LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te silme ifadesini içeren 132 kelime bulundu...

adet zamanı / âdet zamânı

 • Kadında ve ergenlik çağına gelmiş olan kızlarda hayız (âdet) kanı görüldüğü andan kesilmesine kadar olan günlerin sayısı.

alettevali / alettevâli

 • Arası kesilmeksizin, birbiri ardınca, arka arkaya.
 • Arkası kesilmeksizin, arka arkaya.

azamet-i ulviyet

 • Kur'ân'ın erişilmez yüceliği.

bahh

 • Ses kesilmek, boğaz kısılmak.

belet

 • Kesilmek, inkıtâ.

bütu'

 • Uzaklaşma.
 • Kesilme.

cezeb

 • Adamın ağzında tükrüğü kesilmek.
 • Hayvanın sütü az olmak.

cinayet ve ictinadan himayet etmek

 • Kesilme ve mevyelerin toplanma teklikesine karşı korumak.

düman

 • Yemişin çürüklü olması.
 • Ekine su düşüp, kesilmek.

dur-dest

 • Ulaşılması zor şey, erişilmesi güç şey. Uzak, uzun. (Farsça)

fasid temizlik / fâsid temizlik

 • Sahîh olmayan temizlik.Kadınlarda hayız kanının kesilmesinden sonra on beş gün geçmeden önce kan görme hâli.

fersah

 • Uzunluk ölçüsü birimidir, iki çeşittir: Deniz fersahı: 5555 m. Kara fersahı: 4444 m.
 • İki şey arasındaki açıklık.
 • Sükun ve hareket arasındaki vakit.
 • Zaman. Saat.
 • Dâimî ve çok olup aslâ kesilmeyen şey.

fetret

 • Uyuşukluk, zayıflık.
 • Vahy ve semavî hükümlerin sükûn zamanı olduğu için, iki peygamber-i zişan devirleri arasındaki zaman.
 • Vukuu âdet halinde olan şeyin kesilme zamanı veya kesilmesi.
 • İki vakıa arasındaki geçen zaman. Terakki ve teâli devirleri arasındaki hareketsiz,

fisal

 • (Tekili: Fasıl) Ayrılmış olanlar.
 • Yavrunun sütten kesilmesi.
 • Kısa duvar.
 • İnsanların lehinde veya aleyhinde söz söyleyerek para toplıyan.
 • Ana sütünden kesilmiş hayvan yavrusu (Füslan, fislan şeklinde de olur.)

fürraa

 • Kalem silmekte kullanılan bez.

gaiza

 • Yere batan sular, eksilen su.
 • Bir malın değerinin eksilmesi, azalması.

gaye

 • Erişilmek istenen sonuç.

gayr-ı meczuz

 • Devamlı, kesilmeden.

gayz

 • Bir şeyin pahası eksilmek. Hilkati noksan olma. Kıymetten düşük şey.
 • Suyun eksilip azalması, yere çekilmesi.

gazv

 • Seyelân etmek, akmak.
 • Münkatı' olmak, kesilmek.

habaz

 • Hareket.
 • Bâtıl olmak.
 • Eksilmek.

hasif / hasîf

 • (Çoğulu: Husef) Suyu hiç kesilmeyen su kuyusu.
 • Yağmuru çok olan bulut.

hazf / حذف

 • Aradan çıkarma, çıkarılma. Yok etme, silme, ortadan kaldırma, giderme, düşürme.
 • Selâm ve tahiyyatı uzatmayıp kısa kesmek.
 • Mahvetmek.
 • Vurmak.
 • Atmak.
 • Aradan çıkarma, kaldırma, giderme, silme, gizli tutma.
 • Çıkarma, silme.
 • Silme, kaldırıp atma. (Arapça)

hazf ve kalb

 • Bazı harflerini silme ve ters çevirme; misâl olarak müdriken kelimesinin bazı harflerini silerek Arapça kök harfleri olan d-r-k'nin k-r-d (kürd) olarak ters çevrilmesi gibi.

hazz

 • Kesme. Kısaltma.
 • Kazmak.
 • Yırtmak.
 • Silmek.

hubu'

 • Çocuğun ağlamaktan dolayı sesinin kesilmesi.

hüdüb

 • (Çoğulu: Ehdâb) Sarık.
 • Kirpik, müjgân.
 • Havlu, el silmeye mahsus pamuklu bez.
 • Minder kenarında olan püskül.

hufut

 • Sâkin olmak. Ateşin sönmesi.
 • Sesin kesilmesi.

ibha

 • Kesilme, inkıtâ'.

ibtidar / ibtidâr / ابتدار

 • Başlama, girişme. (Arapça)
 • İbtidâr edilmek: Başlanmak, girişilmek. (Arapça)
 • İbtidâr etmek: Başlamak, girişmek. (Arapça)

ibtita'

 • Kesilme, inkıta'.

ıdd

 • (Çoğulu: Adât) Pınar ve kuyu suları gibi aktıkça kesilmeyen, devamı gelen su.
 • Çokluk, kesret.

iftisal

 • Sütten kesilme, memeden ayrılma.
 • Fidanı çıkarıp başka yere dikme.

ihkab

 • Arkası kesilme.

ıhtiram

 • Eksilmek, noksanlaşmak.
 • Kesilmek.

ıhtizal

 • Kesilmek.
 • Ayrılmak.

ikrah-ı mülci / ikrah-ı mülcî

 • Huk: Ölüm veya bir uzvun kesilmesi veya bunlara sebep olacak şiddetli döğme ile olan ikrah.

incizam

 • Kesilme.
 • Cüzzam hastalığına tutulmuş kimsenin bir organının (âzâsının) kopması.

incizaz

 • Kesilme.

infisam

 • Kırılma.
 • Kesilme.
 • Yırtılma.
 • Üzülme.
 • Kopma.

infitam

 • Kesilme.
 • Sütten kesilme.
 • Menedilen bir şeyden uzaklaşma.

inhinak

 • Boğulma.
 • Bunalma, nefesi kesilme.

inkas

 • Eksilme, eksiltme.

inkıma'

 • Kökü kesilme. Köksüzleşme.

inkıta / inkıtâ / انقطاع

 • Kesilme, sona erme.
 • Kesilme.
 • Kesilme, tükenme, tıkanma.
 • Kesilme, kesintiye uğrama. (Arapça)

inkıta' / inkıtâ' / اِنْقِطَاعْ

 • Tükenme. Kesilme. Arkası gelmeme.
 • Kesilme.

inkıta-i tams / inkıtâ-i tams

 • (Kadın) âdetten kesilme.

insıram

 • Kesilme, kesilip ayrılma.

intikas

 • Eksilme.
 • İstibrâ için erkeklik organına su serpme.

irka'

 • Akan kan veya göz yaşını silme, dindirme.

irtiza'

 • Bir şey eksilme, ziyân görme.

ıskat

 • Düşürmek. Düşürülmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak.
 • Silmek.
 • Ölünün azaptan kurtulması ümidi ile ölen kimse nâmına dağıtılan sadaka.

istibda

 • (İstibra') Ayırmak. Uzak etmek.
 • Küçük abdest bozduktan sonra idrardan temizlenmek, sidik eserinin tamâmen kesilmesini beklemek.
 • Nikâhla alınan dul bir kadının gebe olmadığına kanaat getirmek için, kadın bir âdet görünceye kadar beklemek.

istibra / istibrâ

 • Küçük abdestten sonra idrarın iyice kesilmesini beklemek.

istihdaf

 • Hedef edinmek, hedef saymak.
 • Hedef gibi karşıda durmak.
 • Erişilmek istenilen netice ve gaye.

istisal

 • (Asl. dan) Kökten koparıp çıkarmak.
 • Tıb: Bedenden kesilmesi veya koparılması istenen bir parçayı, uru kökünden koparmak.

kat' / قطع

 • Kesme. (Arapça)
 • Kesilme. (Arapça)

kat'-ı hayat / kat'-ı hayât

 • Hayatın kesilmesi. Ölüm, mevt.

katile

 • Su silmede kullanılan bez parçası.

kusur

 • Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik.
 • Cem' olmalar.
 • Pahalanmak.
 • Eksilmek.
 • Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması.
 • Bereketlenmek.
 • İmtina', âciz olmak.
 • Bir hesabın üstü. Artan kısım.
 • (Tekili: Kasr) Kası

kuta'

 • Düş yormak, rüya tâbir etme.
 • Su kesilmek.
 • Başka yere gitmek.

lahh

 • Ulaşmak, varmak.
 • Yağmuru kesilmeyen bulut.

layenkatı / lâyenkatı

 • Kesilmeksizin, aralıksız.

layenkatı' / lâyenkatı'

 • Aralıksız. Kesilmeksizin.

leş

 • Kendiliğinden ölen veya Besmelesiz kesilen veya kesilmeyip de başka sûretle öldürülen veya Ehl-i kitâb olmayan kâfir ve mürtedlerin kestikleri yenmesi haram hayvanlar. Ölmüş hayvan.

ma'kusen mütenasib

 • Mat: Tersine olan müvâzene. Yâni, birbirine nisbet edilen iki şeyden, biri çoğaldığı oranda diğerinin eksilmesi veya birinin azaldığı nisbetinde diğerinin çoğalması. Ters orantılı.

mahşub

 • Kesilmeye elverişli olmadan kesilen ağaç.

mahvetme

 • Silme.

makid

 • Kesilmeyen ve daimi olan.

mazhar buyurulma

 • Erişilme, nail olunma.

mazhar buyurulmak

 • Nail olunmak, erişilmek.

mebsuten mütenasib

 • Birbirlerine nisbetli olan iki şeyden birinin artmasıyla, diğerinin de aynı nisbetle artması; veya eksilmesiyle diğerinin de eksilmesidir. Doğru orantılı.

merd

 • Misvak ağacının yemişi.
 • Emmek.
 • Silmek. Mesh etmek.

mesh / مسخ

 • El sürme.
 • Silme.
 • Abdest alırken başı ıslâk temiz el ile sığamak.
 • Taramak.
 • Silme, sığama.
 • Bir şeyi el ile sığama.
 • Abdest alırken ıslak eti başın dörtte birine sürme, mest üzerine sürme.
 • El sürme, silme.
 • Silme, sıvama. (Arapça)
 • Meshetmek: Silmek, sıvamak. (Arapça)

meşş

 • Elini bez ile silmek.
 • Bir şeyi aldıktan sonra yine almak.
 • Davarın sütünü sağıp bazısını koymak.

meyte

 • Ölmüş veya besmelesiz kesilen yâhut kesilmeyip başka sûretle öldürülen hayvan.

mikat

 • Bağırdak ipi, (oğlancıkları beşikte onunla bağlarlar.)
 • Kesilme ânında koyunun ayağını bağladıkları ip.

mimha

 • Meni silmeye mahsus bez parçası.

minşefe

 • Sünger, bez gibi su silmeğe mahsus nesne.

mübareze / مبارزه

 • Uğraşı, mücadele. (Arapça)
 • Savaş. (Arapça)
 • Mübareze etmek: Mücadele etmek. (Arapça)
 • Mübaşeret olunmak: Girişilmek, işe başlanmak. (Arapça)

mülahat

 • Yakınlaşmak. Çekiştirmek.
 • Çocuğun, sütten kesilme vaktine yakınlaşması.
 • Niza ve husumet etmek.

mümsiha

 • Hattatların, kalemin mürekkebini silmekte kullandıkları bez.

nakıs temizlik / nâkıs temizlik

 • Kadının âdetinin kesilmesinden sonra on beş gün devâm etmeyen veya âdet müddeti içinde kan görmediği günler.

nekbe

 • (Çoğulu: Nekebât) şiddet, meşakkat.
 • Bir şeyin kesilmesiyle olan cerahat.

noksan

 • (Nuksan) Eksik, kusurlu, nâkıs.
 • Eksiklik, azlık. Eksilme, azalma.
 • Yokluk.

nuksan

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

ra's

 • Yorulduğunda yab yab yürümek.
 • Birşeyi silmek.

reku'

 • Sâkin olmak.
 • Kesilme.

ru'b

 • Korku, havf. Korkudan dolayı iş ve hareketten kesilmek. Korkutmak.
 • Kesmek.
 • Sihir, büyü, efsun.

sabiyye

 • Büluğa ermemiş veya memeden kesilmemiş kız çocuk.

şakn

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

samediyet

 • Allah'ın (C.C.) hiç bir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmemesi ve kudretine de hiç bir şey ağır gelmemesi.

sekine

 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

sekinet

 • Sükun ve imtinan. Temkin. Nefisteki telaşın kesilmesi ile hasıl olan kalp huzuru ve sükuneti.
 • Sükûn ve itmi'nan, temkin. Nefisteki telâşın kesilmesi ile hâsıl olan kalb huzuru ve sükûneti.
 • Telâş ve hafifliğin zıddıdır.
 • Kalb rahatlığı, kalb kuvveti veren çok mühim bir duânın ismi. (Bu, Sekine isimli duâ, Hazret-i Ali Radıyallâhü Anh gibi evliyânın bildiği ve içerisinde

sekte / سكته

 • Susmak, kesilme, ara verme, bozulma.
 • Durma. (Arapça)
 • Kesilme. (Arapça)
 • Sekte vermek: Durgunluk vermek, sekteye uğratmak. (Arapça)

selb

 • Kapma, alma, silme, kaldırma, red.

sinn-i iyas

 • (Sinn-i ye's) Kadınların "âdet görmekten" kesildiği yaş. En çok 55 yaşına kadar veya daha evvel âdet görmekten kesilmesi zamanı ki; bundan sonra çocukları olmaz. Böyle bir kadına âyis denir.

sükun / sükûn

 • Durgunluk. Sâkin olmak. Hareketsizlik.
 • Dinmek, kesilmek.
 • Gr: Bir harfin (a,e,i,o) okunmayıp yalnız ses vermesi, harfin harekesiz olarak kendi sesi ile okunması.
 • Durgunluk, hareketsizlik. Durmak, kesilmek.

sünnet olmak

 • Çocuğun sünnet derisinin çepeçevre kesilmesi. Hitân.

ta'vizen

 • Karşılık olarak, karşılık alınmak suretiyle. Gelecekte gelirinden kesilmek şartıyla.

tafazzu'

 • Kesilmek.

tahaccür

 • Taşlaşmak. Taş kesilmek. Donup kalmak.

tahaccürat

 • (Tekili: Tahaccür) Taşlaşmalar, taş kesilmeler.

tahavvu'

 • Eksilmek, noksanlaşmak.

tahavvün

 • Eksilmek.
 • Ziyafet vermek.
 • Söz vermek, ahdetmek.

takatu'

 • Kesilmek. Kesişmek.

takazzub

 • Kesilmek.

takti'

 • Kesme. Kesilme. Parça parça etme. Parçalara bölme.

takti-i huruf / taktî-i huruf

 • Harflerin bölünmesi, kesilmesi; harflere bölme.

tams

 • Örtme, söndürme, silme.

tamsetmek

 • Belirsiz kılma, silme.

tasarrum

 • Cesaretlenme, yiğitlenme.
 • Kesilmek.

tayy / طى

 • Geçip gitme. (Arapça)
 • Katlama, dürme. (Arapça)
 • Silme. (Arapça)
 • Yok etme. (Arapça)

tayyetmek

 • Silmek. Kaldırmak.
 • Mc: Uzun zaman veya mesafeyi az zamanda geçip aşmak.

tecerrüm

 • Gitmek.
 • Etmediği günahı ettim demek.
 • Eksilmek.

tefassum

 • Kırılma. Kesilme.

tehacür

 • Birbirinden ayrılmak.
 • Kesilmek.

tehessüm

 • Kesilmek.

temendül

 • Elini mendil ile silmek.

tenakkus

 • Eksilmek.

tenakus / tenâkus / تناقص

 • Noksanlaşmak. Azalmak. Eksilmek.
 • Eksilme, azalma, noksanlaşma.
 • Eksilme.
 • Eksilme, azalma. (Arapça)
 • Tenâkus etmek: Eksilmek, azalmak. (Arapça)

tenakusat / tenakusât

 • (Tekili: Tenakus) Eksilmeler, azalmalar.

terkin

 • Boyama, yazma.
 • Bozulma, bozma. Çizme, silme.

terkin-i kayd

 • Kaydını silme, defterden çıkarma.

tevezzül

 • Kesilmek.

vahdaniyet

 • Birlik, infirad. Benzeri olmamak. Artmaktan, ayrılmaktan, eksilmekten beri ve münezzeh olmak gibi mânaları ifade eden Allah'ın bir sıfatıdır. Bu sıfatla muttasıf olana Vâhid denir ki; benzeri olmayan; tecezziden, tekessürden beri olan zât demektir.

vefra'

 • Eksilmeyip değişmeyen.
 • El dokunulmamış ve tam olarak yetişmiş ot.

ye's

 • Emelinden kesilmek. Ümidsizlik. Nevmid olmak. Matlubunun hâsıl olmasına ümidini kesmek.

zarar

 • Lüzumlu ve kıymetli bir şeyin eksilmesi veya kaybolması. Ziyan. Kayıp.

zebh / ذبح

 • Boğazlama. (Arapça)
 • Zebh edilmek: Boğazlanmak, kesilmek. (Arapça)
 • Zebh etmek: Boğazlamak, kesmek. (Arapça)

zerm

 • Kesilmek.

zeyr

 • Eksilmek.