LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te süslen ifadesini içeren 63 kelime bulundu...

araste / ârâste / آراسته

 • Bezenmiş süslenmiş. (Farsça)
 • Çarşının bir esnafa mahsus kısmı. (Farsça)
 • Vaktiyle ordu çarşısı, ordugâhta kurulan seyyar çarşı. (Farsça)
 • Süslenmiş, süslü. (Farsça)

arayiş / ârâyiş / آرایش

 • Süs. (Farsça)
 • Süslenme. (Farsça)

areste

 • Süslenmiş, bezenmiş. (Farsça)

arus

 • Süslenmiş gelin, güveyi.
 • Güneş. Gök.
 • Kim: Kükürt.

bedi' ilmi / bedî' ilmi

 • Lafz (söz) ve mânâ ile ilgili bâzı san'atlar ile sözün süslenmesini öğreten ilim.

berk

 • Şimşek çakması. Parlama.
 • Yıldırım.
 • Zinetlenme, süslenme.
 • Tas: Tecelli-i İlâhiye ile kurbiyyete mazhariyyet.
 • Ahmak olmak.

fantezi

 • yun. Çeşitli ve süslü. Müsrifane süs isteğinden doğan hayal hareketi ile yapılmış süslü eşya veya süslenmek. Ağırbaşlı olmayan.

füseyfisa

 • Küçük boncuk taneleriyle veya taş ve cam parçalarıyla süslenmiş satıh.

gevher-nişin

 • Cevherlerle süslenmiş. (Farsça)

ilm-i bedi' / ilm-i bedî'

 • Lafz (söz) ve mânâ ile ilgili bâzı san'atlar yaparak sözün süslenmesini öğreten ilim.

ıslit / ıslît

 • Zinetli kılıç, üzeri süslenmiş kılıç.

izdiyan

 • Süslenme, bezenme.

izyan

 • Süslenme, donatılma.

kusur-u müzeyyene / kusûr-u müzeyyene

 • Süslenmiş saraylar, köşkler.

levha-i müzeyyene ve münevvere

 • Süslenmiş, nurlu levha.

menkuş

 • (Nakş. dan) Nakşolunmuş. İşlenmiş. Nakış yapılmış. Boya ile süslenmiş.

mevcud-u müzeyyen

 • Süslenmiş varlık.

meyasir

 • Acem merkepleri. (Atlas ve ipek ile süslenen eşeklerdir.)

moda

 • Geçici yenilik. Elbise ve süslenmede geçici hevesler ve fantezi düşkünlüğü sebebiyle çıkartılan yeni tarz ve şekiller. Bunlar israfı artırır ve iktisada aykırıdır. (Fransızca)

mücevher

 • Cevher ile süslenmiş. Elmaslı. Çok kıymetli.
 • Mc: Kıymetli fikir veya söz.
 • Edb: Yalnız noktalı olan harfleri, ebced hesabına göre sayıldığı zaman, tarih çıkan beyt veya mısra.

muhalla

 • Süslenmiş. Süs yapılmış.

muhalli / muhallî

 • Süslendiren, yaldızlayan.

mükellef

 • Bir şeyi yapmağa mecbur olan. Vazifeli. Muvazzaf.
 • Bir şeyi ödemeğe mecbur olan.
 • Mükemmel hazırlanmış, külfetle süslenmiş olan.

münemnim

 • Ziynet verici, süslendirici.

müntakış

 • İşleme ile süslenmiş.

murassa / murassâ / مرصع

 • Değerli mücevherlerle süslenmiş şey.
 • Değerli taşlarla süslenmiş. (Arapça)

murassa'

 • Süslü. Kıymetli taşlarla süslenmiş. Sırmalı.
 • Birbirine yanaştırılmış. Oturtulmuş.
 • Edb: İki mısra veya iki fıkrası birbiri ile aynı vezin ve kafiyede olan söz veya beyit.
 • Bir nevi yazı.

murassaat

 • (Tekili: Murassa') Murassâlar. Cevher ve inciler gibi şeylerle. Süslenmiş olanlar. Takdir edilip yerleştirilmiş süslü ve kıymetli şeyler.

murassaatlı

 • Değerli taşlarla süslenmiş.

müressem

 • (Resm. den) Yapılmış, çizilmiş. resmolunmuş. Resmi yapılmış.
 • Çiçekler ve resimlerle süslenmiş.

musaffa

 • Sâfileşmiş. Temizlenmiş. Süslenmiş.

müşennef

 • Küpe takınmış, küpeli. Küpe takarak süslenmiş.

mutarraz

 • Zinetlendirilmiş. Süslendirilmiş. Dikiş ve nakışla kıymetlendirilmiş.

mütecemmil

 • Cemal kesbeden, zinetlenen, süslenen, donanan.

mütecemmilane / mütecemmilâne

 • Süslenerek, donararak, bezenerek. (Farsça)

mütecemmilin / mütecemmilîn

 • (Tekili: Mütecemmil) Süslenenler, bezenenler, donanlar, tecemmül edenler.

mütehalli

 • (Haly. dan) Süslenmiş, bezenmiş, donanmış.

mütevaşşih

 • Süslenen, takınan.

mütezeyyin

 • Süslenen, ziynetlenen.
 • Süslenmiş.
 • Süslenen.

mütezeyyine

 • Süslenmiş.
 • Süslenmiş.

muvaşşah

 • (Vişâh. dan) Süslenmiş, süslü.

müzehheb

 • Altından yapılmış; altın suyu ile süslenmiş, yaldızlanmış.

müzeyyen / مُزَيَّنْ

 • Bezenip süslenmiş, ziynetli.
 • Süslenmiş, süslü.
 • Süslenmiş.

müzeyyenat / müzeyyenât

 • Süslenmiş şeyler.
 • Süslenmişler, ziynetlenmiş olan güzel şeyler.

müzeyyene

 • Süslü, süslenmiş.

nahil

 • Hurma ağaçları, hurmalık.
 • Hurma ağacı.
 • Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu.

salah / salâh

 • Sâlih olmak, iyilik, dürüstlük; iyi huylarla süslenme, dînine bağlı olma.

seyr-i enfüsi / seyr-i enfüsî

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kendinde ilerlemesi, kötü huylardan temizlenen nefsin, iyi huylarla bezenmesi, süslenmesi.

seyr-i ilallah

 • Allahü teâlâya doğru olan yolda ilerlemek, mânevî ilimde durmadan yükselmek. Seyr-i âfâkî (kötü hâllerden kurtulma) ve seyr-i enfüsî (iyi hâllerle süslenme) yi içine alan tasavvuf yolculuğu.

tahalli

 • (Halâvet. den) Kendi kendini donatmak. Süslenmek.

teberrüc

 • Açık saçık olmak.
 • Kadının süslenip yabancılar içinde gezmesi. (Câhiliyet devrinde olduğu gibi)

tebrik

 • Gözlerini dike dike bir yere bakmak.
 • Günaha girmek.
 • Uzak bir yere sefer etmek.
 • Çetinlik, zorluk sebebi ile yorulmak.
 • Kadının süslenip püslenmesi.
 • Evi ziynetleyip süslemek.

tecemmül / تجمل

 • Ziynetlenmek. Süslenmek.
 • Ululuk göstermek.
 • Âletler. Sebepler.
 • Ziynetlenmek, süslenmek.
 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak, şükr etmek ve nîmeti göstermek için zînetlenmek, süslenmek.
 • Süslenme. (Arapça)

tereccül

 • Paklanmak, temizlenmek.
 • Süslenmek, ziynetlenmek.
 • Saç ve sakal taramak.
 • Yayan yürümek.
 • Kuyu içine girmek.

teşennüf

 • Küpe takınma.
 • Süslenme.

teşnif

 • Küpe takma. Küpe takınma.
 • Süslenme. Küpe ile süsleme.

teveşşuh

 • (Çoğulu: Teveşşuhât) Süslenme, takıp takıştırma.
 • Kadın gerdanlığını takma.

tevşih

 • (Vişah. dan) (Çoğulu: Tevşihât) Süslü elbise giydirme. Süsleme veya süslendirme.
 • Kur'ân-ı Kerimi usul ve kaidelerine göre okuma.
 • Bir kimseye mücevher gerdanlık takmak.
 • Ist: Bir eseri, büyük bir adamın adıyla süsleme. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitap yaz

tezeyyug

 • Haktan ayrılmak.
 • Kadının süslenip dışarı çıkması.

tezeyyün

 • Zinetlenme, süslenme.
 • Süslenme. Bezenme.
 • Süslenme, güzelleşme.

tezeyyünat / tezeyyünât

 • (Tekili: Tezeyyün) Süslenmeler, ziynetlenmeler.

tezyin / tezyîn / تزیين

 • Süsleme. (Arapça)
 • Süslenme. (Arapça)
 • Tezyîn edilmek: Süslenmek, bezenmek. (Arapça)

zeyn / زین

 • Süs. (Arapça)
 • Zeyn olmak: Süslenmek. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın