LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sata ifadesini içeren 253 kelime bulundu...

ahen-ger

 • Demirci. Demir yapan veya satan. (Farsça)

ahkam-ı rububiyet / ahkâm-ı rububiyet / ahkâm-ı rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan mâlikiyeti ve rububiyetinin hükümleri.
 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi ile ilgili hükümler.

ahu-yi leng giriften

 • Topal ceylan tutmak.
 • Mc: İnsafsızlık etmek. Acizlere sataşmak.

akıl-füruş

 • Akıl satan, daha akıllı olduğunu göstermeğe çalışan. (Farsça)

aktar

 • (Tekili: Kutr) Kuturlar. Çaplar. Dâirenin merkezinden geçen doğru hatlar.
 • Her taraf.
 • Güzel kokulu yağlar vesaire satan adam. Güzel kokular tâciri.
 • Ecza, ilâç satan adam.
 • Mahalle aralarında bazı baharatla iğne, iplik vesaire satan satıcı.

alim-i ezeli / alîm-i ezelî

 • Herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan ve ilminin başlangıcı olmayan sonsuz ilim sahibi Allah.

alim-i inayetkar / alîm-i inayetkâr

 • Sonsuz lütuf, yardım ve ihsan sahibi ve herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

alim-i kerim / alîm-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi ve her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan Allah.

allaf

 • Yulaf satan kimse.

arş / عَرْشْ

 • Taht, yüce makam; Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.
 • Kâinatı kuşatan en yüksek âlem, bir şeyin en yüksek hududu.

arş ve kürs

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği iki yer.

arş-ı a'zam / عَرْشِ اَعْظَمْ

 • Kâinâtı kuşatan en yüksek âlem, bir şeyin en yüksek hududu.

arş-ı ala / arş-ı âlâ

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yüce yer.

arş-ı azim / arş-ı azîm

 • Allah'ın büyüklük ve yüceliğinin ve herşeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.

arş-ı azim-i muhit / arş-ı azîm-i muhit

 • Cenab-ı Allah'ın her şeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği yer.

assal / assâl

 • Kovandan bal çıkaran, bal satan, balcı.

atmosfer

 • Dünyanın çevresini kuşatan 100 km. kalınlığında, çeşitli gazlardan meydana gelen gaz tabakası. Başka gök cisimlerini kuşatan gaz tabakalarına da atmosfer denir.
 • Bir yerdeki mânevi hava.
 • Basınç birimi. 0 derecede 76 cm. yükseklikteki bir civa sütununun 1 cm. karelik alan üzeri

attar

 • (Itr. dan) Güzel koku veya iğne iplik gibi şeyler satan.
 • Itriyat dükkanı, güzel koku satan adam.

avvac

 • Fildişi satan. Fildişi işçisi.

ayine-i rahmet-i alem / âyine-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmeti yansıtan bir ayna.

bayi / bâyi

 • Satan, satıcı.

bayi' / bâyi'

 • Satıcı. Mal satan.
 • Satan, satıcı, dînimizce satış yapabilme ehliyetine sâhib kimse.

bazar

 • Alış-veriş. Ahz ü itâ. (Farsça)
 • Alış-veriş yeri. Pazar. Üstü açık yer ki, hergün veya belirli günlerde herkes satacağını oraya çıkarıp pazarlıkla veya açık artırmayla satar. (Farsça)
 • Fiat kararlaştırılıp alış-verişte uyuşmak için yapılan konuşma veya çekişme, pazarlık. (Farsça)

bev'

 • Kulaç, kulaçlama.
 • Sataşma, musallat olma.
 • Kuytu yer.

beyya'

 • (Bey'. den) Dellal.
 • Alıp satan kimseler.
 • Perâkende olarak satış yapan küçük tüccar.

bezzaz

 • Bez satan. Manifaturacı.
 • Muhaddislerden bir zatın nâmı.

cazibe-i rahmet-i rahman / cazibe-i rahmet-i rahmân

 • Rahmeti her şeyi kuşatan Cenâb-ı Allah'ın merhametinin çekiciliği.

celeb

 • Kesilecek hayvanları ve bilhassa koyun sürüsünü celbederek kasaplara satan tacir.
 • Tar: İstanbul sarayında ilk işe başlamış olan acemi.

ciğer-füruş / ciğer-fürûş

 • Ciğerci, ciğer satan. (Farsça)

cilve-i rahmet-i alem / cilve-i rahmet-i âlem

 • Cenâb-ı Allah'ın bütün âlemleri kuşatan rahmetinin yansıması.

cilve-i rahmet-i rahmaniye / cilve-i rahmet-i rahmâniye

 • Sonsuz şefkat ve merhameti bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmetinin yansıması.

cilve-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin yansıması.

cübcübiyye

 • İşkembe yemeği. (Onu pişirip satana işkembeci mânâsına "cübcübî" derler.)

dair

 • Devreden. Dolaşan. Dönen. Bir şeyin etrafını kuşatan.
 • Belli bir şey hakkında olan. Alâkalı, müteallik.

daire-i ihata / dâire-i ihata

 • Her şeyi içine alan, kapsayıp kuşatan daire, alan.

dari / darî

 • Ot ve yem satan kişi.
 • Evinden çıkmayan kimse.

dellal-ı saltanat-ı rububiyet / dellâl-ı saltanat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiye saltanatının ilancısı.

derece-i rububiyette

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi derecesinde.

ebbar

 • İğneci. İğne yapan veya satan kimse.

eczacı

 • İlaç yapan ve satan kimse.

eczahane-i rahmet-i alem / eczahane-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bir neticesi olarak bütün mânevî hastalıkları tedavi edecek ilâçların bulunduğu eczahane.

ef'al-i umumiye-i muhita / ef'âl-i umumiye-i muhîta

 • Herşeyi kuşatan genel fiiller, işler.

er-rahim / er-rahîm

 • Şefkati ve merhameti herşeyi kuşatan Allah.

eser-i rahmet-i ilahiye / eser-i rahmet-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmetinin eseri.

fakihiyy

 • Yemiş satan kimse.

famiyy

 • Yemiş satıcı, meyve satan kimse.

fatır-ı rahim / fâtır-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan ve benzersiz şeyleri üstün sanatıyla yaratan Allah.

faziletfüruş

 • Kendini faziletli göstermeğe çalışan. Fazilet satan. (Farsça)

feyyaz-ı rahmani / feyyaz-ı rahmânî

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın feyiz, bereket ve ihsanı.

feyz-i rahman / feyz-i rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın lûtfu, ihsanı.

fiil-i rububiyet

 • Cenab-ı Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan terbiye ve idare edicilik fiili.

fiyat

 • Değer, kıymet. Bir malın piyasa değeri. Satan ile alan arasında uyuşulan, anlaşılan kıymet.

füruş

 • Satan. Satıcı. (Farsça)
 • "Satan, taslayan" mânâsında son ek.

galle-füruş

 • Zahireci, zahire ve hububat satan. (Farsça)

güher-füruş

 • Mücevher satan. (Farsça)

habbal

 • (Habl. dan) Urgan ve ip satan kimse.

habbaz

 • (Hubz. dan) Ekmekçi. Ekmek yapan veya satan kimse.

haccal

 • Şatafatlı, debdebeli, gösterişli.

hadise-i umumiye

 • Geneli ilgilendiren ve her tarafı kuşatan olay.

haffaf

 • Ayakkabı, terlik vb. gibi şeyler yapan ve satan. Kavaf.

hafiz-i alim / hafîz-i alîm

 • Herşeyi koruyup saklayan, ilmi herşeyi kuşatan sonsuz ilim sahibi Allah.

hakikat-i muhita

 • Herşeyi kuşatan gerçek.

halib

 • Sütçü, süt satan kimse.
 • Sidik borusu.

halık-ı hakim-i alim / hâlık-ı hakîm-i alîm

 • Her şeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan ve yarattığı herşeyi hikmetle, belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratan Allah.

halık-ı rahim / hâlık-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve herşeyi yaratan Allah.

hallakıyet-i külliye / hallâkıyet-i külliye

 • Herşeyi kuşatan yaratıcılık.

hammar

 • (Hamr. den) Şarap yapan veya satan kimse. Meyhaneci, şarapcı.
 • Tas: Mc: Mürşid, şeyh, kılavuz.

harbüze-füruş

 • Karpuz kavun satan adam. (Farsça)

haşşab

 • Ağaçtan anlayan.
 • Ağaç satan.

hattab

 • Oduncu. Odun satan.

havi

 • İçine alan, ihtiva eden, kaplayan. Câmi'.
 • Biriktirici.
 • Kuşatan.

havvas

 • Hurma yaprağı satan kişi.
 • Hurma yaprağından zenbil yapıp satan kişi.

hayat-engiz

 • Yaşamaya zorlayan, yaşatan. (Farsça)

hazzaf

 • Çanak çömlek yapan veya satan.

helvayi / helvayî

 • Helva satan. Helvacı.

hengame-gir / hengâme-gir

 • Meddah, oyuncu. Hikâye söyleyici, hokkabaz. (Farsça)
 • Diş macunu, leke tozu gibi şeyler satan çığırtkanlar. (Farsça)
 • Kavgacı, gürültücü. (Farsça)

hikmet-füruş

 • Hikmet bildiğini iddia eden, hikmet satan. (Farsça)

hikmet-i amme / hikmet-i âmme

 • Herşeyi kuşatan hikmet.

himmet

 • Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret.
 • Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi.
 • Tabiî şevk ve meyil ve heves.
 • Lütuf, yardım.

hınai / hınaî

 • Kına satan, kınacı.

hüccet-i rahmet-i alem / hüccet-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmeti gösteren kesin ve güçlü delil.

hurdefuruş

 • Ufak tefek şeyler satan kimse. (Farsça)

ibri / ibrî

 • (İbriyye) İğne yapan veya satan kimse.
 • İğne veya ibresi olan.

icazet-i fiiliye

 • Bir kimseden izin ve ruhsata delalet eden bir fiil ve hareketin sudûr etmesi.

icraat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlıkları kuşatan idare ve terbiyesinin ve egemenliğinin sonucu olan faaliyetler.

idlaliyyat / idlâliyyât

 • İnsanı doğru yoldan saptıracak fikirler, azdıracak mevzular. Kur'ânla muaraza eden safsata ve bâtıl felsefi nazariyeler.

ihsanat-ı külliye-i ilahiye / ihsânât-ı külliye-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan bağış ve iyilikleri.

ihtiyar-ı amm / ihtiyar-ı âmm

 • Allah'ın herşeyi kuşatan iradesi, seçme ve tercih gücü.

ilahi kudret / ilâhî kudret

 • Allah'ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı.

ilm-i ezeli / ilm-i ezelî

 • Allah'ın herşeyi ve bütün zamanları kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i ilahi / ilm-i ilâhî

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sınırsız ilmi.

ilm-i ilahiye / ilm-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sınırsız ilmi.

ilm-i külli / ilm-i küllî

 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i muhit-i ezeli / ilm-i muhit-i ezelî

 • Allah'ın, geçmiş ve gelecek bütün zamanları ve herşeyi kuşatan sonsuz ilmi.

ilm-i muhit-i ilahi / ilm-i muhit-i ilâhî

 • Allah'ın herşeyi kuşatan ilmi.

ilm-i muhit-i ilahiye / ilm-i muhit-i ilâhîye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan ve kapsayan ilmi.

imamet-i kübra / imâmet-i kübrâ

 • Resûlullah'a (sallallahü aleyhi ve sellem) vekâleten bütün müslümanlara imamlık ederek İslâmiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezâret edip, İslâmiyet'e ve müslümanlara karşı yapılan her türlü müdâhaleye (saldırı ve sataşmaya) cevap vermek vazîfes i, hilâfet.

inayet-i rahmaniye / inayet-i rahmâniye

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın özel yardımı.

inşaallahü'r-rahman / inşaallahü'r-rahmân

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah dilerse.

irade-i külliye-i ilahiye / irade-i külliye-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi kuşatan iradesi.

irade-i şamile / irade-i şâmile

 • Herşeyi kuşatan irade.

islama şamil / islâma şâmil

 • Müslümanları içine alan, onları kuşatan.

kadir-i mutlak / kadîr-i mutlak

 • Kudreti herşeyi kuşatan, sınırsız güç ve kudret sahibi Allah.

kadir-i rahim / kadîr-i rahîm

 • Gücü herşeye yeten, rahmeti herşeyi kuşatan Allah.

kadir-i zülcelal / kadîr-i zülcelâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi Allah.

kadir-i zülcemal / kadîr-i zülcemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah.

kadir-i zülkemal / kadîr-i zülkemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan, mükemmellik ve kusursuzluk sahibi Allah.

kainat seması / kâinat seması

 • Kâinatın ve bütün varlıkların üzerinde duran gökyüzü; burada bütün varlıklar âlemi dünyaya, onu kuşatan gökyüzü ise yücelerde bulunan manevî âlemlere benzetilmiştir.

kalp

 • t. Hileli. Sahte. Taklit.
 • Yalandan cesaret satan korkak adam.
 • Yalancı. Kendisine güvenilmez olan.

kanun-u ilm-i muhit

 • Allah'ın herşeyi kuşatan ilminin kanunu.

kar haddi / kâr haddi

 • Bir malı satarken, alış fiyatına veya mâliyeti üzerine eklenen fazlalığa, kâra konulan sınır.

kast ve irade

 • Yönelme ve isteme; burada herşeyi kuşatan, Allah'ın küllî iradesi kastediliyor.

kattan

 • Pamuk satan.

kavaf

 • Kundura ve terlik gibi ayakkabıları hazır olarak satan.

kazzaz

 • İpekçi. İpek yapan veya satan kimse.

kebuter-baz / kebuter-bâz

 • Güvercin besleyen, yetiştiren, satan kimse. (Farsça)

kemal-i rububiyet / kemâl-i rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan mâlikiyet, yaratıcılık ve terbiyesinin mükemmelliği.

kubbiti / kubbitî

 • Beyaz helva satan kimse.

kudret

 • Allah'ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarı.

kudret eli

 • Güç ve iktidarı bütün varlığı kuşatan Allah'ın yardımı.

kudret-i muhita / kudret-i muhîta

 • Herşeyi kuşatan sınırsız güç ve iktidar.

külli irade / küllî irâde / كُلّ۪ي اِرَادَه

 • Allahın her şeyi kuşatan irâdesi.

külliyat-ı şuun / külliyât-ı şuûn

 • Allah'ın herşeyi kuşatan işleri ve icraatları.

küraıyy

 • Paça satan.

kürsi / kürsî

 • Oturulacak yüksekçe yer, taht, makam.
 • Arş-ı a'lâ'nın altında bulunan, yer ve gökleri kuşatan alan.

kut

 • Yaşatacak gıda, rızık.
 • Kuvvetlendirmek.

lüks

 • Şatafat, aşırı süs.

ma'lumatfüruş

 • Mâlumat ve bilgi satan. Bilgiçlik taslıyan. (Farsça)

maani-i rububiyet / maânî-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin ifadeleri.

mahifüruş

 • Balık satan. Balıkçı. (Farsça)

makes-i rahmet-i alem / mâkes-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin aynası.

malikane

 • Büyük ve gösterişli köşk. (Farsça)
 • Tar: Bir kimseye, gelirinden hayatı boyunca istifade etmek; fakat satamamak ve miras bırakamamak şartıyla verilen beylik arazi. (Farsça)

maneviyyun

 • Allah'a, dine, mukaddesata inanmış olanlar.

maşıta

 • (Meşşâta) Baş tarayan.

mazhar-ı rahmet-i alem / mazhar-ı rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan ilâhî rahmetin mazharı, aynası.

merhamet-i camia / merhamet-i câmia

 • Kapsamlı merhamet; her şeyi kuşatan şefkat.

merhamet-i umumiye-i ilahiye / merhamet-i umumiye-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti, merhameti.

mertebe-i rububiyet / mertebe-i rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, terbiye ediciliği, idare etme derecesi.

mev'iza

 • Mev'ize. Öğüt. Nasihat.
 • Bir cemaate veya kimseye kalbini yumuşatacak ve iyiliğe sevkedecek surette hakikatları ders vermek.

mey-füruş

 • Şarap satan, meyhâneci, şarapçı. (Farsça)

meyvefüruş

 • Meyve satan, yemiş satan. Manav. (Farsça)

mir'at-ı rahmet-i alem / mir'ât-ı rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin aynası.

misal-i rahmet-i alem / misal-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin misali, örneği.

mu'cizat-ı kudret / mu'cizât-ı kudret

 • Allah'ın bütün varlığı kuşatan güç ve iktidarının mu'cizeleri.

muattış

 • (Atş. dan) Susatan, susatıcı.

mübagate

 • Ansızın üzerine saldırma, sataşma.

müdevvis

 • Harman dövecek ve yumuşatacak âlet.
 • Cilâ âleti.

mugalata / mugâlata

 • (Galat. dan) Karşısındakini yanıltmak için söz söylemek. Doğruya benzer yanlış sözler. Safsata. Hatalı ve yanlış söz. Demagoji.
 • Man: Vehimlerden terekküb eden kıyastır.
 • Safsata, demagoji; aldatmak maksadıyla yanıltıcı sözler söyleme.

mugalatat

 • (Tekili: Mugalata) Safsatalar. Demagojiler. Mugalâtalar.

muhallim

 • Halim selim eden. Yavaş kılan. (Öfkeli birisini) yumuşatan.

muhammıs

 • Mısır, kahve gibi şeyleri kavuran veya kavurarak satan kimse.
 • Tava.

muharrık

 • Yakan, susatan.

muharrik

 • (Hark. dan) Tahrik eden, çok yakan.
 • Çok susatan, çok harâret veren.
 • Yakıp yıkan.

muhasırin / muhasırîn

 • (Tekili: Muhâsır) Muhasara edenler, etrafını kuşatanlar.

muhasırun / muhasırûn

 • (Muhasırîn) Düşmanı etraftan kuşatanlar. Muhasara edenler.

muhayyerlik

 • Satan ve satın alanın alış-verişten vaz geçebilme hakkı.

muhit / muhît / محيط

 • Kuşatan, çevre.
 • İhata eden, kuşatan.
 • Çevre.
 • Okyanus.
 • Allah'ın isimlerinden.
 • İhata eden. Etrafını kuşatan, çeviren.
 • Etraf. Çevre.
 • Büyük deniz. Okyanus.
 • Mc: Büyük âlim.
 • Kaplayan, kuşatan.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). İhâta eden, çeviren, ilmi her şeyi kuşatan.
 • Çevre. (Arapça)
 • Saran, kuşatan. (Arapça)

muhtekir

 • İhtikâr yapan. Vurguncu, ihtiyaç mallarını kıymeti artsın da satayım diye saklayan. Halkın zararına çalışarak malı saklayan.
 • İnsan ve hayvan yiyecek maddelerini piyasadan toplayıp pahalanınca satan kimse. Karaborsacılık yapan.

mukallid

 • Benzemeye veya benzetmeğe çalışan. Taklid eden.
 • Bir şeyi boynuna takan, asan.
 • Kuşatan.

müleyyin

 • Yumuşatan, yumuşaklık veren, yumuşaklık verici.

musallat

 • Sataşan.
 • Rahatsız eden. Tasallut eden. Sataşan.
 • Sataşan.

musallat eden

 • Saldırtan, sataştıran.

musallat etme

 • Sataştırma, iliştirme.

musallat etmek

 • Sataştırmak, başa belâ etmek.

musallat olan

 • Sataşan, saldıran.

musallit

 • (Salâtet. den) Birine musallat eden. Peşini bırakmayıp sataştıran.

müşk-füruş

 • (Çoğulu: Müşk-füruşân) Misk satan. (Farsça)

müstazrıf

 • (Zarf. dan) Etrâfını kuşatan, içine alan. Kuşatmış olan.

mutaf

 • (Muy-tâb. dan) Keçi kılından dokunmuş olan. (Farsça)
 • Kıldan yapılan at takımı. (Farsça)
 • Kıldan çul yapan, dokuyan veya satan. (Farsça)
 • Keçi kılından çul yapan, dokuyan veya satan.

mutantan

 • Debdebeli. Tantanalı. Gürültülü. Gösterişli ve şatafatlı.

müteaddi

 • (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.
 • Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef'ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi)
 • Sataşan.

mütearrız

 • (Arz. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, hududuna geçen,
 • Saldıran, sataşan, taarruz eden.

mütecaviz

 • (Cevâz. dan) Hücum eden, tecüvüz eden. Haddi aşan, geçen.
 • Sataşan, saldıran.
 • Sarkıntılık eden.
 • Çok, fazla.

müvezzi'

 • Dağıtıcı, tevzi' eden, posta mektuplarını dağıtan. Gazete satan.

na'l-bur

 • Nal, çivi vs. satan veya yapan kimse. Nalbur. (Farsça)

nahhas

 • Esirci, esir ticareti yapan kimse.
 • Hayvan alıp satan kişi.

nazar-ı ihata

 • Her şeyi içine alan, kuşatan bakış.

nebalet

 • Zekâ, fazilet ve neciblik sâhibi olmak.
 • Büyüklük, azamet.
 • İyi olmak.
 • Cömertlik, elaçıklık.
 • Okçu, ok yapıp satan. Okçuluk.

nebbal

 • Ok yapıp satan kimse. Okçu.

nümune-i rahmet-i alem / nümune-i rahmet-i âlem

 • Cenâb-ı Allah'ın bütün âlemleri kuşatan rahmetinin nümunesi, örneği.

nur-u rahmet-i alem / nur-u rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bu asırda yansıyan nuru.

pazarlık etmek

 • Alış-verişte satan ile alan arasında malın fiyâtı veya bir işin ücreti husûsunda yapılan anlaşma.

rahim / râhim

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

rahim-i zat-ı zülcelal / rahîm-i zât-ı zülcelâl

 • Rahmeti herşeyi kuşatan sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Zât, Allah.

rahman-ı rezzak / rahmân-ı rezzâk

 • Rahmet ve merhameti bütün varlıkları kuşatan ve bütün varlıkların rızıklarını bol bir şekilde tekrar tekrar veren ve ihtiyaçlarını karşılayan Allah.

rahmaniyet / rahmâniyet

 • Allah'ın bütün varlıkları kuşatan merhamet edicilik sıfatı.

rahmet-i alem / rahmet-i âlem

 • Bütün âlemleri kuşatan İlâhî rahmet.

rahmet-i ilahiye / rahmet-i ilâhiye

 • Allah'ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti.

rahmet-i muhita

 • Herşeyi kuşatan geniş rahmet.

rahmet-i rahman / rahmet-i rahmân

 • Rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın rahmeti.

rahmet-i umumiye-i ilahiye / rahmet-i umumiye-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti, merhameti.

rahmet-i vasia-i külliye / rahmet-i vâsia-i külliye

 • Herşeyi kuşatan geniş İlâhî şefkat ve merhamet.

rahmet-i vasia-i muhita / rahmet-i vâsia-i muhîta

 • Allah'ın herşeyi kuşatan geniş rahmeti.

rahmet-i zülcelal / rahmet-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti.

rakam

 • Bütün satıcı, bütün satan.

revani-füruş

 • Revanici. Revani satan. (Farsça)

rezzaz

 • Pirinç satan. Pirinç satıcı.

rişte-füruş

 • İplik satan. İplikçi. (Farsça)

rububiyet / rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesi.

rububiyet-i amme / rububiyet-i âmme

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, idaresi ve terbiyesi.

rububiyet-i mutlaka

 • Allah'ın herşeyi kuşatan, kayıtsız ve sınırsız egemenliği, yaratıcılığı, terbiyesi.

safsata-i nefis

 • Nefsin safsatası, nefsin yalan ve uydurmaları.

safsataperdaz

 • Safsata kabilinden söz söyliyen adam. (Farsça)

safsatiyat / safsatiyât

 • Safsatalar, yalan ve yanlış şeytâni sözler.
 • Safsatalar; yalan ve uydurma şeyler.
 • Safsatalar, uydurmalar.

sahhaf

 • (Sahf. dan) Eski kitap alıp satan kimse.

şairiyy

 • Arpa satan kimse.

saltanat

 • Kudret, kuvvet.
 • Hâkimiyet, padişahlık.
 • Tantana, gösteriş, debdebe.
 • Şatafatlı hayat. Bolluk. Zenginlik.

saltanat-ı amme-i sübhaniye / saltanat-ı âmme-i sübhâniye

 • Her türlü kusurdan yüce olan Allah'ın herşeyi kuşatan egemenliği.

saltanat-ı külliye

 • Herşeyi kuşatan ve herşeye hükmeden egemenlik.

şamile / şâmile

 • Çevreleyen, kuşatan.

şaşaa-i rububiyet / şâşaa-i rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan rablığının azameti, haşmeti.

saydelan

 • (Çoğulu: Sayâdile) Boncuk ve hırdavat satan çerçi.

sellac

 • Buzcu, buz satan adam.

semman

 • Süzme yağ yapan. Hâlis yağ yapan veya satan kişi.

sevvab

 • Elbise satan, elbiseci.

seyf-i rahmet-i alem / seyf-i rahmet-i âlem

 • Cenâb-ı Allah'ın kâinatı kuşatan rahmet kılıcı.

sıfat-ı irade / صِفَتِ اِرَادَه

 • Allahın herşeyi kuşatan irâde sıfatı.

sıfat-ı muhita / sıfât-ı muhita

 • Herşeyi kuşatan sıfatlar.

sıfat-ı mutlaka-i muhita / sıfât-ı mutlaka-i muhîta

 • Allah'ın yüce Zâtını niteleyen ve bütün kâinatı kuşatan sınırsız ve sonsuz kutsal özellikler.

sifsir

 • (Çoğulu: Sefâsir-Sefâsire) Simsar. Bir şeyi alıp satan.
 • Zarif, zerâfetli.
 • Hizmetçi, hâdim.
 • Tabi, itaat eden, uyan.

sikke-i ulya-yı rahimiyet / sikke-i ulyâ-yı rahîmiyet

 • Rahmeti herşeyi kuşatan Allah'ı gösteren yüce damga.

sirke-furuş

 • Sirkeci, sirke satan kimse. (Farsça)
 • Mc: Ekşimiş yüzlü kişi. (Farsça)

sırr-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliğinin, yaratıcılığının, idaresinin ve terbiyesinin sırrı.

sofestaicesine

 • Sofistler gibi, safsata ve kelime oyunlarıyla kabul ettirmeye çalışırcasına.

sofi

 • Ehl-i tasavvuf. Riyazet ve nefisle mücahede ile hakikate ermeğe çalışan. Tarikata mensub, mânevi kemâlât için çalışan.
 • Yanıltıcı, safsatacı.

sofizm

 • Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan) (Fransızca)

şule-i rahmet-i alem / şule-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bir parıltısı.

sur

 • Bir şehri kuşatan yüksekçe kale duvarı. Yüksek duvar. Kale. Hisar.

taarruz / تعرض

 • Bir şey veya bir kimse üzerine şiddetle saldırma. Çatma. Düşmana hücum etme. Sataşma. İlişme.
 • Saldırma, sataşma.
 • Saldırı. (Arapça)
 • Sataşma. (Arapça)

tasallut

 • Musallat olma, sataşma.
 • Sataşma.

tasalluten

 • Musallat olarak, tasallut ederek, sataşarak.

taslit

 • Musallat etmek. Birini başka birine belâ etmek. Sataştırmak.
 • Musallat olma, sataşma.
 • Musallat etme, sataştırma.

tasvir

 • Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde.
 • Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak.
 • Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim.
 • Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek mel

tebban

 • Saman satan, samancı.

tecavüz / tecâvüz

 • Haddini aşma. Söz veya hareketle ileri gitme.
 • Aleyhine hareket etme.
 • Zorlama.
 • Geçme.
 • Sataşma, saldırma, sarkıntılık.
 • Saldırma, sataşma.

tecavüz etmek

 • Saldırmak, sataşmak.

tecavüzat / tecavüzât

 • (Tekili: Tecavüz) Tecavüzler. Sataşmalar. Haddi aşmalar.

tecavüzkar / tecavüzkâr

 • (Çoğulu: Tecavüzkârân) Sataşan, saldıran, tecavüz eden. (Farsça)

tecelli-i amme / tecellî-i âmme

 • Umumî tecellî; Cenâb-ı Hakkın bütün mahlukatı kuşatan isimlerine ait büyük tecelliler, yansımalar.

tecelliyat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiye edişinin tecellileri, yansımaları.

temmar

 • Hurmacı. Hurma satan.

temsil-i rahmet-i alem / temsil-i rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin örneği.

tesis-i muhabbet-i umumiye

 • Herkesi kuşatan bir sevgi ortamının kurulması.

tevhid-i rahman / tevhid-i rahmân

 • Rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ı bir olarak bilme ve ilân etme.

tezahür-ü rububiyet / tezahür-ü rubûbiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, idare ve terbiyesinin görünmesi.
 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, idare ve terbiyesinin görünmesi.

tezahürat-ı rububiyet / tezahürât-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiyesinin gözle görülür olması.

türşru / türşrû / ترش رو

 • Suratı sirke satan, ekşi suratlı. (Farsça)

va'z

 • Dinî mes'eleler üzerinde konuşup nasihat etmek. Kalbi yumuşatacak sözlerle insanı iyiliğe sevke çalışma.

vasi' / vâsi'

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Rahmeti, ilmi, kudreti, ihsânı ve nîmetleri her şeyi kuşatan ve her şeye kâfi olan, kudretinin ve ilminin nihâyeti olmayan.

ya rahim / yâ rahîm

 • Ey rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah.

zat-ı alim / zât-ı alîm

 • Herşeyi hakkıyla bilen, ilmi herşeyi kuşatan, sonsuz ilim sahibi Zât, Allah.

zat-ı kadir-i zülcelal / zât-ı kadîr-i zülcelâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan zât.

zat-ı rahim / zât-ı rahîm

 • Rahmeti herşeyi kuşatan, sonsuz şefkat merhamet sahibi Zât; Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın