LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sefi ifadesini içeren 74 kelime bulundu...

aktivizm

 • Hakikatin, düşüncede kalmasından ziyade, hayat ve fiile intikalini ve bütün ilimlerin, cemiyetin gelişmesine hizmet etmesini isteyen ve böylece iradenin faaliyet ve tesirliliğini açıklayan felsefî bir meslek.

bahr-i rum

 • (Bahr-i Sefid) Akdeniz.

beyza

 • (Müe.) Parlak. Beyaz. Sefid.
 • Afet, dâhiye, belâ, musibet.

bi-ser ü pa / bî-ser ü pâ

 • Sefil ve perişan.

deneycilik

 • (Ampirizm) Fels: İnsan zihninde mevcut her bilginin ve her düşüncenin kaynağı tecrübe (deney) olduğunu iddia eden felsefi görüş. Bu görüş, tecrübenin ehemmiyetini belirtirken aklın ve dinin rolünü inkâr ediyor. Tecrübe maddi dünyayı anlamak için gerekli ama, yeterli değildir. Tecrübe görüneni ve müş

ebyaz

 • Beyaz. Akça. Parlak. Daha parlak. Sefid olan.

efkar-ı sefile / efkâr-ı sefile

 • Sefil düşünceler, fikirler.

eluk

 • Sefir, büyük elçi.

esfel

 • En sefil, çok sefil, en alçak, en aşağı, çok fenâ.

esfel-i safilin / esfel-i sâfilîn

 • Sefillerin en sefili. Cehennem'in en aşağı tabakasındakiler.

fısk / فسق

 • Kötülük, sefihlik. (Arapça)
 • Dinsizlik. (Arapça)
 • Tanrı'ya karşı isyan. (Arapça)

fücur / fücûr / فجور

 • Yakın akraba evliliği. (Arapça)
 • Günahkarlık, sefihlik. (Arapça)

garp medeniyet-i sefihanesi

 • Batının sefih haldeki medeniyeti, haram zevk ve eğlencelere düşkün medeniyeti.

hane-harab

 • Câhil, bilgisiz. (Farsça)
 • Evi yıkılmış, evsiz barksız kalmış. (Farsça)
 • Hâli perişan olmuş kimse. (Farsça)
 • Mc: Müflis, züğürt, sefil. (Farsça)

hane-küş

 • Mirasyedi, sefih. (Farsça)

har

 • Hor, hakir, âdi. Aşağı. (Dinsiz, imansız ve din düşmanı ahlaksızların ve sefihlerin vasıfları.) (Farsça)

hicr

 • Men etmek; akıl ve bâliğ olmamış çocuk, deli, bunak, sefih yâni malını kötü yere harcayan ve borçlu gibi kimseleri, tasarruf-i kavlîsinden yâni alış-veriş, kirâlama, havâle, kefillik, emânet ve rehin alıp-verme, hibe gibi işlerin tasarruflarından men' etme.
 • Dostluğu bırakmak, dargın

hikemiyat / hikemiyât

 • Felsefeye ait, felsefi düşünce ürünü olan şeyler.

hikmet-i felsefiye

 • Felsefî görüş, bilgi.

hovarda

 • Sefih, çapkın. Malını mülkünü zevk u safa yolunda harcayan, sefâhette sarfeden.

hüseyin-i cisri / hüseyin-i cisrî

 • (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt'tendir. Câmi-ül Ezher'de tahsil görmüş ve zamanının dinî, edebî ve felsefî ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri "Risale-i Hamidiye"sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, ki

icazet-i külli / icazet-i küllî

 • Vaktiyle Osmanlı serdarlarına ve sefirlerine müsâlaha, muahede akdi ve sair işler hakkında verilen mezuniyet. Tam salâhiyet demektir. Bu salâhiyeti alan kumandan veya sefir, üzerine aldığı işi merkezden sormaya ihtiyaç kalmadan maslahatın icabettirdiği ve kendi aklının erdiği vechile yapıp bitirirdi

idlaliyyat / idlâliyyât

 • İnsanı doğru yoldan saptıracak fikirler, azdıracak mevzular. Kur'ânla muaraza eden safsata ve bâtıl felsefi nazariyeler.

ifad

 • Bir kimseyi elçilik (sefirlik) vazifesiyle gönderme.

irmad

 • Fakir düşme. Sefil olma.
 • Göz ağartma.

keşti / keştî

 • Gemi, sefine. (Farsça)

kürizi / kürizî

 • Beli bükük ve sefil ihtiyar. (Farsça)

lu'betgah / lu'betgâh

 • Oyun yeri. Sefih kimselerin eğlence yeri. (Farsça)

macuşun

 • Gemi, sefine.
 • Boyanmış elbise.

mahcur / mahcûr

 • Çocukluk, sefîhlik, delilik, kölelik, bunaklık vs. gibi çeşitli sebebler yüzünden malını tasarruf hakkından, kullanmaktan men edilen kimse.

miskin-i zelil

 • Zillete düşmüş sefil, hor görülüp aşağılanan sefil.

mübezzir

 • Müsrif, Sefih. Hesabsız sarfiyat yapan. Harcayan.
 • Çok söz söyleyen. Sırrı ifşâ eden.

mucib-i bizzat

 • Her şeyi yapmaya bizzat mecbur olan, Cenâb-ı Hakkın iradesini inkâr eden felsefî görüş.

müflis / مفلس

 • İflas etmiş. (Arapça)
 • Sefil. (Arapça)

müteseffil

 • (Çoğulu: Müteseffilîn) Sefil ve aşağı olan, bayağılaşan.

müteseffilin / müteseffilîn

 • (Tekili: Müteseffil) Sefilleşenler, aşağılık olanlar.

nezale

 • Sefillik.
 • Hasislik.

pozitivizm

 • Gerçeğin deney ve gözlemle elde edilebileceği görüşünü savunan felsefî doktrin.

rasyonalizm

 • Fls: Akliyecilik. Her şeyin yalnız akıl ile bilinebileceğini iddia eden bir felsefi görüş. (Fransızca)
 • Akılcılık, aklı ön plânda tutan bir felsefî akım.

realizm

 • Umumi fikirleri birer hakikat sayan felsefi görüş. Hadiseleri olduğu gibi anlatma ve gösterme gayesi güden san'at çığırı, fikri.

safil

 • Sefil olan, düşük ahlâklı ve karaktersiz.

safilin / safilîn

 • Alçaklar, aşağılar, sefiller. Allah'tan (C.C.) uzak olanlar.
 • Aşağı taraflar.

safir

 • (Sefir) Sefere çıkan.
 • Elçi.
 • Kâtib.

sebükser

 • (Çoğulu: Sebükserân) Hafif düşünceli. (Farsça)
 • Sefih, aşağılık. (Farsça)

sefahat / sefâhat / سفاحت

 • Sefihlik, zevk ve eğlence düşkünlüğü. (Arapça)

sefain

 • (Tekili: Sefine) Gemiler.

sefalet / sefâlet / سفالت

 • Fakirlik, yoksulluk. Fakirlikten gelen sıkıntı. Sefillik.
 • Sefillik. (Arapça)

sefaret

 • Sefirlik, elçilik.
 • Sefirlik, elçilik.

sefarethane

 • Sefirlik, elçilik. Elçilik konağı. (Farsça)

sefihane / sefîhane

 • Sefihce, zevkine düşkün biri gibi, düşüncesizce.

şefik-i habib

 • Sevgili Şefik.

şefika

 • (Bak: ŞEFİK)

skolastik

 • Orta Çağda Hıristiyan âleminde, papazların dinî görüşüne ve onların baskısı altındaki dinî fikirlerine göre verilen felsefî fikirler.

sofestai / sofestaî / sofestâî

 • (Sevfestâi) Kâinatın yaratıcısını, Cenab-ı Hakkı kabul etmemek için herşeyi inkâr eden. Müsbet veya menfi hiç bir hükme varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefi bir doktrinin (Septisizm) mensubu. Septik. Alemde hakikat namına hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar
 • Şüpheci; herşeyi, hattâ kendisini dahi inkâr eden, olumlu veya olumsuz hiçbir hükme varmayan daima şüphe içinde kalmayı esas alan bir felsefi zihniyet ve tutum sahibi, septik.

sôfistaiyye / sôfistâiyye

 • Mîlâddan önce beşinci asırda Yunanistan'da ortaya çıkan felsefî bozuk bir fırka, topluluk.

şüf'a

 • Başkasına satılmış olan bir mülkü, satış değeri ile satın almak hakkı. Bu hakka mâlik olan kimseye şefî' denir.

şüfea'

 • (Tekili: Şefi') Şefaatçiler. Şefaat edenler, bir suçun bağışlanması için aracılık yapanlar.

süfeha / süfehâ / سفها

 • (Tekili: Sefih) Sefihler. İçkici, müsrif ve günahkâr kimseler.
 • Sefihler, kıt akıllılar, günahkârlar.
 • Sefihler, günahkâr kimseler, ahmaklar.
 • Alçaklar, sefihler. (Arapça)

süfela

 • (Tekili: Sefil) Sefiller.

süfera

 • (Tekili: Sefir) Sefirler, elçiler.

süfera-yi ecnebiye

 • Yabancı devlet sefirleri. Yabancı devlet elçileri.

sufun

 • (Tekili: Süfun) (Sefine) Sefineler. Gemiler.

süfyani / süfyanî

 • Süfyan'dan olan, Süfyan'a mensub, Süfyan'a müteallik. Zübdet-ül Buharî Tercemesine göre, Süfyanî: Müslümanlara kötülük eden, sefil, kötü, alçak olan kimse demektir.

tabii felsefe / tabiî felsefe

 • Tabiatçı, materyalist felsefe; herşeyin tabiatın tesiriyle olduğunu savunan felsefî görüş.

teşebbüh-ü bi'l-vacib / teşebbüh-ü bi'l-vâcib

 • Cenâb-ı Hakka benzemek mânâsında felsefi ifade.

teseffüh

 • Sefihleşme.
 • Mütegayyer olmak, değişmek.
 • Akılsızlık etmek.

tesfih

 • (Sefahet. den) Sefih görme, sefih sayma. Akılsız, müsrif ve eğlenceye düşkün addetmek.
 • Sefihlikle itham etme, ahmak ve cahil sayma.
 • Sefih görme, kıt akıllı sayma, eğlence düşkünü olarak tanıma.

tesfil

 • (Çoğulu: Tesfilât) (Süfl. den). Aşağılaştırma, sefilleştirme, bayağılaştırma.

tuni

 • Sefih, alçak, rezil. (Farsça)
 • Külhanbeyi. (Farsça)
 • Hırsız. (Farsça)

ukul-u aşere

 • On akıl; eski bir felsefî iddiaya göre kâinatı on aklın idare etmesi.

ulum-u akliye ve felsefiye / ulûm-u akliye ve felsefiye

 • Felsefi ve aklî ilimler.

ulum-u felsefe / ulûm-u felsefe

 • Felsefî ilimler.

ulum-u felsefi / ulûm-u felsefi

 • Felsefî ilimler.

vahdetü'l-mevcud

 • "Yaratıcı, kâinatı oluşturan varlıkların toplamıdır. Allah da kâinat da birdir. Tek olan ilâh kâinatın bütünüdür" şeklinde kâinat hesabına Allah'ı inkâr eden materyalist felsefî düşünce sistemi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın