LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te resim ifadesini içeren 66 kelime bulundu...

aidat

 • (Tekili: Aide) Gelirler, kazançlar.
 • Resim, vergi. İrad. Belirli sürelerde bir derneğe ödenmesi taahhüd edilen para.

akvarel

 • Sulu boya resim.

albüm

 • Lât. Fotoğraf resimlerini veya sair resim, şekil ve hatıraları içine alan defter veya kitap.

berat-ı cibayet

 • Vergi, icâre ve resim gibi vakfa veyahut da hazineye ait olan paraları toplamak salâhiyetini veren vesika.

bi-reng / bî-reng

 • Renksiz. Taslak halinde resim. (Farsça)

blok

 • Birbirine bitişik yapılar. (Fransızca)
 • Büyük ve ağır yığın. (Fransızca)
 • Resim kağıtları saklanan karton kap. (Fransızca)

erşem

 • Yemeğin kokusundan iştahı gelep karnı acıkan (adam).
 • Vücuduna iğne batırıp çivit ile şekil veya resim yapan adam.

fetişizm

 • Küçük putlara ve heykellere tapma âdeti. Putçuluk. Kadın resimlerine veya heykellere fazlaca sevgi beslemek hastalığı. (Fransızca)

figür

 • Oyuncunun hareketi. (Fransızca)
 • Resim, şekil, canlı resim. (Fransızca)
 • Mecaz. (Fransızca)

garamet

 • (Çoğulu: Garâmât) Diyet ve borç gibi şeyleri ödeme. Resim, vergi.

hatai

 • Tezhib ıstılahlarındandır. Resim gibi tabiatı taklid ederek yapılmayıp, san'atkârlar arasında kabul edilen çeşitli gül şekli gibi irili ufaklı yapılan şekiller.
 • Türkistan'da Hatay şehrinde imal edilen bir cins dayanıklı kâğıt.

hayal-i fener

 • Sihirbaz feneri denilen ve resimli camları olan ve bu resimleri duvara aksettiren fenere benzer bir âlet.
 • Mc: Son derece vücutça zayıf olan kimseler için kullanılır.

ihtizaz / ihtizâz

 • Titreşim, sarsıntı.
 • Haz duymak, ferahlanmak.
 • Titreşim.

irtisam

 • Resmedilmek, resmi çıkmak, resimli ve nişanlı olmak.
 • Emrolunan şeye imtisâl etmek.
 • Cenâb-ı Hakkı tekbir ve O'na ilticâ etmek.

kalem

 • (Çoğulu: Aklâm) Kamış. Yazı için ucu inceltilen bir nevi ince ve sert kamış.
 • Yazı yazmak için kullanılan her türlü âlet.
 • İfâde. Üslub.
 • Mâden, taş ve tahta üzerinde oymak için ucu sivri çelik âlet.
 • İnce boya, fırçası.
 • Yazı enva'ı.
 • Resim. Nakış.<

kalemkari / kalemkârî

 • Resimcilik, ince nakkaşlık. (Farsça)
 • İnce nakkaşın elinden çıkmış. (Farsça)

karikatür

 • Bir insanın veya bir şeyin gülünç bir tarzda yapılan resmi.
 • Kaba, âdi ve mizahi resim.

klişe

 • Matbaada tipografik baskıda kullanılan kabartma resim veya yazılar çıkarılmış madeni levha. (Fransızca)

kuvve-i mütehayyile

 • Hissolunan şeyin gıyabında resim ve tasvir kuvveti. Hayâl kuvveti.

levh

 • Levha, yazı, resim, manzara.

levha

 • Manzara, yazı, resim.
 • Üzerinde yazı veya resim bulunan, duvara asılacak kâğıt.
 • Bir sayfanın üzerindeki kalın yazı.

magazin

 • Çeşitli mevzulardan bahseden resimli mecmua.

mahya

 • Ramazanlarda, kandillerde veya bayramlarda çifte minâreli olan camilerde iki minare arasına gerilen ipe asılmak suretiyle ışıklarla yazılan yazı veya yapılan resim.
 • Dam çatısında iki eğik sathın birleştiği çizgi ve buradaki aralığı kapatmak için kullanılan uzunca, oluk biçiminde kire

mevc

 • Dalga. Denizin dalgası.
 • Titreşim.
 • Mc: Devir, devre.

minyatür

 • Eski el yazısı kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ince resimler hakkında kullanılır bir tâbirdir. İtalyanca "minyatura" kelimesinden alınmadır. Buna vaktiyle küçük nakış demek olan "hurde nakış" denilirdi.
 • İnce bir san'atla yapılmış küçük resimler.

model

 • Biçim, örnek, şekil. (Fransızca)
 • Resim yâhut heykel yapılırken bakarak benzetilmeğe çalışılan şey veyâ şahıs. (Fransızca)

münakkaş

 • Nakışlı, süslü, nakşedilmiş, işlemeli, resimli.

müressem

 • (Resm. den) Yapılmış, çizilmiş. resmolunmuş. Resmi yapılmış.
 • Çiçekler ve resimlerle süslenmiş.

mürtesem

 • (Resm. den) Resmolunmuş. Resimlenmiş.
 • Resimlenmiş.

musavver / مصور

 • Resimlenmiş.
 • Resimli. (Arapça)
 • Tasvir edilmiş. (Arapça)

müşeccer

 • (Şecer. den) Ağaç gibi dallı budaklı olan yazı veya resim.

nakş / نقش

 • Bir şeyi çeşitli renklerle boyamak.
 • Resim.
 • Tezyin etmek.
 • Bedene batmış dikeni çıkarmak.
 • Bir şeyin esasını araştırmak.
 • Yaymak.
 • Suda ıslanmış hurma.
 • İpekle, sırma ile işleme.
 • Mc: Hile.
 • Nakış, desen. (Arapça)
 • Resim. (Arapça)
 • Duvar resmi. (Arapça)
 • Nakş etmek: İşlemek. (Arapça)

nigar / nigâr / نگار

 • Güzel yüzlü sevgili. (Farsça)
 • Nakış. Resim. (Farsça)
 • Nakşeden. (Farsça)
 • Put, sânem. (Farsça)
 • Resmi yapılmış, resmedilmiş. (Farsça)
 • Resim, sevgili.
 • Sevgili. (Farsça)
 • Resim. (Farsça)

nigarhane / nigârhane

 • Resim ve heykeller bulunan yer. Resim ve heykel sergisi. (Farsça)
 • Ressamların çalıştıkları atölye. (Farsça)
 • Puthâne. (Farsça)
 • Güzelleri çok olan yer. (Farsça)

nigarin / nigârin

 • Resim gibi güzel sevgili. (Farsça)
 • Resimlerle ve nakışlarla süslü. (Farsça)

nigariş / nigâriş

 • Resim yapma. Tasvir yapma. (Farsça)

nigaristan / nigâristan

 • Resim ve heykel sergisi. (Farsça)
 • Güzelleri çok olan yer. (Farsça)
 • Puthane. (Farsça)

nirenc

 • (Çoğulu: Nirencât) Düzen, hile.
 • Resim, taslak.

nireng

 • Düzen, hile, aldatmaca. (Farsça)
 • Taslak, resim. (Farsça)
 • Büyü, efsun. (Farsça)

nukuş

 • Resimler, nakışlar.

put

 • Allah'tan başka tapılan herşey.
 • Heykel. Sanem. Kendisinden medet beklenen veya lâyık olmadığı hürmet kendine yapılan maddi mânevi resim, heykel ve her çeşit cisim.
 • Allahü teâlâya inanmayanların taptıkları resim veya heykel.

rasim

 • Resim yapan, çizgi çizen.
 • Akar su.

remzşinas

 • Bir maksad anlatan şekil, resim vb. (Farsça)
 • Gizli ve kapalı olarak anlatılan şeyleri ve işaretleri bilen. (Farsça)

resm / رسم

 • (Resim) Yazma, çizme, desen.
 • Eser, iz, nişan, alâmet.
 • Suret.
 • Tertib. Tarz, üslub.
 • Fotoğraf resmi.
 • Âdet, usul, tavır, davranış.
 • Alay, merâsim.
 • Man: Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif.
 • Resim.
 • Resim. (Arapça)
 • Çizme. (Arapça)
 • Fotoğraf. (Arapça)
 • Tören. (Arapça)
 • Usül. (Arapça)
 • Vergi. (Arapça)

ressam

 • Resim yapan, resim çizen.

rüsum

 • Resimler, şekiller. Âdetler. Vergiler, gümrükler, gümrük vergisi.
 • Merasim, usûl.

şekl / شكل

 • Şekil. (Arapça)
 • Tür. (Arapça)
 • Resim, çizim, kroki. (Arapça)

suret / sûret

 • Tasvir, resim.
 • Kopya, nüsha.
 • Dıştan görünen şekil, dış görünüş.

suret-perestlik

 • Bir şeyin dış görünüşüne ve tertibine önem verip, ruhuna ve mânasına kıymet vermemek.
 • Resimlere meftuniyet.

suretbend

 • Tasvir yapan. Resimci. (Farsça)

suretger

 • Suret yapan, resim çizen, ressam. (Farsça)

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

suretperest

 • Görünüşe, surete çok kıymet veren. Esasa kıymet vermeyen. (Farsça)
 • Resimleri çok seven ve meftun olan. (Farsça)

tasavir / tasâvîr / تصاویر

 • (Tekili: Tasvir) Tasvirler, resimler.
 • Resimler. (Arapça)

tasvir / tasvîr / تصویر

 • Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde.
 • Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak.
 • Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim.
 • Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek mel
 • Resmini yapma, resim, zihinde canlandırma.
 • Bir şeyin şeklini çıkarma, resmini yapma.
 • Resim yaparcasına güzel tarif etme, tanımlama.
 • Kâğıda, kumaşa, duvara ve başka yerlere canlı ve cansız resimleri yapmak veya bu şekilde yapılan resimler.
 • Resmetme. (Arapça)
 • Resim. (Arapça)
 • Niteleme. (Arapça)

temasil / temâsîl / تماثيل

 • Timsaller. Suretler. Resimler. Putlar. Semboller. Tasvirler.
 • Resimler. (Arapça)
 • Semboller. (Arapça)

temevvücat / temevvücât

 • Dalgalanmalar, titreşimler.

tenkiş

 • (Çoğulu: Tenkişât) (Nakş. dan) Nakşetme, nakışlama, işleme, resim yapma.

teressüm

 • Resmedilme, resimlenme.
 • Bir şeyin geriye kalan nişâne ve eserlerine bakma.
 • Tedkik ve teemmül eylemek.
 • Resimlenme.

tersim / tersîm / ترسيم

 • Resim ve görüntü olarak yansıtma.
 • Resimleme.
 • Resmetme, resimleme. (Arapça)
 • Tersîm edilmek: Resimlenmek, resmedilmek. (Arapça)
 • Tersîm etmek: Resimlemek, resmetmek. (Arapça)

tersim olunan

 • Resimlenen.

tersimat / tersimât

 • Resimlemeler.
 • Resimlemeler.

tersimi / tersimî

 • Resimle alâkalı ve resme dair. Grafik.

tesavir / tesâvir / tesâvîr / تصاویر

 • Tasvirler, resimler. Heykeller.
 • Resimler, tasvirler. (Arapça)

tesavir-i mütedahile / tesâvir-i mütedahile

 • İç içe geçmiş tasvirler, resimler.

timsal / timsâl / تمثال

 • Resim, suret, sembol, nümune. Tasvir. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Heykel.
 • Kumaşa, kâğıda, duvara ve başka yerlere yapılmış canlı resimler.
 • Resim. (Arapça)
 • Sembol. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın