LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sekiz ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

abdurrahman bin avf

 • Aşere-i mübeşşereden ve çok fedakar olan Sahabelerdendir. İlk müslüman olan sekiz kişiden birisidir. Bütün ihya-yı din için olan muharebelerde çok fedakârlıkta bulunmuş, birisinde yirmibir yerinden yaralanmıştı. Bir gazada oniki dişini birden kaybetmişti. Medine'ye ve Habeşistan'a hicret edenlerdend

adn cenneti

 • Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı.

anglikanizm

 • İngiltere kralı Sekizinci Henry'nin kurduğu hıristiyanlık mezhebi.

ashab-ı kehf / ashâb-ı kehf

 • Mağara arkadaşları. Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler.

ayın

 • Arap alfabesinin onsekizinci ve Osmanlı alfabesinin yirmibirinci harfi olup, ebced hesabında yetmiş sayısına tekabül eder.

batman / بَاطْمَانْ

 • Eski ağırlık ölçülerinden olup, iki okkadan sekiz okkaya kadar yeryer değişir. Ekseriya altı okkadır. Bu, hâlen kullanılan sekiz kilo kadardır.
 • İki ile sekiz kilo arasında değişen ağırlık ölçüsü.
 • Sekiz kg. ağırlık.

bazil

 • (Çoğulu: Büzül-Bevâzil) Sekiz dokuz yaşında olan deve.
 • Devenin, önce biten dişi.
 • Şey.
 • Kan akan baş yarığına "şecce-i bâzile" denir.

beyyine suresi / beyyine sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksan sekizinci sûresi.

dad

 • Osmanlı alfabesinin onyedinci harfidir.
 • Ebced hesabında sekizyüz sayısına karşı gelir.

dal

 • Arap alfabesinin sekizinci harfi.

dar-ül-celal / dâr-ül-celâl

 • Sekiz Cennet'in birincisidir.

dar-ül-karar / dâr-ül-karâr

 • Sekiz Cennet'in sekizincisi.

dar-üs-selam / dâr-üs-selâm

 • Sekiz Cennet'ten üçüncüsü.

ebced hesabı / ebced hesâbı

 • Her harfi bir rakamı gösteren arabî harflerle yazılı sekiz kelimeden meydana gelen bir hesab sistemi. Hâdiselerin zamânının tesbiti ve hatırda daha kolay kalması için rakamları harf olan târih düşürme sanatı.

enfal suresi / enfâl sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin sekizinci sûresi.

esbtaz

 • At koşturucu, at koşturan. (Farsça)
 • At koşturacak meydan, saha. (Farsça)
 • Her şemsî ayın onsekizinci günü. (Farsça)

eshab-ı feraiz / eshâb-ı ferâiz

 • Ölen bir kimsenin mîrâsına (geriye bıraktığı mala) vâris (hak sâhibi) olan ve Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisselerini (paylarını) bildirdiği dördü erkek, sekizi kadın on iki kişi.

esman

 • (Tekili: Sümn-Semen) Her şeyin pahası, tutarları, semenleri.
 • Sekizde birler.

fetih suresi / fetih sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırk sekizinci sûresi.

firdevs cenneti

 • Sekiz Cennet'in altıncısı.

gaşiye suresi / gâşiye sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen sekizinci sûresi.

h / ه ح خ

 • Osmanlı alfabesinin sekizinci harfi.
 • Ebced alfabesine göre sayısal değeri: 8.

ha

 • Osmanlı alfabesinde sekizinci harftir ve ebced sayısı ile de sekizi ifade eder.

hata

 • Yarış atlarının sekizincisi.

haziyy

 • Mertebeli, değerli kişi.
 • Yarış atlarının sekizincisi.

hejdeh

 • Onsekiz sayısı. (Farsça)

heşt / هشت

 • Sekiz. (Farsça)
 • Sekiz. (Farsça)

heştüm

 • Sekizinci. (Farsça)

hicri şemsi takvim / hicrî şemsî takvim

 • Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

hijdeh / هژده

 • Onsekiz. (Farsça)

huld cenneti

 • Sekiz Cennet'in dördüncüsü.

huneyn vak'ası

 • Hicretin sekizinci senesinde şirkten kurtulmamış bazı Arap kabileleri Mekkeyi geri almak maksadıyla hücum ettikleri zaman burada müslüman askerlere karşı gelerek başlangıçta galip gibi görünmüşlerse de daha sonra galebe ve zafer, İslâm askerlerine nasib olmuştur. Bu muhârebede Sahabe-i kiramdan birç

ihbar-ı aleviye

 • Hz. Ali'nin (r.a.) verdiği haber; On Sekizinci Lem'a, Sekizinci Şuâ, Yirmi Sekizinci Lem'a'nın Birinci Nüktesi.

ilm-i alet / ilm-i âlet

 • Ulûm-i âliyye denilen sekiz yüksek din bilgisini öğrenebilmek için lâzım olan yardımcı ilimlerdir. Bunlara ulûm-i ibtidâiyye, başlangıç ilimleri de denir. Ulûm-i âliyye şunlardır:Tefsîr, usûl-i kelâm, kelâm, usûl-i hadîs, ilm-i hadîs, usûl-i fıkh, fı kh, ilm-i tasavvuf. Böylece din bilgileri yirmi o

inayat-ı seb'a / inâyât-ı seb'a

 • Yedi yardım; Yirmi Sekizinci Mektup, Yedinci Risale Olan Yedinci Mesele.

ka'b

 • Topuk kemiği, ayak bileği, aşık kemiği.
 • Mc: Şan, şeref, mecd, büyüklük.
 • Geo: Sekiz yüzlü, sekiz köşeli (mükâb) cisim.

kalem suresi / kalem sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış sekizinci sûresi. Nûn sûresi de denir.

kasas suresi / kasas sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi sekizinci sûresi.

kehf suresi / kehf sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on sekizinci sûresi.

keramet-i aleviye / kerâmet-i aleviye

 • "Ali'nin kerâmeti", yani Hz. Ali'nin (r.a.) Allah'ın lütfuyla geleceğe dair verdiği haberler (On Sekizinci ve Yirmi Sekizinci Lem'â bu kerametlerden bahseder).

keraris

 • (Tekili: Kürrâse) El yazması kitapların sekiz sahifeden ibâret olan formaları.

kevser suresi / kevser sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz sekizinci sûresi.

kürr

 • (Çoğulu: Ekrâr) Yediyüz bin kırksekiz dirhem.
 • Ölçek.

kürrase

 • (Çoğulu: Kerâris) Elyazma kitapların sekiz sahifeden meydana gelen forması.

leyle-i berat / leyle-i berât

 • Berat Gecesi; hicrî ayların sekizincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi.

mah

 • (Meh) Senenin onikide birisi. Yirmisekiz, yirmidokuz, otuz veya otuzbir günlük zaman. (Farsça)
 • Gökteki ay. Kamer. (Farsça)

me'va cenneti / me'vâ cenneti

 • Sekiz Cennet'ten üçüncüsü.

mücadele suresi / mücâdele sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli sekizinci sûresi.

müd

 • Sekiz yüz yetmiş beş gram ağırlığında bir ağırlık birimi.

müellefe-i kulub / müellefe-i kulûb

 • Kalbleri İslâm'a ısındırılmak istenenler. Kalblerine îmân yerleştirilmesi istenilen veya yeni îmân etmiş müslümanlar ve kötülükleri önlemek istenilen bâzı kâfirler olup, zekât verilen sekiz sınıftan biri iken hazret-i Ebû Bekr zamânında kendilerine zekât verilmesinin nesh yâni hükmünün kaldırıldığı

müemmel

 • Yarış atlarının sekizincisi veya yedincisi.

müsafir

 • Seferde ve muharebede olan. Yola çıkmış olan, yolcu. Yoldan gelen, başkasının evine gelmiş olan.
 • Fık: Onsekiz fersahtan uzak olan yerlere giden.

müsemmen

 • Edb: Sekizer mısralı bentlerden müteşekkil nazım.
 • Sekiz renkli. Sekiz parçadan meydana gelen.
 • Fık: Paha biçilmiş ve takdir edilen kıymet karşılığında satılmış olan şey.

mustafa

 • Seçilmiş mânâsına, Resûlullah efendimizin mübârek isimlerinden biri. Mü'min olanların çoktur cefâsı, Âhirette vardır zevk ü sefâsı, On sekiz bin âlemin Mustafâsı, Adı güzel kendi güzel Muhammed.

naim

 • Bolluk ve bahtiyarlık içinde yaşayış. Nizam-ü hal ve mal.
 • Cennet'in sekiz kısmından dördüncü tabakası.

naim cenneti / naîm cenneti

 • Sekiz Cennet'ten beşincisi.

nebe' suresi / nebe' sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş sekizinci sûresi.

pas

 • Gecenin sekizde biri. (Farsça)
 • Gözetleme, bekleme. (Farsça)
 • Keder, hüzün, gam. (Farsça)
 • İç sıkıntısı. (Farsça)

risale-i kıymetdari / risale-i kıymetdarî

 • Çok kıymetli risale; Yirmi Sekizinci Söz.

şa'ban

 • (Şâbân) Arabi ayların sekizincisi. Mübârek Şuhur-u selâsenin (Üç ayların) ikincisi.

şa'ban ayı / şa'bân ayı

 • Arabî ayların sekizincisi, üç aylardan ikincisi.

şaban / şâbân

 • Hicrî takvime göre sekizinci ay.
 • Arabî ayların sekizincisi.

şaban-ı muazzam / şâbân-ı muazzam

 • Mübarek aylardan ikincisi olan Şaban ayı; hicrî ayların sekizincisi.

şaban-ı şerif / şâbân-ı şerif

 • Hicri ayların sekizincisi ve mübarek üç ayların ikincisi olan değerli ve şerefli Şâban ayı.

sad suresi / sad sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin otuz sekizinci sûresi.

sahih kan / sahîh kan

 • Sekiz yaşını bitirip, dokuz yaşına bastıktan birkaç gün veya ay, yâhut seneler sonra, sıhhatli bir kızın veya âdet zamânı son dakikasından îtibâren tam temizlik (on beş gün) geçmiş olan kadının önünden çıkan ve Hanefî mezhebine göre, en az üç gün (ye tmiş iki saat) devâm eden kan; hayız ve aybaşı ka

samin

 • Sekizinci.

saminen / sâminen / ثامنا

 • Sekizinci olarak. Sekizinci derecede.
 • Sekizinci olarak.
 • Sekizincisi.
 • Sekizincisi, sekizinci olarak. (Arapça)

sekiz zılı'lı

 • Sekizgen, sekiz kenarlı. (Türkçe - Arapça)

seman / semân / ثمان

 • Sekiz.
 • Sekiz. (Arapça)

seman-aşer

 • Onsekiz.

semaniye / semâniye

 • Sekiz. 8
 • Sekiz.

sümn

 • Sekizde bir.

sümün

 • Sekizde bir.
 • Sekizde bir. Ferâiz ilminde yâni İslâm mîras hukûkunda sekizde bir hisse (pay).

taif

 • Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan.
 • Hicaz'da Mekke-i Mükerreme'nin yüz kilometre güneydoğusunda, Gazva Dağı'nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Hun

terviye günü

 • Zilhicce ayının sekizinci günü. Arefe'den önceki gün. Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gün.

tesmin

 • (Sümn. den) Sekizleme. Sekize bölme. Sekize çıkarma.
 • Bir şeye kıymet biçme.

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın