LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te temell ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

a'mide

 • (Tekili: Amud) Direkler. Temeller. Sütunlar.
 • Mc: Büyük kimseler. Büyükler.

akaid-i diniye

 • Dinin inanç esasları, temelleri.

erkan / erkân / اركان

 • (Tekili: Rükn) Rükünler. Esaslar. Temeller. İleri gelen kimseler.
 • Direkler. (Arapça)
 • Temeller, esaslar. (Arapça)
 • İleri gelenler, üst düzeyde bulunanlar. (Arapça)
 • Önderler. (Arapça)

erkan-ı islamiye / erkân-ı islâmiye

 • İslâmiyetin esasları, temelleri, rükünleri. (Şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Oruç tutmak, Zekât vermek ve Hacca gitmek.)

esasat / esasât / esâsât

 • (Tekili: Esas) Esaslar. Temeller, kökler.
 • Temeller, esaslar.
 • Esaslar, temeller.

esasat-ı batıla / esasat-ı bâtıla

 • Batıl temeller.

esasat-ı diniye / esâsât-ı diniye

 • Dinin esasları, temelleri.

esasat-ı faside / esâsât-ı fâside

 • Bozuk esaslar, çürük temeller.

esasat-ı sadıka / esâsât-ı sâdıka

 • Doğru esaslar, sağlam temeller.

esasat-ı şeriat / esâsât-ı şeriat

 • Şeriatın, dînin esasları, temelleri.

esasat-ı sünnet-i seniye / esâsât-ı sünnet-i seniye

 • Sünnet-i Seniye'nin esasları, temelleri.

esasiyye

 • Asılla temelle alâkalı. Esasa ait ve müteallik.

esaslar

 • Temeller.

firaş-ı sahih

 • Fık: Nikâh ve mülk-i yemine müstenid bulunan istifraş. Mülk-i yemin, bir kimsenin temellükünde bulunan cariye demektir. Binaenaleyh bu iki şarta dayanan istifraştan, meydana gelecek çocuk, varis addolunur. Ancak, cariyeyi istifraşta husule gelen çocuğun kendisinden olduğunu müstefrişin söylemesi lâz

hakaik-ı akaid-i islamiye / hakâik-ı akâid-i islâmiye

 • İslâmın temellerini meydana getiren iman hakikatleri, inanç esasları.

ilel

 • (Tekili: İllet) İlletler. Esaslar. Temeller. Sebebler.
 • Sakatlıklar. Hastalıklar.

kasr-ı meşid-i nurani / kasr-ı meşîd-i nuranî

 • Temelleri sağlam ve etrafına aydınlık saçan saray.

li

 • Gr: Lâm harfinin esre ile okunuşu. Bir kelimenin başına geldiğinde, "için, dolayı, ötürü, yüzünden, sebebinden" gibi mânâlara gelir. Kendinden sonraki isimleri cerreder. Yerine göre muhtelif isimler alır. Lâm-üt-tahsis ve temellük gibi.

mebani / mebanî / mebânî / مبانى

 • Temeller. Esaslar.
 • Yapılar. Binâlar.
 • Yapılar, binalar, temeller.
 • Temeller. (Arapça)
 • Yapılar, binalar. (Arapça)

müessis

 • Kurucu, te'sis edici. Te'sis eden, kuran, temel atan.
 • Kanun ve usul gibi şeyleri vaz'edip temelleştiren.

müsellemat-ı diniye / müsellemât-ı diniye

 • Dinin kabul görmüş ve uygulanması zorunlu kaideleri, temelleri.

mütemellik

 • (Mülk. den) Mülk edinen, temellük eden. Malın sâhibi olan.

şer'

 • Emir ve nehy gibi hükümleri vaz' etmek.
 • Bir işe başlamak.
 • Dalmak.
 • Girmek.
 • Zâhir etmek, göstermek.
 • Cenab-ı Hakk'ın emri. Âyet, hadis, icma-i ümmetle ve kıyas-ı fukaha ile sâbit olan dinin temelleri, şeriat.

şurut

 • (Tekili: Şart) Şartlar. Bir şeyde bulunması lâzım gelen esaslar, temeller.

tansis

 • Dinî temellere dayandırarak hüküm verme.

te'sis

 • Kurma, temelleştirme, esaslar koyma.
 • Esas koymakla sâbit, sağlam ve kararlı kılmak.

te'sisat

 • (Tekili: Te'sis) Te'sisler, kuruluşlar. Kurulup temelleştirilen şeyler.

teessüs

 • Temelleşmek. Yerleşmek. Kurulmak. Teşekkül.

tekemmül-ü mebadi / tekemmül-ü mebâdî

 • Alt yapının gelişmesi; bir şeyin başlangıç prensiplerinin ve temellerinin zaman içinde gelişmesi, mükemmeleşmesi.

temellük / تملك

 • Mülk edinme. (Arapça)
 • Temellük etmek: Mülk edinmek. (Arapça)

ümmehat / ümmehât / امهات

 • Anneler. (Arapça)
 • Temeller, esaslar. (Arapça)

usul / usûl

 • (Tekili: Asıl) Ana, baba. Cedler.
 • İstinadgâh.
 • Râcih delil, kaide. Asıllar, kökler, temeller. Bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. Bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol.
 • Tarz, metod, tertip.
 • Asıllar, kökler, temeller. Asl kelimesinin çokluk şeklidir.

usul ve erkan-ı imaniye / usul ve erkân-ı imaniye

 • İmanın esasları ve temelleri.

usul-ü islamiye / usul-ü islâmiye

 • İslâm'ın esasları, temelleri.

usulüddin / usûlüddin

 • Dinin temelleri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın