LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sinirli ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

adale

 • Tıb: Bedenin hareketini icra eden ve birbirinden, ince bir perde ile ayrılan sinirli et kısımlarından her biri. Hepsine birden et (Lahm) tâbir edilir.

asabi / asabî / عصبى / عَصَبِي

 • Sinirli. Öfkeli.
 • Sinirli, hassas.
 • Sinirli.
 • Sinirli. (Arapça)
 • Sinirli.

asabilik / asabîlik

 • Sinirlilik.

asabiyet

 • Sinirlilik.
 • Sinirlilik. gayret.

asabiyy-ül-mizac

 • Yaradılışça sinirli olan kimse. Yaradılışı itibâriyle asabi, hırçın, öfkeli olan.

asabiyyet / عصبيت

 • Sinirlilik. Fart-ı gayret. İmân ve İslâmiyeti, kendi akrabasını, vatanını, din veya milliyetini müdâfaa etmek gayreti. Hamiyyet.
 • Sinirlilik. (Arapça)

aşk-ı mecazi / aşk-ı mecazî

 • Gerçek sevgiliye değil, geçici ve sınırlı bir güzelliğe karşı duyulan sevgi.

ayn-ı mutlak

 • Kayıtlı ve sınırlı olmayanın ta kendisi.

cüz'i ihtiyar / cüz'î ihtiyar

 • İnsandaki sınırlı irade.

cüz-i ihtiyari / cüz-i ihtiyarî

 • İnsanın sınırlı iradesi.

cüz-ü ihtiyari / cüz-ü ihtiyârî

 • İnsanda bulunan sınırlı irade.

demevi / demevî

 • Kana dâir, kana mensub ve müteallik.
 • Mc: Asabi, sinirli. Kanın çokluğu sebebi ile hâsıl olan mizaç.

düstur-u cüz'i / düstur-u cüz'î

 • Bireysel kural; cüz'î ve sınırlı bir alanda geçerli olan kanun.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

haber-i meşhur / haber-i meşhûr

 • Başlangıçta râvîsi (rivâyet edeni, bildireni) sınırlı iken, sonraki devirlerde, daha çok kimse tarafından nakledilen haber, hadîs-i şerîf.

havza

 • Sınırlı bölge.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

huzur-u lamekani / huzur-u lâmekânî

 • Hiçbir mekâna muhtaç olmayan Zâtın huzuru; Allah'ın hiçbir mekânla sınırlı olmayan katı.

ihtiyar-ı cüz'i / ihtiyar-ı cüz'î

 • Cüz'î irade, insana ait sınırlı seçme ve dileme özgürlüğü.

ilm-i cüz'i / ilm-i cüz'î

 • Az ve sınırlı ilim.

irade-i ezeliye / irâde-i ezeliye

 • Varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah'ın irâdesi.

kadir-i ezeli / kadîr-i ezelî

 • Herşeye gücü yeten, varlığının başlangıcı olmayıp zamanla sınırlı olmayan Allah.

kaide-i mahdude

 • Sınırlı bir kaide.

kudret

 • Güç, güçlü olma.
 • Allahü teâlânın sıfat-ı sübûtiyyesinden biri. Allahü teâlânın her şeye gücünün yetmesi.
 • Kullara âit sınırlı olan güç, kuvvet.

kunbul

 • (Çoğulu: Kanâbil) Kalın vücudlu kimse. Sinirli ve hiddetli olan.
 • 30 ilâ 40 yaş arasındaki kimse.
 • At.
 • Bomba.

maddeden mücerret

 • Maddeyle sınırlı olmayan, maddeten yüce.

mahdud / mahdûd / محدود

 • Sınırlı.
 • Sınırlı.
 • Sınırlı, kasıtlı. (Arapça)

mahdudiyet / mahdûdiyet

 • Sınırlılık, hududu çizilmiş.
 • Sınırlılık. Darlık.
 • Sınırlılık.

mahdut

 • Sınırlı.

mahdut ihata

 • Sınırlı bilgi ve kavrayış.

mahkum-u mutlak / mahkûm-u mutlak

 • Mutlak sûretle hüküm altında bulunan, başkasının hüküm ve iradesiyle her yönden sınırlı olan.

mekandan münezzeh / mekândan münezzeh

 • Yerle ve mekânla sınırlı olmayan.

mekandan münezzehiyet / mekândan münezzehiyet

 • Yerle sınırlı olmama.

menafi-i cüz'iye / menâfi-i cüz'iye

 • Küçük ve sınırlı menfaatler.

meşfu'

 • Müşterek sınırlı gayrimenkul.

muarref

 • Târif edilmiş, anlatılıp bildirilmiş. Bildik. Belli. Bilinen.
 • Gr: Harf-i târifli kelime.
 • Mat: Sınırlı. Hududlu.

mübaşeret-i cüz'iye

 • Sınırlı temas.

muhaddid

 • Keskinleştirici, bileyici.
 • Sınırlıyan, sınırını tâyin eden. Tahdid eden. Hududlandıran.

mukayyed

 • Kayıtlı, sınırlı.
 • Kayıtlı. Serbest olmayan. Sınırlı. Bağlı.
 • Deftere geçmiş, kaydedilmiş olan. Bağlanmış. El veya ayağında zincir, kelepçe bulunan. Mevkuf olan.
 • Bir işe ehemmiyet veren. İşine önem verip bakan.
 • Kayıtlı, bağlı, sınırlı.

mukayyet

 • Kayıtlı, sınırlı.

münhasır kalma

 • Bir özellik ve konumla sınırlı kalma.

münhasır olma

 • Sınırlı olma, ait, mahsus olma.

nakkaş-ı ezeli / nakkâş-ı ezelî

 • Başlangıcı ve sonu olmayıp zamanla sınırlı olmayan ve bütün varlıkları bir nakış halinde yaratan Allah.

nevroz

 • Tıb: Sinir sistemi bozukluğu. Sinirlilik hastalığı. (Fransızca)

sıfat-ı sübutiyye / sıfat-ı sübûtiyye

 • Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunmakla birlikte başka varlıklarda da sınırlı olarak bulunan sıfatları. Bu sıfatlara sıfat-ı hakîkiyye de denir.

takayyüd

 • Kayıt altında olma, sınırlılık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın