LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tutmak ifadesini içeren 124 kelime bulundu...

adak

 • Nezr, Allahü teâlânın rızâsının elde edilmesi veya bir isteğin yerine gelmesi veya bir belâ ve musîbetin giderilmesi maksadıyla Allahü teâlâ için oruç tutmak, kurban kesmek gibi başlıbaşına ibâdet olan veyâ benzeyen bir şeyi kendisine vâcib kabûl etm e.

adn

 • Vatan tutmak ve mukim olmak.
 • Cennette bir makam adı.

ahu-yi leng giriften

 • Topal ceylan tutmak.
 • Mc: İnsafsızlık etmek. Acizlere sataşmak.

arra'

 • Sıtma tutmak, titremek.

ayinedar

 • Ayna tutan. (Farsça)
 • Eskiden, bir büyük adamın giyinirken aynasını tutmakla vazifeli hizmetçi. (Farsça)
 • Berber. (Farsça)

baliğ / bâliğ / بالغ

 • Erişkin. (Arapça)
 • Tutan, varan. (Arapça)
 • Bâliğ olmak: (Arapça)
 • Erişkin olmak. (Arapça)
 • Tutmak, ulaşmak, varmak (Arapça)

bila teşbih / bilâ teşbih

 • Benzetme olmaksızın; Allah'ı yaratılmışlara benzemekten uzak tutmak için kullanılır.

büluğ

 • Erginlik. Olgunluk. Çocukluk devresini tamamlayıp ergenliğe geçiş. Ergenliğe ulaşan genç, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi farzlarla mükellef (yükümlü) olur.
 • Yaklaşıp çatma.

çımacı

 • Vapurda ve iskelede çımayı atıp tutmak vazifesiyle görevli tayfa.

dabs

 • (Çoğulu: Ezbâs) El ile tutmak.

dagn

 • Meyletmek, yönelmek.
 • Kin tutmak.

daşten

 • Tutmak, elde etmek, mâlik olmak, zimmetine geçirmek. (Farsça)
 • Zabtetmek, gasbetmek, almak. (Farsça)
 • Görüp gözetlemek. (Farsça)
 • Eskimek, yıpranmak, harab olmak, köhneleşmek. (Farsça)

davvi / davvî

 • Yurt tutmak.

derd-dest

 • Elde. Elde etmek, yakalamak, tutmak. Ahz.
 • Yapılmakta ve rüyet edilmekte olan.

edm

 • Üns tutmak.
 • İttifak etmek, birleşmek.
 • Islâh etmek.

ergen

 • (Bâliğ) Çocukluk çağından gençlik çağına geçmiş olan, aklı ermeğe başlamış, bâliğ.Erginlik çağına gelen müslüman genç, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi Allah'ın farz kıldığı emirlerini yerine getirmeğe mükellef (yükümlü) olur. Küçük yaştan itibaren derece derece gerekli dini bilgiyi öğre

erkan-ı islamiye / erkân-ı islâmiye

 • İslâmiyetin esasları, temelleri, rükünleri. (Şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek ve Hacca gitmek.)

farz / فرض

 • Tanrı emri. (Arapça)
 • Borç, ödev. (Arapça)
 • Zorunlu. (Arapça)
 • Farz edilmek: Sayılmak, tutulmak, tasavvur edilmek. (Arapça)
 • Farz etmek: Saymak, tutmak, tasavvur etmek. (Arapça)
 • Farz olunmak: (Arapça)
 • Ta (Arapça)

farz-ı ayn

 • Herkesin yapmaya mecbur olduğu farz. Namaz kılmak, yalan söylememek, imân etmek, oruç tutmak gibi.

feel

 • (Çoğulu: Fuul) Fal tutmak.

gavl

 • (Çoğulu: Gavâyil) Helâk etmek.
 • Kin tutmak.
 • Çok miktar toprak.
 • Feyizden uzaklık.

gir / gîr

 • (Giriften) "Tutmak, yakalamak" mastarının emir köküdür. Türkçedeki: yapan, tutan, tutucu, dağılan, yayılan gibi mânalara gelir. Kelimenin sonuna eklenir. (Farsça)

hakd

 • Kin tutmak. Adâvetini gizlemek.

hakikatperestlik

 • Hakikate taraftarlık, gerçeğin ve doğrunun tarafını tutmak.

haseke

 • (Çoğulu: Husek) Kin tutmak, adavet etmek.
 • Demir dikeni denilen üç köşeli diken.
 • Demirden yapılan üç köşeli "bıtırak" denilen harp âletleri.

hıfz

 • Saklama. Koruma. Siyanet. Muhafaza.
 • Ezber etmek. Hatırda tutmak. Kur'an'ı ezberde tutmak.

hişne

 • Kin tutmak.
 • Çirkin ve pis kokmak.

hunzuvane

 • Kin tutmak.
 • Büyüklenmek, kibirlenmek.

i'la-yı kelimetullah / i'lâ-yı kelimetullah

 • Allah'ın adını yüce tutmak.

i'tisam

 • Günahlardan sakınmak.
 • Pâk olmak.
 • Bir şeye yapışarak sıkı tutmak ve korunmak.

ıdbab

 • Yaş olmak, ıslanmak.
 • Kin tutmak.

ifade

 • Anlatmak. Söylemek.
 • Fayda vermek, fayda tutmak.

igna'

 • Ganileştirmek. Zengin etmek.
 • Kifâyet edip bir şeyin yerini tutmak.

ihcac

 • Hac vazifesi için bedel vermek veya nâib tutmak. Nâib tutana "Âmir, menub veya mahcucun anh" da denir.

ıhtitat

 • Sakal bitmek. Yer tutmak.
 • Hatla işaret koymak.

ikmah

 • Buğdayı un yapma. Buğday yetiştirme.
 • Kafa tutmak, kibir ve azametle karşı gelmek.

iltimas

 • Tavsiye. Rica. İstirham.
 • Kayırmak, tutmak, haksız olarak yardımda bulunmak.
 • Yapılmasını isteme.

imsak / imsâk

 • Kendini tutmak. Bir şeyden el çekme.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Hapsetmek.
 • Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
 • Yemez içmez adamın hâli. Cimrilik, hasislik, pintilik.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Kendini tutmak, bir şeyden el çekmek.

imsas

 • Değdirmek. Elle tutmak. Meshetmek.

irfak

 • Fayda vermek, işe yaramak. Kolaylık ve mülâyemetle tutmak.

ırıp

 • Balık tutmak için atılan büyük ağ.

isti'zam

 • Büyük tutmak ve büyük tanımak.
 • Gururlanmak. Kibirlenmek.

istihza'

 • (İstihdâ') Alçak gönüllülük göstermek, kendisini aşağı tutmak.

istimsal

 • Misal edinmek. Örnek tutmak.

kabz

 • Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak.
 • Tahsil etmek. Teslim almak.
 • Amelde zorluk çekmek.
 • Kuşun süratle uçması.
 • Mülk.

keffaret-i katl

 • Bir müslümanı veya bir zımmiyi amden değil de bir hata neticesi olarak öldüren bir müslümana lâzım gelen keffârettir ki; muktedir ise, bir mü'min köle âzad etmekten; buna muktedir değilse, iki ay muttasıl oruç tutmaktan ibârettir.

ketm

 • Saklamak. Gizlemek. Sır tutmak. Söylememek.

lems

 • Dokunmak, el ile tutmak, ellemek, yapışmak.
 • Beş duygudan biri, dokunma duygusu.

mal-i mütekavvim

 • Huk: İki mânada kullanılır: Birisi, intifâı mübah olan şeydir. Diğeri, mâl-i mührez demektir. Meselâ, denizde iken balık gayr-i mütekavvim olup, tutmak ile ihraz olundukta, mâl-i mütekavvim olur. İntifâı mübah olmayan mal veya elde edilmemiş olan mal gayr-ı mütekavvimdir. Şirâ ile intifa' mübah oldu

mash

 • Tutmak.
 • Çekmek.

matem / mâtem / ماتم

 • Yas. (Arapça)
 • Mâtem tutmak: Yas tutmak. (Arapça)

mecl

 • Elin kabarması.
 • Balta gibi bir nesne tutmaktan veya çalışmaktan dolayı elin kabarıp nasırlanması.

mefaka

 • Ansızın tutmak.

melis / melîs

 • Bir şeyi şiddetle tutmak.

menab

 • Birinin yerini tutmak, nâib olmak. Birisine vekil olmak. Vekillik yeri.

mesken / مسكن

 • Konut. (Arapça)
 • Mesken etmek: Yurt tutmak. (Arapça)
 • Mesken ittihaz etmek: Yurt tutmak, mesken edinmek. (Arapça)

meyh

 • şefâat etmek.
 • Vermek.
 • Avuçta su tutmak.
 • Sallanarak yürümek.

meyz

 • Ayırmak, birşeyi denklerinden üstün tutmak.
 • Bir yerden bir yere geçmek.

mugafaza

 • Ansızdan tutmak.

mühlet

 • Vakit. Bir işi bir zaman için geri bırakmak.
 • Rıfk ve teenni ile meydan vererek tutmak.

müravega

 • Taleb etmek, istemek.
 • Güreşmek, güreş tutmak.

müsahele

 • İşi sıkı tutmayıp gevşeklik göstermek. Kolaylaştırarak, kıymet vermiyerek tutmak.

müsanat

 • Bir kimseyi bir yıllığına ücretle tutmak.

müsanehe

 • Yıl başında verilecek ücret.
 • Bir kimseyi bir yıllığına ücretle tutmak.

müsavaa

 • Saatle verilecek ücret.
 • Saatle ücrete tutmak.

müvalefe

 • Birbiriyle üns tutmak, dostluk kurmak.

müvanese

 • Üns tutmak, dostluk kurmak.

nagr

 • Gadap etmek, hiddetlenmek, kızmak.
 • Kin tutmak.
 • Çömlek kaynamak.

nehş

 • Yılan sokmak.
 • Almak, kabzetmek.
 • Ön dişiyle bir nesneyi ısırır gibi tutmak.
 • Et almak.

niha

 • Yas tutmak.

parantez

 • Yun. Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna konulan işaret.

recm

 • Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek.
 • Atılan taş.
 • Kabre taştan nişan dikmek.
 • Şeytan üzerine atılan nücum.
 • Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek.
 • Zan ve kıyas etmek.

rikabdar / rikâbdar

 • Padişahların atla bir yere gidişleri sırasında özengiyi tutmak suretiyle ata binip inmelerine yardım eden kişi.

sahur / sahûr

 • Güneşin batmasından imsak vaktine kadar olan zamânın son altıda biri, seher vakti; oruç tutmak için yemeğe kalkılan vakit.

sakk

 • Kin tutmak.

salef

 • Kibirlilik. Tekebbürlük hali.
 • Kin tutmak, buğz etmek.
 • Zevci indinde zevcenin kadri olmamak.
 • Misafir için olan yemeğin yetmemesi.

şani'

 • Adavet etmek, kin tutmak mânasına "şeneân" dan ism-i fâil olup, buğz eden, kin tutan demektir. Esas murad ise; buğz edip geçmiş olan değil, buğzunda devam ve ısrar eden demektir.

savm-ı visal

 • İki gün iftar etmeden oruç tutmak. (Bu, zaruret olmadan mekruhtur)

seferi / seferî

 • Seferde olma hali. Harbe ait, muharebe ile alâkalı.
 • Namazı kısaltmak veya oruç tutmak gibi sefere ait bir hâlde bulunmak. Fık: Ortalama 90 km. lik bir mesafeyi veya daha fazlasını giden seferi (müsafir) sayılır. Zıddı mukimdir.

şenc

 • Hıçkırık tutmak.

şikke

 • (Çoğulu: Şikek) Balta cinsinden olan silâhların sapı.
 • Girecek deliğe sıkışıp tutmak için sokulan çivi.

siyaha

 • Suyun akması.
 • Oruç tutmak.

sıyam / sıyâm

 • Oruç tutmak. Fecrin ağarmasından (imsaktan) güneş batıncaya kadar, yemeyi, içmeyi ve cimâ'ı terk etmek.

sümud

 • Taganni eylemek.
 • Eğlenmek.
 • Kibirlenip somurtmak.
 • Kafa tutmak.
 • Sersem olmak.

ta'yiş

 • Diri tutmak.

tadahhum

 • Ağızla tutmak.

tafdil etmek

 • Üstün tutmak.

tahacc

 • Husumet etmek, düşmanlık yapmak, kin tutmak.

tahakküm

 • Tahakküm etmek: Hükmetmek, hükmü altında tutmak.

tahaşşün

 • Kin tutmak.
 • Kokup yemek.

tahayyüz

 • (Hayz. den) Yer tutmak, yer almak.
 • Ehemmiyet kazanmak.
 • Fiz: Herhangi bir cismin boşlukta yer alması.

tahkir etmek / tahkîr etmek

 • Hor görmek, kötülemek, aşağılamak, birine veya bir şeye söz ve hareketle hakâret etmek, saygı ve hürmet gösterilmesi, üstün tutulması lâzım olan şeyleri aşağı tutmak, saygısızlık etmek.

tahlil

 • Müşkül meseleyi halletmek.
 • Bir şeyi kolaylıkla tutmak.
 • Eritmek.
 • Bir şeyi helâl kılmak.
 • Yemine kefaret etmek.
 • Man: Terkibin zıddıdır. Bir kıyas neticesinin mantık şekillerinin hangisinden olduğunu bilmek için delilin tahlili, araştırılması.
 • Fiz:

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.

takdim

 • (Kıdem. den) Arzetmek. Sunmak.
 • Küçük bir kimseyi yaş, amel, mevki ve takva itibariyle büyük bir kimse ile tanıştırmak.
 • Öne geçirmek, bir şeyi başka bir şeyden önde tutmak.
 • Bir büyüğün önüne geçip bir şey vermek.

tarafgir / tarafgîr / طرفگير

 • Yan tutan, yandaş. (Arapça)
 • Tarafgîrlik etmek: Yan tutmak, taraf tutmak. (Arapça)

tavattun / توطن

 • Yerleşme, yurt tutma. (Arapça)
 • Tavattun etmek: Yerleşmek, yurt tutmak. (Arapça)

tavtid

 • Bir nesneyi yerinde tutmak.
 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.

tebevvü'

 • Makam tutmak.

tebrie etmek

 • Beraat etmek, kusur ve noksanlıktan uzak tutmak.

tefaül

 • Fal tutmak.

tekbir / tekbîr

 • Allahü teâlâyı yüceltmek, noksan sıfatlardan, şirkten (ortağı bulunmaktan), yarattıklarına benzemekten tenzîh etmek, uzak tutmak.
 • "Allahü teâlâ büyüktür. Kullarının ibâdetlerine muhtâç değildir. İbâdetlerin O'na faydası yoktur" mânâsına "Allahü ekber" sözü.
 • Ramazan ve Kurban

tekeffüf

 • (Keff. den) El uzatarak dilencilik etme. Avuç açma. Dilenme.
 • Avuçla tutmak.

temekkün

 • Mekânlanmak. Yerleşmek. Yer tutmak.
 • Vakar ve temkin sahibi olmak.
 • Sultan yanında rütbe sahibi olmak.

tenavüş

 • Aşağı tutmak.
 • Sonraya bırakmak, tehir etmek.
 • Alıp yemek.

teneccüc

 • Çok olmak.
 • Zayıflamak, süst olmak.
 • Aşağı gelmek.
 • Geniş yer tutmak.

tenzih / tenzîh / تنزیه

 • Allahü teâlâyı, şânına lâyık olmayan şeylerden, her türlü eksik ve noksanlıklardan uzak tutmak.
 • Arındırma, uzak tutma, kusur kondurmama. (Arapça)
 • Tenzîh etmek: Uzak tutmak, kusur kondurmamak. (Arapça)

tenzih etmek

 • Eksik ve çirkinliklerden arınmış tutmak.

tenzih-i hakiki / tenzih-i hakikî

 • Cenâb-ı Hakkı, her çeşit kusur ve noksan sıfatlardan uzak tutmak.

tercih

 • Üstün tutmak. Bir şeyi diğerinden fazla beğenmek, fazla itibar etmek.

tercih bila müreccih / tercih bilâ müreccih

 • Hiç bir üstünlük sebebi yok iken birbirine eşit iki şeyden birisini diğerine üstün tutmak.

tercihun bila müreccih / tercîhun bilâ müreccih

 • Tercih sebebi olmadığı hâlde bir şeyi diğerine tercîh etmek yâni üstün tutmak.

teşaüm

 • Şom tutmak.

tesbih

 • Allahü teâlâyı, O'na yakışmayan her şeyden ve mahlûkların (yaratılmışların) alâmetlerinden ve yok olmaktan tenzîh ve takdîs etmek, yâni uzak tutmak mânâsına "Sübhânallah" sözü ve benzerleri.
 • Namaz kılmak.
 • Namazdan sonra, Sübhânallah, Elhamdülillah ve Allahü ekber cümleleri sö

teşvit

 • Tüyü ve kılı gitsin diye ateşe tutmak.

tevessül

 • Allah'ın dergâhına yaklaştıracak amel işlemek.
 • Sarılmak.
 • Baş vurmak.
 • İnanmak.
 • Sebeb tutmak.
 • Hırsızlık.

teyamün

 • Her nesneyi sağından tutmak ve sağından başlamak.

teyasür

 • Bir nesneyi solundan tutmak.

tezellül

 • Zillete katlanmak. Aşağılanmak. Alçalmak. Hor ve hakir olmak. Kendini alçak tutmak.
 • Bayağılık, kendini aşağı tutmak. Tevâzûnun aşırı derecesi.

uhne

 • (Çoğulu: Ühan) Kin tutmak.

zabt

 • Zabt etmek. İdâresi altına almak.
 • Sıkıca tutmak. Kendine mal etmek.
 • Kavramak.
 • Kaydetmek. Hülâsasını yazmak.
 • Bağlamak.

zahl

 • Öç. İntikam almak.
 • Düşmanlık, adâvet etmek, kin tutmak.

zaptetmek

 • Tutmak.

zevy

 • (Zevey) Döndürmek. Cem etmek, dürülmek. Tutmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın