LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te serm ifadesini içeren 73 kelime bulundu...

amal-i sermedi / âmâl-i sermedî

 • Sermediyete âit arzu ve emeller. Cennete, ebediyyete dâir dilek ve temenniler.

anonim

 • yun. Yapıcısının adı belirtilmeyen eser.
 • Sermayesi hisselere bölünerek, her ortağın mes'uliyet ve salâhiyeti sermayedeki hissesiyle orantılı bulunan ortaklık, şirket.

ar / âr

 • Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.

bedayi'

 • (Tekili: Bidâa) Sermayeler, anamallar.

berbar

 • Evin dam kısmında bulunan oda. (Farsça)
 • Çardak. (Farsça)
 • Kemeriye. (Farsça)
 • Tahtaboş. Damın düz bir kısmı ki, en çok çamaşır sermeye yarar ve çinko ile döşelidir. (Farsça)

bezaat

 • Sermaye.

bi-bidaat / bî-bidaat

 • Sermayesiz. (Farsça)

bi-saman / bî-sâman

 • Sermayesiz, parasız. (Farsça)

bidaa

 • (Bidâat) Sermaye, ana para.
 • Tahsil olunmuş ilim.

bıdaat

 • Bilgi.
 • Sermaye.

cavid / câvid

 • (Câvidân, câvidâne, câvidânî) Sermedî, sonu olmayan, sonsuz, dâimî, lâyemut. (Farsça)

dest-maye

 • Sermaye, elde olan şey. (Farsça)

ehl-i servet

 • Servet ve sermaye sahibi.

esbab-ı süfliye

 • Aşağı sebepler; yani müsebbebin yanında olan ve onunla beraber görünen sebepler (su ile bitkiler gibi; su sebeptir, onunla bitkilerin yeşermesi ise müsebbebdir.).

giran-destmaye

 • Zengin, gani. Sermayesi ve malı mülkü çok olan. (Farsça)
 • Mârifetli, mahâretli, hünerli. (Farsça)

göğermiş

 • Yeşermiş.

hasr

 • Noksan olmak.
 • Sermayesini zayi edip ziyân etmek.

hisse senedi

 • Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak.

ibda'

 • (İbzâ') Parça parça etmek.
 • Sorulan şeye güzel cevab vermek.
 • Kandırmak.
 • Birisine, kâr tamamen kendine âit olmak üzere sermaye vermek.

ibkal

 • Yerde ot bitmesi. Ramis adı verilen otun yeşermesi.

iflas

 • Malı tükenmek, parası kalmamak. Borçlarını ödeyemiyecek hâle gelmek. Sermayesini batırmak.
 • Ahirette günahları çok olanın hüsrana düşmesi.

ifrah

 • Belirsiz bir şeyi belirtme.
 • şübhe ve tereddütü giderme.
 • (Kuş) yavrulama.
 • (Tohum) yeşerme.

igdidan

 • Saç uzamak.
 • Ot yeşermek.

igta'

 • Ağacın dalları uzayarak yerlere sürünme.
 • (Asma) yeşerme.

iktina'

 • Yığma, biriktirme.
 • Çalışarak kazanma.
 • Meslek edinme.
 • Tuzak kurup avlanma.
 • İmsak etme.
 • Sermâye verme.

kala / kâla

 • Kumaş. (Farsça)
 • Ev eşyası, giyim eşyası. (Farsça)
 • Sermaye, anamal. (Farsça)

kalil-ül bidaa / kalil-ül bidâa

 • Sermayesi az.

kem-bidaa

 • Sermayesi az. (Farsça)
 • Bilgisi zayıf, câhil. Az okumuş. (Farsça)

konsolit

 • (Konsolide) Ana sermayenin ödeme tarihi belli olmayan ve yalnız faizi ödenen devlet tahvili. (Fransızca)

limited

 • Mes'uliyetleri, koydukları sermayeye göre hudutlu olan ortaklık.

medd-i bisat

 • Kilim yayma, halı serme.

meta

 • Satılacak mal, eşya.
 • Sermaye.

mübzi'

 • Kârı ve kazancı tamamen kendisine kalmak üzere birine sermaye veren.

mudarebe

 • (Darb. dan) Döğüşme, vuruşma.
 • Bir taraftan sermaye diğer taraftan emek ile kurulan ticaret şirketi.
 • Dövüşme, vuruşma.
 • Sermaye ve emek konarak kurulan şirket.

mudarebe şirketi / mudârebe şirketi

 • Ortaklardan bir kısmının sermâye vermesi, bir kısmının da iş yapmayı üzerine alması üzerine anlaşma yapılarak kurulan şirket, ortaklık.

mufavada şirketi / mufâvada şirketi

 • Sermâyedeki hisseleri, kâr ve kullanma hakkı, ortaklar arasında eşit olan ve ortakların müslüman olması ve herbirinin sermâyesinden başka parası bulunmaması şartlarıyla kurulan bir şirket. Müsâvat şirketi.

müflis

 • İflas etmiş. Parasız kalmış. Ticarette kâr elde edemeyip veya bazı sebeplerle sermayesini batırmış olan.

mukaraza

 • Kazanca ortak olup zararı sermâyeye ait olmak üzere bir kimseye belirli bir miktar sermaye verme.

müstebdı'

 • Kazancı, kârı kendine yani veren kişiye âit olmak üzere sermaye verilen kimse.

mütehallid

 • Bir yerde devamlı olarak kalan. Ebedi, sermedi.

nakd-i ömr

 • Ömür sermayesi, hayat sermayesi.

nakd-i ömür / نَقْدِ عُمُرْ

 • Ömür sermâyesi.
 • Ömür sermâyesi.

neşv

 • Yeşerme.

neşvünema-i a'mal / neşvünemâ-i a'mâl

 • Amellerin yeşermesi, büyümesi.

nisab / nisâb / نصاب

 • Zekât ölçüsü, ölçü miktarı.
 • Üzerine zekât verilmesi farz olan mal miktarı.
 • Asıl, esas. Sermaye mal. Derece, had.
 • Fık: Altının nisabı: 20 miskal; gümüşünki 200 dirhem (yani 600 gram); koyun ile keçinin 40 adet; sığır, manda 30; ve devenin nisabı da 5'dir.
 • Bir m
 • Aranan sınır. (Arapça)
 • Sermaye. (Arapça)

paydar

 • (Pâyidar) İyice yerleşmiş. Devamlı, kadim. (Farsça)
 • Sağlam. Muhkem. (Farsça)
 • Sermedî. (Farsça)
 • Bedi. ' (Farsça)
 • Sâbit. (Farsça)

rabb-ül mal

 • Mal sâhibi. Sermaye sâhibi.

re's-ül mal

 • Ana para, sermâye, kapital.
 • İnsan ömrü, hayat.
 • Ana para, sermaye, kapital.
 • İnsanın ömrü. Hayat.

re'sü'l-mal / re'sü'l-mâl

 • Ana sermâye.

re'sülmal / re'sülmâl / رأس المال

 • Ana para, sermaye.
 • Sermaye, anapara, kapital. (Arapça)

rêsülmal

 • Sermaye, ana para.

sefahet ehli

 • Zevk ve eğlenceye düşkün olan ve sermayesini gereksiz yere harcayanlar.

şerem-sar

 • (Şerm-sâr) Utanan, utanmış, sıkılgan. (Farsça)

sermaye-i hayat

 • Hayat sermayesi.

sermaye-i insaniye

 • İnsanın sermayesi.

sermaye-i kemterane / sermaye-i kemterâne

 • Mütevazi sermaye, az servet.

sermaye-i ömür

 • Ömür sermayesi.

sermaye-i saadet

 • Mutluluk sermayesi.

sermaye-i servet

 • Mal varlığı, sermaye.

sermaye-i ticaret

 • Ticaretin kazandırdığı servet; manevî sermaye.

sermayedar / sermayedâr / sermâyedâr / سرمایه دار

 • Sermayeyi elinde tutan.
 • Sermâyesi olan. (Farsça)
 • Sermaye sahibi, kapitalist. (Farsça)

şirket-i a'mal / şirket-i a'mâl

 • Çalışmayı sermaye olarak kabul eden şirket.

şirm

 • (Bak: ŞERM)

şürr

 • Ayıp.
 • Yayıp döşemek.
 • Kurutmak için güneşe sermek.

taha

 • ("Serdi" manasında fiil.) Yaymak, döşeyip düzgün sermek.
 • Arzın hayata münasip şekilde döşenmesi. Düzgün arz.

taksim-i gurama / taksim-i guramâ

 • Kârı veya zararı ortaklar arasında koydukları sermaye nisbetinde taksim etmek.
 • Fık: Bir borçlunun terekesini alacaklıların borç miktarları nisbetinde aralarında taksim etmek.

te'sil

 • Sermaye vermek.
 • Asıl etmek.

teessül

 • Sermaye edinmek.
 • Cem'etmek, toplamak.

tenebbüt / تنبت

 • Bitme, yeşerme. (Arapça)
 • Tenebbüt etmek: Bitmek, yeşermek. (Arapça)

teşhir

 • Serme, gösterme.
 • Göz önüne serme, gösterme. Sergi serip âleme ilân etme.
 • Meşhur ve nâmdâr kılmak.
 • Kılıç sıyırma.

teşmis

 • (Şems. den) Güneşe tutma, güneşe serme.
 • Güneşe tutup hasta etme.

uddet

 • Birikim, sermaye, hazırlık.

vücuh şirketi / vücûh şirketi

 • Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın