LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tanimak ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

ahdname / ahdnâme

 • Devlet başkanının emriyle, bâzı devlet, topluluk ve şahıslara özel haklar tanımak maksadıyle hazırlanan belge.

aşinalık etmek / âşinalık etmek

 • Alışmak, (o şeyi) tanımak.

hakşinaslık

 • Doğruyu, hakkı tanımak.

hüdabinlik / hüdâbinlik

 • Allah'ı tanımak.

hümanizm

 • Lât. Edb: İslâmiyete mugayir ve aykırı eski Yunan ve Lâtin edebiyatı ve felsefesi taraftarlığı hareketi.
 • Fls: İnsan menfaatını hayatta değer ölçüsü kabul eden ve dine tâbi olmayan, insana aşırı hâkimiyet tanımak isteyen ve maddeperest, dinsiz, imansız bir cereyan, bir fikir ve bâtıl

ilm-ül-yakin / ilm-ül-yakîn

 • Eserden müessire yol bulmak. İşi görüp yapanı tanımak, bilmek. Dumanı görüp, orada ateşin olduğunu anlamak böyledir.

ism

 • (İsim) Ad, nâm.
 • Ist: Bilinen veya bilinmeyen, hissedilen veya hissedilmeyen herhangi bir şeyi birbirinden ayırmak, tanımak veyahut zihne getirmek için kullanılan söz veya lâfız.
 • Man: Tam mânalı ve hem mevzu, hem mahmul olabilen lâfızdır.

isti'zam

 • Büyük tutmak ve büyük tanımak.
 • Gururlanmak. Kibirlenmek.

kesb-i muarefe / kesb-i muârefe

 • Tanımak, alışkanlık kazanmak.
 • Bir mevzuda çalışarak ihtisas sahibi olmak. Birbinini tanımak ve alışmak.

ma'rifetullah

 • Masnuat-ı İlâhiyeyi ve Kur'âni hakikatleri tefekkür ve tahsil ile veya lütf-i İlâhi ile kalbi inkişâf ve basirete sâhib olmak. Esmâ-i İlâhiyyeyi tanımak. İlâhi hakikatlara vukufiyet. Her işte Allah rızâsına en uygun hareket tarzını bilip amel etmek.

mana-yı ismi / mânâ-yı ismî

 • İsme dair mânâ. Bir şeyin sadece kendisini bilip tanımak. Bir şey başka şeyleri tanıttığı, bildirdiği veya sevdirdiği için olan mânâya da mânâ-yı harfî denir. Bir ağacı gölgesinden, zahirî görünüşünden, bize verdiği meyvesinden dolayı alâka gösterir ve seversek mânâ-yı ismî ile seviyoruz demektir. A

marifetü'n-nebi / mârifetü'n-nebî

 • Peygamberi (a.s.m) bilmek, tanımak.

meş'ur

 • Bir şeyi iyice idrak eylemek.
 • Şuurlu. Kendini bilen.
 • Tanımak.

mühlet / مهلت

 • Tanınmış süre. (Arapça)
 • Mühlet vermek: Süre tanımak. (Arapça)

örf

 • İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkâr edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeydir. Bu kelime; ihsan, ma'ruf, cud, sehâ, bezl ve atâ olunan, atiyye, tanımak, bilmek, biliş, ikrar eylemek, arka arkaya tetebbu ve tevâli etmek, Allah (C.C.) tarafından ulülemre ve Sultana tevdi' olunan

partizan

 • Kendi partisine aşırı düşkün olup başkasına hak tanımak istemeyen kimse. (Fransızca)

taarüf

 • Birbirini bilmek, tanımak.

tearüf

 • Tanışmak. Birbirini tanımak. Birbirine tanış çıkmak.

temhil / temhîl

 • Temhîl etmek: Süre tanımak.

tetebbu

 • Araştırıp incelemek, derinliğine inceleyip tanımak.

vicdan

 • İnsanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevî his.
 • Kendinden geçme, dalma.
 • Bir şeyi bir halde görme, bulma.
 • Duyma, duygu.
 • İnanç.
 • Şuur.
 • Bâtın ile Hakkı tanımak.
 • Din.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın