LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te tanınm ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

alemşümul / âlemşümul

 • Bütün dünyayı alâkadar eden, dünyayı kaplayan ve her yerde tanınmış olan.

arif / arîf

 • Çok irfanlı, çok tanınmış, meşhur âlim.
 • Bir işten iyi anlayan.

bednam

 • Kötü tanınmış, adı kötüye çıkmış olan. (Farsça)

binam / bînâm / بينام

 • Adsız, tanınmamış. (Farsça)

celaleddin-i harzemşah

 • (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır. O zamanın deccalı olan Cengiz'in kahır ve şiddeti karşısında İrân ve Turân korku ve zillete düştüğünde Celâleddin, Cengiz'in ordularını müteaddit defala

ebu-l ala-i maarri / ebu-l ala-i maarrî

 • (Mi: 973 - 1057) Kör olmasına rağmen hafızasının fevkalâdeliği ile tanınmış büyük Arap şairlerinden biridir ki, kasideleriyle meşhurdur.

eşhas-ı ma'rufe

 • Tanınmış kişiler, bilinen şahıslar.

eşher

 • (Şehir. den) Çok meşhur, pek fazla tanınmış, en şöhretli olan.

eşşehir / eşşehîr

 • Meşhur, ünlü, tanınmış.

hamil

 • Kötü tanınmış olan kimse.

hebenneka

 • Ahmaklığı ile tanınmış bir adam.

hindi / hindî

 • Hind'e ait.
 • Hind ahalisinden olan, Hindli.
 • Bugün konuşulan Hind dillerinin en yaygın ve tanınmış olanı.
 • Güzel sanatlarda kullanılan ve Hind'de yapıldığı için de bu ismi alan bir kağıt cinsi.

hıssan

 • Mümtaz ve belirli kimseler. Tanınmış iyi kimseler. Ekâbirler.

huccet-hüccet

 • Vesika, delil, senet.
 • Tanınmış bilginlere verilen ünvan.

i'lamat-ı şer'iye mümeyyizi

 • Şeyh-ül İslâm kapısındaki fetvahanenin üç kaleminden biri olan "İlâmat Odası"nın başındaki memurun ünvanı idi. Kadılar tarafından verilen ilâmları tetkik vazifesiyle mükellef olduğu için, bu memuriyete, ulemadan tanınmış olanlar tâyin edilirdi.

ibadetgah / ibadetgâh

 • Kanunlarla tanınmış bir dine, bir mezhebe ait ibadetlerin icrasına tahsis olunan yerler. Mabet, ibadethane. (Farsça)

ibn-i sina

 • (Hi: 370-428) Buhara'lı olup zamanının en büyük âlimi, doktor ve filozofudur. Avrupa'da, Avicenna diye tanınmıştır.

iştihar

 • Meşhur olma. Tanınma. Ün alma.

kalla'

 • Beylere koğuculuk yapan yalancı.
 • Halk içinde tanınmak için kendine bir alâmet yapan kimse.

lokman hekim / lokman hekîm

 • Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen büyük zatlardan olup öğütleri ve ahlâkî, tıbbî sözleri ile tanınmıştır. Peygamber Davud (A.S.) zamanında yaşadığı rivayet edilmektedir. Peygamber veya veli olduğu hususunda ihtilaf vardır.

ma'ruf

 • Bilinen, tanınmış. Belli, meşhur.
 • Şeriatın makbul kıldığı veya emrettiği.
 • Adl, ihsan, cud, tatlı dil, iyi muamele.

ma'rufiyet

 • Ma'rufluk. Ünlülük, meşhurluk, tanınmışlık.

mahudiyet-i hariciye / mâhudiyet-i hariciye

 • Dış dünyaya ait bilinme; başkalarının fark edip idrak ettiği bilinip tanınma niteliği.

mahudiyet-i zikriye / mâhudiyet-i zikriye

 • Zikredilen belirlilik; sözle ifade edilmiş olan bilinip tanınma niteliği.

marid

 • Azgın, sapkın. İnad ve isyanda benzerlerinden çok ileri gitmiş olan. Kibir, inad ve dinsizlikle tanınmış olan. Mütemerrid.

maruf / marûf / معروف

 • Marûf olmak: Tanınmak, bilinmek.
 • Bilinen. (Arapça)
 • Ünlü, tanınmış. (Arapça)

meşhur / meşhûr / مشهور

 • Tanınmış, herkesin bildiği. Çoklarının bildiği.
 • Tanınmış.
 • Şöhret kazanmış, tanınmış.
 • Ünlü, tanınmış, bilinen. (Arapça)

mühlet / مهلت

 • Tanınmış süre. (Arapça)
 • Mühlet vermek: Süre tanımak. (Arapça)

musaddak

 • Doğruluğu tasdik edilmiş. Sadakati ve doğruluğu tanınmış, isbat edilmiş olan.

mütearife

 • Herkesin bildiği. Tanınmış. Meşhur. Doğruluğu âşikâr.
 • Man: İsbatı icab etmeyen söz.

mütenekkir

 • Bilinmeyecek, tanınmayacak surete giren. Kıyafet değiştiren.

na-ma'ruf

 • Tanınmayan, bilinmeyen, ma'ruf olmayan. (Farsça)

nemrud

 • Zâlim ve gaddar olarak tanınmış ve Allaha karşı kibir ve isyan ile büyüklük taslamış bir kralın ismidir. Milâddan evvel 2640 yılında yaşadığı sanılmaktadır. Peygamber İbrahim Aleyhisselâm zamanında yaşamış ve onu ateşe atarak yakmak istemiş, mu'cize ile İbrahim Aleyhisselâm ateşten kurtulmuştur. Bâb
 • Zalim ve gaddar olarak tanınmış ve Allah'a karşı isyan etmiş, büyüklük taslamış bir kral. Hz. İbrahim zamanında yaşamıştır.

okiyye

 • (Veya hemzenin hazfı ile "Vekiyye") Eskiden kullanılan bir ağırlık ölçüsü. Yerlere ve muhitlere göre değişir. Dörtyüz dirhem ağırlık. Yedi miskal veya kırk dirhem ağırlık. Şer'an kırk dirhem kabul edilmiş. En tanınmışı dörtyüz dirhemdir.

paskal

 • Hristiyanlıkta dindarlığı ile beraber fizik, edebiyat, hesap, hendese ve felsefede (Milâdi 17. asırda) büyük bir âlim olarak tanınmıştır. (Fransızca)

saye

 • (Çoğulu: Sâyât) Koyun yatağı. Nişan için dikilen taş. Yolun tanınması için bir yere yığıp höyük yapılan taş.

şehir / şehîr

 • Ünlü, tanınmış.

taarrüf / تَعَرُّفْ

 • Tanınma.

tearüf

 • Bilinme, tanınma.

tenekkür

 • (Nekr. den) Kendini bildirmeme. Tanınmıyacak kılığa girme.

tenkir

 • Tanınmayacak bir hale koymak.
 • Gr: Bir ismi harf-i tarifsiz kullanarak belirsiz yapmak. Gayr-i muayyen veya gayr-i mahdut kılmak.

ulum-u mütearefe / ulum-u müteârefe

 • Herkesin bildiği ve tanınmış olan ilimler.

ulum-u mütearife / ulûm-u müteârife / عُلُومُ مُتَعَارِفَه

 • Herkesin bildiği tanınmış ilimler.

zadegan / zadegân

 • Asâlet. (Farsça)
 • Temiz ve meşhur soydan olan. Tanınmış ve temiz âileden olan. Aristokrat. (Farsça)
 • Meşhur ve belli âileler cemaatı. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın