LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te seçme ifadesini içeren 61 kelime bulundu...

berceste / برجسته

 • Sağlam ve lâtif. (Farsça)
 • Seçme. (Farsça)
 • Edb: Zahmetsizce hatıra geliveren ve fakat çok kıymetli olan söz. (Farsça)
 • Seçme, iyi mısra.
 • Seçkin, seçme. (Farsça)

biat

 • Kabul etme, seçme.

cebri nefy

 • "İnsan iradesizdir. Yaptığı işlerde mecburdur. Kendi seçme gücü yoktur" şeklindeki iddiayı reddetme; iradesizliği reddetme.

cüziihtiyar

 • Az bir seçme hürriyeti.

ehl-i hall ü akit

 • Bir ülkeyi yönetme, bir devlet başkanını seçme veya azletme yetkisine sahip kişiler, millet vekilleri.

ehl-i hall ve akd

 • Hükümet ve Cumhurbaşkanının seçme ve azletme yetkisine sahip olan meclis.

erbab-ı hall-u akd / erbâb-ı hall-u akd

 • Halife seçmeye yetkili olan kişiler. Medine halkının ileri gelenleri.

güldeste

 • Gül demeti, seçme.

güziden / güzîden

 • Seçmek. İntihab etmek. (Farsça)

güziniş / güzîniş

 • Seçiş, seçme. (Farsça)

hıyar / hıyâr / خيار

 • Seçme hakkı. (Arapça)

hıyere

 • Beğenme, seçme. Benzerlerinden ayırma.
 • Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş, ayrılmış.

ictiba / ictibâ

 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.
 • Seçmek, seçilmek. Evliyâlıkta, vâsıtanın, aracının şart olmadığı cezbe (çekilme) ile ilerleme.

ihtida / ihtidâ

 • Doğru yola girme, müslüman olma, din olarak İslâmiyet'i seçme; hidâyete erme.

ihtiyar / ihtiyâr / اختيار

 • Yaşlanmış kimse. Yaşlı.
 • Ist: İstek, arzu. Razı olmak. Katlanmak. Seçmek. Tensib etmek. Seçilmek.
 • Seçme, seçilme.
 • Seçme, isteme, yaşlı kimse.
 • İstediğini seçme.
 • Yaşlı.
 • Seçme, yaşlı.
 • Seçme. (Arapça)
 • Seçilme. (Arapça)
 • Seçme hakky. (Arapça)
 • Yaşlı. (Arapça)

ihtiyar etme

 • Seçme, tercih etme.

ihtiyar etmek

 • Seçmek, tercih etmek.

ihtiyar-ı amm / ihtiyar-ı âmm

 • Allah'ın herşeyi kuşatan iradesi, seçme ve tercih gücü.

ihtiyar-ı cüz'i / ihtiyar-ı cüz'î

 • Cüz'î irade, insana ait sınırlı seçme ve dileme özgürlüğü.

iktira'

 • Kurrâ atma, seçme.

iktitaf / iktitâf / اقتطاف

 • Derme, devşirme, seçme. (Arapça)

intihab / intihâb / انتخاب

 • Seçme.
 • Seçmek. Ayırıp beğenmek. İhtiyar ve âmâde eylemek.
 • Bir şey yerinden çıkmak.
 • Seçme.
 • Seçme. (Arapça)
 • Seçilme. (Arapça)
 • Seçim. (Arapça)
 • İntihâb edilmek: Seçilmek. (Arapça)
 • İntihab eylemek: Seçmek. (Arapça)

intihab etmek

 • Seçmek.

intihabat

 • (Tekili: İntihab) Seçilmeler, seçmeler.
 • Seçimler.

intihabi / intihabî

 • İntihabla alâkalı, seçim ve seçme işlerine ait.

intihap

 • Seçme.

intihap etme

 • Seçme.

intihap etmek

 • Seçmek.

intika

 • Bir şeyi seçme, ayırdetme.

irade / irâde

 • Allahü teâlânın sübûtî sıfatlarından. Allahü teâlânın dilemesi.
 • İstemek, seçmek, dilemek tercih etmek.
 • Tasavvuf yoluna yeni girenlerin başlangıç halleri. Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaya azmedenler, karar verenler için ilk konak.
 • Seçme ve isteme kabiliyeti.

irade ve ihtiyar

 • Dileme ve seçme.

irade-i cüz'iye

 • Cüz'î irade; insanın elindeki çok az seçme gücü.

irade-i cüz'iye-i insaniye

 • İnsanın elindeki çok az seçme gücü.

irade-i cüz'iyye / irâde-i cüz'iyye

 • Allahü teâlânın, bir işi yapmak ve yapmamak husûsunda insanlara ihsân ettiği dileme ve seçme kuvveti.

irtidad / irtidâd

 • Dinden dönme, İslâm dinini terk ederek başka bir dini seçme.

irtiza'

 • (Rıza. dan) Razı olma, rıza gösterme, uygun ve münasib bulma. Kabul etme.
 • Beğenme, seçme.

isti'sar

 • Seçme, ayırma, intihab etme.
 • Seçip benimseme.

ıstıfa / ıstıfâ / اصطفا

 • Bir şeyin iyisini seçip ayıklamak.
 • Bir şeyi ıslâh edip sâfileştirmek.
 • Seçmek. Ayıklamak.
 • Seçme, ayıklama, süzme.
 • Seçme, ayıklama. (Arapça)

ıstına' / ıstınâ' / اصطناع

 • Seçme, intihab, ayırma.
 • Adam seçme.
 • İyilik etmek.
 • İş işletmek.
 • Seçme. (Arapça)

ıstına-i sıddık

 • Sâdık dost seçme.

kemal-i imtiyaz ve teşhis / kemâl-i imtiyaz ve teşhis

 • Mükemmel bir seçme ve ayırma.

kesb

 • İnsandaki seçme hareketi, istek, ihtiyâr. İsteğin uygulama safhasına sokularak ortaya konulması.
 • Kazanmak, kazanç.

mahyere

 • Muhayyerlik, beğenip seçmede serbestlik.

measir-i bergüzide

 • Seçme güzel eserler, izler, nişanlar.

meylü'r-raic / meylü'r-râic

 • En iyiyi seçme eğilimi.

muhayyer

 • (Hayr. dan) Seçilmesi serbest olan. Seçmece. Beğenmece.
 • Seçilmesi serbest olan seçmece, beğenmece.
 • Seçme konusunda serbest bırakma.
 • Seçmeli.

mümaşaat

 • Maslahat namına hoş geçinme, anlaşma yolunu seçme.

mümaşat / mümâşât

 • Maslahat yolunu, anlaşma tarzını seçme.

müntahib

 • (Nahb. dan) Seçen, intihâb eden. Seçmen.

nakd

 • (C?: Nukûd) Madeni para, akçe.
 • Bir şeyin bedelini peşinen ödemek.
 • Para olarak bulunan servet.
 • Vezin ve ayarı tamam olan para.
 • Bir şeye hırsızlamasına bakma.
 • Seçmek.
 • Saymak.

tahayyür

 • Beğenip seçmek, muhayyer olmak.

tahyir

 • (Hayır. dan) İki şeyden birisini seçme durumunda bırakma. İstediğini seçmesini teklif etme.

tarz-ı intihabat / tarz-ı intihabât / طَرْزِ اِنْتِخَابَاتْ

 • Seçme tarzları.
 • Seçmelerin tarzı.

tasarruf

 • İdâreli kullanma, sarfetme. Tutumlu olma; harcamada isrâftan ve cimrilikten sakınıp orta yolu seçme.
 • İdâre etme, hükmetme.
 • Bir velînin Allahü teâlânın izniyle sevdiklerini mânen yetiştirmesi, düşmanlarını ise cezâlandırması.

teceşşüm

 • İncinmek.
 • Zahmetli şeyleri seçmek.

tefarik

 • Müteferrik olanlar. Tefrikalar. Ayırma ve seçmeler.
 • Taksitler. Ufak tefek şeyler. Ayrıca şeyler.
 • Küçük hediyelik eşya.

tefrik

 • Birbirinden ayırmak, seçmek, ayırdetmek, ayrı kılmak.
 • Korkutmak.
 • Ayırma, seçme.

temyiz / temyîz / تمييز

 • Bir şeyi diğerinden seçip tarif etmek, ayırmak. Seçmek. İyiyi kötüden ayırmak.
 • Yargıtay.
 • Gr: Belirsiz olan kelime ve sayıları belirli hale koymak. Meselâ: "İşrune dirhemen" (yirmi dirhem) ve "Retle zeyten" (Bir retl zeytin yağı) tâbirlerinde "dirhemen" ve "zeyten" gibi.
 • <
 • Ayırma, seçme.
 • Ayırma, seçme, iyiyi kötüden ayırd etme.
 • Ayırdetme. (Arapça)
 • Seçme. (Arapça)

tercih

 • Üstün tutma, seçme.

tercihat

 • Tercihler, seçmeler.

teşhis

 • Şahıslandırma. Şekil ve suret verme. Seçme, ayırma, ne olduğunu anlama. Tanıma.
 • Hastalığın ne olduğunu anlayıp bilmek.
 • Edb: Canlılandırmak, suretlendirmek.
 • Eşyaya şahsiyet vermek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın