LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ticaret ifadesini içeren 73 kelime bulundu...

aksiyon

 • Şirket ve ticaret hissesi. (Fransızca)
 • Kuvvet ve enerjinin dışa ve fiile çıkması. (Fransızca)

ardiyye

 • Ticaret eşyasının saklandığı yer.
 • Böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücret.

aşir / âşir

 • İslâm devletlerinde, şehir dışında durarak; müslüman tüccârdan o anda yanında bulunan ticâret malının zekâtını, müslüman olmayanlardan ise, gümrük denilen vergiyi toplayan me'mur.

aval

 • Bir ticaret senedine yazılan kefillik. Böyle bir kefalete girişen kimse. (Fransızca)

benadir

 • (Tekili: Bender) Ticaret yerleri. Ticareti işlek limanlar.

bender

 • (Çoğulu: Benâdir) Ticaret yeri, işlek ticaret iskelesi, büyük iskele.

beray-ı ticaret / berây-ı ticâret

 • Ticâret için. Ticâret maksadı ile.

bono

 • İtl. Ticaret senedi. Muayyen bir va'denin sonunda belirli bir paranın belli bir kimseye ödeneceğini bildiren senet.

borsa

 • (Ticarette) Vasıfları belli ölçülere uyan yani standartlaştırılabilen malların örnekleri üzerinden alım satımının yapıldığı devlet kontrolü altında teşkilâtlanmış pazar yeri.

burjuvazi

 • Burjuvaların meydana getirdiği içtimaî (sosyal) sınıf. Avrupa'da burjuvazi, ticaret ve sanayi ile zenginleşti. Soylular sınıfı ile mücadele ederek Fransız İhtilali ile iktidara geldi. İhtilalde işçilerin, köylülerin, fakir halk tabakalarının desteğini sağladı. Onlara eşitlik, hürriyet, adalet vaad e (Fransızca)

çarşı-yı ticaret

 • Ticaret çarşısı.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

daire-i muamelat / daire-i muamelât

 • Muamelât dairesi; şahıs ve aile hukuku, aynî haklar, miras, ticaret, borçlar ve iç hukukla ilgili konular.

deyn-i mütevassıt

 • Ticâret malı olmayan zekât hayvanları ile köle, ev, yiyecek, içecek gibi ihtiyâç maddelerinin satışları karşılığı ve binâların kirâ alacakları.

duhuliye

 • Eskiden, satılmak üzere şehir ve kasabalara getirilen her cins ticaret malından alınan vergi.
 • Bir yere girmek için verilen para.

effak

 • Ticaret için bütün dünyayı dolaşıp gezen tüccar adam.

ehl-i ticaret

 • Ticaret yapanlar, tüccarlar.

emtia

 • (Tekili: Meta') Ticaret malları.

emval-i batına / emval-i bâtına

 • Nakit paralarla, evlerde, mağazalarda bulunan ticaret malları.

emval-i zahire / emval-i zâhire

 • Sâime denilen hayvanlar ile bir kısım arazi mahsulâtı ve madenleri ile yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret mallarıyla, nakitler.

emval-ibatına / emvâl-ibâtına

 • Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.

eza

 • Ticarette kaybetme, zarar etme.
 • Kibir ve gururunu bıraktırma.
 • Sıkıntı, eziyet, zulüm, cevr, sitem, renc, incinmek. İnsanın kerih görüp mahzun olduğu şey.
 • Hayır ve sadaka yoluyla mal vermede gururlanmak. Tetavül etmek.

fenn-i ticaret

 • Ticaret bilimi.

füru' / fürû'

 • Dal, asıldan türeyen. Fer'in çokluk şeklidir.
 • Fıkıh ilminde (İslâm hukûkunda) çocuklar, torunlar ve onların çocukları.
 • Ahkâm-ı şer'iyye yâni İslâm dîninde ibâdet, münâkehât (nikâh, boşanma, nafaka), muâmelât (alış-veriş, ticâret, kirâlama v.b) ve ukûbâtla (cezâlarla) ilgili hükümler.

galle-i vakf

 • Vakfın faide ve mahsulü. Bununla vakfın tabiî ve hukukî semereleri anlaşılır. Vakıf paraların ticareti ve vakıf akarların kirası, vakıf bahçelerin sebze ve meyveleri bu kabildendir.

hacegi / hacegî

 • Tüccar, ticaretle meşgul olan kimse. (Farsça)
 • Efendilik, hocalık. (Farsça)

han

 • Yolcuların misafir olduğu bina. Kervansaray. Otel. (Farsça)
 • Ticaret ehlinin sakin olduğu yer. (Farsça)

hayat-ı içtimaiye ve ticariye

 • Toplumsal hayat ve ticaret hayatı.

hisse senedi

 • Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak.

i'tibar

 • (İtibâr) Ehemmiyet vermek. Hürmet, riâyet ve hatır saymak. Kulak asmak. İbret alıp uyanık olmak. Birisini veya sözünü makbul farzetmek.
 • Taaccüb etmek.
 • Şeref, haysiyet.
 • Bir şeyin gerçek değil, kararlaştırılan değeri.
 • Ticarette söz veya imzaya olan itimad.
 • <

iade-i itibar

 • Ticarette iflâstan kurtulma.
 • Kaybedilen itibarı tekrar kazanma. Şerefini kurtarma.

iskele

 • Binada yüksek yerleri yapabilmek için kurulan geçici sal.
 • Deniz nakil vasıtalarının yanaşabilmeleri için deniz kıyısında yapılan yer.
 • Deniz kenarında ve deniz vasıtalarının yanaşmasına elverişli kasaba.
 • Bir memleketin deniz yolu ile yapılan ticaretine vasıta olan lima

itticar

 • Ticaret yapma.
 • İlâç kullanma.

kahya / kâhya

 • Büyük konaklarda ev işlerini idare eden kimselerle san'at ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilen kimselere eskiden verilen addır.

kazib

 • Karada ve denizde ticarete hırslı olan kimse.

komisyon

 • Meclis şubesi. Hususi surette teşkil olunan meclis. (Fransızca)
 • Ticarette vasıtalık etme, dellâllık ücreti. (Fransızca)

ligayrihi haram / ligayrihî haram

 • Aslında helâl olup, başkasının hakkı olduğu için veya neticeleri itibarı ile haram olan şey. Meselâ cuma namazı esnasında ticaret yapmak gibi.

maden-i ticaret

 • Ticaret kaynağı.

mal

 • Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)

mal-ı habis / mâl-ı habîs

 • Zor ile gasb edilen ve rüşvet olarak alınan, çalınan mallar ve kendine emânet olan mallar, izinsiz ticârette kullanılarak elde edilen kârlar ve dâr-ül-harbde yâni kâfir memleketlerine gidenin (tüccârın, seyyâhın), kafirlerden, rızâsı olmadan aldığı mallar.

medar-ı ticaret

 • Ticaret kaynağı.

merabih

 • (Ribh. den) Ticâretten elde edilen kazançlar.

meta / metâ

 • Ticaret malı.

meta' / مَتَاعْ

 • Ticaret malı.

muahede-i ticari / muahede-i ticarî

 • Yalnız ticâret işleriyle alâkalı olmak üzere devletler arasında yapılan andlaşma.

mudarebe

 • (Darb. dan) Döğüşme, vuruşma.
 • Bir taraftan sermaye diğer taraftan emek ile kurulan ticaret şirketi.

müflis

 • İflas etmiş. Parasız kalmış. Ticarette kâr elde edemeyip veya bazı sebeplerle sermayesini batırmış olan.

mütacere

 • Ticaret yapma.

mutaffifin / mutaffifîn

 • Ticârette hile yapanlar, fazla alıp noksan veren ve eksik tartanlar.

nahhas

 • Esirci, esir ticareti yapan kimse.
 • Hayvan alıp satan kişi.

rakaha

 • Ticaret.
 • Kesb, kazanma.

ribah

 • (Tekili: Ribh) Kazançlar, kârlar, ticaretten elde edilen kârlar.

ribh-i ticari / ribh-i ticarî

 • Ticaret kazancı.

ruhsatiyye

 • San'at veya ticaret için verilen izin kâğıdı.

sefine-i tüccariye

 • Ticaret gemisi.

şehbender

 • Ticaret nezaretinin teşekkülünden evvel ticaret işlerine bakmak ve tüccarlar arasındaki ihtilâfları halletmekle vazifelendirilen memurun ünvanı idi.

sermaye-i ticaret

 • Ticaretin kazandırdığı servet; manevî sermaye.

sil'a

 • Bedende olan ur.
 • Ticaret malı.
 • Sülük.

suda-geri / suda-gerî

 • Ticaret. (Farsça)

tacir / tâcir / تاجر

 • Ticaret yapan, ticaretle uğraşan.
 • Ticaret yapan.
 • Tüccar, ticaret yapan. (Arapça)

tecr

 • Bezirgânlık etmek, ticaret yapmak.

tenkib

 • Dolaşıp gezmek.
 • Ticaret yapmak. Tefahhus etmek.
 • İnceden inceye araştırmak.

tezgah / tezgâh

 • Dokuma âleti. (Farsça)
 • Ticaret masası. İş yeri. (Farsça)

ticaret eşyası / ticâret eşyâsı

 • Ticâret niyetiyle alınıp, ticâret için saklanılan eşyâ.

ticaret-i azime / ticaret-i azîme / ticâret-i azîme / تِجَارَتِ عَظ۪يمَه

 • Büyük ticaret.
 • Büyük ticaret.

ticaret-i hafiye

 • Gizli ticaret.

ticaret-i uhreviye

 • Âhiret ile ilgili ticaret.

ticaretgah / ticaretgâh / تِجَارَتْكَاهْ

 • Ticaret yapılan yer, ticaret yeri. (Farsça)
 • Ticaret yeri.

ticarethane / ticarethâne / ticârethâne / تجارت خانه

 • Ticaret yapılan yer.
 • Ticaret yeri. Ticaret edilen yer. (Farsça)
 • Ticaret yapılan işyeri. (Arapça - Farsça)

ticari / ticarî

 • Ticaretle ilgili.
 • (Ticariyye) Ticaretle ilgili, ticarete ait.

tüccar

 • (Tekili: Tâcir) Tacirler, satıcılar. Ticaret yapanlar.

vesile-i ticaret

 • Ticaret aracı.

yunus aleyhisselam / yûnus aleyhisselâm

 • Musul yakınındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babasının ismi Metâ'dır. Yûnus aleyhisselâm Âsûr Devleti'nin başşehri ve önemli bir ticâret merkezi olan Nineve şehrinde doğdu.