LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te süre ifadesini içeren 1181 kelime bulundu...

a'la suresi / a'lâ suresi / a'lâ sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in seksenyedinci suresi olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin seksen yedinci sûresi.

a'raf suresi / a'râf sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 7. suresidir. Mekke-i Mükerremede nâzil olmuştur. Suret-ül Mikat, Suret-ül Misak, Elif lâm mim sâd gibi isimleri de vardır.
 • Kur'ân-ı kerîmin yedinci sûresi.

a'yan-ı sabite / a'yan-ı sâbite / a'yân-ı sabite

 • Tas: İlm-i İlâhide eşyanın ezelden beri sâbit olan sûret ve hakikatları. Mevcudat-ı ilmiye.
 • Allah'ın ilminde varlıkların değişmez suretleri, öz mahiyetleri.

abese

 • (Abs. den) Çehresini çattı, sureti kerih oldu (meâlinde).

abese suresi / abese sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de sekseninci surenin ismi olup, Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Saliha Suresi, Sefere Suresi de denilir.
 • Kur'ân-ı kerîmin sekseninci sûresi. Mekke-i mükerremede nâzil oldu (indi). Kırk iki âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede yüzçevirdi, iltifat etmedi mânâsına olan Abese lafzı sûreye isim olmuştur. Sûrede, Kur'ân-ı kerîmin Allahü teâlâ tarafından bir mev'ize (nasihat, öğüt) olduğu bildirilmekte,

abidane

 • Kul olarak, ibâdet edene yakışır surette. (Farsça)

acemane / acemâne

 • Acemlere yakışır suret. Yabancı gibi. (Farsça)

acibe / acîbe

 • Alışılmış surette olmayan. Çok hârika. Acib ve garip, hayret verici, şaşılacak şey.

aculane / aculâne

 • Acele edene yakışır suretde.

acz yolu

 • Çok güçsüz olduğunu ve her an Allah'ın yardımına muhtaç olduğunun bilmek suretiyle Allah'a varma yolu.

adaletkarane / adâletkârane

 • Adâletlice. Adalet sahibine yakışır şekilde, insaflı ve haklı surette. (Farsça)

adeta / adetâ

 • Âdet olduğu üzere, her vakitki gibi, alelâde. Bayağı surette, âdi bir suretle. Düpedüz.

adilane / âdilâne

 • Adalet sahibi bir adama yakışır surette.

adiyat suresi / âdiyat suresi / âdiyât sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 100. suresinin ismi olup, Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüzüncü sûresi.

ağleb-i ömür

 • Ortalama ömür, hayat süresi.

ahir-i feth / âhir-i feth

 • Kur'ân-ı Kerimin 48. sûresi olan Fetih Sûresi'nin sonu.

ahir-i sure-i feth / âhir-i sûre-i feth

 • Kur'ân'ın 48. suresi olan Fetih Sûresinin sonu.

ahkaf suresi / ahkâf sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de kırkaltıncı sure olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk altıncı sûresi.

ahrarane

 • Hürriyetçilere yakışır tarzda. Serbestçe. Hür olana yakışır surette. (İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyyeti intac eder. Mün.) (Farsça)

ahsen-i takvim / ahsen-i takvîm

 • En güzel kıvama koyma.
 • Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine lâyık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratması. İnsanın en yüksek ve câmi isti'dâd ve kabiliyetlerde ve en güzel surette yaratıldığı.
 • En güzel boy ve sûret. Bedenen ve rûhen en güzel olan.

ahsen-ül kasas

 • İbret verici vakıaların en güzel şekilde nakledilişi. Kıssaların en güzeli.
 • Sure-i Yusuf (A.S.).

ahsenü'l-kasas

 • Kıssaların, hikâyelerin en güzeli.
 • Yusuf Sûresi.

ahzab / ahzâb / احزاب

 • Kütleler. (Arapça)
 • Partiler. (Arapça)
 • Ahzâb sûresi. (Arapça)

ahzab suresi / ahzâb sûresi

 • Kur'ân-ı Kerimde otuzüçüncü surenin adı olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin otuz üçüncü sûresi.

aidat

 • (Tekili: Aide) Gelirler, kazançlar.
 • Resim, vergi. İrad. Belirli sürelerde bir derneğe ödenmesi taahhüd edilen para.

akabe

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da

akılane / âkılâne

 • Akıllı kimseye yakışır surette, akıl ve idrakle. (Farsça)

aks-i misal / aks-i misâl / عَكْسِ مِثَالْ

 • Sûretin yansıması.

al-i abbas / âl-i abbas

 • Emevilerden sonra 749 senesinden 1258 senesine kadar süren Abbasi hükümdar ailesi.

al-i imran / âl-i imrân

 • Kur'ân-ı Kerîm'in 3. sûresi.

al-i imran suresi / âl-i imran suresi / âl-i imrân sûresi

 • Kur'an-ı Kerimin üçüncü suresinin ismi olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. Bu sureye Eman, Kenz, Ma'niyye, Mücadele, İstiğfar Suresi ve Tayyibe de denilir.
 • Kur'ân-ı kerîmin üçüncü sûresi.

alak suresi / alak sûresi / alâk sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in doksanaltıncı suresinin adıdır. İkra' Suresi de denilir. Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin doksan altıncı sûresi.
 • Kur'ân-ı Kerim'in 96. sûresi.

alam-ı ebediye / âlâm-ı ebediye

 • Sürekli acılar, sonsuza kadar sürecek elemler.

alavere

 • Vapurlara kömür vermek için bordaya kurulan kademeli iskele.
 • Tulumbanın basıp emme suretiyle işlemesi.
 • Herc ü merc. Karışıklık, kargaşalık.
 • Bir şeyin elden ele verilerek veya atılarak aktarılması.

ale-l-ıtlak

 • Umumiyetle. Mutlaka. Bir suretle kayıtlı olmayarak. Mingayri tahsis.

aleddevam / على الدوام

 • Devamlı, sürekli.
 • Sürekli. (Arapça)

alelistimrar / alelistimrâr / على الاستمرار

 • Sürekli, aralıksız. (Arapça)

alem-i bakiye / âlem-i bâkiye

 • Sürekli ve kalıcı dünya.

alem-i misal / âlem-i misâl / عَالَمِ مِثَالْ

 • Varlıkların kendilerinin değil de sûretlerinin, görünüşlerinin bulunduğu âlem.
 • Her şeyin suretlerinin bulunduğu âlem.

alem-i suver / âlem-i suver

 • Sûretler âlemi, görüntüler dünyası.

alettahkik

 • (Ale-t-tahkik) Hakikat üzere, kat'i surette. Besbelli.

alimane / âlimâne

 • Alimlere yakışır surette. Bilenlere yakışır şekilde. (Farsça)
 • Âlimlere yakışır surette.

alize

 • Tropikal bölge denizlerinde sürekli olarak esen rüzgârın adı. (Fransızca)

ameli / amelî

 • (Ameliyye) Amele mensup ve müteallik olan. Fiil olarak. İşlemek suretiyle. Pratik. Tecrübeli.

amin-i daimi / âmin-i daimî

 • Sürekli tekrarlanan "Allahım kabul eyle!" duası.

amiyane / âmiyane

 • Âdice. Bayağıca. Cahillere yakışır surette. (Farsça)

amme cüz'ü

 • Amme Sûresiyle başlayan Kur'ân-ı Kerim'in son cüz'ü.

amuden

 • Dik olarak, dikine. Dik surette.

an be an

 • Her an, sürekli.

an'ane

 • Âdet, örf.
 • Ağızdan nakledilen söz, haber.
 • Ist: Bir haberin veya bir hadis-i şerifin "an filân, an filan" diye râvileri bildirilmek suretiyle olan nakil.
 • Silsile.
 • Müezzin ezân okurken "teganni" ederse; ona da "An'ane" denir.

an-ı vahid / ân-ı vâhid

 • Bir an, pek kısa bir süre.

ankebut / ankebût

 • Örümcek; Kur'ân'da 29. Sûre.

ankebut suresi / ankebût sûresi

 • Kur'an-ı Kerimin yirmidokuzuncu suresidir. Mekkidir. (Allahtan başkasına güvenenlerin, dünyayı avlamak için kurdukları teşkilâtını bir örümcek ağına benzeten, örümcek meseli zikrolunan bir suredir.)
 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi dokuzuncu sûresi.

arazi-i mevkufe / arâzi-i mevkufe

 • Vakfedilmiş yerler. Bir hayır işine devamlı surette tahsis edilmiş yerler.

arazi-i muhtekere / arâzi-i muhtekere

 • Kiracısı tarafından üzerine bina yapılmak veya ağaç dikilmek üzere senelik bir ücret karşılığında kiraya verilen arazi. (Kiracı, kira bedelini her sene arâzi sahibine vererek o arâziyi devamlı sûrette elinde bulundurur.)

arifane / ârifane / ârifâne / عَارِفَانَه

 • Arife yakışır surette. Bilene yakışır şekilde. İrfan sahibi olarak. (Türkçe)
 • Allahı tanıyana yakışacak sûrette.

arz-ı belde ta'yini

 • Ast: Herhangi bir bölgede kutup yıldızı veya diğer yıldızlarla astronomik hesaplar yapmak suretiyle o yerin arzını tayin etmek.

aş / âş / آش

 • Muharrem ayında pişirilen aşure. (Farsça)
 • Yemek, taam. (Farsça)
 • Yemek. (Farsça)
 • Aşûre. (Farsça)

asafane / asafâne

 • Bir vezire yakışır surette ve hâlde. (Farsça)

ashab-ı ress / ashâb-ı ress

 • Kur'anda bahsi geçen bir kavim adıdır. Kimler oldukları kati bir şekilde tesbit edilemiyor. Râvilerin ekserisi, peygamberlerine isyan eden ve onu öldürüp kuyuya atan, bundan dolayı da Cenab-ı Hakkın helâk ettiği bir kavim olduğu hakkında ittifak etmektedir. (Furkan Suresi, 38 inci Ayet)

asib-resan

 • Zarar veren, musibete atan, belâya düşüren, felâkete sevkeden. (Farsça)

asr suresi / asr sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz üçüncü sûresi.

asr-ı evvel

 • İlk asır.
 • Ist: Fey-i zevâle ilâveten, herşeyin gölgesi kendisinin bir misli daha uzadığı zamandan başlayıp, iki misli uzayıncaya kadar süren ikindi vaktidir. (Fey-i zevâl; güneş tam ortada iken, gölgenin uzunluğudur.)

aşura / âşûrâ / عاشورا

 • Aşûre. (Arapça)

avam-perestane

 • Avam kimselere yakışır şekilde. (Farsça)
 • Şiddetli halk taraftarı olan birine yakışır sûrette. (Farsça)

ayatü'n-nur / âyâtü'n-nur

 • Nur âyetleri; Cenâb-ı Hakkın Nûr isminin tecellileri ve mü'minlerin durumlarından bahseden Nur Sûresinin 35, 36, 37 ve 38. âyetleri.

ayet / âyet

 • Alâmet, işâret, mûcize, ibret.
 • Kur'ân-ı kerîmdeki sûreleri meydana getiren cümle veya cümleciklerden her biri. Çoğulu âyâttır.
 • Allahü teâlânın varlığını, birliğini ve kudretini gösteren alâmet, ibret, işâret.
 • Mûcize.

ayet-el kürsi / âyet-el kürsî

 • Kur'ân-ı kerîmde Bekara sûresinin, fazîletiyle bilinen 255. âyet-i kerîmesi.

ayet-i feth / âyet-i feth

 • Fetih Sûresinin âyetleri

ayet-i hasbiye / âyet-i hasbiye

 • "Allah bize yeter; O ne güzel Vekîl'dir" mânâsındaki "Hasbünallâhü ve ni'me'l-Vekîl" âyet-i kerimesi; Âl-i İmrân Sûresinin 173. âyeti.

ayet-i hasbiye-i nuriye / âyet-i hasbiye-i nuriye

 • "Allah bize yeter; O ne güzel vekildir" anlamında Âl-i İmrân Sûresinin 173. âyeti.

ayet-i müdayene / âyet-i müdâyene

 • Kur'an-ı Kerim'de (Sure-i Bakara, 281. âyet) borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet. (Bu âyet vasatî olarak bir sahife uzunluğundadır.)

ayet-i nur / âyet-i nur

 • Nur âyeti; Nur Sûresinin 35. âyeti.

ayet-i nuriye / âyet-i nuriye

 • Kur'ân-ı Kerim'in 24. sûresi olan Nur Sûresinin 35. âyeti.

ayet-i zulümat / âyet-i zulümat

 • Dalâlet ve inkâr karanlıklarında bulunan kâfirlerin durumunu açıklayan Nur Sûresinin 39. ve 40. âyetleri.

ayetü'l-kürsi / âyetü'l-kürsî

 • Allah'ın varlığından ve bir kısım mühim sıfatlarından bahseden Bakara Sûresinin 255. âyeti.

ayetü'n-nur / âyetü'n-nur / âyetü'n-nûr

 • Nur Sûresinin 35. âyeti.
 • Nur âyeti, Nur Sûresinin 35. âyeti.

ba-anki

 • Şu sûretle ki, o şartla ki.

bagiyane

 • Allah'a isyan edenlere ve âsilere yakışır surette. (Farsça)
 • Zâlimlere yakışır şekilde. (Farsça)

bahadırane

 • Yiğitçesine, kahramana yakışır surette. (Farsça)

bakara

 • Sığır, inek.
 • Kur'ân-ı Kerim'in ikinci sûresi: Bu sûrede yahudilere bir inek kurban etmeleri emredilip bu konuda geniş bilgi verildiğinden, sûre bu adı almıştır.

bakara suresi / bakara sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 2. Sûresi olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur. (Bu sûre, Mûsâ Aleyhisselâm'ın risâleti ile o milletin seciyelerine girmiş olan bakarperestlik mefküresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile anlatır ve şu cüz'i hadise ile beşerin dünyevî menfaatlarına en çok vesile olan ş

baki / bâkî

 • Sürekli, kalıcı.

baki kalma / bâki kalma

 • Sürekli var olma.

baki-i layezal / bâkî-i lâyezâl

 • Hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve sürekli olan Allah.

baki-i sermedi / bâkî-i sermedî

 • Varlığı sonsuz ve sürekli olan Allah.

bakiyane / bâkiyâne

 • Bâki olana yakışır surette. Ebediyyete yakışır şekilde. Sonsuzca. (Farsça)

bari / bâri

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir surette yaratan Allah.

bari' teala ve tekaddes / bâri' teâlâ ve tekaddes

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren, onları mükemmel bir surette yaratan, yüce ve her türlü eksiklikten uzak Allah.

basit kesir

 • Sûreti (payı), mahrecinden (paydasından) küçük kesir. 2/5 gibi.

başmuharrir

 • Başyazar, bir süreli yayında başmakaleleri, başyazıları yazan yazar.

baştina

 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında Balkanların bazı yerlerinde devlet arazisinden tapu ve miras suretiyle geçen tarla.

bedih-ül butlan

 • Bâtıl olduğu âşikar surette belli. Bâtıl, haksız bir hüküm veya görüş olduğu herkesçe bilinen.

beka

 • Devamlılık, sürekli ve devamlı olma.

bekà

 • Devamlılık, süreklilik.

beka müddeti

 • Kalma müddeti, süresi.

bekà-i ilahi / bekà-i ilâhî

 • Allah'ın varlığının sürekli ve kalıcı olması.

beka-i vücud / bekâ-i vücud

 • Varlık özelliğinin sürekli olması.

bekara (bakara) suresi / bekara (bakara) sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin ikinci ve en uzun sûresi.

beled suresi / beled sûresi

 • (El-beled) Kur'an-ı Kerim'de 90. sure olup Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin doksanıncı sûresi.

belkıs

 • Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen'de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerîlerden bir melikedir.
 • Süleymân aleyhisselâm zamânında Yemen'de Sebe' şehrinde hüküm süren Himyerîlerden bir kadın sultan.

berae suresi / berâe sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin dokuzuncu sûresi. Tevbe sûresi de denir.

berdevam / berdevâm / بردوام

 • Sürekli, devam eden. (Farsça - Arapça)

berze-gav

 • Tarla sürecek öküz, çift öküzü. (Farsça)

besatin-i daime / besâtîn-i daime

 • Daimi ve sürekli bahçeler.

beyan-ı zaruret

 • Huk: Zaruri beyandır. Susmak suretiyle ifade edilen mâna, beyan-ı zaruret kabilindendir.

beyyine

 • Delil, şahit.
 • Kur'ân'ın 97. sûresi.

beyyine suresi / beyyine sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 98. suresi olup "Kayyime, Münfekkin, Beriyye, Lemyekün" Sûresi gibi isimlerle de söylenir.
 • Kur'ân-ı kerîmin doksan sekizinci sûresi.

biat-ı rıdvan

 • Kur'an-ı Kerim'in 48. Sûresi olan Fetih Sûresinde zikri geçen, Hz. Peygamber'e (A.S.M.) bağlılıklarını bildiren sahabelerin biatlarıdır. 1400 veya daha fazla olduğu bildirilir. Bu cemaata Ashab-ı Rıdvan da denir. (R.A.)

bil'istihkak

 • Hak etmek suretiyle.

bilamühlet / bilâmühlet / بلامهلت

 • Zaman tanımadan, süre vermeden. (Arapça)

bilistihkak

 • Hak etmek sûretiyle.

bilmüşahede

 • Görmek suretiyle, görerek.

bir guna / bir gûna

 • Hiçbir suretle. Bir suretle. Bir türlü.

bitevi / bitevî

 • (Biteviye) t. Sürekli, durmadan.
 • Bütün yekpare.

biyonik

 • Canlıların, yaşadıkları muhit içinde değişen şartlara uygun nasıl hareket ettiklerini inceleyerek canlıları model almak suretiyle benzer hareketleri yapabilecek makinelerin yapılması işiyle uğraşan ilim ve fen.

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bostan-ı bekà

 • Devamlı, sürekli bahçe.

bühüt

 • (Tekili: Behût) İşitenleri hayrete düşürecek kadar olan iftira ve yalanlar.

bünye

 • Bir şeyin vücut yapısı. Vücut, beden. Fıtrat.
 • Şekil, tarz, sûret.

burc

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.
 • Muayyen bir şekil ve sûrete benzeyen sâbit yıldız kümesi.
 • Tek hisar kule, kale çıkıntısı.
 • Dünyaya göre güneşin döndüğü yerin onikide bir kadarı.

burç

 • Belli bir şekil ve surete benzeyen sabit yıldız kümesi.

bürhan

 • Delil, hüccet, isbat vasıtası.
 • Man: Yakînî mukaddemelerden meydana gelen kıyas.
 • Red ve inkâr için itiraz kabul edilmeyecek surette isbat-ı hakikat eden kavi hüccet.

büruc suresi / bürûc sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 85. suresi olup Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin seksen beşinci sûresi.

büzürgane / büzürgâne

 • Büyük, ulu bir kimseye yakışacak sûrette. (Farsça)

cahid

 • Mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cihad eden. Mücâhid olan. Din düşmanı ile elinden geldiği kadar mânen, kavlen, kalemen ve maddeten cenkeden, vuruşan. Mümkün olduğu kadar gayretle çalışan. Kur'an ve İman hakikatlarının neşrinde çalışmak suretiyle mücahede eden.

casiye suresi / câsiye suresi / câsiye sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 45. sûresi olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur. Şeriat, Dehir Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk beşinci sûresi. Hâ-mîm de denir.

cebhe

 • Yüz, ön taraf. Harp sahası. Muharebe edilen yer.
 • Alın.
 • Bir binanın veya o cinsten bir şeyin ön tarafı.
 • Gökteki ayın menzillerinden birisinin ismi olup arslan suretinin cephesidir, dört yıldız arslan alnına benzetilmiştir.
 • Bir kavmin ve cemaatin seyyidi.

cebhe-sa / cebhe-sâ

 • Yüz süren.

cebin-say / cebin-sây

 • Alın sürücü, alın süren. (Farsça)

cehiz

 • Karnından çocuk düşüren.

cehl-i basit

 • Bilmediğini bilmek sûretiyle olan câhillik.

cehreten

 • Aşikâr sûrette, aleni bir şekilde, açıktan açığa.

celb-i suret

 • Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.

celil-i layezal / celîl-i lâyezâl

 • Varlığı sürekli, haşmet ve yüceliği sonsuz olan Allah.

cem'an

 • Bir yere toplamak suretiyle, toplanmış olarak.

cem'iyyet

 • (Cemiyet) Topluluk, birlik. Hey'et.
 • Bir yere cem' olma.
 • Mânevi birlik teşkil eden cemaat.
 • Huk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksadla, ikiden ziyade şahsın ilim ve mâlumâtlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müstenid

cemal-i sermedi / cemâl-i sermedî

 • Sürekli devam eden güzellik.

cemil-i lemyezel / cemîl-i lemyezel

 • Varlığı sürekli, güzelliği sonsuz olan Allah.

cemmal

 • Deveci, deve süren, deve sürücüsü.

cenab-ı hallak-ı alem / cenâb-ı hallâk-ı âlem

 • Âlemin yaratıcısı olan, çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

cennet

 • Allah'a (C.C.) inanan ve O'na ibadet ve itaat edenlerin, iman ve İslâmiyyet'e ihlâs ve sadâkatle hizmet edenlerin, Kur'ana bir hizb-ül Kur'ân olarak mücâhidâne bir sûrette hizmetkâr olan mücâhidlerin, cihâd-ı diniyye erlerinin âhirette fazl-i İlâhi ile gidip ebediyyen içinde kalacakları mekân ve mes

cereyan / cereyân / جَرَيَانْ

 • Bir süreç içinde gerçekleşme.

cerre çıkma

 • Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

cevval / cevvâl

 • Sürekli hareket hâlinde olan.

cezmen

 • Kestirip atmak sûretiyle.

cilve-i hayat-ı sermedi / cilve-i hayat-ı sermedî

 • Sürekli ve sonsuz olan bir hayatın görüntüsü, aksi.

cinas-ı nakıs / cinas-ı nâkıs

 • Edb: Cinaslı kelimelerin birinde veya birkaç harfin ziyade olması suretiyle yapılan cinas. (dem, âdem gibi.)

cinn suresi / cinn sûresi

 • Kur'ân-ı Kerim'in 72. sûresi olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.

cum'a suresi / cum'a sûresi / cum'â sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 62. ve Medine-i Münevvere'de nâzil olan sûresi.
 • Kur'ân-ı kerîmin altmış ikinci sûresi.

cuşacuş

 • Çok coşkun, taşkın. Pek coşkun ve taşkın bir sûrette. (Farsça)

dağvari

 • Dağ gibi, dağ cesametinde. Dağ büyüklüğünde. Dağa benzer surette. (Farsça)

daim / dâim / دائم

 • Devam eden, süren.
 • Sürekli.
 • Sürekli, devamlı. (Arapça)

daima

 • Devamlı, sürekli.
 • (Devam. dan) Her vakit, bir düziye, daimî suretde.

daimane / dâimâne

 • Sürekli olarak.

daime

 • Sürekli; fertlerde her zaman gerçekleşiyor olma.

daimi / daimî / dâimî / دائمى

 • (Devam. dan) Sürekli, devamlı.
 • Devamlı, sürekli.
 • Devamlı, sürekli.
 • Sürekli, devamlı. (Arapça)

daimi huzur / dâimî huzur

 • Sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olma.

daimü't-tecelli / dâimü't-tecellî

 • Tecellîsi daimî, sürekli olan.

dar-ül karar / dâr-ül karar

 • Kararlı surette kalınan, kıyametten sonraki yer. Cennet. Dâr-ül Beka.

dehr suresi / dehr sûresi

 • Kur'ân-ı Kerim'in 76. suresi olup Sure-i İnsan, Ebrar, Emşac, Hel Etâ Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş altıncı sûresi. İnsan sûresi ve Hel'etâ da denir.

delalet-i zatiye / delalet-i zâtiye

 • Kendi zatı ile, bizzat kendisini eserleri ile göstermek suretiyle olan delâlet, şahidlik.

dervişane / dervişâne

 • Dervişe yakışır halde, saflık ve kalenderlikle. Müstağni ve fakir bir surette. (Farsça)

desisekarane / desisekârâne

 • Hilekârcasına. Desise ve hile edene yakışır surette. (Farsça)

devam / devâm / دوام

 • Bir halde bulunma, sürekli olma, daimîlik.
 • Bir işe veya bir memuriyete gidip gelme.
 • Sebat.
 • Süreklilik. (Arapça)
 • Kalıcılık. (Arapça)
 • Devam. (Arapça)

deveran-ı dünya / deverân-ı dünya

 • Dünyanın sürekli dönmesiyle meydana gelen büyük gelişmeler.

devr

 • Bir şeyi elden ele aktarma. Vefât eden bir müslümanın sağlığında kılamadığı namaz, tutamadığı oruç ve veremediği zekât gibi borçlardan kurtulması için birkaç fakirin kendilerine ölünün vasî veya velîsi tarafından verilen fidyeyi alıp, gönül rızâsıyla tekrar geri vermek sûretiyle yapılan muâmele.

devre

 • (Çoğulu: Devrât) Dönüş dönme, dönem.
 • Birkaç yıldan meydana gelen zaman süresi.
 • Elektrik devresi. Üzerinden elektrik akımı geçmekte olan bir iletken yolun tamamı.

dime

 • (Çoğulu: Diyem) Gündüz veya gecenin üçte biri miktarı ile tam gün kadar sürebilen, gürleme ve yıldırımı, olmayan yağmur.

duha

 • Kuşluk vakti.
 • Güneş.
 • Vuzuh ve beyan.
 • Kur'ân-ı Kerim'in 93. Suresinin adı. Vedduhâ da denir.

duha suresi / duhâ sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksan üçüncü sûresi.

duhan

 • Duman. Tütün.
 • Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinin adı.
 • Mc: Gaflet ve dalâlet dumanı ki, hakikatların görünmesine mâni olur. Arap lisanında galib olan şerre, duhan tesmiye ederler.
 • Kıtlık ve kuraklık.

duhan suresi / duhân sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin kırk dördüncü sûresi.

düma

 • (Tekili: Dümye) Suretler. Küçük putçuklar.

dümye

 • (Çoğulu: Dümâ) Oyun.
 • Ağaçtan yapılmış nakışlı suret. Sanem.

ebced

 • Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir (Ebced), (Hevvez), (Hutti), (Kelemen),

ecel-i kaza / ecel-i kazâ

 • Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.

edibane / edibâne

 • Edibe yakışır, terbiyeli bir surette. Edebiyatçı gibi. (Farsça)

efgen

 • (Figen) Düşüren, yere atan, yıkan, yere atıcı, düşürücü, yıkıcı. (Farsça)

ehl-i veber ve badiye / ehl-i veber ve bâdiye

 • Çölde sürekli hareket halinde yaşayan insanlar.

ehl-i veber ve badiyet / ehl-i veber ve bâdiyet

 • Çölde sürekli hareket halinde yaşayan insanlar.

ehl-i zikir

 • Allah'ı sürekli olarak zikredenler, ananlar.

ehl-i zikir ve münacat / ehl-i zikir ve münâcât

 • Sürekli olarak Allah'ı zikredip ananlar ve Allah'a yalvarıp zikredenler.

el-bakara suresi / el-bakara sûresi

 • Kur'ân-ı Kerimin 2. suresi.

el-fatiha

 • Kur'ân-ı Kerim'in birinci suresinin adı olup bu sureyi okumaya işâret için söylenir.

elfatiha / elfâtiha

 • Fatiha sûresi.

emaneten

 • Emanet yoluyla, emanet olarak.
 • Bir resmî daire tarafından bizzat, ihale şeklinde ve iltizam suretiyle olmayarak.

emirane

 • Emredene yakışır bir surette. Emir gibi. (Farsça)

emr

 • Buyruk; emredenin, emrolunandan bir işin yapılmasını istemesi veya bu sûretle yapılması istenen şey.
 • İş.

en'am / en'âm

 • Deve, sığır, koyun gibi hayvanlar.
 • Kur'ân-ı Kerimin altıncı Suresinin adı ve bir kısım Kur'ân âyetlerinden ve Surelerinden müteşekkil dua kitabı.
 • Bazı Kur'an âyetlerinin veya sûrelerinin bir araya getirilmesiyle ortaya çıkarılan dua kitabı.

en'am suresi / en'âm sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altıncı sûresi.

enbiya / enbiyâ

 • Nebiler, peygamberler.
 • Kur'ân-ı Kerimin 21. sûresi.

enbiya suresi / enbiyâ sûresi

 • Kur'ân-ı Kerim'in 21.suresi olup Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi birinci sûresi.

enfal / enfâl

 • Kur'ân-ı Kerimin 8. sûresi.
 • "Nefel"in çoğulu. Harpte düşmandan alınan mallar, ganimetler. Kur'ân-ı Kerim'in 8. Sûresi.

enfal suresi / enfâl sûresi

 • Kur'ân-ı Kerim'in 8. suresidir.
 • Kur'ân-ı kerîmin sekizinci sûresi.

enlem

 • (Arz dairesi) t. Yer yüzünde herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeri. Dünyanın büyüklüğü X. yy. başlarında Sincar sahrasında ve Kûfe civarında bir meridyenin uzunluğunu ölçmek suretiyle bulan Musa Oğulları nâmıyla tanınan Muhammed, Ahmed ve Hasan isimlerindeki üç kardeş

eris

 • Çiftçi, çift süren, ekinci.

errahim

 • En merhametli, büyük nimetler veren, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükâfatlandıran Allah (C.C.)

esbab-ı feshiyye

 • Huk: Bir i'lâmın istinaf suretiyle bozulmasını icabettiren sebepler.

esbran

 • At süren, süvâri, at koşturan. (Farsça)

eshab-ı kehf / eshâb-ı kehf

 • Mağara arkadaşları; Îsâ aleyhisselâmdan sonra din düşmanları her tarafı kapladığı bir zamanda, dinlerini korumak için her şeylerini terk edip, hicret eden ve Efsûs (Tarsus)'daki mağarada bulunan yedi kişi ile Kıtmîr adındaki köpekleri. Kur'ân-ı kerîm de Kehf sûresinde kıssaları uzun bildirilmektedir

esma-i mütecelliye-i ilahiye / esmâ-i mütecelliye-i ilâhiye

 • Allah'ın sürekli tecellî edici isimleri.

esnam

 • (Tekili: Sanem) Putlar. Tapılan heykeller. Suretler. Sanemler.

eşya-yı seyyale / eşya-yı seyyâle

 • Akıp giden ve sürekli değişen şeyler.

evail-i sure / evâil-i sûre

 • Sûre başları.

evrad-ı kudsiye-i şah-ı nakşibendi / evrâd-ı kudsiye-i şah-ı nakşibendî

 • Şah-ı Nakşibendî'nin sürekli olarak okuduğu kutsal virdler, zikirler.

evrad-ı muntazama

 • Düzenli ve sürekli tekrarlanan zikirler.

evrek

 • Çocukların ağaca ip takmak suretiyle yaptıkları salıncak. (Farsça)

evsat-ı mufassal / evsât-ı mufassal

 • Kur'ân-ı Kerimin 86. suresi olan Tarık Suresinden 98. sure olan Beyyine Suresinin sonuna kadar olan surelerdir.

eynessera-min-es-süreyya

 • (İmkânsızlık bildiren bir tâbirdir ki) Yer nerede, Süreyyâ nerede?.. Süreyyâ ile yer bir olur mu? (meâlindedir ve birbirlerine zıt ve uzak olan şeyler için söylenir.)

eynesseraminessüreyya / eynesserâminessüreyya

 • Yer nerede, Süreyya nerede?

fa'alane / fa'alâne

 • Hiç durmazcasına çalışarak. Daima çalışır surette. (Farsça)

faaliyet-i daime

 • Sürekli faaliyet, iş.

fahimane / fahimâne

 • İtibar ve nüfuz sahibi kimseye yakışır şekilde, fahim olana yakışacak surette. (Farsça)

fakirane / fakirâne / فَق۪يرَانَه

 • Fakir bir kimseye yakışacak surette. Fakircesine. (Farsça)
 • Fakir bir sûrette.

fal

 • Atılan boncuk ve baklaya, koyunun kürek kemiğine ve benzerlerine bakmak sûretiyle gaybdan, gelecekten haber verme işi.

falih

 • İsteğine kavuşan. Kurtulan. Felâh bulan.
 • Toprak süren. Çiftçi.

fatiha / fâtiha / fâtihâ

 • Bir şeyin başlangıcı, ibtidası.
 • Mübaşeret. Başlamak.
 • Karar vermek.
 • Bir duânın sonunda veya duâya başlarken Fâtiha Suresini okumayı hatırlatan ifade.
 • Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi.
 • Başlangıç, birinci sûre.
 • Kur'ân-ı Kerimin 1. sûresi.

fatiha suresi / fâtiha sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin birinci sûresi.

fatiha-ı şerife / fâtiha-ı şerife

 • Kur'ân'ın ilk sûresi olan Fatiha Sûresi.

fatiha-i şerife / fâtiha-i şerife

 • Kur'ân-ı Kerimin ilk sûresi olan Fâtiha Sûresi.

fatımi / fatımî

 • (Fâtımiyye) Hz. Fatıma Sülâlesinden olmak iddiasında bulunan, önce kuzey Afrika, sonra Mısırda hükümet süren sülâleye mensub meliklerin takındıkları isimdir. (Mi: 910-1171) İsmâiliye nâmında bâtıl fırkadandırlar. Salâhaddin-i Eyyubî, ordusu ile, Fâtımîlerin hâkimiyetine son verdi.

fatımiler / fâtımîler

 • Aslen mecûsî olan Meymûn el-Kaddah'ın neslinden gelen Ubeydullah bin Sa'îd'in etrâfında toplanan, kendilerinin hazret-i Fâtıma'nın neslinden geldiklerini iddiâ eden; Mısır, Kuzey Afrika, Filistin ve Sûriye'de 910-1171 seneleri arasında hüküm süren, Eshâb-ı kirâm düşmanlığını yaymaya çalışan hânedân

fatır suresi / fâtır suresi / fâtır sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 35. suresi. Melâike Suresi de denir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin otuz beşinci sûresi. Melâike sûresi de denilmektedir.

fazu'

 • Çocukları korkutmak için yapılan çok korkunç suret.

fecr suresi / fecr sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 89. suresi.
 • Kur'ân-ı kerîmin seksen dokuzuncu sûresi.

fedakarane / fedakârane

 • Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, dâvası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Farsça)

felak suresi / felak sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 113. suredir. Nâs Suresiyle beraber ikisine Muavvezeyn; İhlâs suresi ile beraber olursa üçüne Muavvezât adı verilir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz on üçüncü sûresi.

ferman-ferma

 • Hüküm süren, emir veren, emir buyuran, hüküm fermâ.

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

ferzendane / ferzendâne

 • Evlâd gibi. Evlâda yakışır surette.

festival

 • Çeşitli sebeplerle yapılan ve birkaç gün süren şenlik. (Fransızca)

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

feth-i mübin

 • Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen "Feth-i mübin"in i

feth-i suver / فَتْحِ صُوَرْ

 • Allah'ın Fettâh isminin tecellisiyle her canlıda suretlerin açılması, yaratılması.
 • Suretlerin meydana çıkışı. Her mahlûkun Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle en münasib şekilde suretlerinin açılışı.
 • Sûretleri açma.

fetih suresi / fetih sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk sekizinci sûresi.

fettah / fettâh

 • Herşeyi lâyık olduğu şekil ve suretlerde açan, fetihler ve açılımlar müyesser eden Allah.

fettah-ı allam / fettâh-ı allâm

 • Herşeyi en ince ayrıntılarına varıncaya kadar bilen ve her şeye ayrı ayrı sûretler veren; Allah.

fettahiyet / fettâhiyet

 • Fethedicilik; Allah'ın her şeye lâyık bir şekil ve suret verme sıfatı.

fettahiyyet

 • Fethedicilik. Her şeye lâyık bir şekil açmak ve suret vermek sıfatı.

fevkalade / fevkalâde

 • Âdetin fevkinde. Ayrıca, hususi surette. Bilinenlerin üstünde. Müstesna ve yüksek bir surette.

fezaa

 • Yolda ve tarlada yapılan ve höyük denilen suret.

fil suresi / fîl sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 105. sure olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz beşinci sûresi.

fitne

 • Ayrılık, karışıklık, kargaşa; insanı hak ve hakîkatten saptıracak şey. İnsanları sıkıntıya, belâya düşüren, müslümanların zararına sebeb olan iş. Düşmanlığa sebeb olan şey.

frenk sakalı

 • Eskiden frenkleri taklid suretiyle bırakılan sakal hakkında kullanılan bir tabirdi. Çeneye gelen kısım uzunca bırakılıp, yukarı tarafları kısa kesilen veya traş edilen sakal demektir.

furkan

 • Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı farkedip ayıran.
 • Kur'an-ı Kerim.
 • Kur'an-ı Kerim'in 25. suresinin ismi.

furkan suresi / furkân sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi beşinci sûresi.

fussilet suresi / fussilet sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 41. suresidir. Mekkî'dir. Secde, Sure-i Akvat ve Mesabih Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk birinci sûresi. Secde sûresi ve Hâ mîm de denir.

gaiyye

 • Bir şeyin sebeb ve neticesini ileri süren felsefe mesleği.
 • Maksad ve gayeye âit. Son ile alâkalı. Gaye, maksad ve neticeye mensup ve müteallik. (Fr.: Finalizm)

galibane

 • Muzaffer ve galib olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

galuta

 • (Çoğulu: Gulutât) Kişiyi zora düşüren meseleler.

garanik olayı

 • (Bak: Necm Sûresi)

gaşiye

 • Perde, kıyamet, bir sûre.

gaşiye suresi / gâşiye sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 88. suredir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin seksen sekizinci sûresi.

gayr-ı memnun

 • Devamlı. Kesiksiz.
 • Minnetsiz, sürekli.

germ-ran

 • Atı çok süren, hızlı at süren. (Farsça)

götürü satış

 • Alış-verişte bir malı tartı veya ölçü ile olmayarak toptan pazarlık sûretiyle almak veya satmak; kabala.

guşenişin / gûşenişîn / گوشه نشين

 • Köşesine çekilen, inziva hayatı süren. (Farsça)

hac

 • Kur'ân-ı Kerimin 22. sûresi.

hac suresi / hac sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi ikinci sûresi.

hacc suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 22. suresidir.

hacc-ül haremeyn / hâcc-ül haremeyn

 • Usulüne uygun surette, Mekke-i Mükerreme'yi ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret eden.

hacren

 • Malını kullanmaktan menetmek suretiyle.

hadi / hadî

 • Birinci.
 • Mazluma yardım eden.
 • Deveyi şarkı söyleyerek süren.

hadid suresi / hadîd sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi.
 • Kur'ân-ı kerîmin elli yedinci sûresi.

hadis-i cibril / hadîs-i cibrîl

 • Peygamber efendimiz Eshâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil aleyhisselâmın insan sûretinde gelip; İslâm'ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Resûlullah efendimizin verdiği cevabları bildiren hadîs-i şerîf.

hadise-i müthişe / hâdise-i müthişe

 • İnsanı hayrete ve dehşete düşüren olay.

hadsen

 • Sezgiyle, zihnin hızlı intikali sûretiyle.

hafud

 • Karnındaki yavrusunu âzası belirmeden düşüren deve.

hainane

 • Hâincesine, hâin bir kişiye yakışır şekil ve surette.

hakayık-ı seb'a

 • Yedi hakikat. Fatiha suresinin yedi âyeti. İmanın altı şartı ve İslâmiyet ile yedi olan mühim hakikatlar. Kur'an-ı Kerim'in yedi vechile hârika olması gibi hakikatlar.

hakikat-şinasane / hakikat-şinasâne

 • Gerçeği, hakikatı tanıyana yakışacak surette. (Farsça)

hakim-i ezeli / hâkim-i ezelî

 • Varlığının başlangıcı olmayıp sürekli var olan ve herşeyi hikmetle yapan Allah.

hakimane / hakîmane

 • Hikmetli olarak. Hakîm olana yakışır surette. (Farsça)

hakk-ul yakin / hakk-ul yakîn

 • (Hakk-al yakîn) Mârifet mertebesinin en yükseği. En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak hali. Ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle yakından duyup yaşadığımız gibi.

hakka suresi / hâkka suresi / hâkka sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 69. suresi olup Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin altmış dokuzuncu sûresi.

hakkalyakin / hakkalyakîn

 • Bizzat yaşamak suretiyle, kesin bilgiye ulaşma.

hal / hâl

 • Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet.
 • Cezbe.
 • Dert, keder, elem.
 • Mecâl. Kuvvet.
 • Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken

halat

 • (Tekili: Hâlet) Haller. Suretler. Keyfiyetler.

hald

 • Devamlılık. Süreklilik. Dâimi. Bâki.

halet / hâlet

 • Hal, suret, keyfiyet.
 • Suret. Hâl. Keyfiyet.

halimane / halîmâne

 • Yumuşak surette. Yumuşak huylulara yakışır bir tarzda. (Farsça)

halisane / hâlisane

 • Hâlise yakışır bir surette. Hâlis kimselere mahsus bir niyet ve fiil ile. (Farsça)

halk-ı cedid

 • Ba'sü bade-l mevt, yeniden yaratılış. Yeniden yeniye tekrâren yaratılma. Ana karnındaki çocuğun, insan suretine inkılâb ettiği devre.

hallak / hallâk

 • Çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hallak-ı azim / hallâk-ı azîm

 • Çoklukla ve sürekli olarak yaratan büyük, yüce Allah.

hallak-ı baki / hallâk-ı bâkî

 • Hiçbir zaman yok olmayan, varlığı kalıcı ve devamlı olan, her şeyi sürekli olarak çokça yaratan Allah.

hallak-ı kerim / hallâk-ı kerîm

 • Sonsuz cömertlik ve ikram sahibi olan; çokça ve sürekli olarak yaratan Allah.

hallak-ı lemyezel / hallâk-ı lemyezel

 • Varlığı asla son bulmayan ve herşeyi sürekli olarak çokça yaratan Allah.

hallakıyet-i daime / hallâkıyet-i daime

 • Sürekli yaratıcılık.

hamiyet-mendane / hamiyet-mendâne

 • Hamiyetlicesine. Hamiyetli olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

handa hand

 • Devamlı gülme, sürekli olarak gülme. (Farsça)
 • Devamlı gülen, sürekli gülen. (Farsça)

hankan

 • Boğmak suretiyle, boğarak.

haramilik

 • Tar: Akıncı kumandanının iştirak etmediği ufak kuvvetler tarafından düşman memleketlerine yapılan akınlar. Bu akınlara yüz ve daha fazla akıncı iştirak ederdi. Akıncı kuvvetleri yüzden az olduğu takdirde "çete" ismini alırlardı. Büyük akınlarda olduğu gibi haramilik suretiyle yapılan akınlarda da al

harben

 • Savaşarak, harbederek, döğüşerek. Muharebe etmek suretiyle.

harekat-ı muttaride / harekât-ı muttaride

 • Sürekli ve düzenli hareketler.

hareket-i muttaride

 • Sürekli ve düzenli hareket.

harhar

 • Devamlı arzu, sürekli istek. (Farsça)
 • Gönül üzüntüsü, iç sıkıntısı. (Farsça)
 • Devamlı kaşıntı. (Farsça)

harifane

 • Esnafça. Herkes kendi masrafını, hissesine düşeni vermek suretiyle, ortaklıkla yapılan. (Farsça)

harisun aleyküm / harîsun aleyküm

 • Tevbe Suresi'nin bir âyetinde geçen bu ifade, birinci derecede Peygamberimiz (A.S.M.) hakkında olup ümmetini ve bütün insanları doğru yola irşadda yılmadan, büyük bir sebat ve azim ve gayretle devam etmesine işaret edilerek böylece tavsif edilmiştir.

hasifane / hasîfane

 • Aklı başında ve olgun olan bir adama yakışacak suretde.

haslet-i hamra / haslet-i hamrâ

 • Hamiyet, gayret veya mahcubiyetten gelen ve yüz kızarması suretinde görünen güzel haslet.

hasmen

 • Bir mes'eleyi kesin bir karar ile halledip bitirmek suretiyle.

haşr

 • Toplama.
 • Ölüleri diriltip mahşere çıkarma.
 • Kur'ân'-ın 59. sûresi.

haşr suresi / haşr sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 59. suresi olup Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin elli dokuzuncu sûresi.

hasret-fiken

 • Hasret düşüren, hasret döken. (Farsça)

hasret-keşane

 • Hasret çekene yakışır surette. Özleyenler gibi. (Farsça)

hassasane

 • Hassas ve duygulu olana yakışacak şekil ve surette. (Farsça)

hasudane

 • Kıskançlıkla, hasetçilikle, hasud olan kimseye benzer surette. (Farsça)

hatemane

 • Hâtem'e yakışacak şekil ve surette. Cömertçesine. (Farsça)

hatemkari / hatemkârî

 • Bir sathın "yüzeyin" üzerine süs şekilleri oyarak meydana getirilen boşlukları, o satha benzeyen başka bir madde veya mâdenle doldurmak suretiyle yapılan tezyinât.

hati / hatî

 • Şaşırtan, yanıltan, hatâya düşüren.

hatm

 • Kur'ân-ı kerîmi başından (Fâtiha sûresinden başlıyarak) sonuna (Nâs sûresine) kadar okumak.

havaleten

 • Havale suretiyle, havale olarak.

havz

 • (Çoğulu: Hıyâz) Hususi suretle yapılan su havuzu.

hayat-ı daime

 • Sürekli hayat.

hayat-ı maneviye ve bakiye / hayat-ı mâneviye ve bâkiye

 • Mânevî ve kalıcı ve sürekli olan hayat.

hayat-ı sermediye

 • Devamlı, sürekli hayat.

hayret-bahşa / hayret-bahşâ

 • Hayret veren, şaşkınlık veren, hayrete düşüren. (Farsça)

hayret-efza

 • Hayrete düşüren.

hayy-ı baki / hayy-ı bâkî

 • Sürekli var olan ve sonsuz hayat sahibi olan Allah.

hazıkane

 • Mâhirâne, mâhir ve usta olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette.

heft-dane

 • Aşure adı verilen bir cins tatlıyı yapmakta kullanılan yedi çeşit tahıl.

hergiz

 • Aslâ, kat'iyyen. Hiçbir suretle. (Farsça)

hetlan

 • Sürekli yağan hafif yağmur.

hevl

 • Korku. Korku verici.
 • Ürkmek. Dehşet. Yılgınlık. İhtilâl-ı dimağ (beyindeki bozukluk) sebebi ile bâzı hayâli suretler tevehhüm ederek ondan korkmak.

hey'et

 • Şekil, suret.
 • Görünüş.
 • Durum.
 • Şekil. Suret. Görünüş.
 • Birlik teşkil eden şahısların mecmuu.
 • Gök ve yıldız ilmi. Astronomi.
 • Duruş, vaziyet, keyfiyet. Tabiat ve cibilliyet. Bir şeyin cibilli vaziyeti.

hey'et-i asliye

 • Aslındaki şekil ve suret.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hicr

 • Kur'ân-ı Kerimin 15. sûresi.

hicr suresi / hicr sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 15. suresidir.
 • Kur'ân-ı kerîmin on beşinci sûresi.

hıdivane / hıdîvâne

 • Bir vezire veya Mısır hıdîvine yakışır şekil ve surette. (Farsça)

hile-i şer'iye

 • Müşkül bir mes'eleyi, şer'i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer'an muahaze ve mes'uliyeti mucib olmayacak surette te'vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer'î bir hükmü bertaraf etmek mânasına olmayıp, ancak karışık bir durumu

hile-i şer'iyye / hîle-i şer'iyye

 • Şer'î (dînî) çâre. Müslümanların, İslâmiyet'e uymaları ve haram işlememeleri için ihtiyatlı yol aramaları. Herhangi bir hususta İslâmiyete uymağa mani bir durum bulununca o şeyi yapabilmek için kolay olan bir çâre aramak veya bu sûretle bulunan çıkış yolu.

hilye

 • Güzel sıfatlar. Süs. Zinet. Cevher. Güzel yüz.
 • Kılıcın sapındaki veya kınındaki zinet.
 • Suret. Hey'et. Görünüş.

hilye-i nebeviye

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sûret ve görünüşü.

hitamuhu miskün

 • Onun mühürü (sonu) misktir, meâlinde Mutaffifîn Suresi'nin 26. âyetinden bir kısımdır. Onda Cennet nimetlerinden bahsedildiği gibi, bu kelâm tatbikatta sözün, sohbetin sonunu hoş ve güzel sözle bitirmeğe denilir.

hitl

 • Yorgun deve.
 • Yağmurun aralıksız olarak yağması.
 • Sürekli olarak gözyaşı akmak.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

hizb-ül kur'an

 • Kur'an Cemaatı. Kur'an'a ciddi ve samimi olarak bağlanıp, ona hizmet için mücahidane bir surette çalışan ve fenâlıklardan korunan müslümanların topluluğu ve cereyanı.
 • Kur'an'ın bir cüz'ünün dörtte biri.
 • Zikir ve dua için Kur'an'dan alınmış bir kısım âyetler.

hizmet

 • Birinin işini görme. Bir kimsenin hesabına veya menfaatına iş görme, bu suretle yapılan iş, vazife. Memuriyet.
 • Bir insan, hayvan veya nebatın muhtaç olduğu işler ve takayyüdat.

hoca-vari / hoca-vâri

 • Hocaya benzer surette.

hüccet-i zahriye

 • Kenarında sebebi yazılı bulunan hükmün tasdikli suretini ihtiva eden hüccet.

hucurat suresi / hucurât sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 49. suredir. Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk dokuzuncu sûresi.

hud / hûd

 • Kur'ân-ı Kerimin 11. sûresi.

hud suresi / hûd sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 11. sure olup Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin on birinci sûresi. Mekke-i mükerremede indi. Yüz yirmi üç âyet-i kerîmedir.

hüküm-ferma

 • Hüküm süren, hâkimiyetinde olan.

hükümdarane

 • Hükümdar gibi, hükümdara yakışır bir surette.

hükümferma / hükümfermâ

 • Hükümrân, hüküm süren, hâkimiyetle idare eden.
 • Hükümrân, hüküm süren. Hâkimiyetle idâre eden. (Farsça)
 • Hüküm süren.
 • Hüküm süren.

hükümferma olan

 • Hüküm süren.

hükümran / حكمران / hükümrân / حُكُمْرَانْ

 • Hâkim, hükümdar. Hüküm ve saltanat süren. Hükümfermâ.
 • Hüküm süren, hakim olan. (Arapça - Farsça)
 • Hükümran olmak: Hakim olmak. (Arapça - Farsça)
 • Hüküm süren.

hulud / hulûd

 • Ölmezlik, süreklilik, devamlılık.
 • Yevm-i hulûd: Kıyamet günü.

hulul etmek / hulûl etmek

 • Girmek, yer etmek; bir cismin başka bir cisme girmesi, iki şeyin birleşmesi. Allahü teâlânın kula girmesi sûretiyle onun ilâhlaştığını kabûl edenlerin bozuk ve yanlış görüşü.

hümeze suresi / hümeze sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 104. suresi olup Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz dördüncü sûresi.

humve

 • şiddet.
 • Suret.

huruf-ı mukattaa / hurûf-ı mukattaa

 • Kur'ân-ı kerîmde bâzı sûre başlarında bulunan ve mânâsı açık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başına yazılı harfler. Elif lâm mîm, Yâsîn, Elîf lâm râ... gibi.

huruf-i mukattaa

 • Bazı surelerin başında bulunan ve ayrı ayrı okunan harfler.

huruf-u mukattaa / hurûf-u mukattaa

 • Bazı sûre başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre niteliğinde olan harfler (Yâ sin, Elif lâm mim, Ha mim vb.).
 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan Arapça hece harfleri.

huruf-ul mukattaa

 • Gr: Kur'an-ı Kerim'de sure başlarında bulunan, kesik kesik, ikisi üçü birleşik veya tek başına yazılı hafler. Elif Lâm Mim, Yâ Sin, Elif Lâm Râ... gibi. Bunlar İlahî birer şifre olup, mânalarını anlayanlar Resul-ü Ekrem (A.S.M.) ve O'nun vârisleridir.

hurufumukattaa / hurûfumukattaa

 • Sûre başlarındaki şifreli harfler.

hütul

 • Sürekli yağmur yağma.

hütun

 • Sürekli yağmur yağma.

huzur-u daimi / huzur-u dâimî

 • Sürekli olarak Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilinci içinde olma.

i'caz-ı azime / i'câz-ı azîme

 • Azîm, büyük mu'cize; başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olma.

i'cazdarane / i'câzdârâne

 • Mu'cize suretinde.

i'cazkar / i'cazkâr

 • Mu'cizeli olmak. Başkalarını acze düşürecek derecede olmak. (Farsça)

i'tibar-ı suret

 • Surete itibar etme, görünüşe değer verme.

ianeten

 • İane suretiyle, yardım olmak üzere.

ibhamvari / ibhamvarî

 • Belli etmeyerek, âşikâr surette tanıtmıyarak, gizli bir şekilde, mübhem olarak. (Farsça)

ibkà

 • Bâkîleştirme, sürekli ve kalıcı hale getirme.

ibka / ibkâ

 • Sürekli ve kalıcı hale getirme.
 • Sürekli kılma, bakileştirme.

ibkà etmek

 • Sürekli ve kalıcı hâle getirmek.

ibkaen

 • İbka suretiyle.

ibn-i mes'ud

 • Ebu Abdurrahman Abdullah Bin Mes'ud da denir. (R.A.)şeref-i İslâm ile müşerref olanların altıncısıdır. Bütün gazvelere iştirak etmiştir. Dâimî surette huzur-u Risalette bulunduğundan Kur'an-ı Kerim'i herkesten iyi öğrendiği gibi, pekçok hadis de işitmiş ve ezberlemişti. Kur'an-ı Kerim'i en evvel Mek

ibrahim suresi / ibrâhim sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin on dördüncü sûresi.

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

ibtila / ibtilâ

 • İmtihan. Allahü teâlânın, kulunu, çeşitli sıkıntılar vermek sûretiyle imtihan etmesi, denemesi.
 • Bir şeye düşkünlük. Mübtelâ olmak.

iç oğlanı

 • Saray hizmetine alınıp devletin çeşitli makamlarına namzed olarak yetiştirilen gençler. İç oğlanı, Yıldırım Bayezid zamanında yeni teşekküle başlayan saray hizmetlerinde bulunmak üzere yeniçerilik için toplanan devşirmelerden ayrılmak suretiyle meydana getirilmiş ve bu usûl sonradan yapılan kanunla (Türkçe)

icaz-ı mutneb / îcâz-ı mutneb

 • Az sözle çok mânâlar ifade etme; bir kelime veya sözün çağrıştırdığı bütün mânâları, açıklama yapmamak sûretiyle kastetme.

icma-ı manevi / icmâ-ı mânevî

 • Mânevi olarak görüş birliğine varma; uzmanların aynı konuyu faklı tarzlarda belirtmeleriyle veya susmak sûretiyle onu tasdik etmeleriyle görüş birliğine varmaları.

idaneten

 • Borç olarak, ödünç olarak, idane suretiyle.

iddet

 • Bekleme süresi. İslâm hukukunda kocasından boşanan bir kadının 100 gün, kocası ölen bir kadının 130 gün bekleme müddeti. Bu müddet geçmeden başkasıyla evlenemez.
 • Kocası ölen kadının bekleme süresi.

iğfal

 • Gaflete düşürerek kandırma, aldatma.

iğfal eden

 • Gaflete düşürerek kandıran, aldatan.

iglak

 • Karıştırmak. Kapamak. Muğlak yapmak. Anlaşılmaz hâle koymak.
 • Zorla iş yaptırmak.
 • Edb: Sözü karışık ve anlaşılmaz surette söyleme.

ihaleten

 • İhale ederek, ihale suretiyle.

ihaşe

 • Avı, tuzağa düşürebilmek için sürüp götürme.

ihlas / ihlâs

 • Samimiyet, doğruluk, riyasızlık. Kur'ân-ı Kerim'in 112. Sûresi.

ihlas suresi / ihlâs sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de şirkin ve küfrün envâını reddedip, tevhidi ilân eden 112. Sure. Bu sureye: Esas, Tevhid, Tefrid, Tecrid, Necat, Velâyet, Marifet, Samed, Muavvize, Mazhar, Berâe, Nur, İman suresi de denilmektedir. Maâni, Müzekkire gibi isimleri de vardır.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz on ikinci sûresi. Tevhîd, Tefrîd, Tecrîd, Necâd, Vilâyet ve Mârifet sûresi de denilmiştir.

ihlas-ı şerif / ihlâs-ı şerîf

 • İhlâs Sûresi; Kur'ân'ın 112. sûresi.

ihlas-perverane

 • Temiz yürekli, ihlas sahibi bir kimseye yakışacak surette. (Farsça)

ihrakan

 • Yakmak suretiyle.

ihram / ihrâm

 • Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı

ihraz

 • Nail olmak. Erişmek.
 • Kazanmak. Kesbetmek.
 • Birisini güzel bir surette korumak.

ihsanen

 • İhsan suretiyle. Bağışlayarak, lütuf ve iyilik ederek.

ihtikar / ihtikâr

 • Vurgunculuk; fazladan kazanç sağlamak amacıyla, hayat için zarurî olan ihtiyaç maddelerini satın alıp fiyatı artsın diye bir süre saklama.

ihtikaren / ihtikâren

 • İhtikâr suretiyle, vurgunculukla.

ihtilaken

 • İhtilak suretiyle, yalan uydurarak.

ihtisaren

 • İhtisar suretiyle, muhtasar olarak, kısaltarak, tafsilâtsız, kısaca.

ikan

 • İyi ve yakînen bilmek.
 • Sağlam bir iş.
 • Yakin hasıl etmek ve edilmek suretiyle bilmek.

ikdamat

 • (Tekili: İkdam) İlerlemeler. Sürekli çalışmalar.

ikra / oku / اقرأ

 • Arapça'da "oku" anlamına gelir. Alak suresinin ilk ayeti "ikra bismirabbikellezi alak" (oku, yaradan Rabbinin adıyla oku)

ikramen

 • İkram olarak. Ağırlama suretiyle. Hürmet, tazim ve saygı için.

iktibas

 • Bir söz veya yazıyı olduğu gibi veya kısaltarak almak. Birisinden ilmen istifade etmek. İstifade suretiyle almak, alınmak.
 • Söz arasında Kur'an-ı Kerimden veya Hadis-i Şeriftden veya başka makbul eserlerden bir cümlenin kâmilen veya kısmen az tasarruf ile veya tasarrufsuz alınması.

iktibasen

 • İktibas suretiyle. Faydalanma yoluyla alarak. Parça alarak.

iktitab

 • Yazılmış olan bir şeyin kopyasını çıkarma, suretini alma.

ila ahir-i sure / ilâ âhir-i sûre

 • Sûrenin sonuna kadar.

ila-maşaallah / ilâ-mâşaallah

 • Allah'ın dilediği, müsaade ettiği sürece.

illa / illâ

 • (İstisnâ edatıdır) Maadâ, olmadığı suretle, alel-husus, mutlaka, illâ, meğer, aksi hâlde, ne olursa olsun, bâhusus, ancak (gibi mânalara gelir).

ilm

 • Bir şeyi hakkıyla bilmek, anlamak. Cehlin zıddı.
 • Allahü teâlânın subûtî sıfatlarından. Her şeyi bilmesi.
 • Bir şeyin sûretinin, görünüşünün zihinde şekillenmesi, bilme, bilgi.

ilm-i huduri / ilm-i hudûrî

 • Bir şeyi, zihinde onun sûreti (görüntüsü) meydana gelmeksizin bilmek.

ilm-i husuli / ilm-i husûlî

 • Bir şeyi onun sûreti, görüntüsü zihinde bulunduğu müddetçe bilmek. O şeyin zihindeki sûreti yok olunca, o şey unutulur. Bundan dolayı ilm-i husûlî devamlı değildir.

iltizamen

 • İltizam yoluyla, iltizam suretiyle.

ilyasin / ilyasîn

 • İlyas demektir. Bazı kıraetlerde "âl yasin" okunduğundan, her iki kıraete de mutabık olmak için imlâsı, "el yasin" suretinde yazılır.Yasin, İlyas Aleyhisselâm'ın babası olmakla Âl-i Yasin, yine İlyas demek olur. Yasin bir de Resul-i Ekrem'in isimlerinden olduğuna göre, bazıları Âl-i Yasin'den murad;

iman-ı kamil / îmân-ı kâmil

 • Olgun îmân. Mü'minlerin ibâdet ederek Allahü teâlânın emirlerini yapıp, haramlardan kaçınmak sûretiyle, parlayan, kuvvetli ve olgun îmânı. En üstün derecedeki îmân.

iman-ı tahkiki / iman-ı tahkikî

 • İmana aid bütün mes'eleleri yakînî surette tedkik ile bilmek ve yaşamak ve tahkikî iman derslerini veren ve taklidî imanı tahkike tebdil eden eserleri sadakatla okumak neticesinde hâsıl olan sağlam, sarsılmaz iman. (Mü'minin kalbi tasdik nuru ile o derece münevver olmasıdır ki, o nur bütün letaif-i

imtisal

 • Nümune kabul etme.
 • Uymak. Ayrılmamak üzere inkıyad etme.
 • Mesel ve kıssa söyleme.
 • Bir şeyin suretine girme.
 • Muvafakat ve mutabakat etme.
 • Katili kısas etme.

imtizackar / imtizackâr

 • Uyuşarak, anlaşarak, karışarak. Kaynaşmağa müsait surette. (Farsça)

inabe / inâbe

 • Bir büyüğe, evliyâ bir zâta intisab etmek, bağlanmak sûretiyle yapılan tövbe.

inabe yolu / inâbe yolu

 • Müridlik. Sâlikin (tasavvuf yolunda) nefsin isteklerini yapmamak ve istemediklerini yapmak sûretiyle ve çeşitli sıkıntılara katlanarak Allahü teâlâya kavuşma yolu.

inayet-i sermediye / inâyet-i sermediye

 • Allah'ın sürekli olan nizamı, devamlı olan düzeni.

inayetkarane / inayetkârâne

 • İnayet edene yakışır surette. Yardım ve iyilikte bulunan kimseye yakışacak şekilde. (Farsça)

infitar suresi / infitar sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen ikinci sûresi.

inkılab ale-l a'kıb / inkılâb ale-l a'kıb

 • Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılâb ale-l a'kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkânsız bırakır. Kur'an'da bu tâbir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan meca

inkılab-ı zaman / inkılâb-ı zaman

 • Zamanın değişimi; yönetimdeki değişim süreci.

inkıta-i hilafet / inkıta-i hilâfet

 • Halifelik kurumunun bir süre kesintiye uğraması.

inkıyaden

 • İnkıyad suretiyle. Teslim olarak. İtaat ederek, boyun eğerek.

inna lillah ve inna ileyhi raci'un / innâ lillah ve innâ ileyhi râci'ûn

 • Belâ ve musîbet gelince veya kötü bir haber duyunca okunan, Bekara sûresinin; "Biz Allahü teâlânın kullarıyız (vefât ettikten sonra diriltilip yine) O'na döneceğiz" meâlindeki yüz elli altıncı âyet-i kerîmesi.

insan suresi / insan sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 76. Suresi olup "Dehr, Ebrar, Emşac, Hel-etâ Suresi" de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş altıncı sûresi.

inşikak suresi / inşikâk sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 84. Suresi olup İnşakkat suresi de denir. Mekkî'dir.
 • Kur'ân-ı kerîmin seksen dördüncü sûresi.

inşirah suresi / inşirâh sûresi

 • Kur'an-ı Kerimin 94. Suresidir.
 • Kur'ân-ı kerîmin doksan dördüncü sûresi.

intiha-i terakkiyat-ı hayat-ı ahmediye

 • Hz. Peygamberin (a.s.m.) hayatı süresince katettiği mânevî mertebelere yükselme ve ilerlemesinin en son noktası.

intihab

 • Kapışmak. Yağma suretiyle mal almak.

intikalen

 • İntikal suretiyle.

intizam-ı muttarid

 • Sürekli düzenlilik.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

irkaben / irkâben

 • Bindirerek, irkâb suretiyle.

irşad-ı gaybi / irşad-ı gaybî

 • Gaybî irşad; gelecekteki hâdiselere işaret etmek suretiyle rehberlik yapma.

işaret

 • Bir şeyi bir vasıta ile (el, göz, kaş veya parmakla) göstererek bildirmek.
 • Nişan, alâmet, belli bir iz.
 • Ist: Doğrudan doğruya olmadan, hatırlatma suretiyle verilen emir.

ism-i a'zam

 • En büyük isim. Allahü teâlânın bütün sıfatlarını kendinde toplayan ism-i şerîfi. Hadîs-i şerîfte İsm-i A'zamın Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerinde olduğu bildirilmiştir. Bâzı âlimler, İsm-i A'zamın "Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayy-ul-kayyûm" bâzıları "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimî

isra suresi / isrâ suresi / isrâ sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 17. Suredir. Mekkidir.
 • Kur'ân-ı kerîmin on yedinci sûresi.

işrab

 • (Şürb. den) İçirme veya içirilme.
 • Bir maksadı açıktan değil de, dolayısıyla gösterme. Kapalı surette anlatma.

istibdadkarane / istibdadkârane

 • İstibdad idaresi gibi. Kendi kendine, kanunları ve kimseyi tanımadan idare eder surette. (Farsça)

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

istidlalen

 • İstidlal suretiyle, delil ile.

istiğlalen

 • Gayrimenkulü rehine koymak suretiyle.

istihfafkar / istihfafkâr

 • Ehemmiyet vermeyerek. Küçümsemek suretiyle. Tahfif ve tahkir ederek. (Farsça)

istihzar

 • Huzura gelme, hazır etme, huzura dâvet etme.
 • Hazırlama, bir şeyi hatıra getirme.
 • Konferans verecek olan hatiplerin okumak ve araştırmak suretiyle evvelce hazırlanması.

istikra / istikrâ

 • Birey veya olayları tek tek inceleyerek onlardaki ortak vasıfları tesbit etmek sûretiyle çıkartılan genel sonuç; tümevarım, endüksiyon; yani peygamberleri tek tek araştırıp "peygamberliğin sebebi olan küllî esaslar"ı tespit etmek bir istikra işlemidir. İşte bu esaslar Peygamber Efendimizde en mükemm

istilam

 • Öpmek veya el sürmek. Selâm vermeyi isteme.
 • Kâbeyi tavaf esnasında Hacer-ül Esvede el sürmek, el süremese el işareti ile öper gibi yapmak, okşamak.

istimhal / istimhâl / استمهال

 • Ek süre isteme. (Arapça)

istimrar / istimrâr / استمرار / اِسْتِمْرَارْ

 • Devam etme, süreklilik.
 • Süreklilik. (Arapça)
 • Sürekli olma.

istinsah / istinsâh

 • Nüshasını çıkarma, bir sûretini çıkarma, kopye etme.

istirca' / istircâ'

 • Belâ ve musîbet zamânında veya kötü bir haber duyunca "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci'ûn (Muhakkak ki Allahü teâlânın kullarıyız, vefât ettikten sonra diriltilme ve neşr ile yine O'na döneceğiz) (Bekara sûresi: 156) meâlindeki âyet-i kerîmeyi okuya rak Allahü teâlâya sığınmak.

istişfaen

 • Derdine derman aramak gayesiyle. Şifa istemek suretiyle.

istitraden

 • Edb: Bir bahis anlatırken, söz gelimi, başka bir mes'eleyi de anlatıvermek suretiyle.

ıtk ala mal / ıtk alâ mal

 • Bir köle veya cariyenin kitabet suretiyle olmaksızın cins ve miktarı malum bir mal veya muayyen bir hizmet mukabilinde azad edilmesidir. Buna "Itk alâ cu'l" da denir.

ıtk-ı muallak

 • Bir şarta talik suretiyle vuku bulan ıtkdır. Bir kimsenin kölesine "şu işi yaparsan hürsün" demesi gibi ki, köle o işi yapınca azad olur.

itminankarane / itminankârane

 • İtminan göstermek suretiyle. (Farsça)

ittisafkarane / ittisafkârane

 • Vasıfları belli olur surette. Bir hal takınarak. (Farsça)

izafeten

 • İsnad etmek suretiyle, isnad ederek, ona bağlıyarak.

izafi / izafî

 • İzafetle alâkalı, izafete dâir. Ona bağlamak suretiyle. Alâkalı göstererek.

izn-i bari / izn-i bâri

 • Varlıklara biçim verip şekillendiren ve onları mükemmel bir surette yaratan Allah'ın izni.

kabul-i adem

 • Kalben ademi kabul etmektir. Hakkı inkâr etmek, hatalı bir hüküm ve itikattır. Hak mesleği kabul etmeyip indi ve şahsi görüşünü ileri sürerek başka bir yolda gitmektir, bir iltizamdır. İmânın zıddına şahsi görüşüne tâbi olmak, bâtılı kabul etmektir.

kaburga

 • Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 • Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları.

kadim-i baki / kadîm-i bâkî

 • Varlığının başlangıcı olmayan ve sürekli hayat sahibi Allah.

kadr (kadir) suresi / kadr (kadir) sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin doksan yedinci sûresi.

kadr suresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 97. sure olup İnna Enzelna diye de söylenir.

kaf suresi / kâf sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 50. suresidir. Bâsikat ismi de verilir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin ellinci sûresi.

kafirun suresi / kâfirûn suresi / kâfirûn sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 109. sure olup El-Kâfirûn da denilir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz dokuzuncu sûresi.

kahilane / kâhilane

 • Tembelce, tembelcesine, tembel olana yakışır surette. (Farsça)

kaid

 • (A, uzun okunur) Süren. Sevkeden.
 • Koyunların önünden giden ve "Küsem" denilen koyun.
 • Yedeğine alıp çeken. Çavuş. Serasker, kumandan.
 • Sıradağ.
 • Geniş ark.

kalem suresi / kalem sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 68. suresinin ismidir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin altmış sekizinci sûresi. Nûn sûresi de denir.

kalen

 • (A, uzun okunur) Söylemek suretiyle. Söyleyerek.

kalenderane / kalenderâne

 • Kalenderce. Kalender olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

kalıb

 • (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi)
 • Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf.
 • Beden, vücut, gövde.
 • Şekil ve suret nümunesi, örnek.
 • Bir kalıba dökülmüş vey

kalkale

 • Bir şeyi titretmek.
 • Tecvidde: Okurken harflerin üzerinde birden durarak harfi, mahrecinden çıkar çıkmaz kesmek suretiyle bu harfleri tekrar okumak. Kalkale ile okunan harfler şunlardır: Kaf, tı, ba, cim, dal. (Hakk kelimesinde okunduğu gibi)

kamer suresi / kamer sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 54. Suresinin ismi olup İktarabet Suresi de denir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin elli dördüncü sûresi.

karabet-i nesebiyye

 • Aynı soydan gelmek suretiyle olan asli hısım ve akrabalık.

karia / kâria

 • Pek şiddetli rüzgâr,
 • Ansızın gelen büyük belâ.
 • Kıyamet.
 • Belâdan kurtulmak üzere okunan "el-Kariâtü" sûresi.

karia suresi / kâria sûresi

 • Kur'an-ı Kerim' in 101. Suresidir ve Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz birinci sûresi.

karin

 • Yakın. Hısım. Akraba.
 • Arkadaş. Yaşı aynı olan arkadaş. Refik. Komşu.
 • Bir şeyi elde eden, nâil olan.
 • Pâdişahın daimi surette yakınında bulunan. Mâbeynci.

kasas suresi / kasas sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 28. Suresidir. Mekkîdir. (Kısas da denir.)
 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi sekizinci sûresi.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.

kavmiyetçilik

 • İslâmiyetin âyet-i kerime ve hadis-i şerifle men'ettiği, soy sop üstünlüğü ileri sürerek, kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir görmek.

kayd-i hayat

 • Yaşadığı sürece, ölene dek.

kayyum-u sermedi / kayyûm-u sermedî

 • Varlığı sürekli olan ve herşeyi her an ayakta tutan Allah.

kaziye-i zaruriyye

 • Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat'i olan bir nevi kaziyyedir.

kecbin

 • Şaşı. (Farsça)
 • Eğri gören. (Farsça)
 • Yanlış ve ters düşüren. (Farsça)

kefalet-i nakdiye

 • Bir hususu te'min için depozite yatırmak suretiyle kefil olma.

kefaleten

 • Kefil olarak. Kefillik suretiyle.

kehf

 • Kur'ân-ı Kerimin 18. sûresi.

kehf suresi / kehf sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 18. suresidir. Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin on sekizinci sûresi.

kehhal

 • Gözlere sürme süren.
 • Göz doktoru.

kelime-i zikriye

 • Sürekli anılan ve tekrar edilen cümle.

kemal-i sermedi / kemâl-i sermedî

 • Sürekli devam eden mükemmellik.

kemal-i sermediyet / kemâl-i sermediyet

 • Tam ve kusursuz süreklilik.

kenz suresi

 • Fâtiha Suresi.

keramet-i ilmiye

 • İktisab suretiyle olmayıp, vehbi yani Cenab-ı Hakk'ın atiyyesi olarak geniş bir ilme mazhariyyetten hâsıl olan ilmi keramet.
 • İlim tahsili ile çok büyük ilim sâhibi olan bir allâmeden çok daha yüksek vâsi' ve hârikulâde bir ilme mazhar bulunan, hem ilmî dehâsı ve fart-ı zekâsı tecrübe

kerimane

 • Kerim olana mahsus hâlde. Lutfederek. Kerime hâs bir suretde. (Farsça)

kesane

 • İnsan gibi. İnsana yakışır şekil ve surette. (Farsça)

keşişane / keşişâne

 • Keşişe yakışır yolda. Papaza uygun şekil ve surette. (Farsça)

ketumane

 • Ketum olup ağzı sıkı olan, herşeyi söylemiyen kimseye yakışır surette. (Farsça)

kevser

 • Allahü teâlânın Kevser sûresinde Peygamber efendimize verdiğini bildirdiği büyük ihsân. Âhirette Cennet'te Peygamber efendimize âit meşhûr nehir veyâ kıyâmet (hesâb) günü Cehennem üzerindeki Sırat köprüsü geçilmeden önce Peygamber efendimizin ve ümme tinin başına geldikleri meşhûr havuz.

kevser suresi / kevser sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 108. Suresi.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz sekizinci sûresi.

kibarane

 • Büyük adamlara, nâzik ve görgülü kimselere yakışır şekil ve surette. (Farsça)

kimya-yı saadet

 • Rezaletlerden sakınıp nefsi tehzib ve tezkiye ve faziletleri kazanmak sureti ile nefsi tahliye etmek, süslemek, tezyin etmek.
 • İmâm-ı Gazalinin bir eserinin ismi.

kinayeten

 • Hem gerçek, hem de mecâzi mânâya gelebilecek bir sözü mecaz yönüyle kullanmak suretiyle, maksadını kapalı bir şekilde, dolaylı anlatarak.

kıraat-ı fatiha

 • Fatiha Sûresinin okunması.

kıraet / kırâet

 • Okuma, ibare sökme, düzgün ve sürekli okuma. Kur'ân okuma.

kıraeten

 • Okuyarak, okumak suretiyle.

kiraren

 • Tekrar tekrar, çok sefer, tekrar suretiyle.

kısar-ı mufassal

 • Kur'an-ı Kerim'de 99. sure olan Zilzal suresinden 114. olan Nas suresine kadar olan surelerdir.

kıyafet

 • Bir şeyin dış görünüşü, zâhiri.
 • Bir kimsenin giydiklerinin bütünü.
 • Heyet, şekil, suret.
 • Feraset.
 • Bir kimsenin ardınca olmak.

kıyame suresi / kıyâme sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş beşinci sûresi.

kıyamet suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 75. Suresi olup "Lâ Uksimu" Suresi de denir. Mekkidir.

kıyamet-i mükerrere-i nev'iye / kıyâmet-i mükerrere-i nev'iye

 • Her bir varlık türünde sürekli olarak tekrarlanan ve kıyameti andıran var olma ve yok olma hadiseleri.

kıyas-ı hadsi-i hafi / kıyas-ı hadsî-i hafî

 • Gizli olan hükmün illetine (sebebine) güçlü bir sezgi ile (zihnin hemen intikali olan hads ile) ulaşmak sûretiyle yapılan kıyas; yani peygamberlik sebebi olan bütün peygamberlerdeki esasların Peygamber Efendimizdeki (a.s.m.) esaslar ile kıyaslanmasıdır ki, zihin bu esasların Peygamber Efendimizde da

komisyon

 • Meclis şubesi. Hususi surette teşkil olunan meclis. (Fransızca)
 • Ticarette vasıtalık etme, dellâllık ücreti. (Fransızca)

kulakıl

 • İhlâs ve Muavvezeteyn sureleri.

kunut duası / kunût duâsı

 • İtâat etme, ibâdet. Hanefî mezhebinde, vitir namazının üçüncü rek'atinde zamm-ı sûre okunduktan sonra; Şafiî mezhebinde, sabah namazının farzının ikinci rek'atinde rükûdan kalktıktan sonra ve Ramazân-ı şerîf ayının yarısından sonra vitir namazının üç üncü rek'atinde rükûdan kalktıktan sonra okunan d

kur'an'ın i'cazı / kur'ân'ın i'câzı

 • Kur'ân'ın mu'cizeliği, bir benzerini yapma konusunda başkalarını acze düşürecek derecede olağanüstü olması.

kur'an-ı azim-i hakim / kur'ân-ı azîm-i hakîm

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet, mu'cize ve faydalar bulunan yüce, büyük Kur'ân.

kur'an-ı hakim / kur'ân-ı hakîm

 • Hikmetli Kur'ân; her âyet ve sûresinde sayısız hikmetler bulunan Kur'ân.

kur'an-ı hakim ve kerim / kur'ân-ı hakîm ve kerîm

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet, mu'cize ve faydalar bulunan Kur'ân.

kur'an-ı hakimin nuru / kur'ân-ı hakîmin nuru

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve mu'cizeler bulunan Kur'ân'ın nuru, aydınlığı.

kurb-i velayet / kurb-i velâyet

 • Velâyet, evliyâlık yoluna âit yakınlık. Allahü teâlâdan gelen feyz ve bereketlere, arada vâsıta bulunmak sûretiyle kavuşma.

kureyş suresi / kureyş sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 106. Suresidir. Liilâfi Suresi de denir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz altıncı sûresi.

kutniye

 • Aşure tatlısı.

kuvve-i musavvire

 • Cenâb-ı Hakkın izni ve kanunu ile maddiyatın şekil ve suretini alma kabiliyeti

küvviret suresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 81. Suredir. İzeşşemsü Küvviret veya Tekvir Suresi de denir. Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.

la ilahe illallah zikri / lâ ilâhe illâllah zikri

 • "Allah'tan başka ilâh yoktur" mânâsına gelen kelime-i tevhidin sürekli olarak tekrarlanması.

lafz-ı müşterek

 • Huk: Birçok müsemması bulunan lafızdır ki, hangi mânâ kasdolunduğu taayyün etmediği surette mânasız addolunur, onunla amel olunmaz.

layenkatı / lâyenkatı / لاینقطع

 • Kesintisiz, sürekli. (Arapça)

leheb suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 111. suresi olup "Tebbet, Mesed" Suresi de denir. Mekkîdir.

leş

 • Kendiliğinden ölen veya Besmelesiz kesilen veya kesilmeyip de başka sûretle öldürülen veya Ehl-i kitâb olmayan kâfir ve mürtedlerin kestikleri yenmesi haram hayvanlar. Ölmüş hayvan.

levh

 • Görünen ibretli manzara.
 • Üzerinde yazı veya şekil çizilebilir düzlük.
 • Seyredilen yerin çizili sureti.
 • Ayet, hadis veya büyüklerin ders verici sözleri. Yazılı şey.
 • Şimşek çakmak.
 • Susamak.
 • Zâhir olmak.
 • Çalıp almak.

levvame / levvâme

 • Sürekli kendini kötüleyen nefis.

leyl suresi / leyl sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 92. Suresinin ismidir.
 • Kur'ân- kerîmin doksan ikinci sûresi.

lian

 • Lânetleşmek. İki kişinin birbirini lânetlemesi.
 • Fık: Zevc ile zevcenin hâkim huzurunda şer'i usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lânet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. Buna: Mülâene, telâun, iltiân da denir.

liin / liîn

 • Bostanlarda dikilen ve höyük denilen suret.

lokman suresi / lokman sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 31. Suresi olup Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin otuz birinci sûresi.
 • Kur'ân-ı Kerimin 31. sûresi.

ma'nevi huzur / ma'nevî huzûr

 • Allahü teâlâyı anarak emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmak sûretiyle kalbde meydana gelen rahatlık.

ma'un suresi / mâ'ûn sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yüz yedinci sûresi.

maal-memnuniyye

 • Memnun olmak suretiyle. İsteyerek. Gönül rızası ile. Memnuniyetle.

mabadı var / mâbadı var

 • Devam edecek, sürecek, arkası var. (Arapça - Türkçe)

maderane / mâderane

 • Annece. Anaya yakışır surette. (Farsça)

maglubane

 • Mağlub olana yakışır surette. Yenilmiş bir kimseye uygun şekilde. (Farsça)

mahall-i suver

 • Sûret ve fotoğrafların çekilip depolandığı yer.

mahbub-u layezali / mahbub-u lâyezâlî

 • Sürekli var olan, asla yok olmayan, sonsuz sevgili, Allah.

mahbub-u sermedi / mahbub-u sermedî

 • Varlığı sürekli olan sevgili, Allah.

mahkum-u mutlak / mahkûm-u mutlak

 • Mutlak sûretle hüküm altında bulunan, başkasının hüküm ve iradesiyle her yönden sınırlı olan.

mahlukat-ı seyyare / mahlûkat-ı seyyâre

 • Sürekli hareket eden varlıklar.

mahrurane / mahrurâne

 • Ateşli ateşli. Hararetli bir surette. (Farsça)

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

maide

 • Yemek sofrası. Üzerinde nimetler bulunan sofra. Ziyafet.
 • Kur'an'ın 5. Suresinin adıdır ve Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
 • Yemek yenilen sofra, yemek, ziyafet.
 • Kur'ân-ı Kerim'in
 • sûresi.

maide suresi / mâide sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin beşinci sûresi.

makasir

 • (Tekili: Maksure) Bir hânedeki en mahrem taraflar. Bir evin en mahrem tarafları.
 • Câmilerde etrâfı parmaklıklarla çevrili yüksek yer.

mal

 • "Süren, sürülen, sarılan, takılan" anlamlarıyla terkibler yapılmada kullanılır. (Meselâ: Pâymal: Ayak altında çiğnenen) (Farsça)

manevi tevatür / mânevî tevatür

 • Yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması veya aktarılırken susmak suretiyle doğruluğunu tasdik etmesi.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

maslahatkarane / maslahatkârâne

 • Maslahata, işe ve maksada uygun surette. (Farsça)

masluben

 • Asılarak, asılmış olduğu hâlde. Asılma suretiyle.

maşuk-u layezali / mâşuk-u lâyezâlî

 • Varlıklar tarafından çokça sevilen ve sürekli var olan Allah.

matiyye-ran / matiyye-rân

 • Bindiği hayvanı yola süren.

maun suresi / mâun suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 107. Suresidir. "Eraeyte Suresi" de denir.

maye-i bekà / mâye-i bekà

 • Bekà mayası; bekàyı ve süreklilği sağlayan maya.

mazlumane

 • Zulüm görmüşe yaraşır surette.
 • Sessizce. Sessizlikle.

mazrufen

 • Zarf içinde olarak. Zarflı surette.

mearic suresi / meâric sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 70. Suresi olup Seele veya Mevaki Suresi de denir ve Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yetmişinci sûresi.

mecmu-u sure / mecmu-u sûre

 • Sûrenin tamamı.

mecnunane

 • Delice, divanece. Mecnunlara ve delilere yakışır surette. (Farsça)

mededcuyane

 • Medet isteyene, yardım arayana yakışacak surette. (Farsça)

medeni / medenî

 • Faziletli, terbiyeli, kibâr.
 • Medineli. Şehirli.
 • Kur'an-ı Kerimin Medine şehrinde nâzil olan âyet ve sureleri.
 • Şehirli.
 • Medine'li.
 • Terbiyeli, kibar, nazik,
 • Medine'de nazil olan sûre veya âyet.
 • Topluluk hâlinde yardımlaşarak yaşayan, kibâr, nâzik, terbiyeli, görgülü kimse.
 • Medîne'de nâzil olan âyet-i kerîmeler ve sûreler.

medid

 • Devamlı. Çok uzun süren.
 • Uzatılmış. Çekilmiş.

medine sureleri / medine sûreleri

 • Medine'de inen sûreler.

mehal

 • Süre, mühlet, vâde.
 • Korku yeri.

mehdi-misal

 • Mehdiye benzer surette. Mehdi gibi hidayete vesile olan.

mehl / مهل

 • Süre tanıma. (Arapça)

mekki / mekkî

 • Mekke'den olan. Mekke'ye dâir ve mensub.
 • Mekke'de nâzil olan âyet veya sure.
 • Mekke ile ilgili, Mekkeli, Mekke'de nazil olmuş âyetler veya sûreler.

mekki sureler / mekkî sûreler

 • İçerisindeki âyet-i kerîmelerin çoğunun Mekkî (hicretten önce inmiş) yâhut, baş kısmı Mekkî âyet-i kerîmeler olan sûreler.

mekkiye sureler / mekkiye sûreler

 • Mekke'de inen sûreler.

mekkiye sureleri / mekkiye sûreleri

 • Mekke'de inen sûreler.

mekr

 • Bir kimseye, hiç beklemediği, ummadığı yerden hîle yapmak, tuzak kurmak sûretiyle zarar vermeye çalışmak.
 • İstidrâc yâni Allahü teâlânın bir kimseye bir müddete kadar devamlı olarak hakkında hayırlı olmayan nîmetler verip, onun da bunu Allahü teâlânın bir lütfu ve ihsânı, tuttuğu yolu

mel'anetkarane / mel'anetkârane

 • Lânete müstehak surette. (Farsça)

memsuh

 • Suratı, daha çirkin şekle sokulmuş. Biçimsiz ve çirkin surete girmiş olan.
 • Biçimsiz ve çirkin surete girmiş.

menazır-ı sermediye / menâzır-ı sermediye

 • Devamlı, sürekli manzaralar.

menfi

 • Sürgün edilmiş, sürgün.
 • Bir şeyin tersini ileri süren.
 • Olumsuz.

mensucat / mensucât

 • Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgâh veya fabrika mahsulü mallar.

merdane

 • Erkekçesine. Merdcesine. Er'e yakışır surette. (Farsça)
 • Matbaada baskı, baskı makinelerinde ve ofset makinelerinde ise plâteye değerek mürekkeb vermek; ve toprağı bastırmak gibi çeşitli işlerde kullanılan silindir. (Farsça)
 • Yufka açmağa yarıyan oklava. (Farsça)
 • Erkek ayakkabısı. (Farsça)

merhametperverane

 • Acıma ve şefkat ile, esirgeyip acımak suretiyle. (Farsça)

merhemsay / merhemsây

 • Merhem süren. Çare ve deva bulan. (Farsça)

merkez

 • (Rekz. den) Bir şeyin ortası. Vasat. Yol. Durum, vaziyet. Hal, suret.
 • Şubeleri bulunan bir teşkilâtın idâre olunduğu ve emir veren yeri, makamı. Bir şeyin en işlek yeri. Teşkilât olan yerin en yüksek makamı.
 • Geo: Dairenin orta noktası. Çaplarının kesim noktası.

meryem

 • Kur'ân-ı Kerimin 19. sûresi.

meryem suresi / meryem sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 19. Suresidir.
 • Kur'ân-ı kerîmin on dokuzuncu sûresi.

mes'al

 • Boğazda öksürecek yer.

mesh

 • Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek.
 • Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak, bitâb hale getirmek.

meşhur hadis veya hadis-i meşhur

 • Asr-ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm-i yakin derecesinde karib bir surette kalbe itmi'nan verir.

mestane

 • Sarhoşcasına. Sarhoş bir kimseye yakışır surette.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

metn

 • Sağlam ve sert yer.
 • Yüksek yer.
 • Her nesnenin yüzü, üstü, arka ve ortası.
 • "Vurmak ve seyr" mânâsına mastar.
 • Bir yazının tamamı. Yazının aslı veya sureti.

mev'iza

 • Mev'ize. Öğüt. Nasihat.
 • Bir cemaate veya kimseye kalbini yumuşatacak ve iyiliğe sevkedecek surette hakikatları ders vermek.

mevcud-u lemyezel

 • Varlığı zevâl bulmayan, sürekli var olan Allah.

mevcudat-ı dehhaşe-i seyyale-i mütemevvice

 • Dalgalar hâlinde sürekli akıp gitmekte olan pek korkunç varlıklar.

mevkute

 • Süreli yayın.

mevt-i esved

 • Boğazı sıkılmak veya suya atılmak suretiyle husule gelen ölüm.

meysurat

 • (Tekili: Meysur ve Meysure) Kolaylatılmış şeyler. Asan edilmiş şeyler.

meyte

 • Ölmüş veya besmelesiz kesilen yâhut kesilmeyip başka sûretle öldürülen hayvan.

mezamir / mezâmir

 • Zebur kitabının sureleri.
 • Düdükler.
 • Zebur kitabının süreleri.

mezcen

 • Karıştırmakla. Katma suretiyle.

mezmur

 • Terennümle okunan kaside, ilâhi ve münâcat.
 • Hz. Dâvuda (A.S.) inen "Zebur"un Surelerinden herbiri.

minessera ilessüreyya

 • (Mines serâ il-es süreyyâ) Yerden göğe kadar.

minnetdarane

 • Minnetli olarak. Minnet eder surette. (Farsça)

minval

 • Tarz, yol, suret, şekil, usül.

mirazza

 • Harmanı sürecek döven.

misal / misâl / مِثَالْ

 • Suretten ibaret (âlem).

misal-i latif / misal-i lâtif

 • Güzel ve hoş bir örnek, suret, şekil.

misali / misâlî / مِثَال۪ي

 • Sûretten ibaret.

mizmar

 • Düdük, kaval.
 • Mukaddes Zebur Kitabının her bir suresi.
 • Hançere, nefes borusu.

mu'avvizeteyn / mu'âvvizeteyn

 • Felak ve Nâs sûrelerinin ikisine berâber verilen isim.

mu'cib

 • (Aceb. den) Taaccübe, hayrete düşüren. Şaşkınlık veren.

mu'ciz

 • İnsanı âciz bırakan iş. Aynısını yapmakta başkalarını acze düşüren, kudretsiz kılan, kimsenin yapamıyacağı yolda olan.

mu'cizekarane / mu'cizekârâne

 • Mu'cize suretinde.

mu'izz / mu'îzz

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Kullarından bâzılarını, maddî ve mânevî mülk ve saltanat vermek sûretiyle, azîz (üstün) kılan.

mü'min suresi / mü'min sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 40. Suresidir. Gafir, Tavl Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırkıncı sûresi. Gâfir sûresi de denir.

mü'minun suresi / mü'minûn suresi / mü'minûn sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir. Mekke-i Mükerreme'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin yirmi üçüncü sûresi.

mu'terizane / mu'terizâne

 • İtiraz eder şekilde. Muteriz suretinde. (Farsça)

muallil

 • Ta'lil eden. Sonradan bir sebeb ve bahane ileri süren.
 • Eyyam-ı acuzdan bir gün.

muammer

 • Ömür süren. Çok yaşamış. Uzun ömürlü, bahtlı.

muavaza / muâvaza

 • İki tarafın da ivaz vererek, anlaşarak yaptığı akit. Sayışma. Bir şeyi diğer bir şeye bedel, ivaz olarak vermek. Aslı olmadığı halde menfaat celbi için hususi bir surette müzakere ile yapılan hileli iş. Yapmacık.

muavvezetan / muavvezetân

 • (Muavvezeteyn) Kur'ân-ı Kerim'in son iki suresi. (Dâima okunacak gâyet lüzumlu dersleri verdiği ve her çeşit şerli işlerden Allah'a sığınmayı tavsiye ve emrettiği için bu isim verilmiştir.)

muavvizeteyn

 • Kur'ân'ın 113. ve 114. sûreleri olan Felak ve Nâs sûreleri.

muazzir

 • (Özür. den) Ta'zir eden, sahte özür süren.

mübarek geceler / mübârek geceler

 • İslâm dîninin kıymet verdiği geceler. Kadir, Arefe, Fıtr ve Kurban bayramı ile Mevlid, Berât, Mi'râc, Regâib, Muharrem, Aşûre geceleri.

mubtıl

 • İptal eden, bozup yanlışa düşüren, batıl ve boş şey ortaya çıkaran.

mücadele suresi / mücâdele sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin elli sekizinci sûresi.

mücadile suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 58. Suresi olup Kad-semi' ve Sure-i Zıhâr da denilmiştir.

mücahidane

 • Mücahid bir kimseye yakışır suret ve şekilde. (Farsça)

müceddidane

 • Müceddide yakışır surette. Yenilik yapana yakışır şekilde. (Farsça)

mucib / mûcib

 • Hayrete düşüren.

muciddane / muciddâne

 • Büyük bir çalışkanlıkla. Gayret sahibi bir kimseye yakışır suret ve şekilde. (Farsça)

müdafaa

 • Bir hücuma ve zarar veren bir harekete karşı durmak. Def'etmek. Savmak.
 • Düşman hücumunu men'etmek.
 • Mahkemede: İddiacının dâvasını def' edecek bir surette bir iddia dermeyân etmek, beyânatta bulunmak.

müdafaaten

 • Müdafaa ve korunma suretiyle.

müdam

 • Devam eden. Sürekli. Dâim ve bâki olan.
 • Mübtelâ olan. (Her nefeste Allah adın de müdamAllah adı ile olur her iş temamSüleyman Çelebi)

müdara

 • Dost gibi görünme. Yüze gülme.
 • Başkalarının fikirlerine uyarcasına hareket etmek.
 • Sulh ve salâh üzere bulunmak. (Meşru bir surette ve iyi bir netice için yapılan müdârâ memduhtur. Fena bir netice için ise, kötüdür; İslâmlığa yakışmaz, İslâm onu men'eder.)

müdayene ayeti / müdâyene âyeti

 • Borçlu ve alacaklı hakkındaki âyet; Bakara Sûresinin 281. âyeti.

müddessir suresi / müddessir sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 74. Suresi olup, Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş dördüncü sûresi.

müddet / مدت

 • Süre.
 • Süre, zaman.
 • Süre. (Arapça)

müddet zarfında

 • Süre içinde.

müddet-i haps

 • Hapis süresi.

müddet-i hayat

 • Hayat süresi.

müddet-i hilafet / müddet-i hilâfet

 • Halifelik süresi.

müddet-i hilafet-i islamiye / müddet-i hilâfet-i islâmiye

 • İslâm halifeliği süresi.

müddet-i ikamet

 • Kalış süresi.

müddet-i mesai / müddet-i mesâi

 • Mesâi, çalışma süresi.

müddet-i muvakkata / مدت موقته

 • Geçici süre.

müddet-i ömür

 • Ömür süresi.

müddet-i saltanat

 • Saltanat süresi.

müddet-i taharri / müddet-i taharrî

 • Araştırma süresi.

müddet-i tahsiliye / مدت تحصيليه

 • Öğrenim süresi.

mudıll

 • Dalâlete düşüren, doğru yoldan çıkarıp, eğri yola saptıran mânâsına, Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından, güzel isimlerinden.

müebbeden

 • Dâimî olarak. Ebedî surette.

müeccelen

 • Te'cil edilmek suretiyle. Müddeti sonraya bırakılarak.

müfe'at

 • Yılan suretinde olan alâmet.

müfesser

 • Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış.
 • Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası "nass" dan daha vâzıh olan sözdür.
 • Mücmel olmayan söz.

müfettin

 • (Fitne. den) Meftun ve hayran eden. Şaşkın bir hâle getiren.
 • Fitneye düşüren.

müfsid

 • İfsad eden, fenalaştıran. Bozan.
 • Başlanmış ibadeti bozan.
 • Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez "ayranım ekşidir." Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz tic

müfsidane / müfsidâne

 • İfsad etmek suretiyle. Nifak meydana getirmekle. Fesadlıkla. Ara bozuculukla. (Farsça)

mugalata / mugâlata

 • Hatâlı ve yanlış söz, karşısındakini yanıltmak için söz söylemek veya bu sûretle söylenen söz.

muhakkikane

 • Gerçeği ve hakikatı araştıran bir kimseye yakışır surette. Muhakkik olan bir insana yakışacak şekilde. (Farsça)

muhalled

 • (Huld. dan) Ebedî. Dâimî. Bâki. Sürekli olarak kalan.
 • Sürekli.
 • Sürekli.

muhalledin / muhalledîn

 • (Tekili: Muhalled) Sürekli ve dâimî olarak kalan şeyler.

muhalledun / muhalledûn

 • Bâki ve dâimî olanlar.
 • Dâimî surette Cennet'te kalacak olanlar.

muhallid

 • (Huld. den) Ebedîleştiren. Devamlı, sürekli ve ebedî kılan.

muhammed suresi / muhammed sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 47. Suresi olup Kıtal Suresi de denir. Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
 • Kur'ân-ı kerîmin kırk yedinci sûresi.

muhavvifane / muhavvifâne

 • Dehşetlice. Korkutucu bir vaziyette. Korkutmak suretiyle. (Farsça)

muhibbane

 • Severek. Dostça. Dosta yakışır surette. (Farsça)

muhıkkane

 • Haklı olarak. Haklı olmak suretiyle. İhkak-ı hak etmek suretiyle. (Farsça)

mühlet / مهلت

 • Tanınmış süre. (Arapça)
 • Mühlet vermek: Süre tanımak. (Arapça)

muhrec

 • (Huruc. dan) Dışarı çıkarılmış, ihrâc olunmuş.
 • Bir şeyin sureti çıkarılmış.

mukabele-i bilhuruf

 • Söz ile konuşmak ve hakikatı müdafaa etmek suretiyle karşı çıkıp mukabele etmek.

mukabele-i bissüyuf

 • Silâha, kılınca sarılmak suretiyle karşı koymak.

mukattaa

 • Sûre başlarında bulunan şifreli harf.

mukattaat

 • Sûrelerinin başlarında bulunan şifreli harfler.
 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

mukattaat-ı huruf / mukattaât-ı huruf / mukattaât-ı hurûf

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.
 • Kur'ân'da sûrelerin başında zikredilen tek harfler (Elif, lam, mim gibi).

mükedderane / mükedderâne

 • Mükedder olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müktesebat

 • Elde edilmiş olanlar. Kazanılmış olanlar. Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.

mülhidane / mülhidâne

 • Dinsizce, imansızca. Mülhid olan bir kimseye yakışır şekil ve surette. (Farsça)

mülk şirketi

 • İki veya daha çok kimsenin, mîrâs veya hediye sûreti ile veya parasını belirli oranda verip satın alarak, bir mala berâber sâhib olmaları; yâhut mallarını ayrılmayacak şekilde karıştırıp ortak olmaları.

mülk suresi / mülk sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 67. suresidir. Tebâreke, Münciye, Mücâdele, Mânia, Vakiye, Mennea Suresi gibi isimleri de vardır. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin altmış yedinci sûresi.

mülukane / mülûkâne

 • Padişahlara yakışır bir surette. (Farsça)

mümaşatkar / mümaşatkâr

 • Dost geçinerek, kusurlara göz yumarak, müdara suretiyle. (Farsça)

mümaselet

 • Benzeyiş, müşabih olmak. şekilce, suretçe birbirine benzeyiş.

mümted

 • Uzayan. Sürekli, devamlı. Uzanmış, çekilmiş, imtidâd etmiş.

mümtehine suresi / mümtehine sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 60. Suresidir. İmtihan veya Meveddet Suresi de denilir.
 • Kur'ân-ı kerîmin altmışıncı sûresi.

münafıkun suresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 63. Suresidir. Medenîdir.

münafikun suresi / münâfikûn sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış üçüncü sûresi.

müncezibane / müncezibâne

 • Çekilerek, çekilircesine, cezbedilerek. (Farsça)
 • Kendini kaptırmak suretiyle. (Farsça)

münkati'

 • Kesilen, kesik arkası gelmeyen, son bulan, süreksiz.

münşiyane

 • İyi kâtiplere yakışır surette. (Farsça)

muntazaman

 • İntizamlı ve düzgün olarak. Muntazam bir tarzda.
 • Devamlı ve sürekli olarak. Dâima.

müraiyane / müraiyâne

 • İki yüzlülüğe yakışır surette, münafıkçasına. (Farsça)

mürselat / mürselât

 • Gönderilen şeyler.
 • Melekler.
 • Kur'anın 77. suresidir. Urf Suresi de denir. Mekkîdir.

mürselat suresi / mürselât sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş yedinci sûresi.

mürtecilane / mürtecilâne

 • Düşünmeden hemen şiir veya söz söyliyene yakışır surette. (Farsça)

müsaberet

 • Sürekli olarak uğraşma.
 • Bir şey yapmağa hemen girişme.

musannıf

 • Herşeyi istediği surette ve mükemmel bir şekilde sınıflandıran, düzenleyen Allah.

müsavat ve muvazenet-i etvar / müsâvat ve muvazenet-i etvar

 • Tavır ve davranışlarda sürekli denge ve aynı seviyede olma.

musavvir / مُصَوِّرْ

 • Tasvir eden. Şekil ve suret çizen. Her şeye güzel şekil ve suretler veren Allah (C.C.)
 • Herşeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler veren Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). En güzel sûrette şekil veren.
 • Sûret veren, biçimlendiren, Allah.
 • Herşeye layık sûret veren (Allah).
 • Sûret veren.

musavvire

 • Sûretlenen, biçimlenen.
 • Tasvir edilmiş. Suretlenmiş. Şekli çizilmiş.
 • Kuvve-i hayâliye.

musavviriyet-i ilahiye / musavviriyet-i ilâhiye

 • Allah'ın her şeye kendine lâyık güzel şekil ve suretler vermesi.

müşebbihe

 • Fls: İnsan biçiminde ilâh tasavvur edip suretlendiren bâtıl bir inanış. (Antropomorfizm) Mücessime de denir.

müsenna

 • Kat kat olan.
 • İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime.

müşevvikane

 • Şevk vermek suretiyle, teşvik ederek, sevdirerek. (Farsça)

müşfikane

 • Şefkatle, merhametle. Müşfik olana lâyık surette. (Farsça)

müşirane

 • Müşire yakışır surette. Mareşala has bir tavırla. (Farsça)

muskıt

 • (Çoğulu: Muskıtât) (Sukut. dan) Düşüren, ıskat eden.

müskitane / müskitâne

 • Sustururcasına. Susturma suretiyle. (Farsça)

muskıtat

 • (Tekili: Muskıt) (Sukut. dan) Düşürenler, ıskat edenler.

müstagniyane

 • Müstağni olanlara yakışır surette. (Farsça)

müstahsinane / müstahsinâne

 • Beğenerek, beğenmek suretiyle, beğenircesine. (Farsça)

müstedam

 • (Devam. dan) Sürekli, devamlı. Sürüp giden.
 • Devâmı istenilen.

müstedim / müstedîm

 • (Devam. dan) Devamlı, daimî, sürekli.
 • Devamını isteyen, istidame eden.

müstemir

 • Devamlı, sürekli.

müstemirr

 • (Mürur. dan) Devam eden, sürekli, arasız.
 • Sağlam, muhkem, kavi, metin.

müstemirrane / müstemirrâne

 • Devamlı olarak, aralıksız surette. (Farsça)

müstemirren

 • Sürekli, devamlı olarak.

müsterşidane / müsterşidâne

 • Doğru yolun gösterilmesini isteyene yakışır surette. (Farsça)

mut'a

 • Geçici kazanç.
 • Şiilere mahsus süresi belirlenmiş nikah.

mutaffifin suresi / mutaffifîn sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin seksen üçüncü sûresi.

mutasaddırane

 • Baş köşeye kurulana yakışacak surette. (Farsça)

mutasallibane

 • Salâbetli gibi, kuvvet sâhibi olana yakışır surette. (Farsça)

mutasavvir

 • Tasavvur eden, zihinde suret veren.

mutasavvire

 • Sûretlendiren.

mutatavil

 • Uzanan, uzun olan.
 • Uzatmak suretiyle yükselen.

müteaccibane / müteaccibâne

 • Şaşakalma suretiyle. Taaccüb eder şekilde. (Farsça)

müteannitane / müteannitâne

 • Yanlış arayana, yanlışlıklar çıkarmaya uğraşana yakışır surette. (Farsça)

müteazzibane / müteazzibâne

 • Bekâr kalana evlenmeyene yakışır surette. (Farsça)

müteeddibane / müteeddibâne

 • Edeblenerek, utanç duyarak, haya ederek. Terbiyeli ve edebli bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

müteemmilane / müteemmilâne

 • Derin düşünene yakışır surette. Düşünceli olarak. (Farsça)
 • Dalgın şekilde. (Farsça)

mütefekkirane / mütefekkirâne

 • Derin ve dikkatli düşünerek, mütefekkire yakışır surette. (Farsça)

mütefenninane / mütefenninâne

 • Mütefennin olan kimseye yakışır surette. (Farsça)

mütegallibane / mütegallibâne

 • Zorbacasına, zâlimlere yakışır surette. (Farsça)

mütehabbisane / mütehabbisâne

 • Bir yere kapanıp kendini hapsedene yakışır surette. (Farsça)

mütehakkimane / mütehakkimâne

 • Mütehakkim bir surette. Tahakkümle, zorbalıkla. (Farsça)

mütehavvil

 • Değişken, sürekli değişen.

mütehevvirane / mütehevvirâne

 • Birdenbire saldırarak. (Farsça)
 • Kızgınlıkla. Hiddetlice. Birden öfkelenir surette. (Farsça)

mütehezzizane / mütehezzizâne

 • Titreyerek, titremek suretiyle. (Farsça)

mütekellimane / mütekellimâne

 • Konuşur gibi, konuşmak suretiyle. (Farsça)

mütelemmiz

 • (Çoğulu: Mütelemmizîn) Talebelik etmek suretiyle öğrenen. Telemmüz eden.

mütelezzizane / mütelezzizâne

 • Lezzet alarak, lezzet almak suretiyle. (Farsça)

mütemadi / mütemâdi / متمادی / mütemâdî / مُتَمَاد۪ي

 • Devamlı, kesiksiz, sürekli, daima.
 • Devamlı, sürekli.
 • Sürekli. (Arapça)
 • Sürekli olan.

mütemadiyen / mütemâdiyen / متمادیا / مُتَمَادِيًا

 • Devamlı surette.
 • Devamlı, sürekli.
 • Sürekli olarak.
 • Sürekli olarak. (Arapça)
 • Sürekli olarak.

mütemessih

 • Bir şeye sürünen.
 • Mesheden, sıvazlayan. Bir şeye el süren.

mütemessil

 • Benzeyen, sûretlenen.
 • Bir şeye benzeyen, bir şeyin suretine giren, cisimlenip görülen.
 • Kıssa, hikâye anlatan.

mutemidane / mutemidâne

 • Bağlanarak, güvenerek. İtimâd etmek sureti ile. (Farsça)

mütena'imane / mütena'imâne

 • Nimetler içinde nazdar bir şekilde büyümek, yetişmek suretiyle. Varlık içinde, ferahlık ve nimet içinde olarak. (Farsça)

mütenaciyane / mütenaciyâne

 • Fısıldaşanlar gibi, fısıldaşana yakışır surette.

mütenekkir

 • Bilinmeyecek, tanınmayacak surete giren. Kıyafet değiştiren.

müteşebbisane / müteşebbisâne

 • Bir işe girişerek, teşebbüs suretiyle. (Farsça)

müteşecciane / müteşecciâne

 • Yiğit gibi, yürekli olana benzer surette. (Farsça)

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Şükrederek, şükür etmek suretiyle. (Farsça)

müteselliyane

 • Avunarak, teselli bulmak suretiyle. (Farsça)

müteşevvikane

 • Çok istekli olan bir kimseye yakışır şekil ve surette. Şevkli bir tarzda. (Farsça)

mütevaliyen / متواليا

 • Sürekli olarak. (Arapça)

mütevasık

 • Birbirine güvenip itimad etmek suretiyle anlaşan.

mütevatir-i bilmana / mütevâtir-i bilmâna

 • Mânevî tevatür; yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir haberi, olayı veya hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması veya aktarılırken susmak sûretiyle doğruluğunu tasdik etmesi.

mütevatiren

 • Mütevatir olarak, tevatürle naklolunmak suretiyle.

mütevaziane / mütevaziâne

 • Tevazu ile. Mütevazi kimseye yakışır surette. (Farsça)

mütezellilane / mütezellilâne

 • Zelil olarak, alçaklara yakışır surette, alçakçasına. Kendi hiçliğini bilir surette, kusur ve aczini anlamakla. (Farsça)

muttasıl / متصل

 • Bitişik, aralıksız, sürekli.
 • Sürekli, durmadan. (Arapça)

muvahhidane / muvahhidâne

 • Muvahhide yakışır surette. (Farsça)

müverrih

 • Tarihçi, tarih yazan.
 • Ebced hesabiyle tarih düşüren kimse.
 • Tarihçi, tarih yazan.
 • Ebced hesabına göre tarih düşüren şair.

muzafferane

 • Muzaffer olan bir kimseye yakışır surette. (Farsça)

muzahrefiyet

 • Sahtecilik; süsleyip cilalamak sûretiyle aslı gibi, doğal gibi göstermeye çalışmak.

müzca

 • Sürücü, süren.
 • Kâmil olmayan kişi. Olgunlaşmamış insan.

muzill

 • Zelil kılan. Zillete düşüren.
 • Adileştiren.

müzill

 • İndiren, alçaltan, zillete düşüren, Allah.

müzmin / مزمن

 • Kronik, süreğen. (Arapça)

müzzemmil suresi / müzzemmil sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 73. suresi olup Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş üçüncü sûresi.

na-paydar

 • Süreksiz, geçici. Sebatsız, kararsız, durmaz. (Farsça)

nafe-riz

 • Koku saçan. (Farsça)
 • Göbek düşüren. (Farsça)

nahl

 • Kur'ân-ı Kerimin 16. sûresi.

nahl suresi / nahl sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 16. Suredir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin on altıncı sûresi.

naht

 • Ağacı yontmak suretiyle kabartma şekiller yapma san'atı.
 • Yontma, oyma.

naklen

 • Nakil yoluyla. Anlatmak veya hikâye etmek suretiyle.

nakş-ı dil-firib

 • Gönül aldatıcı suret.

namazgah / namazgâh

 • Namaz kılınan yer. İbadetgâh. Eskiden şehir dışında, kırda ve sed üzerinde mihrab konulmak suretiyle namaz kılınmak için yapılan yere verilen addır.
 • Bir kasabanın bütün halkını bir arada bulunduran geniş sahaya da bu ad verilirdi. Bayramlarda ve fevkalâde günlerde kasaba ve civar köy

nas suresi / nâs sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 114. Sure.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz on dördüncü ve son sûresi.

nasiyesa / nasiyesâ

 • Alnını yere süren. (Farsça)

nasr suresi / nasr sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'deki 110. Sure. İza-câe veya Tevdi' Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yüz onuncu sûresi.

naziat suresi / nâziât sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 79. Suresidir. Sâhire ve Tâmme Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş dokuzuncu sûresi.

nazımane / nazımâne

 • Nazım olana yakışır surette. (Farsça)

nebe' suresi / nebe' sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'de 78. Suredir. Amme Suresi de denir.
 • Kur'ân-ı kerîmin yetmiş sekizinci sûresi.

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

necm suresi / necm sûresi

 • Kur'an-ı Kerim'in 53. Suresidir. Vennecmi Suresi de denir. Mekkîdir.
 • Kur'ân-ı kerîmin elli üçüncü sûresi.

nefuz

 • Çocuk düşüren