LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ufla ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

a'taf

 • (Tekili: Atf) Meyiller.
 • Merhametler, şefkatler, lütuflar, ihsanlar.

ala

 • Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.

ataya

 • (Tekili: Atiyye) Bahşişler. İhsanlar. Lütuflar.

cilve-i şuunat / cilve-i şuûnât

 • Allah'ın iş ve tasarruflarının görünümü.

ehl-i tarikat ve velayet / ehl-i tarîkat ve velâyet

 • Tarikata mensup olanlar, tasavvufla ilgilenenler ve Allah dostları, velîler.

ehl-i tasavvuf / اَهْلِ تَصَوُّفْ

 • Tasavvufla meşgul olanlar.

eltaf / eltâf / الطاف

 • (Tekili: Lutf) Lütuflar, iyi muameleler, iyilikler, iyilikseverlikler. Nezaketler, nazik davranmalar. Okşamalar.
 • Lütuflar, ikramlar.
 • Lütuflar, en latîf, en hoş.
 • İyilikler, lütuflar. (Arapça)

eltaf-ı ilahiye / eltâf-ı ilâhiye

 • Allah'ın lütufları, ikramları.

eltaf-ı ilahiyye / eltaf-ı ilâhiyye

 • İlâhî lütuflar; Allah'ın ihsanları, şefkatle muamelesi.

eltaf-ı rabbaniye / eltâf-ı rabbaniye

 • Allah'ın lütufları, ikramları.

eltaf-ı sübhaniye / eltâf-ı sübhâniye

 • Her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın lütufları, şirin ikramları.

eltafı

 • Lütufları, bağışları.

en'üm

 • (Tekili: Ni'met) Nimetler, iyilikler, lütuflar, ihsanlar.
 • Medine-i Münevverede bir mevki ismi.

esvaf

 • (Tekili: Suf) Suflar, koyun yünleri.

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

ihsanat / ihsânât

 • (Tekili: İhsan) İhsanlar, lütuflar.
 • İyilikler, bağışlar, lütuflar.

ikramat-ı ilahiye / ikrâmât-ı ilâhiye

 • Allah tarafından gelen ikramlar, ihsan ve lütuflar.

iltifat-ı şahane / iltifât-ı şâhâne

 • Yüksek iltifât, padişahın lütufla yaptığı özel muamele.

inayat

 • (Tekili: İnayet) İnayetler, iyilikler, lütuflar, ihsanlar.

maarif

 • Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi.
 • Meharet. Üstadlık. Hüner.
 • Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
 • Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
 • Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.

mevkufin / mevkufîn

 • (Tekili: Mevkuf) Tevkif edilmiş kimseler. Tutuklular. Mevkuflar.

mübarekat / mübarekât

 • Bütün tebrike sebeb olacak ve mâşâallah dediren ve bârekâllah söyleten bütün hâletler ve san'atlar. Mübarekiyet ifade eden bolluk ve İlâhî lütuflar.

müellefet-ül kulub

 • Asr-ı Saadette kalbleri te'lif için mübâşeret edilenler. İslâmiyete ısındırmak için kıymet vererek farklı ve lütufla muamele edilenler.

musamaha

 • İyilikle, lütufla muamele.
 • İdare edip, kusuru görmezden gelme.

mutasavvıf

 • Tasavvufla uğraşan. İlâhiyyatla uğraşan, tarikat ehli olan.

nazır / nâzır

 • (Çoğulu: Nüzzâr) Nazar eden, bakan.
 • Bir idarenin veya dairenin umur ve işlerine bakan en büyük memur. Bir işin idaresine memur reis.
 • Kabine azalarından herbiri. Nâzır. Vekil. Bakan.
 • Vâsinin yapacağı tasarruflara nezarette bulunmak üzere musi veya hâkim tarafından tayi
 • Gören, görücü.
 • Vakfın işlerini, dînin emirlerine uygun olarak idâre etmek üzere vâkıf (vakıf yapan) veya hâkim tarafından tâyin edilen mütevellînin vakıf işlerindeki tasarruflarını murâkabe (kontrol) etmesi ve gerektiğinde ona re'yleri (görüşleri) ile yardımcı o lması için vazîfelend

şekur

 • Çok şükreden. Allahın (C.C.) lütuflarına karşı pek fazla memnuniyetini, sevincini gösteren. Az şükredene dahi çok nimet veren Allah (C.C.).

sôfi / sôfî / صوفى

 • Tasavvufla ilgilenen, mutasavvıf. (Arapça)

sofi / sofî / صُوف۪ي

 • Tasavvufla meşgul olan.

sufiyye / sûfiyye / صوفيه

 • Mutasavvıflar, tasavvufla uğraşanlar. (Arapça)

şümul-ü tasarrufat

 • Tasarrufların her şeyi kaplaması.

taattufat / taattufât

 • (Tekili: Taattuf) İhsanlar, lütuflar, bağışlar.

taltifat / taltifât

 • (Tekili: Taltif) Taltifler, ihsanlar, lütuflar, bağışlar.

tasarrufat / tasarrufât

 • (Tekili: Tasarruf) Tasarruflar.
 • Tasarruflar.

tasarrufat-ı acibe / tasarrufât-ı acîbe

 • Hayret verici tasarruflar, işler.

tasarrufat-ı azime / tasarrufât-ı azîme

 • Büyük tasarruflar, kullanımlar.

tasarrufat-ı azime-i bahariye / tasarrufât-ı azîme-i bahariye

 • Bahar mevsimindeki büyük tasarruflar, faaliyetler.

tasarrufat-ı azime-i yevmiye / tasarrufât-ı azîme-i yevmiye

 • Hergün meydana gelen büyük tasarruflar, faaliyetler.

tasarrufat-ı gaybiye

 • Görünmeyen âlemlerden gelen tasarruflar.

tasarrufat-ı hakimane / tasarrufât-ı hakîmâne

 • Hikmetli bir şekilde yapılan tasarruflar, icraatlar.

tasarrufat-ı ilahiye / tasarrufât-ı ilâhiye

 • Cenâb-ı Allah'ın tasarrufları, icraatları.

tasarrufat-ı muntazama-i acibe / tasarrufât-ı muntazama-i acibe

 • Hayret verici ve düzenli işler, tasarruflar.

tasarrufat-ı rabbaniye / tasarrufât-ı rabbâniye

 • Herşeyi terbiye ve idare eden Allah'ın fiil ve tasarrufları.

tasavvufi / tasavvufî

 • Tasavvufla ilgili.
 • Tasavvufla alâkalı, tasavvufa ait.
 • Tasavvufla alâkalı. Tasavvufa ait.

telatuf

 • (Çoğulu: Telâtufât) Nezaket ve lütufla hareket etme, nâzikâne muamelede bulunma.

vakfe

 • Bir hareketin geçici olarak durdurulması.
 • Durak. Durulacak yer.
 • Hacıların Hac esnasında Arafat'taki tevakkufları olup, eda etmeğe mecbur oldukları şartlardan birisidir.