LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te suretiyle ifadesini içeren 209 kelime bulundu...

acz yolu

 • Çok güçsüz olduğunu ve her an Allah'ın yardımına muhtaç olduğunun bilmek suretiyle Allah'a varma yolu.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

ameli / amelî

 • (Ameliyye) Amele mensup ve müteallik olan. Fiil olarak. İşlemek suretiyle. Pratik. Tecrübeli.

an'ane

 • Âdet, örf.
 • Ağızdan nakledilen söz, haber.
 • Ist: Bir haberin veya bir hadis-i şerifin "an filân, an filan" diye râvileri bildirilmek suretiyle olan nakil.
 • Silsile.
 • Müezzin ezân okurken "teganni" ederse; ona da "An'ane" denir.

arz-ı belde ta'yini

 • Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.

baştina

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında Balkanların bazı yerlerinde devlet arazisinden tapu ve miras suretiyle geçen tarla.

beyan-ı zaruret

 • Huk: Zaruri beyandır. Susmak suretiyle ifade edilen mâna, beyan-ı zaruret kabilindendir.

bil'istihkak

 • Hak etmek suretiyle.

bilistihkak

 • Hak etmek sûretiyle.

bilmüşahede

 • Görmek suretiyle, görerek.

biyonik

 • Canlıların, yaşadıkları muhit içinde değişen şartlara uygun nasıl hareket ettiklerini inceleyerek canlıları model almak suretiyle benzer hareketleri yapabilecek makinelerin yapılması işiyle uğraşan ilim ve fen.

cahid

 • Mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cihad eden. Mücâhid olan. Din düşmanı ile elinden geldiği kadar mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cenkeden, vuruşan. Mümkün olduğu kadar gayretle çalışan. Kur'an ve İman hakikatlarının neşrinde çalışmak suretiyle mücahede eden.

cehl-i basit

 • Bilmediğini bilmek sûretiyle olan câhillik.

cem'an

 • Bir yere toplamak suretiyle, toplanmış olarak.

cem'iyyet

 • (Cemiyet) Topluluk, birlik. Hey'et.
 • Bir yere cem' olma.
 • Mânevi birlik teşkil eden cemaat.
 • Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müstenid

cerre çıkma

 • Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

cezmen

 • Kestirip atmak sûretiyle.

cinas-ı nakıs / cinas-ı nâkıs

 • Edb: Cinaslı kelimelerin birinde veya birkaç harfin ziyade olması suretiyle yapılan cinas. (dem, âdem gibi.)

delalet-i zatiye / delalet-i zâtiye

 • Kendi zatı ile, bizzat kendisini eserleri ile göstermek suretiyle olan delâlet, şahidlik.

devr

 • Bir şeyi elden ele aktarma. Vefât eden bir müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekât gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasî veya velîsi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızâsıyla tekrar geri vermek sûretiyle yapılan muâmele.

ecel-i kaza / ecel-i kazâ

 • Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.

emaneten

 • Emanet yoluyla, emanet olarak.
 • Bir resmî daire tarafından bizzat, ihale şeklinde ve iltizam suretiyle olmayarak.

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

esbab-ı feshiyye

 • Huk: Bir i'lâmın istinaf suretiyle bozulmasını icabettiren sebepler.

evrek

 • Çocukların ağaca ip takmak suretiyle yaptıkları salıncak. (Farsça)

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

frenk sakalı

 • Eskiden frenkleri taklid suretiyle bırakılan sakal hakkında kullanılan bir tabirdi. Çeneye gelen kısım uzunca bırakılıp, yukarı tarafları kısa kesilen veya traş edilen sakal demektir.

götürü satış

 • Alış-verişte bir malı tartı veya ölçü ile olmayarak toptan pazarlık sûretiyle almak veya satmak; kabala.

hacren

 • Malını kullanmaktan menetmek suretiyle.

hadsen

 • Sezgiyle, zihnin hızlı intikali sûretiyle.

hakkalyakin / hakkalyakîn

 • Bizzat yaşamak suretiyle, kesin bilgiye ulaşma.

hankan

 • Boğmak suretiyle, boğarak.

haramilik

 • Tar: Akıncı kumandanının iştirak etmediği ufak kuvvetler tarafından düşman memleketlerine yapılan akınlar. Bu akınlara yüz ve daha fazla akıncı iştirak ederdi. Akıncı kuvvetleri yüzden az olduğu takdirde "çete" ismini alırlardı. Büyük akınlarda olduğu gibi haramilik suretiyle yapılan akınlarda da al

harben

 • Savaşarak, harbederek, döğüşerek. Muharebe etmek suretiyle.

harifane

 • Esnafça. Herkes kendi masrafını, hissesine düşeni vermek suretiyle, ortaklıkla yapılan. (Farsça)

hasmen

 • Bir mes'eleyi kesin bir karar ile halledip bitirmek suretiyle.

hatemkari / hatemkârî

 • Bir sathın "yüzeyin" üzerine süs şekilleri oyarak meydana getirilen boşlukları, o satha benzeyen başka bir madde veya mâdenle doldurmak suretiyle yapılan tezyinât.

havaleten

 • Havale suretiyle, havale olarak.

hulul etmek / hulûl etmek

 • Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allahü teâlânın kula girmesi sûretiyle onun ilâhlaştığını kabûl edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.

ianeten

 • İane suretiyle, yardım olmak üzere.

ibkaen

 • İbka suretiyle.

ibtila / ibtilâ

 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icaz-ı mutneb / îcâz-ı mutneb

 • Az sözle çok mânâlar ifade etme; bir kelime veya sözün çağrıştırdığı bütün mânâları, açıklama yapmamak sûretiyle kastetme.

icma-ı manevi / icmâ-ı mânevî

 • Mânevi olarak görüş birliğine varma; uzmanların aynı konuyu faklı tarzlarda belirtmeleriyle veya susmak sûretiyle onu tasdik etmeleriyle görüş birliğine varmaları.

idaneten

 • Borç olarak, ödünç olarak, idane suretiyle.

ihaleten

 • İhale ederek, ihale suretiyle.

ihrakan

 • Yakmak suretiyle.

ihram / ihrâm

 • Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı

ihsanen

 • İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.

ihtikaren / ihtikâren

 • İhtikâr suretiyle, vurgunculukla.

ihtilaken

 • İhtilak suretiyle, yalan uydurarak.

ihtisaren

 • İhtisar suretiyle, muhtasar olarak, kısaltarak, tafsilâtsız, kısaca.

ikan

 • İyi ve yakînen bilmek.
 • Sağlam bir iş.
 • Yakin hasıl etmek ve edilmek suretiyle bilmek.

ikramen

 • İkram olarak. Ağırlama suretiyle. Hürmet, tazim ve saygı için.

iktibas

 • Bir söz veya yazıyı olduğu gibi veya kısaltarak almak. Birisinden ilmen istifade etmek. İstifade suretiyle almak, alınmak.
 • Söz arasında Kur'an-ı Kerimden veya Hadis-i Şeriftden veya başka makbul eserlerden bir cümlenin kâmilen veya kısmen az tasarruf ile veya tasarrufsuz alınması.

iktibasen

 • İktibas suretiyle. Faydalanma yoluyla alarak. Parça alarak.

iltizamen

 • İltizam yoluyla, iltizam suretiyle.

iman-ı kamil / îmân-ı kâmil

 • Olgun îmân. Mü'minlerin ibâdet ederek Allahü teâlânın emirlerini yapıp, haramlardan kaçınmak sûretiyle, parlayan, kuvvetli ve olgun îmânı. En üstün derecedeki îmân.

inabe / inâbe

 • Bir büyüğe, evliyâ bir zâta intisab etmek, bağlanmak sûretiyle yapılan tövbe.

inabe yolu / inâbe yolu

 • Müridlik. Sâlikin (tasavvuf yolunda) nefsin isteklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak sûretiyle ve çeşitli sıkıntılara katlanarak Allahü teâlâya kavuşma yolu.

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

inkıyaden

 • İnkıyad suretiyle. Teslim olarak. İtaat ederek, boyun eğerek.

intihab

 • Kapışmak. Yağma suretiyle mal almak.

intikalen

 • İntikal suretiyle.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

irkaben / irkâben

 • Bindirerek, irkâb suretiyle.

irşad-ı gaybi / irşad-ı gaybî

 • Gaybî irşad; gelecekteki hâdiselere işaret etmek suretiyle rehberlik yapma.

işaret

 • Bir şeyi bir vasıta ile (el, göz, kaş veya parmakla) göstererek bildirmek.
 • Nişan, alâmet, belli bir iz.
 • Ist: Doğrudan doğruya olmadan, hatırlatma suretiyle verilen emir.

istidlalen

 • İstidlal suretiyle, delil ile.

istiğlalen

 • Gayrimenkulü rehine koymak suretiyle.

istihfafkar / istihfafkâr

 • Ehemmiyet vermeyerek. Küçümsemek suretiyle. Tahfif ve tahkir ederek. (Farsça)

istihzar

 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm

istişfaen

 • Derdine derman aramak gayesiyle. Şifa istemek suretiyle.

istitraden

 • Edb: Bir bahis anlatırken, söz gelimi, başka bir mes'eleyi de anlatıvermek suretiyle.

ıtk ala mal / ıtk alâ mal

 • Bir köle veya cariyenin kitabet suretiyle olmaksızın cins ve miktarı malum bir mal veya muayyen bir hizmet mukabilinde azad edilmesidir. Buna "Itk alâ cu'l" da denir.

ıtk-ı muallak

 • Bir şarta talik suretiyle vuku bulan ıtkdır. Bir kimsenin kölesine "şu işi yaparsan hürsün" demesi gibi ki, köle o işi yapınca azad olur.

itminankarane / itminankârane

 • İtminan göstermek suretiyle. (Farsça)

izafeten

 • İsnad etmek suretiyle, isnad ederek, ona bağlıyarak.

izafi / izafî

 • İzafetle alâkalı, izafete dâir. Ona bağlamak suretiyle. Alâkalı göstererek.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kalen

 • (A, uzun okunur) Söylemek suretiyle. Söyleyerek.

kalkale

 • Bir şeyi titretmek.
 • Tecvidde: Okurken harflerin üzerinde birden durarak harfi, mahrecinden çıkar çıkmaz kesmek suretiyle bu harfleri tekrar okumak. Kalkale ile okunan harfler şunlardır: Kaf, tı, ba, cim, dal. (Hakk kelimesinde okunduğu gibi)

karabet-i nesebiyye

 • Aynı soydan gelmek suretiyle olan asli hısım ve akrabalık.

kefalet-i nakdiye

 • Bir hususu te'min için depozite yatırmak suretiyle kefil olma.

kefaleten

 • Kefil olarak. Kefillik suretiyle.

keramet-i ilmiye

 • İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk'ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet.
 • İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi' ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan, hem ilmî dehâsı ve fart-ı zekâsı tecrübe

kinayeten

 • Hem gerçek, hem de mecâzi mânâya gelebilecek bir sözü mecaz yönüyle kullanmak suretiyle, maksadını kapalı bir şekilde, dolaylı anlatarak.

kıraeten

 • Okuyarak, okumak suretiyle.

kiraren

 • Tekrar tekrar, çok sefer, tekrar suretiyle.

kıyas-ı hadsi-i hafi / kıyas-ı hadsî-i hafî

 • Gizli olan hükmün illetine (sebebine) güçlü bir sezgi ile (zihnin hemen intikali olan hads ile) ulaşmak sûretiyle yapılan kıyas; yani peygamberlik sebebi olan bütün peygamberlerdeki esasların Peygamber Efendimizdeki (a.s.m.) esaslar ile kıyaslanmasıdır ki, zihin bu esasların Peygamber Efendimizde da

kurb-i velayet / kurb-i velâyet

 • Velâyet, evliyâlık yoluna âit yakınlık. Allahü teâlâdan gelen feyz ve bereketlere, arada vâsıta bulunmak sûretiyle kavuşma.

lian

 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer'i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir.

ma'nevi huzur / ma'nevî huzûr

 • Allahü teâlâyı anarak emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmak sûretiyle kalbde meydana gelen rahatlık.

maal-memnuniyye

 • Memnun olmak suretiyle. İsteyerek. Gönül rızası ile. Memnuniyetle.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

manevi tevatür / mânevî tevatür

 • Yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması veya aktarılırken susmak suretiyle doğruluğunu tasdik etmesi.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

masluben

 • Asılarak, asılmış olduğu hâlde. Asılma suretiyle.

mekr

 • Bir kimseye, hiç beklemediği, ummadığı yerden hîle yapmak, tuzak kurmak sûretiyle zarar vermeye çalışmak.
 • İstidrâc yâni Allahü teâlânın bir kimseye bir müddete kadar devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu Allahü teâlânın bir lütfu ve ihsânı, tuttuğu yolu

mensucat / mensucât

 • Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgâh veya fabrika mahsulü mallar.

merhametperverane

 • Acıma ve şefkat ile, esirgeyip acımak suretiyle. (Farsça)

mevt-i esved

 • Boğazı sıkılmak veya suya atılmak suretiyle husule gelen ölüm.

mezcen

 • Karıştırmakla. Katma suretiyle.

mu'izz / mu'îzz

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Kullarından bâzılarını, maddî ve mânevî mülk ve saltanat vermek sûretiyle, azîz (üstün) kılan.

müdafaaten

 • Müdafaa ve korunma suretiyle.

müeccelen

 • Te'cil edilmek suretiyle. Müddeti sonraya bırakılarak.

müfesser

 • Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış.
 • Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası "nass" dan daha vâzıh olan sözdür.
 • Mücmel olmayan söz.

müfsidane / müfsidâne

 • İfsad etmek suretiyle. Nifak meydana getirmekle. Fesadlıkla. Ara bozuculukla. (Farsça)

muhavvifane / muhavvifâne

 • Dehşetlice. Korkutucu bir vaziyette. Korkutmak suretiyle. (Farsça)

muhıkkane

 • Haklı olarak. Haklı olmak suretiyle. İhkak-ı hak etmek suretiyle. (Farsça)

mukabele-i bilhuruf

 • Söz ile konuşmak ve hakikatı müdafaa etmek suretiyle karşı çıkıp mukabele etmek.

mukabele-i bissüyuf

 • Silâha, kılınca sarılmak suretiyle karşı koymak.

müktesebat

 • Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.

mümaşatkar / mümaşatkâr

 • Dost geçinerek, kusurlara göz yumarak, müdara suretiyle. (Farsça)

müncezibane / müncezibâne

 • Çekilerek, çekilircesine, cezbedilerek. (Farsça)
 • Kendini kaptırmak suretiyle. (Farsça)

müşevvikane

 • Şevk vermek suretiyle, teşvik ederek, sevdirerek. (Farsça)

müskitane / müskitâne

 • Sustururcasına. Susturma suretiyle. (Farsça)

müstahsinane / müstahsinâne

 • Beğenerek, beğenmek suretiyle, beğenircesine. (Farsça)

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

müteaccibane / müteaccibâne

 • Şaşakalma suretiyle. Taaccüb eder şekilde. (Farsça)

mütehezzizane / mütehezzizâne

 • Titreyerek, titremek suretiyle. (Farsça)

mütekellimane / mütekellimâne

 • Konuşur gibi, konuşmak suretiyle. (Farsça)

mütelemmiz

 • (Çoğulu: Mütelemmizîn) Talebelik etmek suretiyle öğrenen. Telemmüz eden.

mütelezzizane / mütelezzizâne

 • Lezzet alarak, lezzet almak suretiyle. (Farsça)

mütena'imane / mütena'imâne

 • Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. (Farsça)

müteşebbisane / müteşebbisâne

 • Bir işe girişerek, teşebbüs suretiyle. (Farsça)

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Şükrederek, şükür etmek suretiyle. (Farsça)

müteselliyane

 • Avunarak, teselli bulmak suretiyle. (Farsça)

mütevasık

 • Birbirine güvenip itimad etmek suretiyle anlaşan.

mütevatir-i bilmana / mütevâtir-i bilmâna

 • Mânevî tevatür; yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir haberi, olayı veya hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması veya aktarılırken susmak sûretiyle doğruluğunu tasdik etmesi.

mütevatiren

 • Mütevatir olarak, tevatürle naklolunmak suretiyle.

muzahrefiyet

 • Sahtecilik; süsleyip cilalamak sûretiyle aslı gibi, doğal gibi göstermeye çalışmak.

naht

 • Ağacı yontmak suretiyle kabartma şekiller yapma san'atı.
 • Yontma, oyma.

naklen

 • Nakil yoluyla. Anlatmak veya hikâye etmek suretiyle.

namazgah / namazgâh

 • Namaz kılınan yer. İbadetgâh. Eskiden şehir dışında, kırda ve sed üzerinde mihrab konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır.
 • Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş sahaya da bu ad verilirdi. Bayramlarda ve fevkalâde günlerde kasaba ve civar köy

nesren

 • Nesir olarak, manzum olmadan yazılan yazı.
 • Çoğaltmak suretiyle.

neşren

 • Yayılmak suretiyle, neşir yoluyla. Yazarak, dağıtarak.

obüs

 • Ask: Dikey veya dalıcı atış yapabilen, oldukça kısa namlulu top. Obüsler Milâdi 16. asırda icad olunmuştur. Bir mânianın arkasında bulunan ve bu sebeple doğruca görülemeyen düşman mevzilerinin yüksek münhanilerle aşırılmak suretiyle endaht yapmak maksadıyla icad edilmiştir.

pesendane / pesendâne

 • Beğenecek yolda, beğenmek suretiyle.

radiyen

 • Razı olarak, beğenilerek, hoşnud olmak suretiyle.

rakian

 • Rüku' ederek, huzur-u İlâhîde eğilerek. Rüku' etmek suretiyle.

rasihane / rasihâne

 • Sağlamca, sağlam delil ve bürhana dayanmak suretiyle. (Farsça)

recmetmek

 • Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek.
 • Mc: Aleyhte konuşmak.

rikabdar / rikâbdar

 • Padişahların atla bir yere gidişleri sırasında özengiyi tutmak suretiyle ata binip inmelerine yardım eden kişi.

riyazet-i diniye

 • Dinî riyazet, az gıda almak suretiyle nefsi terbiyeye çalışma.

rüku' / rükû'

 • Huzur-u İlâhîde eğilmek. Namazda elleri dize dayamak suretiyle yere doğru eğilirken baş ile sırtı düz hale getirmek.

saburane / saburâne

 • Çok sabır göstermek suretiyle. (Farsça)

şahid / şâhid

 • Şâhidlik eden, görüp bilen. Birinin başkasında hakkının bulunduğunu isbat için şehâdet (şâhidlik) ederim demek sûretiyle hâkimin huzûrunda ve hasmın karşısında haber veren.

şakirane / şakirâne

 • Şükrederek. şükretmek suretiyle. (Farsça)

salben

 • Asarak, asmakla öldürmek suretiyle.

san'atkarane / san'atkârane

 • San'atlı olarak, özenip meharetle yapılmak suretiyle, sanatkâra yakışır şekilde. (Farsça)

savm

 • Oruç. İkinci fecirden başlıyarak güneşin batmasına kadar yemekten, içmekten ve cinsi mukarenetten nefsi men'etmek suretiyle yapılan ibâdet.

şefikane

 • Merhametlice, acıyarak. Acımak suretiyle. şefkat ederek. (Farsça)

sehven

 • Yanlışlıkla, yanılmak suretiyle.

semaan

 • (Semaen) İşiterek, dinleyerek, dinlemek suretiyle.

şematetkarane / şematetkârane

 • Kuru gürültü yapmak suretiyle, arsızca, gürültü ile bağırmak. (Farsça)

sere

 • Başparmağın ucundan şehadet parmağının ucuna kadar germek suretiyle hâsıl olan uzunluk ölçüsü. Karıştan küçüktür ve dört sere bir arşın sayılırdı.

şerhan

 • (Şerhen) İzah etmek, açıklamak suretiyle. Şerhederek.

seyr-i afaki / seyr-i âfâkî

 • Terbiye ve mâneviyatta tekâmül yollarında, hariç âlemden, âfaktan başlamak suretiyle bulunan delillerle tekâmül edip nefsini ıslâh ve imâni ve Kur'âni hakikatlarda terakki etmek usulü.

şifahen

 • Sözle, ağızdan. Konuşmak suretiyle.

sıhriyet

 • Evlenmek suretiyle meydana gelen akrabalık.

sitayiş-karane / sitayiş-kârâne

 • Överek, medhetmek suretiyle.

sulhen

 • Sulh tarzında, barış yoluyla. Anlaşmak suretiyle.

sürü

 • Tar: Devşirme suretiyle alınan Hristiyan çocuklarının yüzer, yüzellişer, ikiyüzer veya daha fazla kişilik kafileler halinde sevkedilmeleri. Sürü adı verilen bu kafileler, sürücülerle muhafızların nezareti altında hükümet merkezine sevkedilirlerdi.

ta'kiben

 • Takip ederek, takip suretiyle.

ta'mimen

 • Ta'mim suretiyle. Herkese bildirmek suretiyle.

ta'vizen

 • Karşılık olarak, karşılık alınmak suretiyle. Gelecekte gelirinden kesilmek şartıyla.

ta'zir-i eşraf

 • Ümera, yüksek tüccar, köy a'yanı gibi şerefli kimseler hakkındaki ta'zirdi ki, ya bilvasıta ilâm suretiyle veya mahkemeye celbedilerek bilmuvacehe ihtar suretiyle yapılır.

ta'zir-i evsat

 • İçtimai mevkileri orta hâlde bulunan kimseler hakkındaki ta'zirdir ki, hem mahkemeye bilcelb ilâm suretiyle, hem de hapis suretiyle yapılabilir.

tahkikan

 • İnceleyerek. Araştırma suretiyle. Hakikatını öğrenerek.

tahriren

 • Yazmak suretiyle, yazı ile.

tahsisen

 • Tahsis suretiyle.
 • Hele, en çok.

takas

 • Vereceğini alacağına karşılık tutmak suretiyle ödeşmek, sayışmak, değişmek.

takvim-i arabi / takvim-i arabî

 • Hicretten 17 sene sonra görülen lüzum üzerine Hazret-i Ömer (R.A.) tarafından Kamer senesi esas ve hicret tarihi başlangıç sayılmak suretiyle tertiplenen takvim.

taltifen

 • Taltif suretiyle.

tam'an

 • Tama' suretiyle, tama' ederek.

tanziren

 • Nazire olarak. Benzetme suretiyle.

tasdikan

 • Tasdik için. Tasdik suretiyle.

tatbiki / tatbikî

 • Tatbike ait. Pratik ile alâkalı. Fiilen işlemek suretiyle.

tavaf / tavâf

 • Kâbe-i muazzamanın etrâfında Hacer-i esvedin bulunduğu köşeden başlamak sûretiyle Kâbe sola alınarak yedi defâ dolaşmak. Tavâf edene tâif; Kâbe etrâfında tavâfa mahsûs mahalle (yere) metâf denir.

tazarru'karane / tazarru'kârane

 • Tazarru ederek. Tazarru etmek suretiyle. (Farsça)

te'diben

 • Te'dib suretiyle, te'dib için. Haddini bildirmek için.

te'kiden

 • Tekrarlama ile.
 • Sağlamlaştırarak. Te'kid suretiyle.
 • Evvelce yazılmış olan bir yazıyı tekrarlıyarak.

te'minen

 • Te'min suretiyle.

teberruan

 • Teberru ederek, teberru suretiyle, bağışlayarak.

tecvid ilmi

 • Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir.

tedric

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.

teganni / tegannî

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, hareke, harf ve med (uzatma) ilâve etme ve çıkarma yapmak sûretiyle, kelimelerin asıllarını dolayısıyle mânâyı bozarak okuma.

tehekkümen

 • Alay için, tehekküm suretiyle.

telmihan / telmîhan

 • Telmih sûretiyle, imalı olarak.

telmihen

 • Telmih suretiyle. Telmih için. İmâlı olarak.

telvihat / telvihât

 • Maksadın lâzımı olan şeylerden bahsetmek sûretiyle yapılan kinayeler.

temliken

 • Mülk olarak vermek suretiyle. Temlik tarzında.

temyizen

 • Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla. Seçerek.

terhiben

 • Korkutmak suretiyle, korkutarak.

tesadüfi / tesadüfî

 • Rastgele. Tesadüf olarak. Tedbirsiz meydana gelmek suretiyle.

tesakutan

 • Ardı ardına düşerek. Karşılıklı düşürmek suretiyle.

tesbian

 • Yediye ayırmak suretiyle, yediye ayırarak.

tesebbüben

 • Sebep olma suretiyle.

tevaliyen

 • Tevali etmek suretiyle.

tevatüren

 • Ağızdan ağıza yayılarak. Tevatür suretiyle.

tevessüen

 • Genişleme suretiyle. Tevessü ederek.

vakıfane / vâkıfane

 • Bilen kimseye yakışır surette, bilerek. Vâkıf şekilde. Anlamak ve bilmek suretiyle. (Farsça)

vasl

 • Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak.
 • Birleştirmek, ulaştırmak.
 • Gr: Ulama, ekleme.
 • Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta'bir edilir.
 • Bir kelimenin sonundaki harfi, bir sonrak

vaz'an

 • Vaz' ile, vaziyeti, durumu itibariyle, yerleştirmek suretiyle.
 • Asıl lügat mânası cihetinden.

veşm

 • İğne ile kan çıkarmak suretiyle vücudda yapılan damga, işaret.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın