REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sevme ifadesini içeren 84 kelime bulundu...

asabiyyeten

 • Asabi olarak. Sâde kendi milliyetini, soyunu sevmekle.

aşk

 • (Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme.
 • İttibâ'. Alâka.
 • Şiddetli sevgi, candan sevme.

aşk-ı hakiki / aşk-ı hakikî

 • Hakiki aşk. Allah için sevmek. Allah sevgisi.

aşk-ı ilahi / aşk-ı ilâhî

 • Allahü teâlâyı çok sevme hâli.

bagda'

 • Şiddetli nefret, hiç sevmemek.

bagiz

 • (Bugz. dan) Herkese nefret eden, buğzeden. Hiç kimseyi sevmeyen. Tiksinen.

bagza

 • Şiddetli nefret, hiç sevmeme.

bıgza

 • Şiddetli nefret. Hiç sevmeyiş.

buğd-ı fillah / buğd-ı fillâh

 • Allahü teâlânın düşmanlarını Allahü teâlâ için sevmemek ve onlardan uzaklaşmak.

buğz

 • Sevmeme, nefret.
 • Sevmeme, nefret etme, düşmanlık.
 • Sevmeme. Birisi hakkında gizli ve kalbi düşmanlık hissetme. Kin, husûmet.

dünya sevgisi / dünyâ sevgisi

 • Kalbin dünyâ malını ve mülkünü çok sevmesi.

el-hubbu fi'llah

 • Allah için sevmek; sevgi Allah içindir.

el-hubbu fillah / el-hubbu fillâh / el-hûbbu fillah

 • Allah için sevme.
 • Allah için sevmek.

elhubbu-lillah

 • Allah için sevmek. Muhabbet, dostluk, sevgi sırf Allah içindir. Hoş geçim, insanlara olan muhabbet Cenab-ı Hakk'ın rızası içindir.

ervah-ı habise

 • Habis, kötü ruhlar. Allah'a isyan eden, itaati sevmeyen anarşist ruhlar.

fart-ı muhabbet

 • Aşırı sevgi, ifrat derecesinde sevme.

fena fillah / fenâ fillah

 • Kalbin yalnız Allahü teâlâyı sevmesi, O'nun beğendiği şeylerde fâni olmak yâni O'nun sevdiklerini sevmek O'nun sevdiklerini kendi için sevgili bilmek.

fena-i kalb / fenâ-i kalb

 • Mahlûkların (yaratılmışların) varlığını, sevgisini kalbden çıkarmak. Kalbin Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi, unutması.

fena-i nefs / fenâ-i nefs

 • İnsanın kendine ve başkalarına bağlılığının kalmaması. Benliği unutup, bırakması. Yâni Allahü teâlâdan başka hiç bir şeyi bilmemesi ve sevmemesi.

hasr-ı muhabbet

 • Sevgiyi yöneltme, sadece onu sevme.

hibab

 • Dostluk, sevmek.
 • (Tekili: Habb) Tohumlar, taneler.
 • Haplar.

hikmet-i bedayi'

 • Güzel sanat bilgisi. Güzel san'at sevme (estetik). (Farsça)

hoşlanmak

 • Hoşuna gitmek, sevmek.

hubb-ı fillah ve buğd-ı fillah / hubb-ı fillâh ve buğd-ı fillâh

 • Allahü teâlâ için sevmek ve Allahü teâlâ için düşmanlık etmek.

hubb-u ehl-i beyt

 • Ehl-i Beyt'e olan sevgi ve bağlılık. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) neslinden gelenleri, onun izinden gidenleri ve onun yolunda sâdık olup sebat edenleri sevmek. (Farsça)

hubb-u faniyat / hubb-u fâniyat

 • Fâni olan şeyleri sevme.

hubb-u fillah / hubb-u fillâh

 • Allah için sevmek.

hubb-u hayat

 • Hayatı, yaşamayı sevmek.

hubb-u nefis / حُبُّ نَفْسْ

 • Kendini sevme, nefse düşkünlük.
 • Kendini sevme.

hubb-u zat / hubb-u zât / حُبُّ ذَاتْ

 • Kendini sevme.
 • Kendini sevme.

hubbüşşehevat / hubbüşşehevât

 • Şehvetleri sevme, nefsin arzu ve istekelerinine aşırı düşkünlük.

ibgaz

 • (Buğz. dan) Buğzetme, nefret etme, hoşlanmama, sevmeme.

insaniyetperverlik

 • İnsanlığı sevmek.

işfak

 • Acıyarak sakınma. Şefkat ve inayet etme.
 • Sevme.
 • Sakınma ve korkma.
 • Azaltma.
 • Lütfetme, bağış, ihsan.

istidad-ı insani / istidad-ı insanî

 • İnsanın yaratılışında var olan bütün özellikleri, konuşma, sevme gibi.

istidad-ı muhabbet

 • Sevme kabiliyeti.

istidad-ı muhabbet-i ilahiye / istidad-ı muhabbet-i ilâhiye

 • Allah'ı sevme kabiliyeti.

istiskal

 • Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak. Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek.

mahabbet / محبت

 • Sevgi. (Arapça)
 • Mahabbet eylemek: Sevmek. (Arapça)

meveddet

 • Dostluk. Sevgi. Muhabbet. Muhabbet etmek. Sevmek.
 • Sevme, sevgi, dostluk.

meyl

 • Ortadan bir tarafa eğik olmak.
 • İstek. Yönelme. Arzu.
 • Sevme, tutulma, âşık olma.
 • Gönül akışı.
 • Eğilme, eğiklik, akıntı.
 • Sevme, tutulma, gönül akışı.

milletperverlik

 • Milletini sevme.

muahhir

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Peygamberlerini, evliyâsını, sevdiklerini kendine yaklaştırıp, kâfirleri (inanmayanları), fâcirleri, düşmanlarını, sevmediklerini kendisinden uzaklaştıran, hor ve hakîr edip alçaltan.

muaşaka

 • Sevişme. Ziyadesiyle arz-ı muhabbet etme. Birbirini sevme. Karşılıklı aşk ve muhabbet.

mübaadet

 • (Bu'd. dan) Birbirini sevmeyip uzak ve soğuk durma. Nefret etme.
 • İki kişi birbirinden uzaklaşma.

mucib-i istikrah

 • Nefrete, sevmemeye sebeb olan.

muhabbet

 • Sevgi, sevme.
 • Sohbet. Ruhun, kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesi. (Zıddı: Buğzetme ve adavettir.)

muhabbet etme

 • Sevme.

muhabbet-i bekà

 • Sonsuz yaşamayı sevme, arzu etme.

muhabbet-i rabbaniye / muhabbet-i rabbâniye

 • Herşeyi terbiye eden Allah'ın mahlukatını sevmesi.

muhabbet-i zati / muhabbet-i zâtî / مُحَبَّتِ ذَاتِي

 • Kendini sevme.

muhabbet-i zatiye / muhabbet-i zâtiye / مُحَبَّتِ ذَاتِيَه

 • Kendini sevme.

muhibbiyet

 • Son derece sevmek.

müteessif

 • Sevmemiş, hoşlanmamış. Elem ve keder etmiş.
 • Eseflenen, teessüf eden, kederlenen.

müteneffir

 • Nefret eden, tiksinen, sevmeyen. Aslâ hazmetmeyip çekinip kaçınan.

müttaki

 • Ehl-i takva. İttika eden. Haramdan ve günahtan çekinen, kendisini Allah'ın (C.C.) sevmediği fena şeylerdan koruyan.

nafir

 • Nefret eden. Ürken, korkan. Sevmeyen.
 • Galip olan.
 • Öksürüp burnundan sümüğü saçılan koyun.

perestiş / پرستش / پَرَسْتِشْ

 • Pek çok sevmek. Bendelik etmek. İbâdet etmek. (Farsça)
 • Aşırı derece sevmek, ibadet etmek.
 • Tapınma. (Farsça)
 • Taparcasına sevme. (Farsça)
 • Haddinden fazla sevme.

revafıd / revâfıd

 • Râfizîler. Hazret-i Ali'yi sevmekte taşkınlık ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamber efendimizin arkadaşlarını) kötüleyenler. Doğru yoldan sapanlar.

ri'mam

 • Sevmek.

şefakat

 • Şefkat, acıyarak şefkatle sevmek. Karşılık istemeden merhamet edip acımak, sevmek.

şefkat

 • Başkasının kederiyle alâkalanmak, acıyarak sevmek. Yardıma, sevgiye muhtaç olanlara karşılıksız olarak merhamet ve sevgiyle yardıma koşmak. Karşılıksız, sâfi, ivazsız sevgi beslemek.
 • Acıyarak karşılıksız sevme.

şegaf

 • Delicesine sevme.

sevim

 • Sevme.
 • Câzibe.

seyr-i fillah

 • Allahü teâlânın isimlerinde ve sıfatlarında ilerleme. Allahü teâlânın beğendiği ve râzı olduğu şeylerde fânî olma (yâni O'nun sevdiklerini sevmek ve O'nun sevdikleri kendine sevgili olmak).

şuhh

 • Mala düşkün olup, fakirlere vermeyi sevmemek, cimrilik etmek.

ta'ziz

 • Bir adamı aziz kılmak. Hürmet ve muhabbetle sevmek.

taalluk

 • Bağlılık. Münasebet. Alâkalı oluş. Ait olma.
 • Dünya alâkası.
 • Sevme.

takıyye

 • İdâre, korunmak, sakınmak; iki yüzlülük; sevmediği kimse ile dost geçinmek. Bir kimsenin hakîkatte sâhib olduğu görüş ve inancını saklaması.

tealluk

 • Muhabbet etmek, sevmek.
 • Alâkalı olmak.

tebagguz

 • (Buğz. dan) Sevmeme. Kin besleme. Buğzetme.

teberra

 • Uzak durma. Sevmeyip yüz çevirme.

teberri

 • Alâkasız olma. Sevmeyip yüz çevirme.
 • Temiz olma.

tehabbüb / tehâbbüb

 • Karşılıklı sevme.

tevadd

 • Muhabbet etmek, sevmek.

tevelli / tevellî

 • Dostluk, birisini Allah rızâsı için sevme, dost edinme.

tevellu'

 • Sevme. Alâka ve aşk peydâ etme.

vamk

 • Sevme, muhabbet.

vedad

 • Dostluk. Sevme. Sevgi.

vela

 • Yakınlık. Sâhiplik.
 • Sevme, muhabbet.

veledperverlik

 • Çocuk sevme ve yetiştirme.

veli / velî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mü'minleri seven, onlara yardım eden, işlerini bitiren, sevdiklerini sevmediklerine gâlib, üstün kılan, kâfirleri sevmeyen.
 • Bir çocuğun veya kadının babası yoksa baba tarafından dedesi, yoksa kâdı veya bunların vasî tâyin ettik

vemk

 • Muhabbet etmek, sevmek.

vidad

 • Dostluk. Sevmek. Muhabbet.
 • Dost ve muhib.
 • Her şeye muhabbeti olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın