LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te unutma ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

binisyan / bînisyan

 • Unutmaksızın, unutmadan.
 • Unutmazlık.

eme

 • Unutmak, nisyân.
 • İkrar etmek.

ensa

 • (Tekili: Nesy) Unutmalar, nesyler.

faite / fâite

 • Gaflet, uyku, unutmak, hastalık, düşman korkusu gibi bir özürle kaçırılan farz veya vâcib namaz.

fena / fenâ

 • Tasavvuf ilminde bir terim. Kendini yok görmek. Mâsivâyı, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak, mahlûkların (yaratılmışların) sevgi ve düşüncesini gönülden çıkarmak. Allahü teâlâyı çok zikir (anma) netîcesinde meydana gelen kendini unutma hâli.

fena-i kalb / fenâ-i kalb

 • Mahlûkların (yaratılmışların) varlığını, sevgisini kalbden çıkarmak. Kalbin Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi, unutması.

feramuş / ferâmûş / فراموش

 • Unutma, hatırdan çıkarma. (Farsça)
 • Unutma. (Farsça)
 • Ferâmuş etmek: Unutmak. (Farsça)

fesh

 • Bozmak. Hükümsüz bırakmak. Kaldırmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bilmemek. Cehil.
 • Re'y ve tedbiri ifsad eylemek.
 • Zaif-ül akıl. Zaif-ül beden.
 • Tembellik yüzünden gayesine erişemeyen.
 • Unutmak.
 • Tıb: Beden âzalarının mafsallarını yerinden çıkarıp ayırmak

gaflet

 • Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak.
 • Nefsin arzularına uyarak, Allahü teâlâyı, emir ve yasaklarını unutma hâli.
 • Olup biteni sezmeme, kul olduğunu unutma hâli.

habt

 • Şiddetli vurmak. Önünü görmeyerek körcesine basıp yürümek.
 • Yanılmak, unutmak, hatâ etmek.
 • Fesada vermek.
 • Hiç umulmayan birisinden yardım istemek.
 • Cin çarpmak.
 • Şiddetli vurma, battal etme, unutma.

hakikat / hakîkat

 • Bir lafzın (sözün) asıl mânâsı.
 • Gerçek.
 • Kötülüklerin kalbden tekellüfsüzce, zorlanmadan gitmesinin gerçekleşmesi, fenâ(Allahü teâlâdan başka her şeyi unutma) mertebesi.
 • Mâhiyet.

halet-i istiğrakiye / hâlet-i istiğrakiye

 • Kendinden geçip dünyayı unutma hâli.

hasıraltı etmek

 • Ist: Unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Hasır, eskiden halı ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir.

hudur / hudûr

 • Allahü teâlâdan başka hiçbir şeyin kalbde bulunmaması. Allahü teâlâ ile berâber olmak, O'nu unutmamak.

hukukperver

 • Geçmişi unutmayan, haklara hürmetkâr kimse. Vefalı ve sâdık dost. (Farsça)

ifha'

 • Unutmak.

ifsah

 • Unutmak. Akıldan çıkarmak. İhmal etmek.

insa / insâ

 • Unutma. Unutturma.
 • Te'hir eylemek.
 • Veresiye verme.
 • Unutma.

irşad / irşâd

 • Yol gösterme, rehberlik etme. İnsanları, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına ve Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymaya, her zaman Allahü teâlâyı anmaya, O'nu unutmamaya, kalbde O'ndan başkasının sevgisine yer vermemeye çağırmak, Allahü te âlânın râzı olduğu yolu göstermek.

istiğrak / istiğrâk

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin içinde bulunduğu mânevî hallere dalması sebebiyle kendisini ve çevresinde olanları unutması.

izhal

 • Hatırdan çıkarma, unutma.

küfran

 • Görülen bir iyiliği unutma.

küfran-ı nimet / küfrân-ı nîmet

 • Nîmete nankörlük etmek. Nîmeti kullanırken, nîmetin sâhibini unutmak. Allahü teâlâya verdiği nîmet ile âsî olmak yâni nîmeti yerinde kullanmamak.

kuşe-i nisyan / kûşe-i nisyan

 • Unutma köşesi, nisyan köşesi.
 • Unutma köşesi, unutulan yer.

makamat-ı aşere / makâmât-ı aşere

 • Fenâ (Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmak) makâmının başlangıcında olan ve fenâ makâmına kavuşmak için lâzım olan on şey.

mensiyy

 • Unutma yeri.
 • Hiç bahsedilmeyen terkedilmiş nesne.

münasat

 • Unutma, nisyan.

murakabe / murâkabe

 • Kontrol etmek, inceleyip vaziyeti anlamak.
 • Kulun, bütün hâllerinde Allahü teâlânın kendini gördüğünü bilmesi ve O'nu unutmaması.
 • Nefsi kontrol etmek, ondan gâfil olmamaktır.

nesy

 • Unutma, nisyan.
 • Unutulmuş.

ni'met-şinas

 • Kendisine yapılan iyiliği bilip unutmayan. (Farsça)

nigahdaşt / nigâhdâşt

 • Kalbde yalnız Allahü teâlâyı anıp, O'ndan başka her şeyi unutma hâlinin devâmını muhâfaza.

nisyan / nisyân / نسيان / نِسْيَانْ

 • Unutmak, hatırdan çıkarmak.
 • Unutma.
 • Unutma, unutuş.
 • Unutma.
 • Unutma. (Arapça)
 • Unutulma. (Arapça)
 • Unutma.

nisyan-i ebedi / nisyan-i ebedî

 • Ebedî unutma.

nisyan-ı mutlak / نِسْيَانِ مُطْلَقْ

 • Tam anlamıyla unutma.
 • Tamamen unutma.

nisyan-ı nefis / nisyân-ı nefis

 • Nefsi unutmak.

sôfi / sôfî

 • Tasavvuf ehli. Kalbini gafletten (Allahü teâlâyı unutmaktan) ve mâsivâya (Allahü teâlâdan başka şeylere) bağlamaktan koruyan, nefsini Allahü teâlâya itâate kavuşturan, pâk ve temiz bir kalbe sâhip olan kimse, velî derviş.

şükr

 • Verilen nîmetleri yerli yerinde kullanma. Allahü teâlâya, verdiği nîmetlerle isyân etmeme. Nîmetleri kullanırken sâhibini unutmama. Görülen iyiliğe karşı teşekkür. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyma.

tam fena / tam fenâ

 • Allahü teâlâdan başka her şeyi unutma, mutlak fenâ.

tenasi / tenâsi

 • Unutmuş görünmek. Unutmak. Kendini unutmuş gibi göstermek.
 • Unutmaya çalışma.
 • Unutma.

vafi / vâfî

 • Vefalı, kendini seveni unutmayan, ilgisini kesmeyen.

vahdetü'ş-şuhud

 • "Allah'tan başka herşeyin unutkanlık perdesiyle örtülmesi" tarzında tasavvufî bir görüş; Allah'tan başka varlıkları nisyan (unutma) perdesine sarmak.

vefa

 • Sözünde durma, kendini seveni unutmama, ilgiyi kesmeme.

vehl

 • (Vehel) Yanlış yapma. Yanlış anlama.
 • Unutma.

yaddar

 • Hatırda tutan, unutmayan. (Farsça)

zehl

 • Dalgınlıkla unutma, geciktirme. İş çokluğundan sonraya bırakma.
 • Kasden unutma.

zekir

 • Unutmayan. Hâfızası kuvvetli.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın