LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te segi ifadesini içeren 79 kelime bulundu...

a'la-d derecat

 • Derecelerin en alâsı, en yükseği.

adiye / âdiye

 • (Çoğulu: Âdiyat) Gaza yolunda seğirten at.

adv

 • Yelmek. Seğirtmek.
 • Hazırlamak.

akfer

 • Çok kısır, en kısır.
 • İki ön ayakları dirseğine kadar beyaz olan at

ala-yı illiyyin-i tevhid / âlâ-yı illiyyîn-i tevhid

 • Tevhid mertebelerinin en yükseği; her şeyi bir olan Allah'a verme derecelerinin en yükseği, en zirvesi.

ala-yı illiyyin-i yakin / âlâ-yı illiyyîn-i yakîn

 • Şüphesizlik derecesinin en yükseği, doruğu.

anet

 • (Çoğulu:Anât) Fâsık.
 • Diz kılı.
 • Yaban eşeği sürüsü.
 • Fırat ırmağı kenarında bir köyün adı.

asl

 • Yelmek. Seğirtmek.

ayzan

 • Yaban eşeğinin erkeği.

azba'

 • (Tekili: Zab') Kolun yukarı kısmı, dirseğin üst tarafı.

barika-i iman

 • İman parıltısı, şimşeği.

berk-i süyuf

 • Kılıçların şimşeği, kılıç korkusu.

cahş

 • (Çoğulu: Cihaş-Cuhşâ) Eşek sıpası.
 • Kolan eşeğinin erkeği.

çark-ı felek

 • Bir makine veya dolaba benzetilen gökyüzü.
 • Mc: Tâlih, baht.
 • Yakıldığı zaman dönerek ateşler püskürten bir çeşit donanma fişeği.
 • Bir nevi sarmaşıklı nebat çiçeği.

ce'b

 • Kesbetmek, elde etmek, kazanmak.
 • Yaban eşeğinin büyüğü.
 • Kırmızı toprak boya.
 • Göbek.

cennet-i ala / cennet-i âlâ

 • Cennet katlarının en yükseği.

dahme

 • Mezar, kabir. türbe. (Farsça)
 • Donanma geceleri atılan hava fişeği. (Farsça)

devan

 • Hızlı yürüyen, koşan, seğirten. (Farsça)

ecc

 • (Çoğulu: İcâc) Devekuşu seğirtmek.

efur

 • Sıçrayıp seğirtme.

elbürz

 • Kafkas sıradağlarının en yükseği. (Farsça)
 • Hakkında türlü türlü hurafeler ve masallar anlatılan Kaf Dağı. (Farsça)
 • Uzun boylu ve yakışıklı kimse. (Farsça)

erfa'-ı derecat / erfa'-ı derecât

 • Derecelerin en yükseği.

firaş-ı istirahat

 • Rahat döşeği.

gur / gûr / گور

 • Kabir, mezar.
 • Meşhur pehlivan Rüstem-i İraninin lâkabı.
 • Yaban eşeği.
 • Mezar. (Farsça)
 • Yaban eşeği. (Farsça)

hakba'

 • Yaban eşeğinin dişisi.

hakk-ul yakin / hakk-ul yakîn

 • (Hakk-al yakîn) Mârifet mertebesinin en yükseği. En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak hali. Ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle yakından duyup yaşadığımız gibi.

hakke'l-yakin / hakke'l-yakîn

 • Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

hakku'l-yakin / hakku'l-yakîn

 • Hakke'l-yakîn. Bilgi ve marifet mertebelerinin en yükseği, bizzat yaşayarak elde edilen bilgi, gerçeğin özünü kavramak.

har-i deşti / har-i deştî

 • Yaban eşeği.

herc

 • İnsanların arasında meydana gelen fitne, fesad.
 • Söze dalıp çoğaltmak. Haltetmek. Sözü karıştırmak.
 • Kapıyı açık bırakmak.
 • İnsanların işlerinin karışması.
 • Seğirtmek.
 • Katletmek.

hezm

 • Seğirtmek.
 • Taze olmak.
 • Kırmak.

hudr

 • Sıçramak. Seğirtmek.

husas

 • Sür'atle gitmek, seğirtmek, koşmak.

icfal

 • Gidermek.
 • Devekuşu seğirtmek.

icla / iclâ

 • (Cilâ. dan) Sürme, nefyetme, sürgün etme. Evinden barkından ayırma.
 • Sür'atle seğirtme.
 • Cilâlama, parlatma.

iftah

 • Seğirtme.
 • Sık nefes alma, hızlı hızlı soluk alma.

ıhtilac

 • Seğirtmek, koşmak.
 • Hareket etmek.

ihtilac / ihtilâc / اختلاج

 • Seğirtme.
 • Çarpıntı, çarpma.
 • Etler gevşeyip büzülme.
 • Havale nöbeti.
 • Çırpınma, seğirme.
 • Çırpınma. (Arapça)
 • Seğirme. (Arapça)

ihtilacat

 • (Tekili: İhtilâc) İhtilaclar, çarpıntılar, seğirtmeler.

imtiras-ı himar

 • Eşeğin sürtünüp kaşınması.

işraf

 • Yüksek bir yere çıkma. Yüksek bir yerden bakıp anlama.
 • (Hasta) ölüm döşeğinde olma.

işticar

 • Zıdlaşma.
 • Elini çenesine koyarak, dirseğinin üzerine dayanma.

kedad

 • Araplar arasında mâruf bir erkek eşeğin adı. (Ona nisbet edip "benat-ul kedad" derler.)

kedkede

 • Ağır ağır seğirtmek.
 • Katı bir cisme dokunmaktan çıkan ses.

kımme

 • (Çoğulu: Kumem) Boy, kamet.
 • Beden.
 • Başın tepesi.
 • Dağ tepesi.
 • Her şeyin yükseği.
 • İnsan cemaati, topluluk.

kutb-ul aktab

 • Kutubların başı. Hilafet-i mâneviye-i Muhammediye (A.S.M.). Velâyet-i mâneviye makamlarının en yükseği, nübüvvet-i Muhammediyeye (A.S.M.) veraset makamı olup, bu makama ancak Cenâb-ı Hakkın bir atiyyesi olarak nâil olunur. Bu makamda bulunan zât, Hakikat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) mazharı ve Esmâ-i İ

lemha

 • Bir göz atmak.
 • Şimşeğin bir defa çakışı.

mehavi

 • (Tekili: Mehva) Çöller, sahralar.
 • Vâdiler.
 • İki yükseğin arası.

melze

 • At seğirtirken koltuklarını uzatmak.
 • Süngü ile veya gayrı nesne ile ta'n eylemek.

merta

 • Sür'atle yelmek. Seğirtmek.

mirha

 • İrhâ denilen yelmekle yelip seğirten at.

nu're

 • (Çoğulu: Near-Nerât) Eşeğin burnuna giren bir cins sinek.

puyan

 • Koşan. Seğirten. (Farsça)

puye

 • Koşma, seğirtme. (Farsça)

puyende

 • Koşan. Seğirtici. Koşucu. (Farsça)

ra'd-ı kaza

 • Kaza yıldırımı, kaza şimşeği.

rekz

 • Harıl harıl ayak ile tepmek. Hayvana tekme ile vurmak. Kakıvermek.
 • Kaçmak. Seğirtmek, koşmak.
 • Hicret. Gaza.

rükuz

 • Seğirtmek, koşmak.

said

 • Kolun, bilek ile dirseği arasındaki kısmı. Mirfak.

sebh

 • Atın seğirtmesi.
 • Sür'atle gitmek.
 • Maaşında tasarruf etmek.
 • Suda yüzme.

şedde

 • Kur'an-ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret.
 • Seğirtmek. Yürümekle şiddet göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak.

şehik

 • Hıçkırıkla içini çekme.
 • Nefesi dışarı çıkarma. Soluk alma.
 • Nefesi dışarı çıkararak eşeğin anırması.

sehil

 • Bükülmemiş iplik.
 • Bir kat bükülmüş iplik.
 • İpliği bir kat olan bez.
 • Eşeğin göğsünden gelen hırıltı.

senam

 • (Çoğulu: Esnâm-Esnime) Deve hörgücü.
 • Her nesnenin yücesi, yükseği.

seyyid-ül-enam / seyyid-ül-enâm

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın lakablarından biri. Beşerin yâni insanların efendisi, en yükseği.

şitab

 • (Şitâften: Koşmak fiilinin kökü) Seğirtmek, koşmak. Çabukluk, acele etmek. (Farsça)

şitaban / şitâbân / شتابان

 • Koşan, seğirten. (Farsça)
 • Şitâbân olmak: Koşmak, seğirtmek. (Farsça)

sühl

 • Eşeğin göğsünden çıkan hırıltı.

taarr

 • Ari olmak, temiz ve pâk olmak, beri olmak. Döşeğinde dönüp ızdırap çekmek.

tek

 • Koşma, seğirtme. (Farsça)

tekapu / tekâpu

 • Öteye beriye seğirtme. Telâşla koşarak birşeyler araştırma. (Farsça)
 • Dalkavukluk. (Farsça)

tekaver / tekâver

 • Koşucu, seğirtici. (Farsça)
 • Yorga yürüyüşlü at. (Farsça)

tel'a

 • (Çoğulu: Tilâ) Su yolu, su mecrası.
 • Sel yolu.
 • Yerin alçağı ve yükseği. Çukurluk ve tepe.

tesnim

 • Hörgüçleyerek yukarı yükseltmek, terfi etmek mânasına masdar olup, yükseklik mânasıyla Cennet çeşmelerinden bir çeşmenin ismidir. İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Cennet meşrubatının en yükseğidir.

tımırr

 • Ürkek at.
 • Sıçramaya ve seğirtmeye hazırlanmış at.
 • Seri, çabuk.

vehvah

 • Yaban eşeğinin anırtısı.

veriş / verîş

 • Yürümek ve seğirtmek istediği hâlde sahibi engel olan davar.

yahmur

 • Yaban eşeği.

yele

 • Kuvvetle saldıran. (Farsça)
 • Otlağa salınmış hayvan sürüsü. (Farsça)
 • Koşan, koşucu, seğirten. (Farsça)
 • Bazı hayvanların ensesindeki kıllar. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın