LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te satma ifadesini içeren 91 kelime bulundu...

abide

 • Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.
 • Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.
 • Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.
 • Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.

abluka

 • İtl. Etrafını sarıp hâriçle alâkasını kesme. Bahren muhasara, denizden kuşatma.
 • Kuşatma, etrafını çevirme.

akamet / akâmet / عقامت

 • Verimsizlik, durgunlaştırma, aksatma. (Arapça)
 • Kısırlık. (Arapça)

alhece

 • Demiri ateşte kızdırıp yumuşatmak.

bey'

 • Satmak.
 • Fık: Bir malı diğer bir mal ile değiştirmek.
 • Satmak, satış yapmak, alış-veriş. İki kişinin mallarını gönül rızâsı ile değişmeleri.
 • Satma, satılma, satış.
 • Satma, satış.

celib

 • Satmak için bir yerden toplanılan şeyler.
 • Esir, köle, cariye. Satılık esir.

cülube

 • Başka yerden satmaya getirilen şey.

da'k

 • Ovmak.
 • Bir şeyi yumuşatmak.

damping

 • ing. Bir pazarı elde etmek veya bir malı elden çıkartabilmek için benzerlerinden çok düşük fiyatla satma.

faziletfuruşluk

 • Üstünlük taslama, üstünlüklerini satmaya çalışma.

gazreme

 • (Çoğulu: Gazarim) Ölçüsüz, tartısız bir şeyi satmak.

götürü satış

 • Alış-verişte bir malı tartı veya ölçü ile olmayarak toptan pazarlık sûretiyle almak veya satmak; kabala.

halife-i şahsi / halife-i şahsî

 • Fahr-i Kâinat (a.s.m.) Efendimizin vekili olarak Müslümanların başkanlığını yapan ve İslâmiyeti korumak ve yaşatmakla görevli olan zâtın şahsı, kendisi.

hasr

 • Bir şeyin içine alma. Yalnız bir şeye mahsus kılma.
 • Bir çember içine almak. Askerle etrafını kuşatmak.
 • Sıkıştırma. Kısaltma.
 • Okurken tutulup kalmak.
 • Vakfetmek.
 • Zaman ayırmak.

hikmet-i irşad

 • Olması gereken keyfiyette doğru yolu gösterme ve yaşatmanın gayesi.

hınata

 • Buğday satmak.

hisar

 • (Hasr. dan) Etrafını alma, kuşatma.
 • Kale. Etrafı istihkâmlı yer.
 • Kuşatma, etrafını alma.
 • Etrafı istihkamlı kale, bent.

hıyar-ı tağrir

 • Âkitlerden birinin diğer taraftan aldatılarak bir malı gabn-ı fâhiş ile satmasından veya satın almasından dolayı satış muamelesini fesh hususunda muhayyer olmasıdır.

hizbü'l-kur'ani / hizbü'l-kur'ânî

 • Kur'ân'a hizmet eden, onun hakikatlerini yaşayıp yaşatmaya çalışan grup.

hodfuruş

 • Kendini beğenerek satmaya çalışmak.

hodfüruşluk

 • Kendi kendini beğenme, pahalıya satma.

hulefa / hulefâ

 • Halifeler; Fahr-i Kâinat (a.s.m.) Efendimizin vekili olarak Müslümanların başkanlığını yapan ve İslâmiyeti korumak ve yaşatmakla görevli olan zâtlar.

i'tikab

 • Veresiye vermeme. Bir malı borç olarak satmama. Parasını almadıkça malı teslim etmeme.

iaşe

 • Geçindirmek. Beslemek. Yaşatmak. Diriltmek.

ibka / ibkâ / ابقا

 • Devamlılık kazandırma. (Arapça)
 • Sınıfta bırakma. (Arapça)
 • İbkâ etmek: Devamlılık kazandırmak, yaşatmak. (Arapça)

icare / icâre

 • Kira. Gelir, irâd. Ücret.
 • Fık: Belli bir menfaati belli bir karşılık ile satmak.
 • Belli bir menfaati belli bir bedel karşılığında satmak, kirâlamak.

icba'

 • Ekilen ekini henüz olgunlaşmadan satmak.

iddihar

 • Biriktirmek, toplamak, yığmak.
 • Kıtlık zamanında yüksek fiatla satmak üzere zahire toplayıp saklama.

idrak ettirmek

 • Yaşatmak, değer ve yüceliğini göstermek.

ihata / ihâta / احاطه / اِحَاطَه

 • Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak.
 • Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak.
 • Kuşatma, etrafını çevirme.
 • Geniş tam bilgi ve ihtisas.
 • İçine alma, kapsama, kuşatma.
 • Kuşatma, çevirme.
 • Çevirme, kuşatma, kavrayış.
 • Kuşatma.
 • Kavrama. (Arapça)
 • Kuşatma, sarma. (Arapça)
 • İhâta edilmek: Çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak. (Arapça)
 • İhâta etmek: (Arapça)
 • Kavramak. (Arapça)
 • Kuşatmak, sarmak. (Arapça)
 • Kuşatma.

ihata etme

 • Kuşatma.

ihata-i kudret

 • Allah'ın kudretinin herşeyi kuşatması.

ihata-i ummani / ihata-i ummânî

 • Deniz gibi geniş bir şekilde kuşatma.

ihatasız

 • Kuşatmayan, dar.

ihatat / ihâtât

 • İhatalar, kuşatmalar, kavrayışlar.

ihracat / ihrâcât

 • (Tekili: İhrâc) Memleketteki fazla malı başka memlekete göndermek, satmak.
 • Çıkarmalar. İhraç etmeler.
 • Dışarıya mal satma.

ihtifaf

 • Kuşatma, etrafını çevirme.
 • Yüzdeki kılları giderme, traş etme.

ihtikar / ihtikâr / اِحْتِكَارْ

 • İnsan ve hayvan için lüzumlu gıdâ maddelerini şehre girmeden yâhut girince halka satılmadan toplayıp, stok edip, pahalandığı zaman satmak.
 • Pahalı satmak üzere mal saklama, vurgunculuk.

ihya / ihyâ / احيا

 • Diriltme, yaşatma. (Arapça)
 • Canlılık kazandırma. (Arapça)
 • Geceyi ibadet ederek geçirme. (Arapça)
 • İhyâ olunmak: Yaşatılmak, canlandırılmak. (Arapça)

iktinaf

 • Bir şeyin etrafını kuşatmak.
 • Deve için ağıl edinmek.

ilane

 • Yumuşatmak.

in'aş / in'âş

 • Yeniden yaşatma, hayatlandırma.

isar

 • Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına nimet vermek, cömertlik, ikrâm.
 • İhtiyar etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Dökmek, serpmek. Saçmak.

istihya

 • Utanma, haya etme.
 • Diriltme, yaşatma.

istila etmek / istilâ etmek

 • Kuşatmak.

izabe

 • Eritmek, eritilmek. Su gibi akıcı hale koymak. Yumuşatmak. Islah etmek.

kali / kâlî

 • Veresiye satmak.

kanun-u ihata-i ilmi / kanun-u ihata-i ilmî

 • Allah'ın ilminin herşeyi kuşatmasının kanunu.

kirdar

 • Bir kimse, tasarruf ettiği yerin bir zirâ veya iki zirâ toprağını almak için başkasına satmak.
 • Bina.
 • Ağaç.

lebk

 • Akıllı olmak.
 • Islah etmek, terbiye etmek.
 • Karıştırmak.
 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

mancınık

 • Eskiden kale kuşatmalarında kalelere ağır taşlar fırlatmak için kullanılan savaş âleti.
 • Eskiden kale kuşatmalarında ağır taşlar fırlatmak için kullanılan, bir ucunda bir kepçe, öbür ucunda da bir karşı ağırlık bulunan kaldıraç biçiminde eski bir savaş âleti.

mücazefe

 • Söz ile karşısındakinin hakkını örtmek, aldatmak.
 • Fık: Tartıp ölçmeden göz kararı ile yapılan tahmini satış. Götürü almak. Toptan satmak.

mühakale

 • Ekini biçmeden buğday ile satmak.

muhasara / muhâsara / محاصره / مُحَاصَرَه

 • Kuşatma.
 • Etraftan çevirmek. Kuşatmak. Düşmanı etraftan sarmak. Abluka etmek.
 • Kuşatma.
 • Sarma, kuşatma. (Arapça)
 • Muhasara etmek: Sarmak, kuşatmak. (Arapça)
 • Kuşatma.

muhazara

 • Yemiş olmadan henüz ham iken satmak.

mukayada satışı / mukâyada satışı

 • Altın ve gümüşten başka, ayn (belli) olan bir malı yine ayn olan mal karşılığında satmak.

mukteza-yı ihata-i ilmi / mukteza-yı ihata-i ilmî

 • Allah'ın ilminin herşeyi kuşatmasının gereği.

murabaha / murâbaha

 • Bir malı kâr ile satmak.
 • Bir miktar ilâve ederek ödünç para alıp vermek.
 • Fâiz ile para alıp vermek.
 • Satın alınan bir malı, alış fiyatını söyleyerek ve üzerine kâr koyarak başkasına rızâsı ile satmak.

muzaraa

 • Arşınla satma.

müzaraa

 • 75 - 90 cm. lik bir uzunluk ölçüsü olan zira' ile satma.

naz / nâz

 • Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. (Farsça)
 • Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. (Farsça)
 • Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. (Farsça)
 • Yalvarma, rica. (Farsça)
 • Kendini ağıra satma.

rath

 • Yoğurmak.
 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

ribe'n-nesie / ribe'n-nesîe

 • Gecikme ribâsı. Bir cinsten olan iki şeyin birini, diğeri karşılığında veresiye olarak satmak veya başka başka cinslerden olup; ağırlık, hacim veya uzunluk ölçüsüyle yâhut belirli ölçülerde olup, sayıyla alınıp satılan iki şeyi veresiye değişmek. Mik tarlar eşit olsa bile ribâ sayılır.

sahk

 • Döğüp yumuşatma. Döğme, döğülme.
 • Kırma, kırılma.
 • Sürtme.

sahtevekar

 • Yapmacık tavırlar takınan, kendini satmaya çalışan. (Farsça)

sarf satışı

 • Nakd hâlindeki veya işlenmiş altını ve gümüşü birbirleri karşılığında satmaktır.

şüf'a

 • Bir malı müşteriye, mal olduğu fiata satmak.
 • Huk: Satılmakta olan bir yerde hissesi bulunan veya oraya bitişik komşu olanın satılan şeyi almakta birinci derecede hakkı olması. Şüf'a sahibi kendinden habersiz satılan şeyi, dava ederse, bedelini ödeyerek müşteriden geri alabilir.
 • <

şümul-ü rahmet

 • Cenâb-ı Hakkın rahmetinin herşeyi içine alması, kuşatması.

ta'tiş

 • Susatma, susatılma.

tadil / tâdil

 • Yumuşatma, düzeltme, ılımanlaştırma.

tahlim

 • (Hilm. den) Kızgınlığını ve öfkesini giderme. Sâkinleştirme, yumuşatma, teskin etme.

tahrik

 • Yakma. Yakılma.
 • Susatma. Susatılma.

taklid

 • Takma, asma, kuşatma.
 • Benzetmeğe ve benzemeğe çalışmak. Benzerini yapmak. Birine benzemeğe çalışarak alay etmek. Sahte. Bir şeyin sahtesini yapmak.

taklid-i seyf

 • Kılıç kuşatma.

taltif

 • İltifat etmek. Bir iyilik yaparak gönül almak. Yumuşatmak.

tedlis

 • Yumuşatmak. Bir şeyi mülâyim ve kaygan yapmak.
 • İnciyi şeffaf etmek.

tedmis

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tefazzul

 • Üstünlük taslama, fazilet satma.
 • Bağışlama, iyilik.

telyin

 • (Leyyin. den) Yumuşatmak. Eritmek.
 • İçi yumuşatmak, kabızlıktan kurtarmak.
 • Yumuşatma.

temyis

 • Yumuşak yapmak, yumuşatmak.

terhim

 • Yumuşatmak.

terkik

 • İnce ve nazikâne sesle anlatma, mânası kinaye yollu olma.
 • Tecvidde: Harfi ince okumak.
 • Bir kimseyi köle veya cariye etme.
 • Yumuşatma.
 • İnceltme.

tevliye satışı

 • Bir malın alış fiyatını söyleyerek aynı fiyatla, satmak.

tevsi / tevsî

 • Genişletme, kuşatma, ihata etme, kavrama.

tevsir

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tevtine

 • Yumuşak etmek, yumuşatmak.

tezlim

 • Beraber etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Değirmen döndürmek.

umumiyet-i rububiyet

 • Cenab-ı Hakkın idare ve terbiye ediciliğinin ve egemenliğinin her şeyi kuşatması.

vücuh şirketi / vücûh şirketi

 • Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket.

zadgeganlık / zâdgegânlık

 • Zâdgegânlık satmak: Soyluluk taslamak.

zarfiyet

 • Bir şeyin bir başka şeyi kuşatması ve içine alması.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR