LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sad kelimesini içeren 74 kelime bulundu...

akl-ı dünyevi / عَقْلِ دُنْيَوِي

 • Sadece dünyayı gören akıl.

alem-i emir / âlem-i emir

 • Sâdece bir emr-i İlâhî ile işlerin hemen olduğu âlem. Yaradılışa ait kanunlar âlemi.

bahbah

 • Şâdlık, şenlik.

basit

 • Sade, düz, bölünmez.

buyrultu

 • Sadrazam, kaptan-ı derya, vezir, beylerbeyi gibi devlet erkânının yazılı emirleri. (Türkçe)

derdab

 • Sadâ, ses.

esdaf / esdâf

 • Sadefler, inci kabukları.

esdika / esdikâ

 • Sâdıklar, sâdık olanlar.
 • Sadıklar.

fisebilillah / fîsebîlillâh

 • Sadece Allah için.

halisen livechillah / hâlisen livechillâh

 • Sadece Allah için.

hasreden

 • Sadece belli şeylere odaklanan.

heşheşe

 • Şâdlık etmek, neşeli olmak.

hevaperest

 • Sadece gayr-ı meşru lezzet ve hevesinin peşinde. Cenab-ı Hakk'ı, dinin emirlerini unutmuş, nefsine şiddetle muhabbet eden. Nefsine tapınır derecede Haktan gafil. (Farsça)

hizmet-i sadıkane / hizmet-i sâdıkane

 • Sadakatle hizmette bulunma.

hodfikirlik

 • Sadece kendi düşüncesini beğenme; düşüncelerinde bencil davranma.

hüve'l-hakk

 • Sadece o haktır, doğrudur.

hüve'l-hakku

 • Sadece o haktır.

hüve'l-hasen

 • Sadece o güzeldir.

hüve-l ahsen

 • Sadece ve yalnız en güzel O'dur.

hüve-l hasen

 • Sadece, yalnız o güzeldir.

ihlas-ı kalb / ihlâs-ı kalb

 • Sadece Allah'ın rızasını gözeten kalb samimiyeti.

ishakiyye köşkü

 • Sadrazam İshak Paşa tarafından Sultan İkinci Bayezid için, Topkapı surları dahilinde yaptırılmış olan köşkün adıdır. Bânisinin ismine nisbetle bu adı almıştır.

ismen

 • Sadece isimle, gerçekten olmayan.

ıstına-i sıddık

 • Sâdık dost seçme.

karz-ı hasen

 • Sadece Allah rızâsı için verilen ödünç. Faizsiz verilen borç.

mahall-i sadaka

 • Sadaka olarak verilen mal veya parayı şer'an almağa ehil olan kimse.

mahz

 • Sadelik.

mahz-ı emir

 • Sadece ve yalnız emir.

mahza / mahzâ

 • Sade.

mahzan / mahzân

 • Sadece.

mektub-u sadakat-medar / mektub-u sadâkat-medâr

 • Sadâkate, bağlılığa kaynak olan mektup.

menfaatperestlik

 • Sadece çıkarını düşünme.

meşaiyyun / meşâiyyun

 • Sadece akla güvenen Aristo geleneğini izleyen felsefeciler.

meşiet-i hassa

 • Sadece Allah'a ait olan dileme.

mirrih

 • Şâd, neşeli ve mesrur kimse.

mu'tecir

 • Sadaka veren.

mutasaddık-un aleyh

 • Sadakayı kabul eden kimse.

mütekellimivahde

 • Sadece kendi adına konuşan.

naşad / nâşâd

 • Şâd olmayan, üzgün.

nemek-perver

 • Sâdık ve bağlı kimse. (Farsça)

nev'i şahsına münhasır

 • Sadece şahsına benzer çeşit, başka benzeri olmayan. Eşi bulunmaz olan.

nur-u mahz-ı kur'an / nur-u mahz-ı kur'ân

 • Sadece Kur'ân nuru, ışığı.

nuşe

 • Şâd ve sevinçli. Mesrur olan. (Farsça)

ona münhasır

 • Sadece Ona ait, Ona özel.

raik / râik

 • Sade.

sabia / sâbia

 • Sâdisenin altmışta biri.

sadakat / sadakât

 • Sadakalar.

sadakatkar / sadakatkâr

 • Sâdık, sadakat sahibi. (Farsça)

sadakatkarane / sadakatkârâne / sadâkatkârâne

 • Sâdık ve bağlı bir tarzda.
 • Sadakat edercesine, bağlılığını gösterircesine.

sadakatli

 • Sadık, doğru.

sadakatmedar / sadâkatmedâr

 • Sadakat vesilesi, bağlılık sebebi.

sadaret / sadâret / صدارت

 • Sadrazamlık. (Arapça)

sadaret-penah

 • Sadrazam bulunan kimse. (Farsça)

sadaretpenah / sadâretpenah / صدارت پناه

 • Sadrazam. (Arapça - Farsça)

sadegi / sadegî

 • Sâdelik, süssüzlük, düzlük. (Farsça)

sadıkan

 • Sâdıklar, sâdık dostlar. (Farsça)

sadıkane

 • Sâdık kimseye yakışır şekilde. Sadakatle. (Farsça)

sadıkıyyet

 • Sâdık oluş, sâdıklık.

sadr-ı a'zam / صدر اعظم

 • Sadrazam.

şadurvan / şâdurvan / شادروان

 • Şadırvan. (Farsça)

sedacet

 • Sâdelik.

sıddıkin-i sahabe / sıddıkîn-i sahabe

 • Sadakatli, doğru sözlü Sahabeler.

sıfat-ı ayniye

 • Sadece zâta mahsus olan sıfat. Zatî sıfat. Lafza-i Celalin sadece Cenab-ı Vâcib-ül Vücud olan Rabbimize mahsus olması gibi.

sırf / صرف

 • Sadece, yalnız. (Arapça)

tasadduk

 • Sadaka vermek. Yâni Allahü teâlânın rızâsı için fakirlere ve ihtiyâcı olanlara para, mal vermek.
 • Sadaka verme.
 • Sadaka verme.
 • Sadaka vermek, doğru olduğu ortaya çıkmak.

tencic

 • Şâd etmek. Sevindirmek.

tevbe-i nasuh / tevbe-i nasûh

 • Sâdık tevbe. Nasuh tevbesi. Rücu' ettiği günaha bir daha dönmemek veya tevbe eylediği günahı bir daha yapmamak için kasd ve niyet etmek ve bunda tam kararlı olmak.
 • Sâdık tövbe, işlediği günâhı bir daha yapmamak üzere tövbe etmek ve bu tövbesinde tam kararlı olmak.

tevhid-i halık / tevhid-i hâlık

 • Sadece bir Yaratıcının olduğuna, başka yaratıcıların olmadığına inanma.

üslub-u mücerred / üslûb-u mücerred

 • Sade, basit üslûp.

üslub-u mücerret / üslûb-u mücerret

 • Sade, basit üslûp (Bu üslûpta tabiîlik, akıcılık, kısalık, mânâ ve maksada yetecek kadar izah nitelikleri vardır. Ders kitaplarında, günlük hayatta ve konuşmalarda genellikle bu üslûp kullanılır).

vekaletpenah / vekâletpenâh / وكالت پناه

 • Sadrazam. (Arapça - Farsça)

zaal

 • Şâdlık, neşeli oluş, neşat.

zahirbin / zâhirbîn / ظاهربين

 • Sadece görünüşe bakan. (Arapça - Farsça)

zahirperest / zâhirperest / ظاهرپرست

 • Sadece dış görünüşe bakan. (Arapça - Farsça)