REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te saltanat ifadesini içeren 80 kelime bulundu...

abdulhamid ll

 • (mi: 1842-1918) 34' üncü Osmanlı Padişâhıdır. 33 yıl saltanatta kalmış olan bu şefkatli Sultan,İslâmiyete son derece bağlı idi. Yüksek bir siyaset adamı ve devlet işlerini bizzat takibeden bir zattı. Memlekette bolluk ve refahı te'min için çalıştı. (R.Aleyh)

abdullah ibn-i zübeyr

 • Ebu Bekir-i Sıddık'ın kızı Esma'nın oğludur. Muhacirlerden ilk doğan çocuk olup cesaret, şecaat, ibadet ve takvası ile meşhurdur. Zübeyr ibn-i Avvam'ın oğludur. Yezid'in saltanatını kabul etmedi ve Mekke'de dokuz sene halifelik yaptı. 73 yaşında şehid edildi. (R.A.)

ak alem

 • Osmanlılarda saltanat sancağı.

arş

 • Bağ çardağı.
 • Gölgelik.
 • Kürsü, taht, yüce makam. En yüksek gök. Allahın kudret ve saltanatının tecelli yeri. (Arş kâinatı kaplar. Allah'ın kudreti ve ilmi de herşeyi kaplar.)
 • Fevkiyyet, ulviyyet.
 • Arş-ı Alâ, Arş-ı Rahman, Arş-ı İlâhi, Arş-ı Yezdan, Felek-i Eflâk
 • İlâhî kudret ve saltanatın tecelli yeri.

cilve-i saltanat

 • Saltanatın görüntüsü.

daire-i saltanat

 • Saltanat dairesi, egemenlik alanı.

dar-üs saltana / dâr-üs saltana

 • (Bak: DÂR-ÜS SALTANAT)

dar-üs saltanat / dâr-üs saltanat

 • Saltanat yeri. İstanbul.

dellal-ı saltanat / dellâl-ı saltanat

 • Saltanatın ilancısı.

dellal-ı saltanat-ı ilahiye / dellâl-ı saltanat-ı ilâhiye

 • Cenâb-ı Hakkın saltanatının, sınırsız egemenliğinin ilâncısı.

dellal-ı saltanat-ı rububiyet / dellâl-ı saltanat-ı rububiyet

 • Allah'ın bütün varlık âlemini kuşatan egemenliği, yaratıcılığı, idaresi ve terbiye saltanatının ilancısı.

devair-i saltanat / devâir-i saltanat

 • Saltanat daireleri.

devair-i saltanat-ı ilahiye / devâir-i saltanat-ı ilâhiye

 • Allah'ın saltanat daireleri.

eimme-i ehl-i beyt

 • Ehl-i Beyt'ten yetişen, saltanata bilfiil girmeyen ve karışmayan en salâhiyetli, mânevi nüfuz ve ilim ve riyaset sahibi imamlar.

eimme-i isna aşer / eimme-i isnâ aşer

 • On iki imâm. Silsile-i sâdâttan olup müceddit olan imâmlar hakkındaki bir tâbirdir. Bu zâtlar esasât-ı İslâmiye ve hakaik-i Kur'âniye ve imâniyenin, dini esasların ve şeriatın muhafazasına çalışan, saltanat işlerine karışmayan mânevi riyâset ve ilim sahibi şahsiyetlerdir.

emevi devleti

 • Dört halife devrinden sonra devlet idaresi Beni Ümeyye hanedanına geçmiştir. Buna nisbetle bu devlete "Emevi Devleti" adı verilmiştir. (Mi: 661-750) seneleri arası Emevi Devletinin saltanat devresidir. Muâviye bin Ebi Süfyan'dan başlamak üzere 14 halife gelip geçmiştir. Son halife Muhammed bin Merva

ezel ve ebed sultanı

 • Başlangıç ve sonu olmaksızın, egemenliği, saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan, Allah.

ezel-ebed sultanı

 • Başlangıç ve sonu olmaksızın, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan.

gerdune-i iclal

 • Saltanat arabası.

hanedan-ı saltanat / hânedân-ı saltanat

 • Saltanat soyu.

haşmet-i saltanat / حَشْمَتِ سَلْطَنَتْ

 • Saltanatın haşmeti, ihtişamı.
 • Saltanatın büyüklüğü.

haşmet-i saltanat-ı ilahiye / haşmet-i saltanat-ı ilâhiye

 • Allah'ın saltanatının büyüklüğü ve görkemi.

haşmet-i saltanat-ı uluhiyet / haşmet-i saltanat-ı ulûhiyet

 • Allah'ın saltanatının heybet ve görkemi.

hükümran

 • Hâkim, hükümdar. Hüküm ve saltanat süren. Hükümfermâ.

ibrahim bin edhem

 • Babası Belh Şehrinin Pâdişahı idi. Hicri 2. asırda yetişmiş büyük bir veliyullahtır. Bir çok kerametleri görülmüş, Allah rızası yolunda dünya saltanatını terk ederek fakirliği kabul etmiş ve bütün ömrünü ibadet ve taat ile geçirmiştir. Kerametleri dillere destandır.

izhar-ı izzet ve saltanat

 • İzzet ve saltanatı gösterme; âşikâr etme.

kanun-u saltanat

 • Saltanat, hükümranlık kânunu.

kemal-i saltanat / kemâl-i saltanat

 • Saltanatın mükemmelliği, kusursuzluğu.

kürsi

 • Oturulacak yüksekçe yer. Câmilerde vâizin, medreselerde müderrisin oturduğu yer.
 • Taht, serir. Erike. Koltuk.
 • Kaide.
 • Merkez.
 • Vazife.
 • Saltanat, kudret ve mülk.
 • Başkent, hükümet merkezi.
 • Mânevi makam.
 • Arş'ın altına bir semâ tabakas

makarr-ı saltanat / مَقَرِّ سَلْطَنَتْ

 • Saltanat merkezi. Hükümetin idare edildiği baş şehir.
 • Saltanat, otorite ve hâkimiyet merkezi.
 • Saltanat karargâhı.

makarr-ı saltanat-ı ebedi / makarr-ı saltanat-ı ebedî

 • Sonsuz İlâhî saltanatın merkezi.

makarr-ı saltanat-ı ebediye / makarr-ı saltanat-ı ebedîye / مَقَرِّ سَلْطَنَتِ اَبَدِيَه

 • Sonsuz saltanat merkezi olan âhiret.
 • Ebedi saltanat karargâhı (cennet).

mana-yı saltanat / mânâ-yı saltanat

 • Saltanat makamının ifade ettiği mânâ, görev.

mehasin-i saltanat / mehâsin-i saltanat

 • Saltanatın güzellikleri.

melekut

 • Tam bir hâkimiyyetle, Saltanat-ı İlâhiyyenin müessiriyyet ve idâresinin esrarı. Her şeyin kendi mertebesinde, o mertebeye münâsib ruhu, canı, hakikatı. Bir şeyin iç yüzü, iç ciheti.
 • Hükümdarlık. Saltanat.
 • Ruhlar âlemi.

merkez-i saltanat

 • Saltanatın merkezi.

mu'izz / mu'îzz

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Kullarından bâzılarını, maddî ve mânevî mülk ve saltanat vermek sûretiyle, azîz (üstün) kılan.

müddet-i saltanat

 • Saltanat süresi.

mülk

 • Sâhib olunan; insanın başkasının rızâsını ve iznini almadan kullanmağa hakkı olan şey.
 • Tasarruf, saltanat, kudret.

patriklik

 • Osmanlı saltanatı zamanında muhtelif gayr-i müslimlerin dinî ve medenî bazı işlerini idare eden makamlar.

saltanat-ı arab

 • Arapların saltanatı, idaresi, hâkimiyeti.

saltanat-ı azime / saltanat-ı azîme

 • Büyük saltanat, egemenlik.

saltanat-ı bakiye

 • Devamlı, kalıcı saltanat.

saltanat-ı dünya

 • Dünya saltanatı.

saltanat-ı dünyeviye

 • Dünya saltanatı.

saltanat-ı haşmet / سَلْطَنَتِ حَشْمَتْ

 • Büyüklüğün saltanatı.

saltanat-ı hilafet / saltanat-ı hilâfet

 • Halifelik saltanatı, egemenliği.

saltanat-ı ilahiye / saltanat-ı ilâhiye

 • Allah'ın saltanatı, egemenliği.

saltanat-ı insaniyet

 • İnsanlık saltanatı; otorite ve egemenliği.

saltanat-ı islamiye / saltanat-ı islâmiye

 • İslâmiyetin hâkimiyeti, saltanatı.

saltanat-ı kudsiye

 • Kutsal saltanat, egemenlik.

saltanat-ı manevi / saltanat-ı mânevî

 • Mânevî saltanat, egemenlik.

saltanat-ı maneviye / saltanat-ı mâneviye

 • Mânevî saltanat.

saltanat-ı rububiyet

 • Rablık saltanatı.

saltanat-ı rububiyet-i ilahiye / saltanat-ı rububiyet-i ilâhiye

 • İlâhî Rablığın Saltanatı.

saltanat-ı ruhaniye

 • Ruhanî, mânevî olarak devam eden saltanat.

saltanat-ı şahane

 • Son derece güzel ve mükemmel saltanat.

saltanat-ı sermediye

 • Sonsuz saltanat.

saltanat-ı uluhiyet / saltanat-ı ulûhiyet

 • Hiçbir ortak kabul etmeyen Allah'ın bütün âlemdeki saltanatı.

saltanat-ı uzma / saltanat-ı uzmâ

 • En büyük saltanat, egemenlik.

saltanat-ı zatiye / saltanat-ı zâtiye

 • Bizzat Kendisinin hükmettiği saltanat, egemenlik.

sanayi-i garibe-i sultaniye

 • Saltanata, devlete ait antika sanatlar.

şaşaa-i saltanat / şâşaa-i saltanat

 • Gösterişli ve göz alıcı saltanat.

şerik-i saltanat

 • Saltanata ortak.

şerik-i saltanat-ı rububiyet

 • Cenab-ı Hakkın Rablık saltanatına ortak.

serir-i saltanat / serîr-i saltanat

 • Saltanat tahtı; sultanlık makamı.

şevket

 • Kudret ve kuvvetten doğma haşmet. Padişaha mahsus heybet ve saltanat.
 • Diken. Diken batmak.

süleyman-ı emaret / süleyman-ı emâret

 • Hz. Süleyman'ın (a.s.) saltanatı, devleti.

sultan

 • "Saltanatıyle kâinatı idare eden" mânâsında ilâhî isim.
 • Padişah, saltanat süren.

sultan-ı ebedi / sultan-ı ebedî

 • Varlığı, hüküm ve saltanatı sonsuza kadar devam eden Sultan, Allah.

sultan-ı ezel ve ebed

 • Başlangıç ve sonu olmaksızın, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan.

sultan-ı ezel, ebed

 • Başlangıç ve sonu olmayan, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan, Allah.

sultan-ı ezeli / sultan-ı ezelî

 • Hüküm ve saltanatının başlangıcı olmayan Allah.

sultan-ı ezeli ve ebedi / sultan-ı ezelî ve ebedî

 • Başlangıç ve sonu olmaksızın, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan.

taht / تخت

 • Saltanat koltuğu. (Farsça)
 • Saltanat makamı. (Farsça)

tebeddül-ü saltanat

 • Saltanatın değişmesi.

tecelli-i saltanat-ı uluhiyet / tecellî-i saltanat-ı ulûhiyet

 • Allah'ın ilâhlık saltanatının yansıması.

vahdet-i saltanat / وَحْدَتِ سَلْطَنَتْ

 • Saltanatın tek bir zâta ait olması.
 • Saltanatın birliği.

vahidiyet-i saltanat / vâhidiyet-i saltanat

 • Saltanatın tek bir zâta ait olması.

vasıta-i saltanat

 • Saltanat vasıtası, aracı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın