REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te san ol ifadesini içeren 65 kelime bulundu...

aşüfte-dil

 • Gönlü perişan olmuş. (Farsça)

çağatay

 • Cengiz Han'ın oğlu Çağatay Han'ın ismine nisbetle Mâvera-ün Nehr taraflarında oturan Doğu Türklerine ve edebî lisan olarak kullandıkları Doğu Türkçesine verilen isimdir.

cenaze

 • (Çoğulu: Cenâiz) İnsan ölüsü.

eshab-ı fil / eshâb-ı fîl

 • Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe'yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişân olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.

fettak

 • (Fetk. den) Kanlı katil, çok sayıda insan öldürmüş kimse.

gayz

 • Bir şeyin pahası eksilmek. Hilkati noksan olma. Kıymetten düşük şey.
 • Suyun eksilip azalması, yere çekilmesi.

haber-i vahid / haber-i vâhid

 • Bir kişinin ettiği rivâyet, verdiği haber, hep bir kimse tarafınan fakat Peygamber efendimize kadar, rivâyet edenlerden (nakledenlerden) hiçbiri noksan olmayan hadîs-i şerîfler. Buna, haber-i âhad da denir.

habl

 • Bir şeyin bozulması. Noksan olmak.
 • Delirmek.

hadis-i ahad / hadîs-i âhâd

 • Hep bir kimse tarafından rivâyet edilen, bildirilen, müsned-i muttasıl (Resûlullah efendimize varıncaya kadar, rivâyet edenlerden yâni nakledenlerden hiçbiri noksan olmayan) hadîs-i şerîfler.

hadis-i müsned-i muttasıl / hadîs-i müsned-i muttasıl

 • Peygamber efendimize kadar râvîlerden (nakledenlerden) hiçbiri noksan olmayan hadîs-i şerîfler.

hadise-i inayet / hâdise-i inâyet

 • Yardım, ihsan olayı.

hak / hâk / خاک

 • Toprak. (Farsça)
 • Hâk ile yeksân edilmek: Yerle bir edilmek. (Farsça)
 • Hâk ile yeksân etmek: Yerle bir etmek. (Farsça)
 • Hâk ile yeksân olmak: Yerle bir olmak. (Farsça)

hane-harab

 • Câhil, bilgisiz. (Farsça)
 • Evi yıkılmış, evsiz barksız kalmış. (Farsça)
 • Hâli perişan olmuş kimse. (Farsça)
 • Mc: Müflis, züğürt, sefil. (Farsça)

hasr

 • Noksan olmak.
 • Sermayesini zayi edip ziyân etmek.

hatır-aşüfte

 • Gönlü perişan olan. (Farsça)

hayvan

 • Canlı şey, insanla beraber her canlı.
 • İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık.
 • Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s.
 • Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı "Hayevan"dır)

iftirak

 • Perişan olmak.
 • Ayrılmak, dağılmak. Hicran.

imtiha'

 • (Mahv. dan) Mahvolma, perişan olma, yok olma.

iraka-i dem

 • Kan akıtmak. İnsan öldürmek.

istihrab

 • Bir musibet sebebi ile perişan olma, mahrum olma.

iştitat

 • Dağılma. Perişan olma.

izmihlal / izmihlâl

 • Bozulup gitmek. Perişan olmak. Yok olmak. Görünmez hale gelmek.
 • Yok olma, bozulma, perişan olma.

kaibe

 • Hüzün ve gamdan perişan olmak.

katele

 • (Tekili: Katil) Katiller. İnsan öldürmüş kimseler.

katil / kâtil

 • İnsan öldüren.

katl

 • İnsan öldürme.

kavari'

 • (Tekili: Karia) İnsan öleceği zaman, halet-i nezi'de okunan âyet-i kerime.
 • Şiddetli esen rüzgârlar.
 • Ansızın Allah tarafından gönderilen belâ ve musibetler.

kazf haddi

 • Muhsan olan erkek veya kadına zînâ isnâd edenlere (iftirâda bulunanlara) verilen sopa cezâsı.

keffaret / keffâret

 • Örtmek. Allahü teâlânın bâzı hususlarda kullarının kusur ve günahlarını affetmek ve örtmek için vesîle yaptığı şeylerden her biri. Çoğulu keffârâttır. Keffâretler, bir bakımdan ibâdet, bir bakımdan cezâ durumundadır. Keffâret, katl (insan öldürme), zıhar, yemîn, oruç ve hac keffâreti olmak üzere beş

kisaniyye / kîsâniyye

 • Şiânın kollarından. Muhtâr bin Ebî Ubeyd es-Sekâfî'nin kurduğu bozuk fırka. Muhtâr bin Ebî Ubeyd es-Sekafî'nin bir adı da Keysân olması sebebiyle Keysâniyye denilmiştir. Bu fırkaya Muhtâriyye veya Bedâiyye de denir.

ledünniyat

 • (Tekili: Ledünn) Allah Teâlâ Hazretleri tarafından hususi vecih üzere bâtınan ihsan olunanlar.

mahv ü perişan

 • Yıkılma ve perişan olma.

mahv u perişan olma

 • Yok olma, perişan olma.

meks

 • (Çoğulu: Mükus) Bir şeyin pahası noksan olma.
 • Öşür. Vergi. Vergi almak.

memhuvv

 • (Mahv. dan) Mahvolmuş, perişan olmuş.

meyyit-i samite / meyyit-i sâmite

 • Susan ölü. Sessiz ölü. (Farsça)
 • Hareketsiz. (Farsça)

müfterik

 • (Fark. dan) Ayrılan, iftirâk eden.
 • Perişan olan, dağılan.

muhdec

 • İçine esvap koydukları küçük ev, kiler.
 • Azâsı noksan olan.

muhsanat

 • (Tekili: Muhsana) Muhsan olan kadınlar.

muhsane

 • Muhsan olan kadın. Temiz ve namuslu kadın.

mukteza-yı beşeriyet / muktezâ-yı beşeriyet

 • İnsanlık gereği, insan olmanın icabı.

mutahhem

 • Hilkati yerli yerine tamam olup noksan olmayan.
 • Yuvarlak.

müteşettit

 • (Müteşettite) Dağılan, dağınık olan. Karışan, karışık bulunan. Perişan olan.

müyesser

 • (Yüsr. den) Kolaylıkla olan, kolay gelen, âsân olan, nasib.

muzmahil

 • Çökmüş. Darmadağın olmuş. Perişan olmuş.

müzmahil / مُضْمَحِلْ

 • Perişan olmuş, dağılmış.
 • Perişan olmuş, dağılmış.
 • Mahvü perişan olan.

nabud

 • (Nâ-bud) Mâdum, yok olan, bulunmayan. (Farsça)
 • İflas etmiş. Perişan olmuş. (Farsça)
 • Sonradan yok olan. (Farsça)

nişande

 • Hedef. Nişan olarak dikilmiş şey.

perişan / perîşan / پریشان

 • Dağınık. (Farsça)
 • Kötü durumda, perişan. (Farsça)
 • Perişan olmak: Darmadağın olmak. (Farsça)

perişanhal / perîşanhal / پریشان حال

 • Hali perişan olan. (Farsça - Arapça)

recm

 • Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek.
 • Atılan taş.
 • Kabre taştan nişan dikmek.
 • Şeytan üzerine atılan nücum.
 • Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek.
 • Zan ve kıyas etmek.

rif'at

 • Yükseklik. Yüksek ve büyük rütbe sahibi olmak, âlişan olmak.

sahih hadis / sahîh hadîs

 • Âdil yâni yalancılıktan uzak, büyük günah işlemeyen ve hadîs ilmini bilen kimselerden işitilen, Resûlullah efendimize kadar, rivâyet edenlerden hiçbiri noksan olmayan ve mütevâtir yâni birçok Sahâbînin Resûl-i ekremden ve başka birçok kimselerin onla rdan naklettikleri hadîsler ve meşhûr, yâni ilk z

şahsiyet

 • Bir kimsenin kendisine mahsus ahvâli. Şahıs olma. Karakter sâhibi ve makbul bir insan olma.

şahsiyet-i insaniye

 • İnsan şahsiyeti, insan olma özelliği.

şöhretşiar-ı alem / şöhretşiâr-ı âlem

 • Âlemde şöhret ona nişan olmuş olan. Çok meşhur olan.

tarümar / târümâr / تارومار

 • Dağınık. (Farsça)
 • Perişan. (Farsça)
 • Târümâr etmek: (Farsça)
 • Dağıtmak, karıştırmak. (Farsça)
 • Perişan etmek. (Farsça)
 • Tarümâr olmak: (Farsça)
 • Dağılmak, karışmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

tavassub

 • Hastalanıp perişan olma.

teetti

 • Asan olmak, kolaylaşmak.
 • Beklemek, gözlemek.

teheyyün

 • Asan olmak, kolay olmak.

tekbit

 • (Cihaz) Az olmak.
 • Asan olmak, kolay olmak.

tenadd

 • (Nudud. den) Dağılma, darmadağın ve perişan olma.
 • Birbirinden ürkme.

teşettüt / تَشَتُّتْ

 • Dağınık olma. Dallara ayrılma. Çatallaşma. Dağılma. Perişan olma.
 • Dağılma, perişan olma.

utuh

 • Aklı noksan olan.

viran / vîrân / ویران

 • Yıkık, harap olmuş. (Farsça)
 • Yıkıntı, harabe. (Farsça)
 • Vîrân etmek: Yıkmak, harap etmek. (Farsça)
 • Vîrân olmak: (Farsça)
 • Yıkılmak, harap olmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın