LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te udret ifadesini içeren 275 kelime bulundu...

a'cez

 • En âciz. Çok kudretsiz.
 • Mak'adı etli ve yumru olan.

a'ya

 • En kudretsiz, kabiliyetsiz. İktidarı hiç olmayan.

adiyat / âdiyat

 • (Tekili: Âdi) Her zaman meydana gelen hârikulâde ve birer mu'cize-i kudret olmakla beraber, insanlarca alışılmış olduğundan kuymeti bilinmeyen hâdiseler.
 • Kıymetsiz şeyler.

akdar

 • Değerler. Kudretler.

akder

 • En kudretli.
 • Kısa boylu.

alem-i ceberut / âlem-i ceberut

 • Âlem-i azamet ve kudret. (Bununla âlem-i esmâ ve sıfât kasdolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, âlem-i evsattır. Yâni üstte olan Lâhut âlemi ile altta bulunan melekut âlemi arasındaki âlem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice "kudret" mânasındadır).

alim-i kadir / alîm-i kadîr

 • Her şeyi hakkıyla bilen, herşeye gücü yeten, herşeyi yapabilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

allah

 • İnsanı, dünyayı, kâinatı, görülen veya görülemiyen bütün varlıkların yaratıcısı. Allah ezelidir; yani varlığının başlangıcı yoktur, çünki yaratılmamıştır ve varlığı devamlıdır, sonsuzdur. Hiç bir şey yokken o yine vardı. Allah'ın ilmi, kudreti ve iradesi ve diğer sıfatları da sonsuzdur. O herşeyi ve

arş

 • Bağ çardağı.
 • Gölgelik.
 • Kürsü, taht, yüce makam. En yüksek gök. Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri. (Arş kâinatı kaplar. Allah'ın kudreti ve ilmi de herşeyi kaplar.)
 • Fevkiyyet, ulviyyet.
 • Arş-ı Alâ, Arş-ı Rahman, Arş-ı İlâhi, Arş-ı Yezdan, Felek-i Eflâk
 • Taht.
 • Dokuzuncu gök.
 • Çardak.
 • Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin tecelli ettiği yer.
 • İlâhî kudret ve saltanatın tecelli yeri.

arz-ı kudret

 • Kudret gösterme.

asar-ı kudret / âsâr-ı kudret

 • Kudret eserleri.

aya / ayâ

 • Tedavisi mümkün değil, iyileştirilmez.
 • Kabiliyetsiz, kudretsiz.

ayat / âyât

 • (Tekili: Âyet) Âyetler.
 • Cenab-ı Hakk'ın sıfât ve kudreti hakkında görülen âşikâr deliller, bürhanlar.
 • Menziller. Mekânlar.

ayat-ı kudret / âyât-ı kudret

 • Kudret âlemi olan kâinat belgeleri, delilleri.

ayet / âyet

 • Alâmet, işâret, mûcize, ibret.
 • Kur'ân-ı kerîmdeki sûreleri meydana getiren cümle veya cümleciklerden her biri. Çoğulu âyâttır.
 • Allahü teâlânın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren alâmet, ibret, işâret.
 • Mûcize.

ayn-ı kudret

 • Kudretin kendisi.

azamet-i kudret

 • Allah'ın kudretinin büyüklüğü.

azamet-i kudret-i ilahiye / azamet-i kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudretinin sonsuz büyüklüğü.

azd

 • (Azid, azud) Kolun üst kısmı.
 • Destek.
 • Kuvvet, kudret.

aziz / azîz

 • İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu.
 • Dost.
 • Şerif.
 • Nadir.
 • Dini dünyaya âlet etmeyen.
 • Sireti temiz.
 • Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi.
 • Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir.

aziz-i cebbar / azîz-i cebbâr

 • Dilediği herşeyi yapabilecek kudrete sahip olan, herşeyi ve herkesi ister istemez kudretine boyun eğdiren, izzet ve yücelik sahibi Allah.

ba'

 • Kulaç.
 • Erişme.
 • Yetme.
 • Kuvvet, kudret, beceriklilik.
 • şeref, kerem.
 • Vergili, verimli olma.

bac / bâc

 • Vergi. (Farsça)
 • Kudretli hükümdarın zayıf olan hükümdardan aldığı vergi. (Farsça)
 • Eskiden halktan alınan öşür veya haraç ve gümrük vergisi. (Farsça)
 • Renk. (Farsça)
 • Çeşit. (Farsça)

beis-be's

 • Zarar, ziyan.
 • Korku, azap, sıkıntı, fenalık.
 • Kuvvet, kudret.

büdd

 • Uzaklaşma. Birbirinden uzak düşme.
 • Perâkende etmek, dağıtmak. Put, sanem.
 • Firak.
 • Tâkat, kudret.

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

cani

 • Cinayet işlemiş olan. Birisini öldürmüş veya yaralamış bulunan. Caniler nasıl haksız yere insanı öldürüyorlar ve onların hayatlarına son veriyorlarsa; kâfirler, inkârcılar, dinsizler de birer cani sayılırlar. Çünkü Allah'ın eserleri olan canlı ve cansız varlıklar onun sonsuz kudretini, ilmini, irade

cebbar / cebbâr

 • (Sıfat-ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.)
 • Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Meselâ; Cengi
 • Dilediği herşeyi yapabilecek kudrete sahip olan, herşeyi ve herkesi ister istemez kudretine boyun eğdiren, kudret ve azamet sahibi Allah.
 • İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah.
 • Zalim, müstebit kişi.
 • Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

ceberut / ceberût

 • Azametin daha dâimîsi ve bâtınîsi. Büyüklük. Hâkimlik. Kudret, celadet. Fart-ı kibir ve azamet.
 • Zorla her istediğini yaptırabilme kudreti.

ceberutiyet / ceberûtiyet

 • Her dilediğini yaptırabilme kudreti.
 • Daimî olan kudret büyüklük ve haşmet.

cenab-ı kadir-i kayyum / cenâb-ı kadir-i kayyûm

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan ve herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan Allah.

cenab-ı kadir-i mutlak / cenâb-ı kadir-i mutlak

 • Nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibi, şeref ve azamet sahibi olan Cenâb-ı Allah.

cenab-ı kibriya / cenâb-ı kibriyâ

 • Azamet ve kudreti sonsuz olan, şeref ve azamet sahibi Allah.

cilve-i kudret

 • Allah'ın kudretinin yansıması.

cilve-i kudret-i ezeliye

 • Varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Allah'ın kudretinin tecellisi, yansıması.

cilve-i kudret-i fatır / cilve-i kudret-i fâtır

 • Benzersiz şeyler yaratan Allah'ın kudretinin cilvesi, yansıması.

cilve-i kudret-i kudsiye

 • Allah'ın sonsuz ve noksansız kudretinin tecellisi, yansıması.

cilve-i kudret-i rabbaniye / cilve-i kudret-i rabbâniye / جِلْوَۀِ قُدْرَتِ رَبَّانِيَه

 • Rabbânî kudret ve iradenin yansıması.
 • Terbiye edici Allah'ın kudretinin görünmesi.

cins-i kudret-i mümkinat

 • Mahlûkların kudretlerinin cinsi, türü.

daire-i ilim ve kudret

 • İlim ve kudret dairesi, alanı.

defter-i kudret-i ilahiye / defter-i kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudret defteri.

derece-i kudret ve hikmet

 • Kudret ve hikmet derecesi.

dest

 • El, yed. (Farsça)
 • Mc: Kudret, fayda, nusret, galebe. (Farsça)
 • Düstur. (Farsça)
 • Tasallut. (Farsça)
 • İkmâl. (Farsça)
 • Âlî makam. Meclisin şerefli yeri. (Farsça)

dest-bürd

 • Kuvvet, kudret. (Farsça)
 • Üstünlük, zafer, muvaffakiyet. (Farsça)

dest-i kudret / دَسْتِ قُدْرَتْ

 • Allah'ın kudret eli.
 • Kudret eli.

dest-i kudret-i ilahi / dest-i kudret-i ilâhî

 • Allah'ın sonsuz kudret eli.

dest-i kudret-i rabbaniye / dest-i kudret-i rabbâniye

 • Herşeyi terbiye ve idare eden Allah'ın kudret eli.

dest-i tasarruf-u kudret

 • Allah'ın herşeyi dilediği gibi kullanan ve yöneten kudret eli.

dest-res

 • İsteğine ulaşan, elini yetiştiren. (Farsça)
 • Kudret, zenginlik, iktidar. (Farsça)

destgah-ı kudret / destgâh-ı kudret

 • Allah'ın kudret eli, kudret tasarrufu.

el-azametü lillah ve'l-kudretü lillah / el-azametü lillâh ve'l-kudretü lillâh

 • Büyüklük ve kudret Allah'ındır.

erk

 • Kuvvet, kudret, güç, iktidar, nüfuz.

eser-i dest

 • El eseri, kendi kuvvet ve kudretinin eseri.

faaliyet-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretiyle ortaya çıkan fiiller, işler.

fail-i kadir / fâil-i kadîr

 • Her şeye gücü yeten, kudret sahibi olan fâil, Allah.

feth-i suver

 • Suretlerin meydana çıkışı. Her mahlûkun Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle en münasib şekilde suretlerinin açılışı.

fıtrat-ı ilahiye / fıtrat-ı ilâhiye

 • San'at-ı Rabbaniye ve kudret-i İlâhiyenin dâima değişen bir defteri olan ve yanlış olarak "Tabiat" namı verilen Cenab-ı Hak'ın fıtrat kanunları ve mahlukatın yaradılışı.

gird-gar / gird-gâr

 • Allah.Yaratıcı. Kudret sahibi. (Farsça)

gülhane hatt-ı hümayunu

 • Tar: Gülhanede okunan hatt-ı hümayun münasebetiyle meydana gelmiş bir tabirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlar dünyayı titreten kuvvet ve kudreti, çeşitli sebep ve te'sirlerle büyük bir zaafa uğramış ve en nihâyet devlet, bir vilâyet hükmünde olan Mısır'ın idaresini ele geçiren Mehmed Ali Pa

gunyat

 • Kudret, zenginlik.

hakim-i kadir / hakîm-i kadîr

 • Her şeyi hikmetle yapan sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

hakir

 • Küçük. Ehemmiyetsiz. Kıymetsiz. İtibarsız. Kudretsiz.

halık-ı kadir / hâlık-ı kadîr

 • Bütün varlıkların yaratıcısı olan ve her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi Allah.

halık-ı mutlak / hâlık-ı mutlak

 • Bütün kâinatın sınırsız güç ve kudretiyle mutlak yaratıcısı olan Allah.

hame-i zerrin-i kudret / hâme-i zerrîn-i kudret

 • Kudretin altın kalemi.

harika-i kudret

 • Allah'ın kudret harikası.

havarık-ı iktidar / havârık-ı iktidar

 • Kudret harikaları.

havarık-ı kudret / havârık-ı kudret

 • Kudret harikaları.

havl

 • Sene, yıl.
 • Etraf, çevre.
 • Kuvvet, kudret.

havl ve kuvvet-i rabbani / havl ve kuvvet-i rabbânî

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın sonsuz kudret ve kuvveti.

havl ve kuvvet-i rabbaniye / havl ve kuvvet-i rabbâniye

 • Her şeyi terbiye ve idare eden Allah'ın sonsuz güç ve kudreti.

havl-i kuvvet

 • Güç ve kudret.

hayat

 • Dirilik. Canlılık. Yaşama. Sağlık.
 • Fık: Allah (C.C.) kendi Zât-ı Ehadiyyetine mahsus bir hayat sıfatı ile muttasıftır. Bu, Hak Teâlâ'nın ilmi ile, irade ve kudret ile ittisafına hâs bir sıfattır.

hazine-i kudret

 • Kudret hazinesi.

hazret-i kahhar / hazret-i kahhâr

 • Her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir hâkimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan eden ve kudretinin karşısında her şeyi âciz bırakan Allah.

icraat-ı celiliye

 • Allah (C.C.)ın celalî sıfatına yani, kibriya ve azametine delâlet eden, kudret-i hakkı ile hâsıl olan icraatı.

ictihad

 • Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak.
 • Anlayış.
 • Kanaat.
 • Fık: Şeriatın fer'î mes'elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur'an ve Hadis-i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam gayret etmiş olmaları. Böyle

ihata-i kudret

 • Allah'ın kudretinin herşeyi kuşatması.

ikdar

 • (Kudret. den) Kudret verme, kuvvetleştirme, güç kazandırma. Geçimini sağlama.
 • Birini kayırma.

iktidar / iktidâr / اقتدار

 • Güç, kudret.
 • Güç, takat. Kudret. Güç yetmek. Yapabilmek.
 • Güçlülük, kudret. (Arapça)
 • Görev başındaki yönetim. (Arapça)

iktidar-ı bedi

 • Eşsiz, harika güç, harika bir işi yapabilme kudreti.

iktidar-ı beşer

 • İnsanın güç ve kudreti.

iktidar-ı zati / iktidar-ı zâtî

 • Kendi güç ve kudreti.

isa ruhullah / isâ ruhullah

 • İsâ Allah'ın ruhudur (Yani, Beytullah ifadesinde olduğu gibi, sebepler perdesini kaldıran bir tabirdir. "İsa (a.s.), babasız olarak doğrudan İlâhî kudretin tecellisiyle yaratılmıştır" demektir).

ism-i kadir / ism-i kadîr / اِسْمِ قَدِيرْ

 • Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah)'ın ismi.

istidlal

 • Delil getirmek. Bir delile dayanarak netice çıkartmak. Delile nazar etmek. Muhakeme. Mülahaza ve anlama kudreti. Delil ile anlamak. Zihnin eserden müessire veya müessirden esere intikali.

istitaat / istitâat

 • (Tav'. dan) Tâkat getirmek. Kudreti ve gücü yeter olmak.
 • Güç yetirme, kudret.

ittifakıyet-i avra / ittifakıyet-i avrâ

 • Tek gözü kör olan ittifak, beraberlik; arkasında hükmeden İlâhî kudret görülmediği için sadece maddî güce sahip olduğu sanılan birlik ve beraberlik.

izz-üd-din

 • Dilimizde "İzzettin" şeklinde isim olarak kullanılan bu kelime; "Dinin kıymeti, ulviyet ve kudreti" anlamına gelir.

izzet

 • Bir kimse zelil iken kavi ve kudret sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük.
 • Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve mu'teber olmak.
 • Bulunmaz derecede az olan şey.

izzet-i kudret

 • Kudretin izzet ve üstünlüğü.

kabza-i ilim ve kudret

 • Kudreti ve ilmi altında bulundurması.

kabza-i kudret

 • Kudret eli.

kader kalemi

 • Allah'ın ezelî ilmi ile kâinatta olmuş ve olacak her şeyi bilip takdir etmesi ve kudretiyle yazması, yaratması.

kadir / kadîr

 • Bir işi yapmaya gücü yeten. Kudret sâhibi ve herşeye kudreti yeten. (Allah C.C.)
 • Mukaddir. Muktedir. Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan. Nihayetsiz kudret sahibi. (Allah C.C.)
 • Herşeye gücü yeten, herşeyi yapabilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

kàdir

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

kadir / kâdir / قادر / kadîr / قدير

 • Gücü yeten, kudret sâhibi.
 • Allahü teâlânın sıfatlarından biri; gücü her şeye yeten, hakîkî kudret sâhibi.
 • Gücü yeten.
 • Kudretli, gücü yeten.
 • Çok kudretli.

kādir / قَادِرْ

 • Güç, kudret sâhibi.
 • Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).

kadir / kadîr / قَدِيرْ

 • Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).

kadir-i alim / kadîr-i alîm

 • Herşeyi bilen, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

kadir-i alim-i mutlak / kadîr-i alîm-i mutlak

 • Herşeye gücü yeten ve herşeyi bilen, sınırsız kudret ve ilim sahibi Allah.

kadir-i bimisal / kadîr-i bîmisâl

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, eşi ve benzeri olmayan Allah.

kadir-i cebbar / kadîr-i cebbâr

 • İstediğini mutlaka yapan ve sonsuz kudret sahibi olan Allah.

kadir-i ezeli / kadîr-i ezelî / قَد۪يرِ اَزَل۪ي

 • Başlangıcı olmayan nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).

kadir-i ezeli-i zülcelal / kadîr-i ezelî-i zülcelâl

 • Varlığının başlangıcı olmayan sonsuz haşmet ve kudret sahibi Allah.

kadir-i hakim / kadîr-i hakîm / قَد۪يرِ حَك۪يمْ

 • Herşeyi hikmetle yaratan sonsuz kudret sahibi Allah.
 • Nihâyetsiz kudret sâhibi ve her işi hikmetli olan (Allah).

kadir-i kayyum / kadîr-i kayyûm

 • Sonsuz kudret sahibi olan, herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan ve dilediği gibi onları idare eden Allah.

kàdir-i kayyum / kàdir-i kayyûm

 • Ezelden ebede kadar bütün varlıkları ayakta tutan sonsuz kudret sahibi, Allah.

kadir-i kerim / kadîr-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik sahibi olan ve kudreti herşeye yeten Allah.

kadir-i külli şey / kadîr-i külli şey

 • Sınırsız güç ve kudret sahibi olan ve herşeye gücü yeten Allah.

kadir-i layezal / kadîr-i lâyezâl

 • Hiçbir zaman kaybolup gitmeyecek, sonsuz kudret sahibi Allah.

kadir-i mutlak / kadîr-i mutlak

 • Kudreti herşeyi kuşatan, sınırsız güç ve kudret sahibi Allah.

kàdir-i mutlak

 • Herşeye gücü yeten, sınırsız güç ve kudret sahibi Allah.

kadir-i mutlak / kadîr-i mutlak / قَد۪يرِ مُطْلَقْ

 • Nihâyetsiz kudret sâhibi (Allah).

kadir-i rahim / kadîr-i rahîm / قَد۪يرِ رَح۪يمْ

 • Nihâyetsiz kudret ve rahmet sâhibi (Allah).

kadir-i zülcelal / kadîr-i zülcelâl / قَد۪يرِ ذُو الْجَلَالْ

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah.
 • Nihâyetsiz kudret ve haşmet sâhibi (Allah).

kadir-i zülcemal / kadîr-i zülcemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah.

kadir-i zülkemal / kadîr-i zülkemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan, mükemmellik ve kusursuzluk sahibi Allah.

kalem-i kader ve kudret

 • Allah'ın olacak hadiseleri önceden bilip takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kalem-i kudret / قَلَمِ قُدْرَتْ

 • (Allahın) Kudret kalemi.

kalem-i kudret-i samedaniye / kalem-i kudret-i samedâniye

 • Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayıp herşeyin Kendisine muhtaç olduğu Allah'ın kudret kalemi.

kanun-u emir

 • Emir kanunu; Allah'ı Kudret sıfatının bir tecellisi olan kanun.

kariha

 • Fikir kabiliyeti. Zihin kudreti. Düşünme istidadı.
 • Akıldan hâsıl olan fikirler. Her şeyin evveli.
 • Kuyudan çıkarılan ilk su.

keffaret-i zıhar

 • Zıhar keffareti.Keffâret-i zıharın vâcib olmasının şartı kudrettir. Muktedir olan, köle azad eder; değilse iki ay oruç tutar, buna da gücü yetmezse altmış fakire yemek verir.

kelimat-ı kudret / kelimât-ı kudret

 • Allah'ın kudret kelimeleri.

kelime-i kudret

 • Kudret kelimesi.

kemal sıfatları / kemâl sıfatları

 • Allahü teâlânın zâtında ve işlerinde hiçbir kusûr, karışıklık, değişiklik ve noksanlık olmadığını gösteren hayât (diri olmak), ilim (bilmek), sem' (işitmek), basar (görmek), kudret (gücü yetmek), irâde (istemek), kelâm (söylemek) ve tekvîn (yaratmak) sıfatları. Bunlara Subûtî, Hakîkî ve Kâmil sıfatl

kemal-i kudret / kemâl-i kudret / كَمَالِ قُدْرَتْ

 • Allah'ın kudretinin mükemmelliği.
 • Kudretin mükemmelliği.

kemal-i kudret ve hikmet / kemâl-i kudret ve hikmet

 • Allah'ın kudret ve hikmetinin eksiksiz ve mükemmel oluşu.

kemal-i kudret ve san'at / kemâl-i kudret ve san'at

 • Kudret ve san'atın mükemmelliği.

kemal-i kudret-i ilahiye / kemâl-i kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudretinin mükemmelliği.

ker

 • Sağır, işitmez. (Farsça)
 • Kudret, kuvvet. (Farsça)
 • Maksad ve meram. (Farsça)

keramet-i kevniye

 • Kudret-i Rabbaniyenin ihsanı ile letâfet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü'minin bir sıkıntısı hâlinde Cenab-ı Hakk'a dua edip ind-i İlâhîde makbul bir zâttan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlâhi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerin

kerim / kerîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudreti (gücü) var iken affeden, vâd ettiğini yapan, vermesi ve ihsânı (lütfu) bol olan, ümîd edilenin üstünde olan, ne kadar verdiğini ve kime verdiğini hesâb etmeyen, kendisine sığınanı ko ruyan ve isteyeni zenginleştiren.
 • Mu

kesb

 • Kazanç. Çalışmak. Sa'y ve amel ile kazanmak. Elde etmek. Edinmek. Kazanç yolu.
 • Fık: Bir insanın kendi kudret ve iktidarını bir işe sarfetmesi.

kesb-i kudret

 • Kudret ve kuvvet kazanma.

kibriya

 • Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.

kitabet-i kudret / kitâbet-i kudret / كِتَابَتِ قُدْرَتْ

 • Kudret yazması.
 • Kudretin yazması.

kudret

 • Güç. Takat.
 • Her yeri kaplayan kudretullah.
 • Varlık. Ehliyet. Becerebilme.
 • Zenginlik.
 • Kabiliyet.
 • İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ'ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.

kudret ve hikmet-i ilahiye / kudret ve hikmet-i ilâhiye

 • Cenab-ı Allah'ın kudret ve hikmeti.

kudret ve irade-i ilahiye / kudret ve irade-i ilâhiye

 • Allah'ın kudret ve iradesi.

kudret ve kader kalemi

 • Allah'ın olacak olayları olmadan önce bilip yazması, takdir etmesi ve kudretiyle yaratması.

kudret-i basire / kudret-i basîre

 • Görünen kudret, iktidar.

kudret-i ehad-i samed

 • Bir ve tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Cenâb-ı Hakkın kudreti.

kudret-i ezeli / kudret-i ezelî

 • Bir başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Allah'ın kudreti.

kudret-i ezeliye

 • Ezelî olan Allah'ın kudreti, güç ve kuvveti.

kudret-i ezeliyye

 • Allah'ın ezelden beri var olan kudreti, güç ve muktedir olan iktidarı.

kudret-i fatıra / kudret-i fâtıra

 • Herşeyin yaratıcısı olan Allah'ın kudreti.

kudret-i gayr-ı mütenahi / kudret-i gayr-ı mütenâhi

 • Sonsuz bir kudret ve muktedir bir iktidar.

kudret-i halık / kudret-i hâlık

 • Herşeyi yaratan Allah'ın kudreti.

kudret-i harika / kudret-i hârika

 • Benzersiz kudret, güç.

kudret-i ilahi / kudret-i ilâhî

 • Allah'ın kudreti.

kudret-i ilahiye / kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudreti.

kudret-i kamile-i ilahiye / kudret-i kâmile-i ilâhiye

 • Allah'ın tam ve noksansız kudreti, kuvveti.

kudret-i külliye

 • Cenab-ı Hakk'ın küllî ve mutlak olan kudreti.

kudret-i mevhume

 • Gerçekte olmayıp, varmış gibi zannedilen kudret, güç.

kudret-i mümkinat

 • Kâinattaki varlıkların kudreti, gücü.

kudret-i mutlaka / قُدْرَتِ مُطْلَقَه

 • Nihâyetsiz kudret.

kudret-i nuraniye-i ezeliye / kudret-i nurâniye-i ezeliye

 • Nuranî ve ezelî olan kudret.

kudret-i rabbani / kudret-i rabbânî

 • Her şeyi terbiye ve idare eden Allah'ın kudreti.

kudret-i rabbaniye / kudret-i rabbâniye

 • Herşeyin Rabbi olan Allah'ın sonsuz kudreti.

kudret-i samedaniye / kudret-i samedâniye

 • Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve herşeyin Kendisine muhtaç olduğu Allah'ın sonsuz kudreti.

kudret-i samedaniye matbahları / kudret-i samedâniye matbahları

 • Rızıkların İlâhî kudretle olgunlaştırıldığı mutfaklar.

kudret-i tamme / kudret-i tâmme

 • Allah'ın eksiksiz tam kudreti, noksansız iktidarı.

kudret-i zatiye / kudret-i zâtiye

 • İktidar; temel, öznel kudret.

kudret-i zülcelal / kudret-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve heybet sahibi Allah'ın sonsuz kudreti.

kudretyab / kudretyâb

 • Gücü yetebilen, yapabilen, kuvvet ve kudreti olan. (Farsça)

kudsiyet-i kudret

 • Kudretin her türlü eksiklikten uzak olması.

kürsi / kürsî

 • Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer.
 • Taht, serir. Erike. Koltuk.
 • Kaide.
 • Merkez.
 • Vazife.
 • Saltanat, kudret ve mülk.
 • Başkent, hükümet merkezi.
 • Mânevi makam.
 • Arş'ın altına bir semâ tabakas
 • Allahü teâlânın azameti, kudreti ve büyüklüğünü gösteren ve Arşın altında olduğu bildirilen Allahü teâlânın yarattığı en büyük varlıklardan biri.

kuvve-i mümeyyize

 • İnsanın iç âleminde hissedilenleri birbirinden ayırdetme kudreti.
 • Hayır ve şerri anlayıp ayıran bir duygu ve kuvvet.

kuvve-i natıka / kuvve-i nâtıka

 • Konuşma, güzel ifade etmek kudreti.

kuvve-i şeheviye

 • Cinsi istek kudreti. Yemek, içmek, konuşmak, uyumak gibi kabiliyetler.

kuvvet

 • Güç, takat, kudret.

lahavle / lâhavle

 • (Lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil-aliyyil azim" cümlesinin kısaltılmışı ki, "Kuvvet ve kudret ancak Cenab-ı Allah'tadır." meâlinde olup bir belâ ve tehlike esnasında veya sabrın tükendiğini açıklamak için söylenir.

levh-i mahv-isbat

 • Bir şeyin yıkılıp tekrar kuruluşunu kaydeden mânevî levha, İlâhî kudretin yaz boz tahtası.

mahall-i taalluk-u kudret / mahall-i taallûk-u kudret / مَحَلِّ تَعَلُّقُ قُدْرَتْ

 • Cenâb-ı Hakkın kudret sıfatının tecellî ettiği yer, mahal.
 • Cenâb-ı Hakkın kudret sıfatının tecellî ettiği yer, mahal.
 • Kudretin alakalı olduğu, iş gördüğü yer.

makadir

 • (Ka, uzun okunur) Kuvvetler. Kudretler.

makderet

 • (Kudret. den) Kuvvet, kudret, güç, zor.

makdur

 • Güç. Kuvvet. Kudret.
 • Takdir olunmuş. Allah'ın takdiri. Daha evvelden takdir olunmuş.

makdurat / makdûrat

 • Allah'ın kudretiyle gerçekleştirdiği işler.
 • Takdir edilenler, kudret eserleri.

mamulat-ı kudret / mâmulât-ı kudret

 • Kudretin yaptığı ürünler; güç ve iktidarın ürünleri.

matbaha-i kudret

 • Cenab-ı Hakk'ın âşikâr kuvvet ve kudreti ile bahçe, bağ, tarla ve bostan gibi yerlerde pişmiş gibi hazır gıda maddelerinin yetiştiği yer. Kudret mutbahı.

mayedar

 • Kudretli, paralı. (Farsça)

mechud

 • (Cehd. den) Çalışmış uğraşmış, didinmiş, cehdetmiş.
 • Kuvvet, kudret, güç.

mekane / mekâne

 • (Çoğulu: Emkine-Emâkin) Kudret, kuvvet, güç.

mekn

 • Kudret, kuvvet, güç.

melik-i kadir / melik-i kadîr

 • Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyin sahibi olan Allah.

melk

 • Kudret, kuvvet. Şiddet.
 • Mübalağa.

men ve selva / men ve selvâ

 • Mûsâ aleyhisselâmın duâsı ile Allahü teâlânın İsrâiloğullarına gökten yağdırdığı kudret helvası (men) ve bıldırcın eti (selvâ).

menn

 • Nimet vermek. İyilik etmek.
 • Minnet.
 • Rıza.
 • Esiri fidye almadan, ücretsiz salıvermek.
 • Kesmek.
 • Zayıf etmek.
 • Ettiği iyiliği başa kakmak.
 • İki batman ağırlık.
 • Kudret helvası.

mesele-i kudret

 • Allah'ın kudretiyle ilgili mesele.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

mevcud-u harici / mevcûd-u hâricî / مَوْجُودُ خَارِج۪ي / mevcud-u hâricî / مَوْجُودِ خَارِجِي

 • Allahın irâde ve kudretiyle var olan.
 • Allahın irâde ve kudretiyle var olan.

mevcudat-ı hāriciye / mevcûdât-ı hāriciye / مَوْجُودَاتِ خَارِجِيَه

 • Allah'ın kudret ve iradesiyle var olanlar.

miknet

 • Güç, kudret, kuvvet.

mu'ciz

 • İnsanı âciz bırakan iş. Aynısını yapmakta başkalarını acze düşüren, kudretsiz kılan, kimsenin yapamıyacağı yolda olan.

mu'cizat-ı kudret-i ilahiye / mu'cizât-ı kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudret mu'cizeleri.

mu'cizat-ı kudret-i ilahiyeyi / mu'cizât-ı kudret-i ilâhiyeyi

 • Allah'ın kudret mu'cizeleri.

mu'cize-i harika-i kudret

 • İlahî kudretin harika mu'cizesi.

mu'cize-i kudret

 • Kudret mu'cizesi.

mu'cize-i kudret-i samedaniye / mu'cize-i kudret-i samedâniye

 • Herşey Kendisine muhtaç olduğu halde Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın kudret mu'cizesi.

müdahene / müdâhene

 • Aldatmak, iki yüzlülük etmek, hîle ve yağcılık etmek. Kudreti olduğu, gücü yettiği hâlde dindeki gevşekliği sebebiyle haram işleyene mâni olmamak.

mükne

 • Kudret, kuvvet.

muktedir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Kudret sâhibi, her şeye gücü yeten.

mülk

 • Sâhib olunan; insanın başkasının rızâsını ve iznini almadan kullanmağa hakkı olan şey.
 • Tasarruf, saltanat, kudret.

münezzehiyet-i kudret

 • Kudret ve güç açısından eksiği, noksanı ve kusuru olmama hâli.

münne

 • Kudret, kuvvet.

müteazziz

 • Taazzüz eden, izzet, kuvvet, kudret kazanan.

na-tuvan

 • (Nâtüvân) İktidarsız, zayıf, halsiz, kudretsiz, çâresiz. (Farsça)

nakş-ı kalem-i kudret

 • Kudret kalemiyle yapılan nakış.

natıka-i cemiyet

 • Cemiyetin nâtıkası, yâni: Söz söyleme kudreti.

nazar-ı kudret

 • Kudretin nazarı; İlâhî kudretin bütün varlıklara bakışı, nazarı.

nesc

 • (Nesic) Dokunuş, dokuma.
 • Canlı mahluklardaki hücrelerin, Allah'ın (C.C.) kudretiyle ve kanunu dâiresinde yanyana gelip birleşerek uzuvların yapılışı. (Meselâ: Hayvanlarda deri, kemik, et vesâir kısımların yapılışı gibi)

nesc-i kudret / نَسْجِ قُدْرَتْ

 • İlâhî kudret dokuması.
 • Kudret dokuması.

nevamis-i kudret / nevâmis-i kudret

 • Kudret kânunları, namusları.

nukuş-u kalem-i kudret

 • Allah'ın kudret kaleminin işlemeleri.

pa-yab

 • Kuvvet, kudret, tâkat. (Farsça)
 • Su birikintisi. (Farsça)
 • Havuzun dibi. (Farsça)
 • Kuyu basamağı. (Farsça)
 • Son, nihayet. (Farsça)

perde-i dest-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretine perde olan hâdiseler ve sebepler.

perde-i izzet-i kudret-i ilahiye / perde-i izzet-i kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın kudretinin izzetini koruyan bir perde, örtü.

perde-i kudret

 • Kudret perdesi.

perdedar-ı dest-i kudret / perdedâr-ı dest-i kudret / پَرْدَه دَارِ دَسْتِ قُدْرَتْ

 • Kudret elinin perdecisi; hikmetli olduğu hâlde ilk bakışta çirkin gibi görünen hâdiselerde İlâhî kudreti gizleyen perde.
 • Allahın kudret elinin perdecisi (sebebler).

remz-i kudret

 • Kudret işareti; Allah'ın güç ve iktidarını gösteren işaret.

ricalullah

 • Mânevi kudret ve kuvvet sahipleri olan evliya.

ruh-ul-kuds / rûh-ul-kuds

 • Cebrâil aleyhisselâm.
 • Allahü teâlânın Îsâ aleyhisselâma ihsân ettiği kudret, kuvvet.
 • Hıristiyanlıktaki teslis (üçlü tanrı) inancında, baba-oğul unsurlarından türeyen üçüncü unsur.
 • İsm-i âzam.
 • İncîl.
 • Allahü teâlânın hayat verici, koruyucu mânâsına gelen

saltanat

 • Kudret, kuvvet.
 • Hâkimiyet, padişahlık.
 • Tantana, gösteriş, debdebe.
 • Şatafatlı hayat. Bolluk. Zenginlik.
 • İdarî kuvvet ve kudret, hâkimiyet, sultanlık, padişahlık.

samediyet

 • Allah'ın (C.C.) hiç bir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmemesi ve kudretine de hiç bir şey ağır gelmemesi.

saz

 • Kamış. (Farsça)
 • Bir çalgı âleti. (Farsça)
 • Takım, silâh, edevat. (Farsça)
 • Ustalık. (Farsça)
 • At takımı. (Farsça)
 • Düzen, tertip, sıra. (Farsça)
 • Öğrenme. (Farsça)
 • Kuvvet, kudret. (Farsça)
 • Menfaat. (Farsça)
 • Benzer, misil, eş. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)

şecere-i kudret

 • Allah'ın kudret ağacı.

sevk-i kudreti / sevk-i kudretî

 • Güç ve kudrete dayalı yönlendirme.

şevket / شَوْكَتْ

 • Kudret ve kuvvetten doğma haşmet. Padişaha mahsus heybet ve saltanat.
 • Diken. Diken batmak.
 • Kudret ve kuvvetten doğan büyüklük, heybet.

sevret

 • Kızgınlık, hiddet, öfke.
 • Hücum. Dövüş.
 • Hükümdarın şiddet veya kudreti.
 • Tezlik.

sıfat-ı kudret

 • Kudret sıfatı, niteliği.

sıfat-ı sübutiye / sıfât-ı sübutiye

 • Cenab-ı Hakk'ın sıfatları: Hayat, İlim, Sem', Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin sıfatları. Bunlara "Sıfât-ı semaniye" de denir.

sikke-i kudret

 • Allah'ın kudret damgası.

sultan

 • Reis. İslâm Hükümdarı. Hâkimiyet sahibi. Padişah.
 • Allah. (C.C.)
 • Kuvvet, kudret ve hâkimiyet sâhibi.
 • Hükümdar âilesinden olan anne, kız gibi kadınlardan her biri.
 • Hüccet ve delil.
 • Kahr ve tegallüb mânasında masdardır. Her şeyin yavuz, şiddet ve satvetin

şümul-u kudret

 • Kudretin herşeyi kaplaması.

tail

 • Uzayan.
 • Kudret ve gına.
 • Fayda. Menfaat.

tarancibin

 • Kudret helvası.

tasarruf-u kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretinin tasarrufu.

tasarrufat-ı kudret / tasarrufât-ı kudret

 • Allah'ın kudretiyle dilediği gibi icraat ve faaliyetlerde bulunması.

tasarrufat-ı kudret-i ilahiye / tasarrufât-ı kudret-i ilâhiye

 • Allah'ın sonsuz kudretiyle yaptığı işler.

tasarrufat-ı kudret-i rabbaniye / tasarrufât-ı kudret-i rabbâniye

 • Herşeyi terbiye ve idare eden Allah'ın sonsuz kudretiyle varlıklar üzerinde dilediğini yapması.

tavk-ı beşer

 • Beşer takatinin, güç ve kudretinin son haddi.

tecelli

 • Görünme. Bilinme.
 • Kader.
 • Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama.
 • İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.

tecelli-i azamet-i kudret / tecellî-i azamet-i kudret

 • Allah'ın kudretinin büyüklüğünün tecellîsi, yansıması.

tecelli-i iktidar / tecellî-i iktidar

 • Allah'ın kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i kudret / tecellî-i kudret

 • Allah'ın sonsuz kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecelli-i kudret ve hikmet / tecellî-i kudret ve hikmet

 • Allah'ın kudret ve hikmet görüntüsü.

tecelli-i kudret ve irade / tecellî-i kudret ve irade

 • Allah'ın irade ve kudretinin tecellîsi, yansıması.

tecellidar / tecellidâr

 • İlâhî kudret ve lütuf ile meydana gelen. (Farsça)

tecelligah / tecelligâh

 • Tecelli yeri. İlâhi kudretin, İlâhi sırrın meydana çıktığı, göründüğü yer. (Farsça)

tefsir / tefsîr

 • Örtülü, kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyân etmek, beşerî kudret dâhilinde, Kur'ân-ı kerîm âyetlerindeki murâd-ı ilâhîyi (Allahü teâlânın murâdını) anlamak. Bu işi yapabilen âlime müfessir denir.

temkin

 • Ağır başlılık, usluluk.
 • Ölçülü hareket sâhibi.
 • Vakar, izzet. İktidar, kudret.
 • Birini bir şeye muktedir kılmak.
 • Kararsızlıktan kurtulup huzur ve sükuna mazhar olmak.
 • Tedbir, ihtiyat.

tevhid-i ceberut / tevhid-i ceberût

 • Bütün varlıklara boyun eğdiren kudret ve otoritenin bir olan Allah'a ait olduğunu kabul etme ve kudret ve otorite hususunda hiçbirşeyi Ona ortak koşmama.
 • Kâinatın simasına akseden azamet, kibriya, haşmet, kudret gibi yüce sıfatları bir olan Allah'a verme ve Ona ait kılma.

tevhid-i kayyumiyet / tevhid-i kayyûmiyet

 • Allah'tan başka varlıkları ayakta tutup varlıklarını devam ettiren kuvvet ve kudretin olmaması.

udre

 • (Bak: UDRET)

urve

 • (Çoğulu: Urâ) Düğme iliği.
 • Yazda ve kışta yaprağı dökülmeyen ağaç.
 • Daima bâki olan nesne.
 • Arslan. Kudretten kinaye olur.
 • Kulp. Yapışacak sap. Tutacak yer.

vahid-i kadir / vâhid-i kadîr

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, ve birliği herşeyi kaplayan Allah.

vasi' / vâsi'

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Rahmeti, ilmi, kudreti, ihsânı ve nîmetleri her şeyi kuşatan ve her şeye kâfi olan, kudretinin ve ilminin nihâyeti olmayan.

velayet

 • Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik.
 • Dostluk.
 • Sadakat.
 • Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak.

vilayet

 • Bir şeyi kudretle elde etme.
 • İl.
 • Birisine kefil olmak.
 • Dostluk. Muhabbet.

vücud-u harici / vücûd-u hâricî / وُجُودُ خَارِج۪ي

 • Allahın irâde ve kudretiyle varlığa çıkma.

vusu'

 • Kudret, tâkat, güç, kuvvet.

yara

 • Güç, kuvvet, kudret, takat. (Farsça)

yed

 • Kelime mânâsı "el" demek olup, Allahü teâlâ hakkında kudret, gücü yetmek mânâsı verilen lafız, söz.
 • El.
 • Mc: Kuvvet, kudret, güç.
 • Yardım.
 • Vasıta.
 • Mülk.
 • El, (mecazen) güç, kudret, yardım.

yed-i kudret / يَدِ قُدْرَتْ

 • Allah'ın kudret eli.
 • Allahü teâlânın kudreti.
 • Allah'ın kudreti ve kudretinin tasarrufu.
 • Kudret eli.

yed-i tula / yed-i tulâ

 • En uzun el.
 • Geniş nüfuz.
 • Tam, çok geniş ilim ve ihtisas.
 • Büyük kudret.

yedullah

 • Cenab-ı Hakk'ın kudreti, yardımı.

za'fi / za'fî

 • Zayıflığa aid. Kudretsizliğe, cılızlığa dair.

zat-ı kadir / zât-ı kadîr

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah.

zat-ı kadir-i alim / zât-ı kadîr-i alîm

 • Herşeyi hakkıyla bilen ve sonsuz güç ve kudret sahibi Zât, Allah.

zat-ı kadir-i hakim / zât-ı kadîr-i hakîm

 • Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyi hikmetle yapan Zât, Allah.

zat-ı kadir-i zülcelal / zât-ı kadîr-i zülcelâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan zât.

zel-cedd

 • Kudret, kuvvet, azamet ve büyüklük sâhibi.

zer'

 • Ölçmek.
 • Kederli ve tasalı olmak.
 • Kalb.
 • El yaymak.
 • Kudret, kuvvet, tâkat.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın