LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tefekkur ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

bast

 • Yayma, açma.
 • Özellikle hurufilikte cezbe ve tefekkür içinde kendinden geçmeyi ifade eder.

ehl-i nazar

 • Tefekkür ehli.

fikir ve zikir

 • Allah'ı tefekkür etme ve anma.

fikret

 • Düşünme, tefekkür, teemmül, fikir, Düşünülen şey.

gavr

 • Bir şeyin dibi. Çukur.
 • Batmak.
 • Derinlik, nihayet. Kök, esas, temel.
 • Tefekkür, teemmül.
 • Dolanmak.
 • Hakikat.

hizbü'l-ekber

 • Yirmi Dokuzuncu Lem'a olan Tefekkürnâme adlı eserde yer alan bir bölüm.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

huzu'

 • Mahviyet ve tevazu hali, alçak gönüllü olmak. Allah'ın azametini, celal ve cemalini, büyüklüğünü tahattur ve tefekkürden hâsıl olan, insandaki huzur ve huşu' hâli.

ibadet-i fikriye / عِبَادَتِ فِكْرِيَه

 • Fikre ait ibadet, tefekkür.

ibadet-i tefekküri / ibadet-i tefekkürî

 • Tefekkür ibadeti.

ibadet-i tefekküriye

 • Tefekkür ibadeti.

ilm

 • (İlim) Okumakla veya görmek ve dinlemekle veya ihsan-ı Hak'la elde edilen malumat. Bilmek. İdrak etmek. (İlim, hakikatı bilmekten ibarettir. İlim, marifetten daha umumidir. Marifet, tefekkürle bilmek mânasına olmakla beraber, Cenab-ı Hakk'a nisbeti câiz olmaz. Gerek huzurî olsun (ilm-i İlâhî

levha-i tefekkür

 • Tefekkür levhası.

ma'rifetullah

 • Masnuat-ı İlâhiyeyi ve Kur'âni hakikatleri tefekkür ve tahsil ile veya lütf-i İlâhi ile kalbi inkişâf ve basirete sâhib olmak. Esmâ-i İlâhiyyeyi tanımak. İlâhi hakikatlara vukufiyet. Her işte Allah rızâsına en uygun hareket tarzını bilip amel etmek.

melhuz

 • Mülâhaza ve tefekkür olunmuş olan veya olunabilen. Düşünülebilen. Akla gelebilen. Olabilir.

mertebe-i tefekkür

 • Tefekkür mertebesi.

meslek-i tefekkür

 • Tefekkür mesleği, yolu.

mirsad-ı tefekkür

 • Tefekküre sebep olan.
 • Tefekküre sebep olan gözlem.

mülahaza

 • Mütâlaa. Dikkatle bakmak. İyice düşünüp bir işin hakikatını tetkik etmek. Tefekkür, düşünce.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müşkilat-ı kur'aniye

 • Manasının incelik ve derinliği veya istiare-i bediyye ile ifade edilmiş olması gibi sebeblerden dolayı derin tetebbu ve tefekkür neticese ancak anlaşılabilen âyetler.

mütefekkir

 • Düşünen, derin mes'eleleri düşünen. Tefekkür ve teemmül edici olan.
 • Kuvve-i bâtınayı sarfeden. Âlim. Çok bilgili.

mütefekkirane / mütefekkirâne

 • Tefekkür ederek.

nakş-bendi / nakş-bendî

 • Kalbde zikir yoluyla, tefekkür ile İlâhî sevgiyi, uyanıklığı nakşa çalışan mânâsiyle, Şeyh Bahâüddin Nakş-bendî nâmındaki azîm bir velinin kurduğu ve en ziyade hafî zikre dayanan tarikata mensub olan. (Silsile-i Nakşî'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbanî (R.A.) Mektubat'ında demiş ki: "Ha (Farsça)

rü'yet

 • Görmek, bakmak. İdare etmek. Göz ile veya kalb gözü ile görmek.
 • Akıl ile müşahede derecesinde bilmek, idrak etmek, tefekkür etmek, düşünmek.
 • Araştırmak.

seyr-i enfüsi ve afaki / seyr-i enfüsî ve âfâkî

 • Kişinin kendi iç âleminde ve dış dünyada yaptığı tefekkür ve mânevî yolculuk.

silsile-i tefekkür

 • Tefekkür mânâları ve ifadeleri bulunan ve günlük olarak tekrarlanan bölümlerin zincirleme devam etmesi.

silsile-i tefekkürat / silsile-i tefekkürât

 • Tefekkürler zinciri.

tarik-i acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür / tarîk-i acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür

 • Acz, fakr, şefkat ve tefekkür yolu.

tedebbür

 • Bir şeyin sonunu düşünmek, tefekkür etmek. Müdebbir olmak, tedbirli olmak.
 • Arkasını dönmek.
 • Bir şeyin üzerinde düşünmek, tefekkür etmek.

tefekkür / تفكر

 • Düşünme, kafa yorma. (Arapça)
 • Tefekkür etmek: Düşünmek, kafa yormak. (Arapça)

tefekkür-ü akli / tefekkür-ü aklî

 • Akıl yoluyla tefekkür etmek, düşünmek.

tefekkür-ü ala-i ilahi / tefekkür-ü âlâ-i ilâhî

 • Yüce Allah'ın mahlûkatı ve nimetleri üzerinde tefekkür etme, düşünme.

tefekkür-ü arabi / tefekkür-ü arabî

 • Arapça tefekkür, düşünme.

tefekkür-ü hakiki / tefekkür-ü hakikî

 • Asıl, gerçek tefekkür.

tefekkür-ü imani / tefekkür-ü imanî

 • İmana ait meselelerin düşünülmesi, tefekkür edilmesi.

tefekkür-ü imaniye

 • İmanî meselelerin düşünülmesi, tefekkür edilmesi.

tefekkürat / tefekkürât

 • Tefekkürler, düşünmeler.
 • Tefekkürler, düşünmeler.

tefekkürat-ı imaniye

 • İmanî tefekkürler, düşünceler.

tefekkürat-ı ruhiye

 • Ruha ait tefekkürler.

tefekkürname / tefekkürnâme

 • Tefekkür yazısı.

terevvi

 • Tefekkür etmek, düşünmek.

tervie

 • Evmeyip tefekkür etmek. Acele etmeyip düşünmek.

tilavet-i kur'an / tilavet-i kur'ân

 • Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumak, mânâsını tefekkür etmek.

vazife-i tefekkür

 • Tefekkür görevi.

veşy

 • Elbiseyi güzel nakışlamak, süslemek.
 • Nesil ve zürriyet.
 • Çoğalma.
 • Geceleyin devamlı tefekkür ve mütalâa etmek.
 • Bir çeşit elbise.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın