LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ridâ ifadesini içeren 65 kelime bulundu...

akrostiş

 • yun. Edb: Mısraların ilk harfleri yukarıdan aşağıya doğru okununca manalı bir kelime veya has isim çıkacak şekilde düzenlenmiş manzume.

amudi / amudî

 • Yukarıdan aşağıya dikey olarak. Direk gibi yukarıdan aşağıya düz ve şakulünde olarak.

anifen / ânifen / آنفا

 • Yukarıda.
 • Az önce, biraz evvel.
 • Az önce, demin. (Arapça)
 • Yukarıda. (Arapça)

arız olma / ârız olma

 • İlişme, bulaşma; birşeyin aslından olmayıp o şeye dışarıdan gelip ilişme; sonradan ortaya çıkıp bulaşma, ilişme ortaya çıkma.

balanişin

 • Üstte, yukarıda oturan. (Farsça)

ber-vech-i bala / ber-vech-i bâlâ

 • Yukarıda olduğu gibi.

bütçe

 • Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri. (Fransızca)

dahil / dahîl

 • İçerdeki yabancı; bir şeye sonradan gelip giren, dışarıdan giren.

dahl

 • Karışma, girme.
 • Nüfuz, te'sir.
 • Vâridat.
 • İrâd. İtiraz, ta'riz.
 • Ayıp, töhmet.

erdiye

 • (Tekili: Rıdâ) Baş örtüleri.

fevkani / fevkânî / فوقانى

 • Üstteki, yukarıdaki. (Arapça)

fıkarat-ı anife / fıkarât-ı anife

 • Mezkur cümleler, yukarıda geçmiş olan cümleler.

galle

 • Gelir, varidat, küçük kasa.
 • Zahire, mahsul, ekin.

gubeyra

 • Yaban iğdesi.
 • Habeş vilâyetinde darıdan yapılan bir cins şarap.

habıt

 • (Hübut. dan) Yukarıdan aşağıya inen. İnici. Düşen. Hübut eden.

haric / hâric

 • Dış, dışarı, dışarıdan.

hariç cereyan

 • Dışarıdan (hasımlardan) gelen akım.

haricen / hâricen / خارجا

 • Dışarıdan.
 • Dıştan, dışarıdan. (Arapça)

hariçte

 • Dışarıda.

hariçteki

 • Dışarıdaki.

hariçten

 • Dışarıdan.

hatt

 • Bir şeyi yukarıdan aşağıya indirmek.
 • Ucuzlatmak.
 • Cilâ vurmak.
 • Bırakmak.

heva

 • (Çoğulu: Ehviye) İki şeyin arasının uzaklığı.
 • Yer ile gök arası.
 • Yukarıdan aşağıya inmek.
 • Her bir boş, ıssız yer.

hiyerarşi

 • Mevkilerin, salâhiyeterin ve rütbelerin önem sırası. (Fransızca)
 • Sıra gözetilerek yapılan herhangi bir tasnif. (Fransızca)
 • Huk: Aynı teşkilâta bağlı kişiler arasında yukarıdan aşağıya bir kontrol imkânı veren ve bu suretle astı üste bağlayan alâka. (Fransızca)

idhalat / idhâlât

 • Dışarıdan alımlar, ithalat.

idrarat

 • (Tekili: Derr) Gelirler. Vâridat. Tahsilat.

ihtisab resmi

 • Eskiden belediye varidatı olarak damga, tartı, ölçü, panayır ve pazar vergisi adı altında alınan vergiler ile, hile yapan esnaftan alınan para cezalarının umumi adı.

ihtitat

 • Yukarıdan aşağı indirme.

inhibat

 • Yukarıdan aşağı inme.

ırs

 • Koca ile karıdan her biri.
 • Nâmus.

irtida

 • (Ridâ. dan) Örtünme, bürünme.

ıttıla'

 • (Tulu. dan) Haberli olmak. Öğrenmek. Haberi, malumatı bulunma.
 • Yukarıdan aşağı bakmak.

marr-ül beyan / mârr-ül beyan

 • Beyânı yukarıda geçmiş olan.

marr-üz zikr / mârr-üz zikr

 • Yukarıda zikri geçmiş olan, yukarda bahsedilmiş olan.

mason

 • "Masonluk" denilen kökü dışarıda gizli ve tehlikeli bir örgütün üyesi, islâm düşmanı.

mehbit

 • Bir şeyin indiği yer. İnilecek yer. Yukarıdan aşağı inilecek yer. Düşülen yer.

mezbur

 • Adı geçen. İsmi yukarıda geçen.
 • Taş ile örülmüş kuyu.
 • Adı geçen, yukarıda söylenen.

mültezim

 • Bir şeyi kendi üzerine lâzım eden; iltizam eden, üzerine alan, deruhte eden. Devlet hazinesine maktu, muayyen vergi verip bir kısım memleketlerin aşar gibi varidatının tahsilini üzerine alan.

muma-ileyhim

 • İsmi evvelce geçenler.
 • İmâ edilenler, yukarıda anlatılmış olanlar.

muma-ileyhinn

 • (Tekili: Mumâ-ileyhâ) Adı geçen kadınlar, yukarıda anılan kızlar, imâ edilenler.

münhebit

 • (Hübut. dan) Yukarıdan aşağı inen. İnmiş, düşmüş.

müttehid-i bizzat

 • Bizzat müttehid, birleşik, tek vücut (ikisinin tek vücut olması dışarıdan bir vasıtaya bağlı değil).

muztabi'

 • Ridâsını sağ koltuğu altından çıkarıp sol omuzuna atan kişi.

nazil / nâzil

 • Yukarıdan aşağıya inen.
 • Bir yere konan, konaklayan.

nısf-ı ekall

 • Yarıdan az.

nısf-ı ekser

 • Yarıdan çok.

nişib

 • (Yukarıdan aşağıya) iniş. (Farsça)

rada' / radâ'

 • (Bak. RIDÂ')

radga

 • (Çoğulu: Radg-Ridag) Sulu ve sıvı balçık.

radı'

 • (Rıda'. dan) Süt kardeş.
 • Süt emen çocuk.
 • Levmedilen kimse.

sabık-ul beyan / sâbık-ul beyân

 • Yukarıda söylenillmiş, zikri geçmiş.

said

 • Yukarıdaki temiz toprak, pislikten uzak pâk toprak. Yeryüzü.
 • Yol, tarik.
 • Mezar, kabir.
 • Yüksek.
 • Yukarı çıkan.

salif-üz zikr

 • Bildirilen, zikri geçen, mezkûr. Yukarıda ismi geçen. Yukarıda, daha evvel söylenen.

san'at-üt tedelli

 • İlm-i belagatın bir kaidesi. En âlâdan başlayıp ednaya doğru gitme, yukarıdan aşağıya inme san'atı.

şecere-i tubaa / şecere-i tubaâ

 • Cennet'teki saadet ağacı, dalları aşağıda ve kökü yukarıda olan Tuba ağacı.

senkendaz

 • Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarına da böyle senkendazlar yapılırdı.

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

sütun

 • Direk, amud, rükün. Silindir biçiminde destek. (Farsça)
 • Gazete veya kitap sahifelerinde yukarıdan aşağıya olan bölünmüş kısımlardan herbiri. Kolon. (Farsça)

tafra

 • Yukarıya sıçrama atlama.
 • Yukarıdan atıp tutma.
 • İlmiye sınıfında rütbe ve derece alma.
 • Sıçrama, atlama, yukarıdan atıp tutma.

tedliye

 • Sarkıtmak. Yukarıdan aşağıya bırakma.
 • Şaşırma, dehşete düşme.
 • Delil ve vesika hazırlama.
 • (Akıl) gitmek.
 • Ahmak etmek, salaklaştırmak.

tedric-i habit / tedric-i hâbit

 • Edb: İfadenin alçalması. Bir şeyi tarif ederken vasıf bakımından yukarıdan başlayıp aşağıya inmek. Bunun aksini yapmağa da Tedric-i sâid denir.

temren

 • Okların ucuna demir veya sarıdan takılan parçaya verilen addır. Menzil oklarına maden yerine kemik takılır ve ona da "soya" adı verilirdi. Temren ile soyanın takılışında fark vardı. Temren oka; ok ise soyaya takılırdı.

tenezzül

 • (Çoğulu: Tenezzülât) İnme, düşme. Aşağılama.
 • Gönül alçaklığı. Karşısındakinin seviyesine göre tevâzu ile konuşmak.
 • Yavaş yavaş inmek. Mekânını yukarıdan aşağıya nakletmek.

terdiye

 • (Ridâ. dan) Örtme. Örtü ile kapatma.

tuba / tûbâ

 • Kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkan cennet ağacı.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR