LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sahibi olan ifadesini içeren 244 kelime bulundu...

adil-i hakim-i zülcelal / âdil-i hâkim-i zülcelâl

 • Sonsuz yücelik ve haşmet sahibi olan ve herşeye adaletle hükmeden Allah.

adil-i mutlak / âdil-i mutlak / عَادِلِ مُطْلَقْ

 • Sınırsız adâlet sahibi olan (Allâh).

adl

 • Her hak sahibine hakkını veren, sonsuz adalet sahibi olan Allah.

adl-i hakem

 • Haklıyı haksızı ayıran, hükmeden, her hakkı yerine getiren, sonsuz adalet sahibi olan Allah.

aleyhi nazaru'r-rahmani / aleyhi nazaru'r-rahmânî

 • Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'ın nazarı ve teveccühü onun üzerine olsun.

alim-i küll / âlim-i küll

 • Her çeşit ilimde ileri bilgi sahibi olan.

alim-i zülcelal / alîm-i zülcelâl

 • Sonsuz ilmiyle herşeyi bilen ve sınırsız haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

allah zülcelal hazretleri / allah zülcelâl hazretleri

 • Sonsuz büyüklük, yücelik ve azamet sahibi olan Allah.

allah-ı zülkemal / allah-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan Allah.

allahü zü'l-celal ve'l-kemal / allahü zü'l-celâl ve'l-kemâl

 • Sonsuz büyüklük, haşmet ve mükemmellik sahibi olan yüce Allah.

allahü zülcelal / allahü zülcelâl

 • Sınırsız haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

allahü zülcelal hazretleri / allahü zülcelâl hazretleri

 • Büyüklük ve haşmet sahibi olan yüce Allah.

allahü zülcelal tebareke ve teala ve tekaddes hazretleri / allahü zülcelâl tebareke ve teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Büyüklük, haşmet ve yücelik sahibi olan ve her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan Allah.

allahü zülcelal ve'l-kemal / allahü zülcelâl ve'l-kemâl

 • Sınırsız haşmet ve mükemmellik sahibi olan Allah.

allame-i küll / allâme-i küll

 • Bir şeyin ilmine vâkıf olan. Bir hususda ihtisas sahibi olan.

amir-i alim / âmir-i alîm

 • Sonsuz ilim sahibi olan idareci, Allah.

amir-i müstakil / âmir-i müstakil

 • Hiç kimseye bağlı olmayan ve istiklâl sahibi olan âmir, kumandan.

amir-i mutlak / âmir-i mutlak

 • Kesin emir sahibi olan, mutlak emredici, Allah.

arif / ârif

 • (İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen.
 • Sabırlı ve mütehammil.
 • Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan.
 • Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan.

avn-i hak

 • Varlığı zorunlu ve gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın yardımı.

ayine-i ism-i hayy / âyine-i ism-i hayy

 • Allah'ın, gerçek hayat sahibi olan ve her canlıya hayat veren isminin aynası, yansıdığı yer.

celil / celîl / جَلِيلْ

 • Büyüklük ve kahır sâhibi olan (Allah).

celil-i cemil / celîl-i cemîl

 • Sonsuz güzellik, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

celil-i zülcemal / celîl-i zülcemâl

 • Sınırsız güzelliğiyle beraber, sonsuz yücelik ve heybet sahibi olan Allah.

cemal ve kemal sahibi / cemâl ve kemâl sahibi

 • Sonsuz güzellik ve kemâl sahibi olan Allah.

cemal-i ezeli / cemâl-i ezelî

 • Ezelî ve sonsuz güzellik sahibi olan Allah.

cemil-i alel'ıtlak / cemîl-i alel'ıtlak

 • Sonsuz ve kusursuz güzellik sahibi olan Allah.

cemil-i mutlak / cemîl-i mutlak

 • Sınırsız güzellik sahibi olan Allah.

cemil-i zülcelal / cemîl-i zülcelâl / جَم۪يلِ ذُوالْجَلَالْ

 • Nihâyetsiz güzellik ve haşmet sâhibi olan (Allah).

cemilekar / cemilekâr

 • İyilik sever, güzel ahlâk ve huy sâhibi olan. (Farsça)

cenab-ı feyyaz-ı mutlak / cenâb-ı feyyaz-ı mutlak

 • Sınırsız feyiz, bolluk ve bereket sahibi olan Allah.

cenab-ı hakim-i rahim / cenâb-ı hakîm-i rahîm / جَنَابِ حَك۪يمِ رَح۪يمْ

 • Çok merhamet edici ve hikmet sâhibi olan (Allah).

cenab-ı halık-ı rahim / cenâb-ı hâlık-ı rahîm

 • Herbir şeyi sonsuz şefkat ve merhametle yaratan, sonsuz şan ve şeref sahibi olan Allah.

cenab-ı hallak-ı rahim / cenâb-ı hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat, merhamet, şeref ve yücelik sahibi olan herşeyin yaratıcısı Allah.

cenab-ı hayy-i layemut / cenâb-ı hayy-i lâyemût

 • Gerçek hayat sahibi olan, her canlıya hayat veren ve zâtına ölüm arız olmayan Allah.

cenab-ı kadir-i kayyum / cenâb-ı kadir-i kayyûm

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan ve herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan Allah.

cenab-ı kadir-i mutlak / cenâb-ı kadir-i mutlak

 • Nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibi, şeref ve azamet sahibi olan Cenâb-ı Allah.

cenab-ı mevla / cenâb-ı mevlâ

 • Herşeyin efendisi, koruyucusu ve sahibi olan Allah.

cenab-ı peygamber / cenâb-ı peygamber

 • Yüksek şeref sahibi olan Peygamber Efendimiz.

cenab-ı rabb-i izzet

 • İtibar ve yücelik sahibi olan Allah.

cenab-ı zülcelal ve'l-kemal / cenâb-ı zülcelâl ve'l-kemâl

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve mükemmellik sahibi olan Allah.

cevad / cevâd

 • Sınırsız cömertlik sahibi olan ve çok çok ihsan eden Allah.

cüdera'

 • (Tekili: Cedir) Yakışanlar. Lâyık olanlar, liyâkat sahibi olanlar.

defter-i iltifatat-ı rahmaniye / defter-i iltifâtât-ı rahmâniye

 • Sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ın iltifatlarını içine alan defter.

devlet

 • Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet

dühat

 • Akıllılar. Akılda çok ileri olanlar. Dehâ sâhibi. Son derece anlayışlı ve zekâ sahibi olanlar.

dünyadar / dünyadâr

 • Dünya işleriyle uğraşan, mal ve mülk sahibi olan. Dünya hayatına fazla meyilli olan. (Farsça)

ehl-i fazl

 • Fazilet sahibi olanlar.

ehl-i fazl ve kemal / ehl-i fazl ve kemâl

 • Fazilet ve kemâl sahibi olanlar.

ehl-i ihtisas

 • İhtisas sahibi olan kimseler. Bu kişiler yalnız kendi meslekleriyle uğraşırlar, çeşitli meslek ve meselelerle fikirlerini dağıtmazlar.

ehl-i ırz

 • Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli.

ehl-i nazar ve felsefe

 • Tecrübeye dayanarak görüş ve düşünce sahibi olanlar ve felsefeciler.

ehl-i şuhud

 • Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. (Farsça)
 • Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar. (Farsça)

ehl-i şuur

 • Şuur ehli, bilinç sahibi olanlar.

ehl-i vukuf / ehl-i vukûf

 • Bir mes'ele hakkında bilgi sahibi olan salâhiyetli kimseler. Vukuf ehli. Bilirkişi.
 • Bir mes'ele hakkında ihtisâs ve bilgi sâhibi olan, bilirkişi.

ekarim

 • (Tekili: Kerim) Kerem sâhibi olanlar.

eksper

 • Uzun tecrübe neticesi bir sahada ihtisas kazanan, meleke sahibi olan kimse. (Fransızca)

el-adl

 • Her hak sahibine hakkını veren, sonsuz adalet sahibi olan Allah.

emacid

 • (Tekili: Emced) Emcedler, en şanlılar, en şerefliler, eşrefler, en fazla haysiyet ve onur sahibi olan kimseler.

emazir

 • (Tekili: Mezir) Kuvvetli ve azamet sahibi olanlar.

enva-ı zevi'l-hayat / envâ-ı zevi'l-hayat

 • Hayat sahibi olan canlıların türleri.

er-rahman / er-rahmân

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah.

etkıya

 • (Tekili: Taki) Çok takvâ sâhibi olanlar. Takiler. Takvâda çok ileri giden mes'ud kimseler.

evliya-yı kamilin / evliya-yı kâmilîn

 • Olgun, kemâl ve fazilet sahibi olan Allah'ın velî kulları.

fahim

 • (Fahm. dan) İtibâr ve nüfuz sâhibi olan, büyük zât.

fail-i kadir / fâil-i kadîr

 • Her şeye gücü yeten, kudret sahibi olan fâil, Allah.

fatır-ı hakim-i zülcelal / fâtır-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan ve her şeyi bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde benzersiz yaratan Allah.

fatır-ı kerim / fâtır-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan ve herşeyi hârika, eşsiz sanatıyla yaratan Allah.

fatır-ı zülcelal / fâtır-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet sahibi olan ve herşeyi benzersiz üstün sanatıyla yaratan Allah.

ferid

 • Benzeri pek nâdir bulunan. Benzeri bulunmayan, yektâ.
 • Doğrudan doğruya Kur'andan ders alıp ders veren ve kuvve-i kudsiye sahibi olan Evliyaullah. Yalnız ve münferid.
 • Zamanında eşine rastlanmıyan. Akran ve emsali yok.
 • Dizilmiş inci.
 • Bir tane, nefis ve müntehab

ferman-ı celil / ferman-ı celîl / فَرْمَانِ جَلِيلْ

 • Büyüklük ve kahır sâhibi olan (Allah)'ın buyruğu, Kur'ân.

fermend

 • Şan ü şeref ve mevki sahibi olan kişi. (Farsça)

gani / ganî

 • Her cihetle sonsuz zenginlik sahibi olan Allah.

ganiyy-i alel'ıtlak / ganiyy-i alel'ıtlâk / غَنِيِّ عَلَي الْاِطْلَاقْ

 • Nihayetsiz zenginlik sâhibi olan (Allah).

ganiyy-i kerim / ganiyy-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve zenginlik sahibi olan Allah.

ganiyy-i mutlak / غَنِيِّ مُطْلَقْ

 • Nihâyetsiz zenginlik sâhibi olan (Allah).

ganiyy-i rahim / ganiyy-i rahîm

 • Sınırsız zenginlik sahibi olan, şefkat ve merhamet sahibi Allah.

habib-i rahmani / habib-i rahmânî

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah'ın sevgili kulu; Hz. Muhammed (a.s.m.).

habib-i zülcelal / habib-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın sevdiği, Hz. Muhammed (a.s.m.).

hafiz-i zülcelal-i ve'l-ikram / hafîz-i zülcelâl-i ve'l-ikram

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve ikram sahibi olan, herşeyi koruyup gözeten ve muhafaza eden Allah.

hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

hak teala / hak teâlâ

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan yüce Allah.

hak teala ve tekaddes hazretleri / hak teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Varlığı gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan ve her türlü kusur ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan yüce Allah.

hakik / hakîk

 • Haklı, hak sahibi olan.
 • Müstehak, lâyık, münasib.

hakikat-i kerimane / hakikat-i kerîmâne

 • İkram sahibi olana yakışırcasına olan gerçek ve doğru.

hakim-i mutlak / hakîm-i mutlak

 • Tam hikmet sahibi olan. Cenab-ı Hak (C.C.)

hakim-i rahim / hakîm-i rahîm / حَك۪يمِ رَح۪يمْ

 • Her işi hikmetli olup çokça rahmet sâhibi olan (Allah).

halık-ı kadim-i kadir / hâlık-ı kadîm-i kadîr

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan, varlığının başlangıcı olmayan, her şeyi yaratan Allah.

halık-ı rahim ve hakim / hâlık-ı rahîm ve hakîm

 • Sonsuz merhamet sahibi olan ve herşeyi hikmetle yaratan Allah.

halık-ı rahim ve kerim / hâlık-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz merhamet ve cömertlik sahibi olan yaratıcı, Allah.

halık-ı rahmanü'r-rahim / hâlık-ı rahmânü'r-rahîm

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren, sonsuz rahmetiyle her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren ve bütün varlıkların yaratıcısı olan Allah.

halık-ı zülcelal / hâlık-ı zülcelâl

 • Sonsuz büyüklük, haşmet sahibi olan ve herşeyi yaratan Allah.

halık-ı zülkemal / hâlık-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik sahibi olan ve herşeyi yoktan yaratan Allah.

halim / halîm

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Hep hilm sâhibi olan; günâh işleyenlerin, günâh işlemelerini ve emirlerine muhâlefetlerini, karşı geldiklerini gördüğü hâlde gazablanmaya ve onları cezâlandırmaya gücü yettiği hâlde, acele etmeyen. Allahü teâlâ kullarına cezâ vermekte

hallak-ı kerim / hallâk-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan; çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hallak-ı rahim / hallâk-ı rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan yaratıcı, Allah.

havaric / havâric

 • Sapık bir anlayışın sahibi olan Haricîler.

hayy / حَيْ

 • Gerçek hayat sahibi olan Allah.
 • Ezelden beri hayat sahibi olan Allah.
 • Daimi hayat sahibi olan (Allah).

hayy-ı baki / hayy-ı bâkî

 • Sürekli var olan ve sonsuz hayat sahibi olan Allah.

hayy-ı ezeli / hayy-ı ezelî

 • Başlangıcı olmaksızın devamlı hayat sahibi olan Allah.

hayy-ı layemut / hayy-ı lâyemut / حَيِّ لاَيَمُوتْ

 • Ölümsüz olup dâimâ hayat sâhibi olan (Allah).

hazret-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

hidayet-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın doğru yola iletmesi.

hizbullah

 • Allah için din uğrunda ciddi gayret sâhibi olan ve din düşmanlarıyla aslâ hakiki dost olmayan mücahid cemaat. "Hizb-ül Kur'an" tabiri de aynı mânada kullanılır. (Kur'an-ı Kerim'de 5:56 ve 58:22 âyetlerinde zikredilir.)

huzur-u irfan

 • İrfan ve ilim sahibi olan kişinin yüksek makamı.

hz. hak

 • Her şeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

imam

 • Bir ilimde sözü delil kabul edilebilecek derecede derin ve geniş bilgi sahibi olan âlim.
 • Öne geçmek.
 • Önde ve ileride olan. Delil ve rehber.
 • Cemaate namaz kıldıran.
 • İçtihad sahibi zat. Mezheb sahibi olan.
 • Bir mahallenin lüzumlu işlerine ve içtimaî vazifelerine nezaret eden.
 • Müslümanların imamı olan halife ve askerlerin başı. Sultan. Hâkim.

imdad-ı risaletpenahi / imdâd-ı risaletpenâhî

 • Peygamberlik sahibi olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) yardımı, imdadı.

inayet-i hak / inâyet-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın yardımı.

insan-ı kamil / insan-ı kâmil

 • Güzel huy, ahlâk ve yüksek fazilet sahibi olan kimse.

ism-i hayy ve kayyum / ism-i hayy ve kayyûm

 • Gerçek hayat sahibi olan, her canlıya hayat veren, her şeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan ve varlıklarını devam ettiren Allah'ın ismi.

izn-i hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın izni.

kadir-i bimisal / kadîr-i bîmisâl

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, eşi ve benzeri olmayan Allah.

kadir-i cebbar / kadîr-i cebbâr

 • İstediğini mutlaka yapan ve sonsuz kudret sahibi olan Allah.

kadir-i kayyum / kadîr-i kayyûm

 • Sonsuz kudret sahibi olan, herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan ve dilediği gibi onları idare eden Allah.

kadir-i kerim / kadîr-i kerîm

 • Sonsuz cömertlik sahibi olan ve kudreti herşeye yeten Allah.

kadir-i külli şey / kadîr-i külli şey

 • Sınırsız güç ve kudret sahibi olan ve herşeye gücü yeten Allah.

kàdir-i külli şey / kàdîr-i külli şey

 • Sınırsız güç sahibi olan ve herşeye gücü yeten Allah.

kadir-i zülcemal / kadîr-i zülcemâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah.

kainat halıkı / kâinat hâlıkı

 • Evrenin ve herşeyin sahibi olan Allah.

kainat maliki / kâinat mâliki

 • Evrenin ve yaratılmış herşeyin gerçek sahibi olan Allah.

kaviyy

 • Allahü teâlânın Esma-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Her şeyi tam olarak yaratmakta kuvvet sâhibi olan, her şeyi yaratıp, varlıkta devâm ettiren; dilediğini yapmak kendisine zor gelmeyen.

kaviyy-i mutlak

 • Sınırsız kuvvet sahibi olan Allah.

kayyum-u baki / kayyûm-u bâkî

 • Devamlı hayat sahibi olan ve herşeyi her an ayakta tutan Allah.

kelamullahi'l-azizi'l-mennan / kelâmullahi'l-azîzi'l-mennân

 • İzzet, şeref ve bol ihsan sahibi olan Allah'ın kelâmı.

keramet-i ilmiye

 • İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk'ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet.
 • İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi' ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan, hem ilmî dehâsı ve fart-ı zekâsı tecrübe

kerim-i müteal / kerîm-i müteâl

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan yüce Allah.

kerim-i pürneval / kerîm-i pürneval

 • Her türlü nimeti bolca ikram eden, sonsuz kerem sahibi olan Allah.

kerim-i zülcemal / kerîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik, ikram ve cömertlik sahibi olan Allah.

kur'an-ı mecid / kur'ân-ı mecîd

 • Her şeyin üstünde şeref sahibi olan ve takdis ve senâlara lâyık olan Kur'ân.

la malike illa hu / lâ mâlike illâ hû

 • Her şeyin hakiki sahibi olan Allah'tan başka ilâh yoktur.

lutf-u hak / lûtf-u hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın ihsanı, yardımı.

ma'bud-u cemil-i zülcelal / ma'bûd-u cemîl-i zülcelâl / مَعْبُودُ جَمِيلِ ذُوالْجَلَالْ

 • İbâdete yegane lâyık, nihâyetsiz güzellik ve haşmet sâhibi olan (Allah).

mahbub-u zülkemal / mahbub-u zülkemâl

 • Sonsuz kemâl sahibi olan ve gerçek anlamda sevilmeye layık olan Allah.

malik

 • Sâhib. Malı elinde bulunduran. Bir şeyin mülkiyetini elinde tutan.
 • Her şeyin sâhibi olan Allah.
 • Cehennem zebânilerine hâkim ve onları idare eden meleğin adı.

malik-i hakiki / mâlik-i hakikî

 • Herşeyin gerçek sahibi olan Allah.

malik-i kerim / mâlik-i kerîm

 • Bol ihsan ve ikram sahibi olan, herşeyin sahibi olan Allah.

malik-i mülk / mâlik-i mülk

 • Bütün mülkün gerçek sahibi olan Allah.

malik-i rahim-i kerim / mâlik-i rahîm-i kerîm

 • Bol ihsan ve ikram sahibi; sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan herşeyin sahibi Allah.

malik-i yevmiddin / mâlik-i yevmiddîn

 • Herkesin dünyâda yaptığının mükâfat ve cezasını göreceği yer olan âhiretin, din gününün, mâliki, sahibi olan Allah (C.C.)
 • Kıyamet gününün sahibi olan Allah.

malik-i zülcelal / mâlik-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi ve herşeyin sahibi olan Allah.

malik-ül-mülk / mâlik-ül-mülk

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaratılmışların ve onlarda bulunan her şeyin sâhibi olan.

maliki / mâlikî

 • Görünen ve görünmeyen her şeyin gerçek sahibi olan Allah'ım.

malikü'l-bihar / mâlikü'l-bihar

 • Denizlerin sahibi olan Allah.

malikü'l-mülk / mâlikü'l-mülk

 • Bütün mülkün gerçek sahibi olan Allah.

malikü'l-mülk ve'l-melekut / mâlikü'l-mülk ve'l-melekût

 • Görünen ve görünmeyen bütün mülkün ve âlemlerin sahibi olan Allah.

malikü'l-mülk-i zülcelal / mâlikü'l-mülk-i zülcelâl

 • Bütün mülkün gerçek sahibi, haşmet ve yücelik sahibi olan Allah.

melik-i kadir / melik-i kadîr

 • Sonsuz güç ve kudret sahibi ve herşeyin sahibi olan Allah.

men lehül hakk

 • Fık: Hak sahibi olan kimse.

meşrep ehli

 • Belli bir hareket tarzı ve metod sahibi olan.

mevla-yı kerim / mevlâ-yı kerim

 • İkram sahibi olan Cenab-ı Hak (C.C.)

misafir-i rahman / misafir-i rahmân

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın misafiri.

müessir-i hakiki / müessir-i hakikî

 • Gerçek tesir sahibi olan, bütün sebepleri yaratıp hükmeden.

muhabbet-i rahman / muhabbet-i rahmân

 • Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Allah'a duyulan sevgi.

muhadda'

 • Aldana aldana bilgi ve tecrübe sâhibi olan.

muhlas

 • Devamlı ihlâs sâhibi olan. Her şeyi Allahü teâlânın rızâsıyla yapan.

mühr-ü rahmani / mühr-ü rahmânî

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ı gösteren mühür.

mukınun / mûkınûn

 • Yakîn sahibi olanlar. Şüphesiz ve tereddüdsüz olarak imanî ve Kur'anî hakikatlara vâkıf olanlar.

müsemma-i zülcelal / müsemmâ-i zülcelâl

 • Güzel isimlerin sahibi ve sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi olan Allah.

müsemma-yı akdes

 • En kudsî isimlerin sahibi olan Cenab-ı Hak.

müstefiz

 • (Feyz. den) İstifaze eden, feyz alan. Kazanç sâhibi olan.

mutasallibane

 • Salâbetli gibi, kuvvet sâhibi olana yakışır surette. (Farsça)

mutasarrıf-ı hakiki / mutasarrıf-ı hakikî

 • Gerçek tasarruf sahibi olan, her işi kendi istek ve kurallarına göre idare eden Allah.

mütebbahhirin-i ulema / mütebbahhirîn-i ulema

 • Çok büyük, geniş ilim sahibi olan âlimler, allâmeler.

mütefavvız

 • Mal sahibi olan.
 • Üstüne alan.

mütemellik

 • (Mülk. den) Mülk edinen, temellük eden. Malın sâhibi olan.

müteneffiz

 • Zorlu nüfuz sahibi olan.

nakkaf

 • Temkinli kimse, iyi niyet sâhibi olan kişi.

nuristan-ı rahman / nuristan-ı rahmân

 • Sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın nurlu memleketi.

nuru'l-envar / nûru'l-envâr

 • Nurların nuru, sonsuz nur sahibi olan Allah.

padişah-ı zişan / pâdişâh-ı zîşân

 • Şan ve şeref sahibi olan padişah; Allah.

paye

 • Rütbe, derece. (Farsça)
 • Merdiven ayağı. (Farsça)
 • İlim sahibi olanların bir derecesi. (Farsça)

peygamber-i alişan / peygamber-i âlîşan

 • Büyük şan ve şeref sahibi olan peygamber.

peygamber-i zişan / peygamber-i zîşân

 • Yüksek şan ve şeref sahibi olan peygamber, Hz. Muhammed (a.s.m.).

peygamber-i zişan efendimiz hazretleri / peygamber-i zîşan efendimiz hazretleri

 • Yüksek şan ve şeref sahibi olan peygamber; Hz. Muhammed (a.s.m.).

rabb-i izzet

 • İzzet, şeref ve yücelik sahibi olan Allah.

rabb-ı kerim / rabb-ı kerîm

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve tasarrufu altında bulunduran, sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan Allah.

rabb-i rahim / rabb-i rahîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-i rahim ve kerim / rabb-i rahîm ve kerîm

 • Sonsuz cömertlik, şefkat ve merhamet sahibi olan ve herbir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah.

rabb-ül'alemin / rabb-ül'âlemîn

 • Âlemlerin rabbi, sâhibi olan Allahü teâlâ.

rabbü'l-alemin teala ve tekaddes hazretleri / rabbü'l-âlemîn teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Bütün âlemleri idare ve terbiye eden, yücelik sahibi olan ve her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan Allah.

rahim-i kerim / rahîm-i kerîm

 • Sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve sınırsız bir cömertliği olan.

rahim-i mutlak / rahîm-i mutlak

 • Sınırsız şefkat ve merhamet sahibi olan Allah.

rahim-i rahman / rahîm-i rahmân

 • Rahmân ve Rahîm olan Allah; herbir kuluna karşı sınırsız rahmet sahibi olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Allah.

rahim-i zat-ı zülcelal / rahîm-i zât-ı zülcelâl

 • Rahmeti herşeyi kuşatan sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Zât, Allah.

rahim-i zülkemal / rahîm-i zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve sınırsız rahmet sahibi olan Allah.

rahman-ı zülcemal / rahmân-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik ve merhamet sahibi olan Allah.

rahman-ı zülkemal / rahmân-ı zülkemâl

 • Sonsuz mükemmellik ve merhamet sahibi olan Allah.

rahmet-i zülcelal / rahmet-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah'ın her şeyi kuşatan rahmeti.

rakik

 • (Rikkat. den) Yufka yürekli, ince merhamet ve şefkat sahibi olan.
 • Köle, câriye.

rasih / râsih

 • İlimde derinleşmiş olan, ilimde otorite sahibi olan.

rauf / raûf

 • Çok esirgeyen, çok acıyan, çok merhamet sahibi olan Allah.

resul-i kibriya

 • Büyüklük ve yücelik sahibi olan peygamber.

resul-i zişan / resul-i zîşân

 • Büyük şan sahibi olan Allah'ın Resulü; Hz. Muhammed (a.s.m.).

rezzak-ı kerim / rezzâk-ı kerîm

 • Bütün varlıkların rızıklarını veren ve pek büyük ikram sahibi olan Allah.

rezzak-ı rahim / rezzâk-ı rahîm

 • Bütün varlıkların rızıklarını devamlı veren, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Allah.

rezzak-ı zülcelal / rezzâk-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet, yücelik ve heybet sahibi olan ve bütün canlıların rızıklarını veren Allah.

rical / ricâl

 • Adamlar; makam sahibi olanlar.

şafi-i hakim-i zülcelal / şâfî-i hakîm-i zülcelâl

 • Hastalara şifa veren, her şeyi hikmetle, belli bir gaye ile yaratan ve sonsuz haşmet sahibi olan Allah.

sahib-i dünya ve ahiret / sahib-i dünya ve âhiret

 • Dünyanın ve âhiretin sahibi olan Allah.

sahib-i kur'an / sahib-i kur'ân

 • Kur'ân'ın sahibi olan Allah.

sahibe / sâhibe

 • Bir şeyin sahibi olan kadın.

şahs-ı muhteris

 • İhtiraslı, hırs sahibi olan kişi.

san'atkar-ı zülcelal / san'atkâr-ı zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve görkem sahibi olan ve her şeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

san'atkar-ı zülcemal / san'atkâr-ı zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani'-i hakim / sâni'-i hakîm

 • Hikmet sâhibi olan yaratıcı. Allah (C.C.)

sani-i adl / sâni-i adl

 • Herşeyi sanatlı bir şekilde yaratan ve sonsuz adâlet sahibi olan Allah.

sani-i alim / sâni-i alîm

 • Sonsuz ilim sahibi olan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i alim-i zülcemal / sâni-i alîm-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve sonsuz ilmiyle herşeyi san'atlı bir şekilde yaratan Allah.

sani-i fail / sâni-i fâil

 • Her şeyi san'atla yaratan ve bütün fiillerin sahibi olan Allah.

sani-i zişuur / sâni-i zîşuur

 • Her şeyi san'atla yaratan, şuur sahibi olan Allah.

sani-i zülcemal / sâni-i zülcemâl

 • Sonsuz güzellik sahibi olan ve herşeyi san'atla yaratan Allah.

şari-i hakiki / şâri-i hakikî

 • Şeriatın kurucusu ve gerçek sahibi olan Allah (c.c.).

şeriat sahibi

 • İlâhi kanunların sahibi olan Allah.

sıbğa-i rahmaniye / sıbğa-i rahmâniye

 • Çok merhamet sahibi olan ve şefkatle bütün yaratıkların rızkını veren Allah'ın boyası.

sübhan

 • Eksikliklerden uzak ve mükemmel sıfatlar sahibi olan Allah.

tarik-ı hak

 • Herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah'ın yolu.

ulü'l-azmane / ulü'l-azmâne

 • Büyük sabır ve metanet sahibi olan büyük insanlara yakışır şekilde.

vahid-i kadir / vâhid-i kadîr

 • Herşeye gücü yeten, sonsuz güç ve kudret sahibi olan, ve birliği herşeyi kaplayan Allah.

vakıf / vâkıf

 • Bir şeye hâkim olacak derecede bilgi sahibi olan.

varis / vâris / وَارِثْ

 • Servetlerin hakiki sahibi olan (Allah).

veliyyü'l-emir

 • Emir veren, emir sahibi olan.

ya hak / yâ hak

 • Ey varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah.

ya hayy / yâ hayy

 • Ey gerçek hayat sahibi olan ve her canlıya hayat veren Allah.

zahid / zâhid

 • Takvâ sahibi olan; nefsî isteklerden uzak kalan.

zat-ı adl / zât-ı adl

 • Her hak sahibine hakkını veren, sonsuz adalet sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı ahmediye / zât-ı ahmediye

 • Yüksek velâyet sahibi olan Hz. Muhammed'in (a.s.m.) zâtı, şahsiyeti.

zat-ı cemil-i zülcelal / zât-ı cemîl-i zülcelâl

 • Sınırsız yücelik ve haşmetiyle beraber, sonsuz güzellik sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı hakim-i zülcelal / zât-ı hakîm-i zülcelâl

 • Sonsuz haşmet ve büyüklük sahibi olan ve her şeyi hikmetle yaratan Allah.

zat-ı hakimaneleri / zât-ı hakîmâneleri

 • Hikmet sahibi olan zâtınız.

zat-ı hayy ve muhyi / zât-ı hayy ve muhyî

 • Gerçek hayat sahibi olan ve bütün canlılara hayat veren Zât, Allah.

zat-ı kadir-i zülcelal / zât-ı kadîr-i zülcelâl

 • Kudreti herşeyi kuşatan ve sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan zât.

zat-ı keremkar / zat-ı keremkâr

 • Yüksek şeref sahibi olan kişi.

zat-ı kibriya / zât-ı kibriya

 • Sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Allah.

zat-ı maal-i sıfat-ı ali / zât-ı maâl-i sıfat-ı âli

 • Yüksek vasıf ve niteliklerin sahibi olan şerefli, yüce zât.

zat-ı rahim ve kerim / zât-ı rahîm ve kerîm

 • Sonsuz rahmet ve ikram sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı rahim-i kerim / zât-ı rahîm-i kerîm

 • Sonsuz rahmet ve ikram sahibi olan Zât, Allah.

zat-ı şerif / zât-ı şerif

 • Çok yüksek bir şeref sahibi olan Zât; Hz. Muhammed (a.s.m.).

zat-ı zülcelal / zât-ı zülcelâl / ذَاتِ ذُوالْجَلَالْ

 • Sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi olan Zât, Allah.
 • Haşmet sâhibi olan zât (Allah).

zat-ı zülcelal ve'l-ikram / zât-ı zülcelâl ve'l-ikram

 • Sonsuz yücelik, haşmet sahibi olan, çok ihsan ve bağışta bulunan Allah.

zat-ı zülcemal ve kemal / zât-ı zülcemâl ve kemâl

 • Sonsuz güzellik ve mükemmellik sahibi olan Zât, Allah.

zevi-l ehsas

 • Duygu sahibi olanlar, duyanlar, hissedenler.

zevi-l ervah

 • Ruh sahipleri. Hayatlılar, ruhlular. Can sahibi olanlar.

zıddiyet

 • Birbirine muhâlif, zıt olma hâli. Zıtlık. Birbirinden nefret etme. Zıt fikir veya kanaat sahibi olanların durumu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın