LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te teda ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

akam

 • Çocuksuz, çocuğu olmayan, kısır.
 • Tedavisi kabil olmayan hastalık.

alet-i cerrahiye / âlet-i cerrâhiye

 • Cerrahların, yaraları tedaviye çalışan doktorların kullandıkları edevat, takım.

ameliyat / ameliyât

 • Ameller, işler, bir tedavi biçimi.

atid

 • Tedarik olunmuş. Hazır ve müheyya.
 • Günah ve sevabları yazan melek.

atud / atûd

 • (Çoğulu: Atedân) Bir yaşında ve iyi beslenmiş oğlak.

aya / ayâ

 • Tedavisi mümkün değil, iyileştirilmez.
 • Kabiliyetsiz, kudretsiz.

bakteri tedavisi

 • Bazı hastalıkların tedavisinde ölü veya canlı bakterilerin kullanılması ile yapılan tedavi.

baras

 • Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana getiren bir hastalık.

baroterapi

 • Bazı hastalıkların basınçlı hava ile tedavisi. (Fransızca)

baytar

 • Hayvan tedavicisi, veteriner.

bevliye

 • Tıb: İdrar yolları ve böbrek hastalıkları. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşan tıp dalı. (Üroloji)

biyoterapi

 • Tıb: Bazı hastalıkların tedavisinde canlı varlıklardan faydalanma usûlü.

cari

 • Akan, akıcı.
 • Geçmekte olan.
 • İnsanlar arasında mer'i ve muteber ve mütedavil olan.

cerrah

 • Yarayı açıp tedavi eden, ameliyat yapan. Operatör.

dest-i lukman-ı hazakat / dest-i lukman-ı hazâkat

 • Hz. Lokman'ın (a.s.) hastalıkları tedavideki marifet ve hünerli eli.

devasaz / devâsâz / دواساز

 • Çare olan. (Arapça - Farsça)
 • Tedavi eden, şifa veren. (Arapça - Farsça)

deveran

 • Dönüş, dolaşmak. Tedavül. Yerinde durmamak. Devretmek.

eczahane-i rahmet-i alem / eczahane-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bir neticesi olarak bütün mânevî hastalıkları tedavi edecek ilâçların bulunduğu eczahane.

edviye-i ruhaniye

 • İnsan ruhunu tedavi eden ilaçlar.

fakir

 • Biçâre, muhtaç, yoksul. İslâm dini, ev kirası, yiyecek, içecek, giyecek, ilaç, yakacak gibi zorunlu ihtiyaçları karşılandıktan sonra yılda 96 gram altın alabilecek kadar geliri olmayanları fakir sayar. Fakirlerden vergi alınmaz, İslâm devleti zorunlu ihtiyaçlarını karşılamada, tedavi, tahsil (öğreni

haber

 • Hâriçten insanın fikrine intikal eden ilim.
 • Yeni havadis. Ağızdan ağıza nakledilen söz.
 • Peyam. Peygam. Nebe'. İlim ve malumat. Bilgi.
 • Hadis, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm'ın sözü.
 • Edb: Hâdiseyi bildiren fiil veya cümle.
 • Gr: Müsned. Mübtedanın mu

hariciyye

 • Hariçle alâkalı. Dış işleri.
 • Ameliyatla tedavi edilebilen hastalıklar.
 • Haricilik.

helyoterapi

 • Güneşle tedavi. (Fransızca)

iale

 • Çoluk çocuğun nafakasını te'min etme. Evlâd u iyâlin maişetini tedarik etme.
 • İyali çoğalmak, çoluk çocuğu artmak.

ibn-i ishak

 • (Ebu Abdullah Muhammed) Medine'de büyümüştür. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) hayatına dair vak'aları derin bir alâka ile toplamağa başladı. Daha sonra Mısır'a, oradan da Irak'a gitti. Hi: 151 veya 152 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Siyere dair iki eser vücuda getirmiştir.1. Kitab-ül Mübtedâ ve Kısâs-ul E

ihtisas

 • (Husus. dan) Kendine mahsus kılmak. Bir kimsenin dünyevi veya uhrevi, Kur'âni, İslâmi, imâni bir mesleğe, fen veya san'ata hasr-ı mesâi etmesi; yalnız onunla meşgul olması.
 • Gr: Mütekellim veya muhatab zamiri olan mübtedanın haberinin hükmünü bir isme âit (mahsus) kılma. Bu isim zamir

ilac / ilâc / علاج

 • İlaç. (Arapça)
 • Tedavi. (Arapça)
 • Çare. (Arapça)

ilac na-pezir / ilac nâ-pezir

 • Tedavisi mümkün olmayan, ilâç kabul etmeyen. (Farsça)
 • İmkânsız, çaresiz. (Farsça)

ilac-pezir

 • Çaresi bulunabilen. (Farsça)
 • Tedavi edilebilen, ilâç kabul eden. (Farsça)

ilacnapezir / ilâcnâpezîr / علاج ناپذیر

 • Tedavi edilmez. (Arapça - Farsça)

kade

 • Gr: Yardımcı fiillerdendir. Cümlede ifade edilen hükmün yaklaştığını bildirmek için söylenir. Mübtedâ ile haberin başına gelerek, birincisini isim adı ile merfu' kılar, haberini de mansub eder. Bu gibi fiillerin haberi muzâri olur.

kaziye-i hamliyye

 • Man : Mahmulün (yâni, haberin), mevzua (yani mübtedaya) sübut veya nef'i ile hükmü hâvi olan kaziyye. Tabir-i diğerle: Mahmulün mevzua kayıtsız ve şartsız olarak isnad olunduğu kaziyyeye denir. "Dünya fânidir" gibi.

kelamın kuyudat ve keyfiyatı / kelâmın kuyudat ve keyfiyatı

 • Kelâmın küllünü meydana getiren harf, kelime gibi parçalarıyla, bunların sarf ve nahiv yönünden hususiyetleri. Meselâ: Müzekkerlik - müenneslik, mârifelik - nekrelik, mübtedâ - haber, sıfat - mevsuf gibi.

kinin

 • Ateşli hastalıkların ve özellikle sıtmanın tedavisinde kullanılan bir tür bitki.

mar-efsa

 • Yılan tutan, yılan efsuncusu. (Farsça)
 • Yılan sokmuş kimseyi tedâvi eden kişi. (Farsça)

medar-ı taayyüş

 • Maişet tedarikine sebeb olan, geçim vesilesi.

medarik / medârik

 • Tedârik edilen, toplanan bilgiler.

muafese

 • Tedavi etmek.

mualecat / muâlecât

 • Tedâviler, ilâç kullanmalar.
 • Bir hususta çalışmalar.
 • Tedaviler, devalar.

mualece

 • Tedavi; hastaya ilâç verme.

müdavat

 • Deva bulma. Hastaya bakma. İlâç bulma. Tedavi etme.

müdavi / müdavî

 • Tedavi eden. İyileştirmeğe hizmet eden. İlâç veren.

müsafat

 • Hastayı tedâvi etme.
 • Birbirine kötü muâmele yapma.

müsnedün ileyh

 • Özne, fail. Edebiyatta sözün birinci rüknüne denir. Kendine isnad edilen. (Nahivde buna mübtedâ denir)

mütedahik

 • (Mütedahike) Karşılıklı gülüşen, tedahük eden.

mütedarik

 • (Derk. den) Tedârik eden, hazırlıyan.
 • Yetişip ulaşan.

mütedavi

 • (Devâ. dan) Kendi kendine ilaç yapan. Tedâvi eden.

müz

 • Gr: Harf-i cer oldukları zaman (Fi: ) vazifesini görürler. Zarf veya isim olduklarında ismin başına gelirlerse kendileri mübteda, sonra gelen haber olur. Fiilin başına gelirlerse kendilerinden önceki bir fiilin mef'ulünfihi olarak mahallen mensub bulunurlar.

nüktedani / nüktedânî

 • Nüktecilik, nüktedanlık.

pişva

 • (Pişuva) Reis, baş. Hâkim. (Farsça)
 • Mukteda, imâm. (Farsça)

rejim

 • Bir devletin sevk ve idare usulü, yolu. (Fransızca)
 • Tıb: Hastanın tedavisinde tatbik edilen gıdalandırma yolu. Perhiz. (Fransızca)

röntgen

 • Röntgen adında bir Alman âliminin 1896' da keşfettiği ışıklar. Bunlar gözle görülmediği halde fotoğraf camına tesir eder, vücuddan, tahta, kâğıt gibi maddelerden bu ışık geçebilir. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinde de kullanılır.
 • Vücuddaki iç uzuvların filmini çekmek.

sektedar / sektedâr

 • Sektedâr etmek: Durdurmak, sekteye uğratmak.

sevad-ı a'zam

 • Büyük şehir.
 • Mekke-i Mükerreme.
 • İnsanların ekseriyeti. (Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun? diyenlere cevaben: Ben sevad-ı azama tâbi olmak isterim, sevad-ı azam ise; bu kadar tedarik edebilir. Ben ekalliyet-i müsrifeye tâbi olmak istemem, demişlerdir.) (Tarihçe-i Ha

şifanapezir

 • (Şifâ-nâpezir) Tedavi edilmez, şifa bulmaz, tedavi olmaz. (Farsça)

sulfato-misal / sulfato-misâl

 • Sulfato gibi; kınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit (kinin) gibi.

sümmet-tedarik

 • Sonradan, başka yerlerden tedarik edilmiş olan. Sonradan düşünülmüş, uydurulmuş.

techiz

 • Donatma. Gereken şeyleri tamamlama. Cihazlanma.
 • Fık: Cenazenin yıkanmasından defnetmeğe kadar yapılması lâzım gelen şeyler ve bunları tedarik etme.

techiz-i meyyit

 • Ölünün yıkanıp, temizlenip, kefen ve sair ihtiyaçları tedarik edilerek hazırlanması.

tedarük

 • (Tedârik) Ele geçirmek. Edinmek. Hazırlamak.
 • Araştırıp bulmak.
 • Ardı ardına erişip katılmak ve tevâli etmek.

tertib

 • (Çoğulu: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak.
 • Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak.
 • Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak.
 • Mertebelere göre davranmak.
 • Hile ile aldatma.

tıbb

 • Tabiblik, doktorluk.
 • Her şeyi gereği gibi bilmek.
 • Rıfk. Suhulet.
 • İrade.
 • Hastayı ilâçlarla tedaviye çalışmak.
 • Şan.
 • Şehvet.

tiryak-ı nafi / tiryak-ı nâfi

 • Faydalı, tedavi edici ilaç.

tiryaki / tiryakî

 • Şifalı, faydalı, tedavi eden.

vasf-ı cari / vasf-ı cârî

 • Mütedavil olan özellik, yürürlükte olan nitelik.

zarif / zarîf / ظریف

 • Zarafet sahibi, nazik, nüktedan. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın