) bildirilmesini isteyen.

muştzen

 • Yumruk vuran. Boksör, yumrukçu. (Farsça)

müştzen

 • Yumruk vuran, boksör. (Farsça)

mut'im

 • (Taam. dan) Yemek veren, yemek yediren, doyuran.

mutarrız

 • Elbiseye kenar işleyen.
 • Damga vuran.

mutasaddır

 • (Çoğulu: Mutasaddırin) (Sadr. dan) Baş köşeye kurulan. Başa geçip oturan.

mutazallil

 • (Zıll. den) Gölgede oturan, gölgede bulunan, gölgelenen.
 • Korunan, muhafaza ve himaye olunan.

mütedarib

 • (Darb. dan) Birbirine vuran karşılıklı vuruşan.

mütehayyil

 • Hayâl kuran.
 • (Hayal. den) Kuvve-i hayaliyeden geçiren, hayal kuran. Bir şeyi görüp gözetici, idrak edici olan.

mütenassıb

 • Dikilen. Ayakta dikilip duran.

müteşacir

 • (Çoğulu: Müteşâcirin) Birbirlerine sopayla, ağaçla vuran.

müteşacirin / müteşacirîn

 • (Tekili: Müteşacir) Birbirlerine ağaçla, sopayla vuranlar.

mütesadim

 • (Sadme. den) Birbirine çarpışan, birbirine çarpıp vuran.

mütesayif

 • Birbirine kılıçla vuran.

mütevakkıf

 • Bir şeye bağlı olan, onunla iş görecek olan, ilerlemeyip duran.
 • Bekleyen, tevakkuf eden, duran, eğlenen.

mütevassıl

 • Kavuşan, ulaşan, vâsıl olan.
 • Yakınlık ve münasebet kuran.

mütevessil

 • (Vesile. den) Tevessül eden, sebep tutan, başvuran, girişen.

mütteki

 • Yaslanıp oturan.

müttekiun / müttekiûn

 • Yaslanıp oturanlar, yahud oturuyorlar.

muvakkıf

 • Durduran. Tevkif eden. Alıkoyan. Vakf ettiren.

müvellid

 • Tevlid eden, husule getiren, doğuran. Doğurtan kimse. Meydana getiren.
 • Doğuran.

müvellide

 • Doğuran, meydana getiren.

müzekkir

 • Andıran, hatıra getiren, yâd ettiren, zikrettiren, hatırda tutturan.
 • Zikreden, ibâdet eden.
 • Resul-i Ekrem (A.S.M.) mü'minleri ve bütün beşeriyeti tehlikeli şeylerden halâs edip iki cihan saadetine nâil olma yolunu tâlim ettiğinden, Kur'an-ı Kerim'de müzekkir diye isimlendiril

muzi' / muzî'

 • Meydana çıkaran, açığa vuran.

nahis

 • Vuran, vurucu.
 • Devenin kuyruğunda veya göğsünde olan uyuz.

nakl-bend

 • Hikâyeci. Masal uyduran. (Farsça)

nakş–bendi / nakş–bendî

 • Bir tarikat, bu tarikatı kuran zat.

namazgah / namazgâh

 • Namaz kılınan yer. İbadetgâh. Eskiden şehir dışında, kırda ve sed üzerinde mihrab konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır.
 • Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş sahaya da bu ad verilirdi. Bayramlarda ve fevkalâde günlerde kasaba ve civar köy

nass-ı kelam / nass-ı kelâm / نَصِّ كَلَامْ

 • Sözün (Kurânın) açık hükmü.

nass-ı kur'an / nass-ı kur'ân / نَصِّ قُرْاٰنْ

 • Kurânın açık hükmü.

natıh

 • (Çoğulu: Nevâtıh) Boynuzuyla vuran, süsen hayvan.
 • Keder, sıkıntı, elem, mihnet.

nazar-ı rabbaniye / nazar-ı rabbâniye

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın bakışı.

neşr-i esrar-ı kur'aniye / neşr-i esrâr-ı kur'âniye / نَشْرِ اَسْرَارِ قُرْاٰنِيَه

 • Kurânın sırlarını yayma.

nimet-i rabbaniye / nimet-i rabbâniye

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve hâkimiyeti altında bulunduran Allah'ın nimet ve ihsanı.

nişest

 • Oturan. (Farsça)

nişeste

 • (Çoğulu: Nişeste-gân) Oturan, oturmuş. (Farsça)

nişeste-gan / nişeste-gân

 • (Tekili: Nişeste) Oturanlar, oturmuş olanlar. (Farsça)

nişin / nişîn / نشين

 • "Oturan, oturmuş" gibi mânâya gelir ve başka kelimelerle birleşir. (Farsça)
 • Oturan.
 • Oturan. (Farsça)

nişinende

 • Oturan, oturucu. (Farsça)

nizezen

 • Mızrakla vuran. (Farsça)
 • Mızrakçı. (Farsça)

nübüvvet yolu

 • Tasavvufta insanları Allahü teâlânın sevgisine, rızâsına kavuşturan iki yoldan birincisi ve en üstünü. Velî bir zâtın sohbetinde yetiştikten sonra arada sebeb ve vâsıta olmadan feyzin, kalb bilgilerinin asıl'dan yâni Resûlullah efendimizden alındığı yol. Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan ikinci yo

nur-u rabbani / nur-u rabbânî

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın nuru.

nüsur

 • (Tekili: Nesr) Nesirler, manzum olmayan yazılar. Dağıtmalar.
 • Çok çocuk doğuran kadın.

nutuh

 • Boynuzuyla vuran davar.

pa-sitade

 • Ayakta duran. Kaim. (Farsça)

paberca / pâbercâ / پابرجا

 • Yerinde, duran, ayakta duran. (Farsça)

payende

 • (Çoğulu: Payendegân) Payanda, destek, dayak. (Farsça)
 • Duran, sürekli. (Farsça)

paykub

 • Ayak vuran. (Farsça)
 • Mc: Rakseden, köçek. (Farsça)

pençezen

 • Pençe vuran, düşman. (Farsça)

perdenişin

 • Perde arkasında oturan. (Farsça)
 • Mc: Namuslu, temiz. (Farsça)

peyda eden / peydâ eden

 • Oluşturan, kuran.

peygulegüzin

 • Bir köşede oturan. Köşeye çekilmiş olan.

postnişin / پست نشي ن

 • Posta oturan. Daha evvelkinin yerine geçen.
 • Postta oturan. (Farsça)
 • Pîre vekaletle postta oturan, tekke şeyhi. (Farsça)

pur

 • (Çoğulu: Purân) Oğul. Evlâd.

ra'la'

 • (Çoğulu: Rual) Akılsız kadın.
 • Kulağının ucu kesilip ilişik duran dişi koyun.

ra'sa'

 • Kulakları küpe gibi uzunca sarkık olan yahut ucunu kesmekten ilişik kalıp sallanıp duran kulakları asılı olan dişi koyun.

rab

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i azim / rabb-i azîm

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-ı kerim / rabb-ı kerîm

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve tasarrufu altında bulunduran, sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan Allah.

rabb-i kerim / rabb-i kerîm

 • Sonsuz ikram ve ihsan sahibi, herşeyi idare ve terbiye edip egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i rahim / rabb-i rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i rahim ve kerim / rabb-i rahîm ve kerîm

 • Sonsuz cömertlik, şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rah-ı ictiba / râh-ı ictibâ

 • Tasavvufta Allahü teâlâya kavuşturan yollardan biri. Seçilmişlerin yolu.

rah-ı müridan / râh-ı mürîdân

 • Tasavvufta müridlerin, talebelerin yolu. Allahü teâlâya kavuşturan yollardan. Sâlikler (tasavvuf yolunda ilerleyen talebeler) yolu.

rahat-nişin

 • Rahat eden, rahat oturan. (Farsça)

rahib / râhib

 • Âbid. Allah'tan (C.C.) korkan.
 • Manastırda oturan nasrani âlimi veya papazı. Keşiş.
 • Aslan.
 • Manastırda oturan hıristiyan din adamı, keşiş.

rahim-i rahman / rahîm-i rahmân

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah; herbir kuluna karşı sınırsız rahmet sahibi olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Allah.

rahimiyet-i rabbaniye / rahîmiyet-i rabbâniye

 • Bütün varlıkları terbiye eden ve idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın herbir varlığa şefkat ve merhameti.

rahman

 • Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adâlet sâhibi. (Allah)

rahman-ı rahim-i zülcelali ve'l-ikram / rahmân-ı rahîm-i zülcelâli ve'l-ikram

 • Kullarına karşı özel rahmeti olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran haşmet ve ikram sahibi Allah.

rahmet-i rabbaniye / rahmet-i rabbâniye

 • Herbir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın merhamet ve şefkati.

rahzen

 • Yol vuran. Yol kesen. Eşkiyâ, haydut. (Farsça)

ramis

 • Toprağı her yöne sürüp savuran rüzgâr.

rennan

 • Çok ses çıkaran, inleyip duran. Çınlıyan.

reşid / reşîd

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mahlûkâta (yarattıklarına) doğru yolu gösterip, dilediğini bu yolda bulunduran.
 • Rüşd sâhibi yâni, dînî vazîfelerini yerine getiren ve malını tasarruf edebilen, âkıl bâliğ olan, aklını ve malını yerinde kullanan.

rufai / rufaî

 • Rufailik diye bilinen bir tarikatı kuran, bu tarikattan olan.

ruhaniyun / rûhâniyun

 • Gayb âlemine nüfuz eden nurânî ve ruhânî kimseler.

ruhaniyyun

 • (Tekili: Ruhanî) Ruh âlemine mensub olanlar. Âlem-i gayba nüfuz eden çok nuraniyet kazanmış zâtlar.

sabit / sâbit / ثابت

 • Duran, yerinde durup hareket etmeyen.
 • Doğruluğu isbat edilmiş olan.
 • Durgun, duran, kesinleşmiş.
 • Kanıtlanmış. (Arapça)
 • Yerinde duran. (Arapça)

sabit-kadem

 • Mizacı oynak olmayıp işine ve sözünde kararlı olan, yerinde direnen. Sözünde duran.

sadık / sâdık

 • Velî, Allahü teâlânın sevgili kulları.
 • Doğru, yalan ve uydurma olmayan. Doğru sözlü, sözünde duran.

sadık-ul va'd

 • Va'dinde duran, söz verdiği şeyi yerine getiren, ahdine sâdık olan. Cenab-ı Hak.

sadıku'l-va'di'l-emin / sâdıku'l-vâ'di'l-emîn

 • Vaad ve sözünde mutlaka duran Allah; vaadinin doğruluğundan emin olunan Allah.

sadıku'l-va'di'l-kerim / sâdıku'l-vâ'di'l-kerîm

 • Vaad ve sözünde mutlaka duran Allah; cömertlik ve ikram sahibi Allah.

sadrnişin

 • Bir toplantıda baş sedirde oturan. (Farsça)

sady

 • Taarruz eden kimse.
 • Bedeni, endamı hoş olan.
 • Dimağ. Başın içini dolduran haşev.
 • Ölü insan cesedi.
 • Baykuş.

safha-i nurani / safha-i nuranî

 • Nuranî sayfa, nurlu sayfa.

şafii / şafiî

 • Hak mezheplerden biri, onu kuran büyük âlimin ünvanı.

safin

 • (Çoğulu: Sâfinât) Cins at.
 • Üç ayağı üstünde durup dördüncü ayağının tırnağını yerde dikip duran at.

şagil

 • İşgal eden, tutan.
 • Meşgul eden, meşgul edici.
 • Meşgul olmayı gerektiren.
 • Bir mülkte oturan.

sahilnişin

 • Sâhilde oturan. (Farsça)

sahra-nişin

 • Çölde oturan. Sahrada hayat geçiren. (Farsça)

sahranişin / sahrânişin

 • Çölde oturan, bedevi.

şahsiyet-i maneviye / şahsiyet-i mâneviye

 • Belli bir kişi olmayıp bir topluluktan meydana gelen mânevî kişilik; Sahabe mânâsını oluşturan ortak kimlik, ortak mânâ.

sakin

 • Hareketsiz, kendi hâlinde. Bir yerde oturan. Kararlı.
 • Gr: Harekesi olmayıp cezimli (sakin okunan) harf.

sakinan

 • (Tekili: Sâkin) Bir yerde oturanlar. Sâkinler.

sakinin / sakinîn

 • Oturanlar, ikâmet edenler, yerleşik olanlar.

salahaddin-i eyyubi / salahaddin-i eyyubî

 • (Doğumu: Hi: 532, Mi: 1137) Ehl-i Salib zihniyetinin İslâm dünyasına açtığı Haçlı seferlerini maddeten durduran şarkın en kahraman kumandanlarından ve sultanlarından olan bu zât hakkında bir Avrupalı tarihçi: "İslâmın en saf kahramanı" diye bahseder.Düşmanın çokluğundan bahsederek geri dönmek isteye

sarfe

 • Kuranın mûcize olduğunu gösteren usûllerden biri.

sasaniler

 • İran'da ikibin yıl önce devlet kuran bir sülâledirler. İlk meşhur hükümdarları Erdeşir'dir. Devleti kuvvetlendirdi ve Doğu Anadolu'yu Romalılardan aldı. Ünlü pâdişahlarından ve âdil ismi ile tanınan Nuşirevan İslâmiyetten önce yaşamıştır. Altıyüz seneden ziyade devletleri devam eden Sâsâniler, İslâm

saye-nişin

 • Gölgede oturan. (Farsça)
 • Bir şeyin gölgesine sığınan. Korunan, himaye gören. (Farsça)

sayibe

 • (Çoğulu: Siyeb) Adak için ayrılıp üstüne binilmeyen ve sütü içilmeyen dişi deve.
 • "Ümm-ül bahire" adı verilen ve peşpeşe üç dişi deve doğuran deve. Bu deveye de binilmez, sütü sağılmaz. Yabana salarlar, ölünceye kadar gezer.

saz

 • (Sâhten: Yapmak mastarından emir köküdür) Eden, yapan, uyduran, düzen mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Evham-saz : Evham veren. (Farsça)

şazeli / şâzelî

 • Şazeliye tarikatını kuran büyük velî, bu tarikattan olan.

sebatkar / sebâtkâr / ثَبَاتْكَارْ

 • Yılmayan, sağlam duran.

şefkat-i rububiyet / şefkat-i rubûbiyet

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın şefkati.

şehbaz-ı edvar-pervaz / şehbâz-ı edvar-pervaz

 • Her devirde uçarcasına hâkimiyetini kuran.

sehran

 • Geceleri uyanık duran.

sekenat / sekenât

 • Sekeneler, oturanlar, yerliler.

sekene / سكنه / سَكَنَه

 • Oturan, yerli.
 • Sâkin olanlar, oturanlar. Bir yerde devamlı oturanlar.
 • Oturanlar, sâkinler. (Arapça)
 • Oturanlar.

sekene-i karye

 • Köyde oturanlar. Köyün sâkinleri.

sekine / sekîne / سَك۪ينَه

 • İsm-i Azam'ı içinde bulunduran duâ.

selam

 • Ayıplardan, âfetten sâlim oluş. Selâmet, emniyet. Sulh. Asâyiş. Bütün korktuklarından emin olma.
 • Allah'ın (C.C.) rızasına erişmek için mü'minlerin birbirlerine yaptığı dua. Mü'minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veya vasıta üzer

şemşir-zen

 • Kılıç çeken, kılıçla vuran. (Farsça)

sena-yı kur'aniye / senâ-yı kur'ânîye / ثَنَايِ قُرْاٰن۪يّهَ

 • Kurânın övmesi.

serir-nişin

 • Tahtta oturan, padişah. (Farsça)

serirara

 • (Serir-ârâ) Tahtı süsliyen. Tahtta oturan. Pâdişah. Hükümdar. Şah. (Farsça)

serkub

 • Başa vuran, başa kakan. (Farsça)
 • Başa vuracak şey. (Farsça)

sevabit / sevâbit

 • Duranlar, sabit yıldızlar.

sevakin

 • (Tekili: Sâkin) Bir yerde oturanlar, sakin olanlar.

sevla'

 • Sürüye uymayıp otlakta dönüp duran hasta veya delirmiş koyun. (Müz: Esvel)

seyyale-i latife / seyyâle-i lâtife

 • Akıcı özelliğe sahip nuranî varlık.

sidrenişin / سدره نشين

 • Sidretülmüntehâda oturan melek. (Arapça - Farsça)

silizen

 • Tokat vuran, şamar atan, döven. (Farsça)

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

suğra / suğrâ

 • Küçük önerme; kıyası oluşturan önermelerden birisidir. Kıyasın sonuç önermesinin öznesi olan küçük terim bu küçük önermede bulunur.

sükkan / sükkân / سكان

 • (Tekili: Sâkin) İkamet edenler, oturanlar.
 • Gemi kuyruğu.
 • Sâkinler, oturanlar.
 • Oturanlar, sakinler. (Arapça)

sükkan-ı belde / sükkân-ı belde

 • Şehirde oturanlar. Şehir sâkinleri.

sükkan-ı hane / sükkân-ı hâne

 • Evde oturanlar. Hâne sâkinleri.

sükunetyab / sükûnetyâb

 • Durgunlaşan, sükûnet bulan, duran. (Farsça)

süluk yolu / sülûk yolu

 • İnsanı Allahü teâlânın sevgisine kavuşturan yollardan biri.

sure / sûre

 • Kurânın âyetlerden oluşan her bir bölümü.

şuubat-ı heyet-i içtimaiye / şuubât-ı heyet-i içtimâiye

 • Sosyal yapının dalları, toplumsal yapıyı oluşturan kesimler.

süver-i kur'aniye / süver-i kur'âniye / سُوَرِ قُرْاٰنِيَه

 • Kurân sureleri.

tabaka-i sevabit / tabaka-i sevâbit

 • Yerlerinde sabit olarak duran yıldızlar tabakası.

tabakat-ı arz

 • Yeryüzünü oluşturan tabakalar.

tabi eden / tâbi eden

 • Bağlı kılan, uyduran.

taht-nişin

 • Taht'a oturan. Hükümdar. Padişah.

tahtnişin / تخت نشين

 • Tahta oturan.
 • Tahtta oturan, hükümdar. (Farsça)

talimat-ı rabbaniye / talimat-ı rabbâniye

 • Bütün varlıkları terbiye eden, idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın emirleri.

tarh-efgen

 • Düzenleyen, kuran, tertib eden. (Farsça)
 • Temel kuran, bina yapan. (Farsça)

tasarruf-u rabbani / tasarruf-u rabbanî

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın bütün kâinattaki varlıkları dilediği gibi kullanması ve idare etmesi.

tecelliyat-ı nuraniye / tecelliyât-ı nuraniye

 • Parlak, nuranî görüntüler.

tekyenişin

 • Tekkede oturan, derviş. (Farsça)

tenhanişin

 • Tek başına oturan. Yalnız oturan. (Farsça)

teshir-i rabbani / teshir-i rabbânî

 • Herbir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın herşeye boyun eğdirmesi.

tesis eden

 • Kuran, yerleştiren.

teşkil eden

 • Oluşturan.

teşkil eyleyen

 • Oluşturan, meydana getiren.

teveccüh-ü emr-i rabbaniye / teveccüh-ü emr-i rabbânîye

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın emrinin varlıklara yönelmesi.

tevkif eden

 • Durduran, engelleyen.

tevlid eden

 • Doğuran, sebep olan.

tibn

 • Kuru ekin sapı. Saman.
 • Yirmi kişiyi doyuran büyük kap.

tılsım-ı kur'ani / tılsım-ı kur'ânî

 • Harika sonuçlar doğuran Kur'ân hakikatleri; Kur'ân'ın gayet tesirli, derin hakikatleri.

tunburani

 • (Tunburâni) Tanbur çalan.

turan

 • Eski İranlılar tarafından Türkistan ve Tataristan taraflarına verilen isimdir. Turan, eskidenberi Türklerin oturduğu yerlere denirdi. "Türk" ile "Tur" kelimeleri arasındaki benzerlik de bu iki ismin bir asıldan ibaret olduğunu gösteriyor.

turani / tûranî / تورانى

 • Turanlı. (Türkçe - Farsça)

turaniyülasl / tûraniyülasl / تورانى الاصل

 • Tûran asıllı. (Türkçe - Arapça)

türk

 • Türkler, Asya'nın en büyük ve en meşhur milleti olup, Turan milletlerindendir. Türkler en evvel Sibirya ile Çin arasında olan Altın Dağı taraflarında yaşamışlar ve oradan defalarca güney ve batıya doğru yayılarak Çin'de ve Türkistan memleketlerinde fetihler yapmışlardır.Türkler eskiden beri iki şube

ukul-ü nuraniye erbabı

 • Nuranî akıl sahipleri; akıl yoluyla manevî hakikatlerin nuruna ulaşan kişiler.

ürümek

 • Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır. (Farsça)

urz

 • Mania, engel. Açıktan hedef gibi bir şeye mâruz olup duran.
 • Hâcet, ihtiyaç.
 • Taraf, nâhiye, cânip.
 • Vasat, orta.

usul bilgileri / usûl bilgileri

 • İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ile İmâm-ı Ebû Yûsuf ve İmâm-ı Muhammed'in kavillerini (ictihâdlarını, re'ylerini, sözlerini) içerisinde bulunduran El-Mebsût, Ez-Ziyâdât, El-Câmi-us-Sagîr, Es-Siyer-us-Sagîr, El-Câmi-ül-Kebîr, Es-Siyer-ül-Kebîr kitablarındaki fıkıh (din) bilgileri. Bu altı kitabı İmâm-ı Muha

üzeyir

 • Kurânda adı geçen mübarek bir zat.

vahdaniyet-i rabbaniye / vahdâniyet-i rabbâniye

 • Herşeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın birliği.

vahdetü'l-mevcud

 • "Yaratıcı, kâinatı oluşturan varlıkların toplamıdır. Allah da kâinat da birdir. Tek olan ilâh kâinatın bütünüdür" şeklinde kâinat hesabına Allah'ı inkâr eden materyalist felsefî düşünce sistemi.

vahim

 • (Vehm. den) Vehmeden, kuran, kuruntulu.

vakib / vâkib

 • Ayak üstüne duran kişi.

vakıf / vâkıf / وَقِفْ

 • Mülkü olan belli ve kıymetli malının menfaatini bir şarta bağlamadan müslüman veya zımmî (gayr-i müslim vatandaş) bütün veya belli fakîrlere Allah rızâsı için terkeden kimse.
 • Bir işten haberi olan.
 • Arafât'ta vakfeye duran.
 • Bilen, haber sahibi. Aşina. Bir işten iyi haberi olan.
 • Vakfeden.
 • Duran, ayakta duran.
 • Kurândaki durak yeri.

vakin

 • Oturucu, oturan.

valid / vâlid / والد

 • Baba. (Arapça)
 • Yol açan, doğuran. (Arapça)

valide / vâlide

 • Ana. Doğuran.
 • Ana, doğuran.
 • Ana, doğuran.

vasıb

 • Yerinde duran. Sürekli.

vasut

 • Gölgelik.
 • Sütü sağdıkları kabı dolduran deve.

vefaperver

 • Sözünde duran. Vefâlı. (Farsça)

velud

 • Çok doğuran kadın.
 • Mc: Çok eser veren kimse.

vilayet yolu / vilâyet yolu

 • Bir vâsıtanın yâni yetişmiş bir velînin yol göstermesi lâzım olan, insanı Allahü teâlâya kavuşturan evliyâlık yolu.

visadenişin / visâdenişin

 • Yastığa yaslanıp oturan. (Farsça)

vücud-u münevver

 • Nurlanmış varlık; kendisiyle Rabbi arasında bağ kuran varlık.

ya rabbi / yâ rabbi

 • Ey Rabbim; ey her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ım.

za

 • (-Zây) " Doğuran" anlamına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Nâdire-zâ : Nâdir şeyler yapan, bulunmaz şey meydana getiren. (Farsça)

zahiriyyun / zâhiriyyun

 • Görünüşe göre hükmedenler. İç yüzünü, hakikatını iyi bilmeyenler. Ehl-i zâhir olanlar.
 • İlm-i Kelâm'da: Nassların zâhir mânalarına göre hüküm çıkaran ve te'vil ve tevcihten geri duranlar ve tarafdarları.

zat-ı nurani / zât-ı nûrânî

 • Nurânî, nurlu Zât; Hz. Muhammed (a.s.m.).

zat-ı rahman ve rahim / zât-ı rahmân ve rahîm

 • Kullarına karşı sınırsız rahmeti olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Zât, Allah.

zat-ı rahman-ı rahim / zât-ı rahmân-ı rahîm

 • Kullarına karşı özel rahmet ve şefkat tecellîleri olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Zât, Allah.

zed

 • "Vurucu, vuran" mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Guş-zed : Kulağa çalınan. Zeban-zed : Yayılmış söz.

zemin-kub

 • İkide bir ayağını yere vuran çengi, rakkase. (Farsça)
 • Yer tepici olan at, deve, katır ve benzeri hayvanlar. (Farsça)

zen

 • Vuran, kesen, atan mânalarına gelerek birleşik kelimeler yapılır. (Zeden: Vurmak mastarında emir köküdür) Lâf-zen : Söz atan, lâf atan. (Farsça)

zerdüşt

 • Ateşe tapan, mecusi.
 • İlk önce nur ve zulmet diye iki ilâha inanmayı uyduran adam.

zerrat-ı taamiye / zerrât-ı taâmiye

 • Yiyecekleri oluşturan atomlar.

zerrat-ı vücud / zerrât-ı vücûd

 • Bedeni oluşturan zerreler, atomlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın