LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te sağlama ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

adliye

 • Adaleti sağlama görevi olan resmî makamlar.

baskül

 • Büyük ağırlıkları, küçük bir ağırlık yardımıyla tartmayı sağlamak üzere birkaç kaldıracın uygun bir tarzda birleştirilmesiyle meydana getirilmiş âlet. (Fransızca)

bekà-yı istiklaliyet / bekà-yı istiklâliyet

 • Bağımsızlığın devamını sağlamak.

beyincik

 • Art kafa çukurunda beyin kökünün üst arka kısmında bulunan merkezi sinir sisteminin bir organıdır. Mühim bir görevi, hareketlerimizin âhenk içinde olmasını sağlamaktır.

celb-i menafi / celb-i menâfi

 • Menfaatlerin celbedilmesi; yarar sağlama, çıkar elde etme.

ehl-i idare ve zabıta

 • Şehir güvenliğini sağlamakla vazifeli bulunan idare, polis.

ekonomi

 • yun. İktisad. Tutum. Geliri gideri hesaplıyarak lüzumsuz masrafı bırakıp artırmağa çalışmak. Ölçülü ve idâreli harcamak. İnsanların sınırsız olan ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkân ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için (sağlamak için) yapılan çalışma ve f

ferraş

 • Cami, mescid, imaret gibi müesseselerin temizliğini sağlamak; ve kilim, halı ve hasır gibi mefruşatını yayma hizmetleriyle vazifeli olan kişiler hakkında kullanılır bir tâbirdir. Ferraş; arapçada, yayıcı, hizmetçi, döşeyici anlamlarına gelir. Yeniçeri teşkilâtında bu işi görenlerle, Kâbe'yi süpürenl

galebe etmek

 • Gâlip gelip üstünlük sağlamak.

hicar

 • Aygır atın ön ayağını arka ayağının birisine sağlamak.
 • Devenin ayağını bileğinden semer ağacına bağladıkları ip.

hıffet

 • Hafiflik; kolaylık; Arapça'da kural olarak teleffuzu dile ağır gelen lâfızların kurallar çerçevesinde düzenlenerek kolaylık sağlama; Meselâ, kàle fiilinin aslı 'kavele' dir. Ancak söylemesi dile ağır geldiği için 'vav' harfi 'elif'e çevrilerek kàle denmiştir.

iaşe-i umumi / iâşe-i umumî

 • Herkesi besleyip geçimini sağlama.

ihtikar / ihtikâr

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.

ikdar

 • (Kudret. den) Kudret verme, kuvvetleştirme, güç kazandırma. Geçimini sağlama.
 • Birini kayırma.

imale etmek

 • Meylettirmek, eğilim göstermesini sağlamak.

imtizac etmek

 • Kaynaşmak, uyum sağlamak.

inbat / inbât

 • Nebâtı bitirme. Tohumu yere dikip yeşillendirme. Nebâtın bitmesini sağlama.
 • Otun bitmesini sağlama.

intibak etme

 • Uyum sağlama.

intifa / intifâ

 • Fayda sağlama, menfaatlanma.

istimzaç

 • Kaynaşmaya çalışma, uyum sağlamaya çalışma.

ittihad-ı islam cemiyet-i kudsiyesi / ittihad-ı islâm cemiyet-i kudsiyesi

 • Bütün Müslümanların birliğini sağlama gibi mukaddes bir hedef için faaliyet gösteren bir topluluk.

jandarma

 • Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silâhlı kuvvet. Ve bu kuvvette yer alan asker. (Fransızca)

kanun-u adalet ve tedip

 • Adaleti sağlama ve suçluları cezalandırmaya yönelik düzenlenen kanun.

kesb

 • Kazanma, kazanç, edinme.
 • Geçimi sağlama için kullanılan âlet veya iş.

kumudd

 • Sağlamak, sert, katı.
 • Uzun, tavil.

mizan

 • Terazi, ölçü, tartı.
 • Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas.
 • Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir.
 • Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.

safra

 • Dengeyi sağlamak için yelkenli gemilerin sintinelerine konan mâden, taş, kum gibi ağırlıklar.

şantaj

 • Bir kimsenin suçunu veya yüz karasını meydana çıkarmak tehdidiyle menfaat sağlamaya çalışma. (Fransızca)

şeriat-ı fıtriye-i ilahiye / şeriat-ı fıtriye-i ilâhiye

 • Düzeni ve ahengi sağlamak için Allah tarafından kainata koyulan ve bütün varlıkların uymak zorunda olduğu kanun ve kuralların tamamı.

taahhüd

 • (Ahd. den) Bir işin veya bir şeyin yapılması için söz verme, üzerine almak. İltizam etme. Resmi söz verme. Yüklenme.
 • Postaya verilen bir şeyin, yerine varmasını sağlama.

takrir / takrîr / تقریر

 • Yerleştirme. (Arapça)
 • Anlatma. (Arapça)
 • Önerge. (Arapça)
 • Sağlama. (Arapça)

te'min / te'mîn / تَأْم۪ينْ

 • Güvenlik, emniyet hissi vermek.
 • Sağlamlaştırma, şüphe bırakmama.
 • Sağlamak. Kat'i vaadde bulunmak. Emn ve emân vermek.
 • Elde etme.
 • Korkusunu giderme, güvenlik duygusu verme.
 • Sağlamlaştırma. Kesin bir hale koyma. Sağlama.
 • Emîn kılma, sağlama.

tefhim / tefhîm

 • Anlaşılmasını sağlama.

telkih / telkîh

 • İlkah etmek. Aşılamak.
 • Aşı.
 • Cinsinin üremesini sağlamak.
 • İlkah etmek, aşılamak, cinsinin üremesini sağlamak.

temin / temîn / تأمين

 • Sağlama, elde etme.
 • Gerçekleştirme, sağlama. (Arapça)
 • Gerçekleştirilme, sağlanma. (Arapça)
 • Emin kılma, güvence verme. (Arapça)
 • Temîn edilmek: (Arapça)
 • Sağlanmak, gerçekleştirilmek. (Arapça)
 • Güvenci verilmek, emin kılınmak. (Arapça)
 • Temîn etmek:(Arapça)

temin etme

 • Sağlama.

temin etmek

 • Sağlamak.

temin ve tesis

 • Bir neticeyi temin etme ve sağlama.

temin-i adalet / temin-i adâlet

 • Adalet sağlama, gerçekleştirme.

terfik

 • Arkadaş etme, arkadaş olmasını sağlama.

veylettirmek

 • Birbiri ardı sıra götürmek, birbiri ardı sıra gelmeyi sağlamak.