LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te seven ifadesini içeren 100 kelime bulundu...

adaletperver

 • Adâleti seven.

ahbab / ahbâb

 • Dostlar, sevenler.

ahyar

 • Hayırlılar.
 • Dostlar.
 • İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)

arub

 • (Çoğulu: Urub) Erkeğini seven kadın.

aşık / âşık

 • Çok fazla seven. Mübtelâ. Birisine tutkun.
 • Saz şairi.
 • (Cümledeki yerine göre) : Ahbab, hazret, ma'hut, seninki gibi mânâlara gelir. (Müennesi: Aşıka)
 • Şiddetli seven.
 • Aşırı seven, vurgun, tutkun.

aşüfte

 • Sevgiden kendinden geçen. Çıldırırcasına seven. (Farsça)
 • İffetsiz kadın. (Farsça)

ateş-dil

 • Sözü dokunaklı olan. (Farsça)
 • Her gördüğü güzeli seven. (Farsça)
 • Pek zeki adam. (Farsça)

atır

 • (Itr. dan) Güzel kokulu, ıtırlı.
 • Kokuları seven kimse.

atuf / atûf

 • Karşılıksız seven ve acıyıp esirgeyen Allah.

avrupaperest

 • Avrupayı taparcasına seven.

bahhas

 • (Bahs. den) Çok bahseden, bahsetmeyi seven.

büruz / bürûz

 • Zâhir olmak. Görünmek, ortaya çıkmak. Olgun bir velînin sevenlerinde bâzı sıfatlarının zâhir olması, görünmesi.

cehaletperver / cehâletperver

 • Bilgisizliği seven.

cumhuriyetperver

 • Cumhuriyeti seven.

daverane / dâverâne

 • Doğruluk ve adaleti seven bir büyüğe yakışacak tarzda. (Farsça)
 • Hâkim ve vezirle alâkalı olan. (Farsça)

dil-bend

 • Gönül bağlıyan, seven. (Farsça)

dinperver

 • Dindar, dinini seven.
 • Dini seven.

dünyaperest / dünyâperest / دُنْيَاپَرَسْتْ

 • Dünyaya tapacak derecede ehemmiyet verip âhiretini düşünmeyen. Maddiyatı çok seven. (Farsça)
 • Dünyayı çok seven.

ebed-perest

 • Sonsuzluğu aşırı seven.

el-hubbu fillah muhibb-i muhlis / el-hubbu fillâh muhibb-i muhlis

 • Allah için, hâlis ve samimî bir şekilde seven.

faziletperver / fazîletperver

 • Üstün nitelikleri seven.

garaibperest

 • Garib, tuhaf şeylere çok düşkün olan ve çok seven. (Farsça)

garaipperest

 • Garip ve tuhaf şeylere düşkün olan, çok seven.

habib

 • (Hubb. dan) Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.

Habibe / habibe

 • Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.

hak-perest

 • Doğruluktan ayrılmayan, doğruluğu ciddi ve samimi seven. Hakka iman eden ve hak üzere âmil olan. (Farsça)

hakikat-perest

 • Hakkı ve hakikatı seven, hakikata inanan. Dürüst, hakikat âşığı. (Farsça)

hakperest / حَقْپَرَسْتْ

 • Hakkı çokça seven.

hayatperest / حَيَاتْپَرَسْتْ

 • Hayatı çok seven.

hayırsever

 • İyilik ve yardım etmesini seven.

hayr-hah

 • Hayır sâhibi. Herkesin manevî ve maddî iyiliğini isteyen. Allah rızası için ilm-i Kur'an ve imanla, manen ve maddeten hayırlı hizmetler etmeyi ve hayırlı işler işlemeyi seven. (Farsça)

hibb

 • Seven. Dost. Muhabbet eden, arkadaş.

himmetperver / هِمَّتْپَرْوَرْ

 • Ciddî gayret, ma'nevî yardımı seven.

hüseyin

 • Küçük güzel.
 • (Hi: 6-61) Hazret-i Ali Radıyallahü Anhu'nun oğlu, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sevgili torunudur. Peygamberimiz (A.S.M.) "Hüseyin benden, ben Hüseyindenim. Allah Hüseyini seveni sever." buyurmuştur. Kerbelâda şehid oldu (R.A.)

ifratperver

 • Aşırılığı seven.

ihsanperver

 • Bağışta bulunmayı pek seven.
 • İhsan etmeyi seven.

imanperver / îmânperver

 • Îmanı seven.

in'amperver / in'âmperver

 • Nimetlendirmeyi seven.

inamperver / inâmperver

 • Nimetlendirmeyi seven.

insaniyetperver / اِنْسَانِيَتْ پَرْوَرْ

 • İnsanlığı seven, iyi insan.
 • İnsanları ve insanlara hizmet etmeyi seven.
 • İnsanlığa hizmet etmeyi seven.

intizamperver / انتظام پرور

 • İntizamı çok seven, herşeyi tertipli ve düzenli yapan.
 • Her şeyi tertib ve düzenli yapan. İntizâmı çok seven. (Farsça)
 • Düzeni seven, düzenli, tertipli. (Arapça - Farsça)

ıslahatperver

 • Islahat taraftarı, ıslahatı seven.

ism-i vedud / ism-i vedûd

 • Allah'ın kullarını çok seven ve şefkat eden, Kendisine çok sevgi beslenildiğini bildiren ismi.

ker'a

 • Çocuk seven kadın.

ketibeperver

 • Askeri koruyan ve seven. Asker yetiştiren. (Farsça)

lebbe

 • Göğsün gerdanlık takılan yeri.
 • Devenin ve sığırın, göğsünden boğazladıkları yeri.
 • Evlâdını ve erkeğini seven kadın.

maarifperver / maârifperver

 • Eğitimi seven.

maddeperver

 • Maddeyi seven.

malperest

 • Malı, mülkü ve parayı çok seven. Mala düşkün olan. (Farsça)

mecnun / mecnûn / مجنون

 • Delice seven. (Arapça)
 • Cinli. (Arapça)
 • Leyla'nın aşığı. (Arapça)

medeniyetperver

 • Medeniyeti seven.
 • Medeniyeti seven; toplu yaşamanın gerektirdiği şartları dikkate alarak hareket eden.

merdümgiriz

 • İnsanlardan sıkılan, yalnızlığı seven.

meşrutiyetperver / meşrûtiyetperver

 • Meşrutiyeti seven.

mihmanperver

 • Misafir ağırlayan, misafire ikram eden, misafir seven. (Farsça)

milletperver

 • Milletini seven.
 • Milletini seven.

milliyetperver / مِلِّيَتْپَرْوَرْ

 • Milliyetini seven. (Farsça)
 • Milliyetçi, milletini seven.
 • Milliyetini seven.

misafirperver

 • Misafir ağırlamayı seven.
 • Misafiri seven.

muaşık

 • (Işk. dan) Seven, âşık olan. Muhabbet eden.

muhabbet eden

 • Seven.

muhabbetdar / muhabbetdâr

 • Seven, sevgili.

muhib / محب / مُحِبْ

 • Seven.
 • Seven.
 • Seven. (Arapça)
 • Seven.

muhibb

 • Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.

muhibb-i baz-ı geylan / muhibb-i bâz-ı geylân

 • Abdülkâdir-i Geylâni Hazretlerinin seveni.

müşfik

 • Şefkatle seven. Acıyan, merhametli.

müştehi

 • İştihası olan, seven. Hâhişger.

müteaşşık

 • Âşık olan, taaşşuk eden, çok seven.

müteatıf

 • (Atf. dan) Kendisine atfolunan.
 • Birbirini seven.

nagam-perver

 • (Çoğulu: Nagamperverân) Türkü söyleyen, nağmeci. Nağme seven. (Farsça)

ne-şebperestem

 • Karanlık ve zulümatı seven ve isteyen değilim.

nefais-perest

 • Nefis şeyleri beğenenen, güzel şeyleri seven. (Farsça)

nefisperver / نَفِسْپَرْوَرْ

 • Nefsini seven.
 • Nefsini seven.

perest

 • (Çoğulu: Perestân) Tapan, tapınan, taparcasına seven. (Farsça)

perestan

 • (Tekili: Perest) Tapanlar, tapınanlar, taparcasına sevenler. (Farsça)

perestiş eden

 • Aşırı derece seven.

perestişkar / perestişkâr / پرستشكار / پَرَسْتِشْكَارْ

 • İbâdet edercesine seven, çok ileri sevgi ve hürmet besleyen.
 • Tapan. (Farsça)
 • Taparcasına seven. (Farsça)
 • Haddinden fazla seven.

perver

 • Koruyan, besleyen, seven.

raiyyet-perver

 • Halka iyi bakan, iyi idare eden. İnsanların ihtiyacını te'min eden, onların iyiliğini seven ve onlar için iyilik isteyen. (Farsça)

raiyyetperver

 • Halkını seven.

reum

 • Yavrusunu seven deve.
 • Yanından geçen kimsenin elbisesini yalayan koyun.

rububiyetperver / rubûbiyetperver

 • Terbiye etmeyi ve olgunlaştırıp mükemmelleştirmeyi seven.
 • İhtiyaca cevap vermeyi ve terbiye etmeyi seven.
 • Terbiye etmeyi seven Allah.

san'atperver

 • San'atı seven.

şefkatperver

 • Şefkat etmeyi seven.
 • Şefkat etmeyi seven.

şikemperver

 • Midesini seven, obur.

suretperest

 • Görünüşe, surete çok kıymet veren. Esasa kıymet vermeyen. (Farsça)
 • Resimleri çok seven ve meftun olan. (Farsça)

teceddütperver

 • Yenilikçi, yeniliği seven.

temri

 • Hurmayı seven.

terakkiperver

 • Terakkiyi seven. İlerlemeyi seven. (Farsça)

teşnedil / تشنه دل

 • Seven, arzulu, can atan. (Farsça)

unsuriyetperver / عُنْصُرِيَتْپَرْوَرْ

 • Milliyetini aşırı seven, ırkçı.

vafi / vâfî

 • Vefalı, kendini seveni unutmayan, ilgisini kesmeyen.

vamık

 • Seven. Âşık, sevdalı.
 • Meşhur bir hikâyede Azra'nın âşığının ismi.

vatanperver

 • Vatanını seven.
 • Vatanını seven. Memleketine hizmet eden. (Farsça)

vatanperverane / vatanperverâne

 • Vatanını seven kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

vazife-perver

 • Çalışmayı seven.

vazifeperver

 • Vazifesini seven, işine düşkün.
 • Görevini seven.

vedud / vedûd / وَدُودْ

 • Kullarını çok seven ve şefkat eden, Kendisine çok sevgi beslenen Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Bütün yarattıklarına ihsân eden, onlara iyilik ve ihsân etmeyi seven, beğenen Allahü teâlâ.
 • Çok seven ve sevilen (Allah).

vefa

 • Sözünde durma, kendini seveni unutmama, ilgiyi kesmeme.

veli / velî

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Mü'minleri seven, onlara yardım eden, işlerini bitiren, sevdiklerini sevmediklerine gâlib, üstün kılan, kâfirleri sevmeyen.
 • Bir çocuğun veya kadının babası yoksa baba tarafından dedesi, yoksa kâdı veya bunların vasî tâyin ettik

ya vedud / yâ vedûd

 • Ey kullarını çok seven ve şefkat eden, kendisine çok sevgi beslenen Allah.

zarafet-perver

 • Zarafete düşkün olan, zarifliği seven. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın