LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te res kelimesini içeren 106 kelime bulundu...

mescid-i kuba / mescid-i kubâ

 • Resûlullah efendimizin Mekke'den Medîne'ye hicret ederken Kubâ köyünde yaptıkları mescid.

abbasi / abbasî

 • Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) amcası Hz. Abbas'ın neslinden gelen veya aynı sülâleden gelenlerin kurdukları devlete mensup olan.

asar / âsâr

 • Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemden veya O'nun huzûrunda bulunmakla şereflenen arkadaşlarından (Sahâbe) ve onları görmekle şereflenen müslümanlardan (Tâbiînden) bildirilen haberler.

bid'at-ı hasene

 • Resûlullah'ın ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olmayan minâre, medrese, mektep yapmak, İslâmî ve faydalı kitaplar yazmak gibi güzel şeyler.

bid'at-ı seyyie

 • Resûlullah'ın ve Eshâbının zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olan bozuk inanış ve ibâdet olarak yapılan işler.

bilal-i habeşi / bilal-i habeşî

 • Resûl-i Ekrem'in (A.S.M.) müezzini idi. Sesi çok güzeldi. Ezan okurken çokları ağlardı. Kölelikten Hz. Ebu Bekir-i Sıddîk (R.A.) satın alıp azâd etmişti. Her gazada hazır bulunmuştu. (Hi: 20) de dâr-ı bekaya göçtü. (R.A.)

cadde-i kübra-yı ahmediye / cadde-i kübrâ-yı ahmediye

 • Resul-ü Erkemin (a.s.m.) gittiği ve tarif ettiği büyük cadde, yol, Kur'ân ve sünnet yolu.

çehre-perdaz

 • Ressam. (Farsça)

çehreperdaz / çehreperdâz / چهره پرداز

 • Ressam. (Farsça)

defatir-i resmiyye

 • Resmi defterler.

devair-i resmiye

 • Resmî daireler.

dirayet tefsiri / dirâyet tefsîri

 • Resûlullah'tan sallallahü aleyhi ve sellem gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur'ân-ı kerîmin lisan bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma'kul, re'y tefsîri ve te'vîl de denir.

edyan-ı resmi / edyân-ı resmî

 • Resmi dinler.

ehl-i aba / ehl-i abâ

 • Resûl-i ekrem ile birlikte hazret-i Ali, hazret-i Fâtıma, hazret-i Hasen ve Hüseyn'in hepsine verilen isim.

eyyam-ı resmiyye

 • Resmi günler.

fahrü'l-mürselin / fahrü'l-mürselîn

 • Resullerin övündüğü; Hz. Muhammed (a.s.m.).

fenafirresul / fenâfirresûl

 • Resûlullaha (a.s.m.), onda fâni olacak seviyede bağlanma.

formalite

 • Resmi işlerin gerektirdiği muameleler. (Fransızca)

gayriresmi / gayriresmî

 • Resmî olmayan, sivil.

hadis-i kavi / hadîs-i kavî

 • Resûlullah efendimizin, söyledikten sonra, peşinden bir âyet-i kerîme okuduğu hadîs-i şerîfler.

hadis-i nasih / hadîs-i nâsih

 • Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, son zamanlarında söyleyip, önceki hükümleri değiştiren hadîs-i şerîfleri.

hannane / hannâne

 • Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî'de dikili bulunan hurma kütüğü.

havatim-i resmiyye / havâtim-i resmiyye

 • Resmî mühürler.

hicri / hicrî

 • Resûlullah efendimizin hicreti ile başlayan hicrî kamerî veya hicrî şemsî takvime göre olan târih.

hicri kameri sene / hicrî kamerî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ettiği senenin 1 Muharrem gününü (Mîlâdî 16 Temmuz 622 Cumâ gününü) başlangıç olarak alan ve ayın dünyâ etrâfında on iki defâ dönmesini (354-367 güneş günü) bir yıl kabûl eden takvim senesi. Muharremin birinci günü, hicrî kamerî yılbaşıdır.

hicri şemsi sene / hicrî şemsî sene

 • Resûlullah efendimizin hicret ederek Medîne'ye girdiği Eylül ayının 20'nci Pazartesi günü başlayan ve dünyânın güneş etrâfında bir defâ dönmesini (365,242 güneş gününü) esas alan takvim senesi.

hicri şemsi takvim / hicrî şemsî takvim

 • Resûlullah efendimizin Medîne'ye hicreti esnâsında Kubâ köyüne ayak bastığı Rebî'ul-evvel ayının sekizinci Pazartesi gününe rastlayan mîlâdî Eylül ayının yirminci gününü başlangıç ve güneş yılını esas alan takvim.

hicri sene / hicrî sene

 • Resûlullah efendimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicret ettiği seneyi başlangıç olarak alan takvim senesi.

imamet-i kübra / imâmet-i kübrâ

 • Resûlullah'a (sallallahü aleyhi ve sellem) vekâleten bütün müslümanlara imamlık ederek İslâmiyet'in emirlerinin tatbik edilmesine nezâret edip, İslâmiyet'e ve müslümanlara karşı yapılan her türlü müdâhaleye (saldırı ve sataşmaya) cevap vermek vazîfes i, hilâfet.

imdad-ı muhammedi / imdad-ı muhammedî

 • Resûl-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) mânevi himmet ve yardımı.

irsal-i rusül / irsâl-i rusül / اِرْسَالِ رُسُلْ

 • Resûlleri gönderme.

irtisam / irtisâm / اِرْتِسَامْ

 • Resmedilme.
 • Resmedilme.
 • Resmolma.

irtisam eden

 • Resmedilen, görünen.

istid'a-name

 • Resmî bir makama dilekçe olarak yazılan pullu, damgalı yazı. (Farsça)

kisve-i şerife / kisve-i şerîfe

 • Resûlullah efendimizin medfûn bulundukları hücre-i seâdet üstündeki kubbe üzerine serilen örtü.

lafz-ı resul / lâfz-ı resul

 • Resul lâfzı, kelimesi.

lafz-ı resul-i ekrem / lâfz-ı resul-i ekrem

 • Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm lâfzı, sözü.

lisan-ı resmiye / lisân-ı resmiye

 • Resmi dil.

makamat-ı resmiye

 • Resmî makamlar.

me'zuniyet-i resmiye

 • Resmi izin ve selâhiyet.

mehdi-i al-i resul / mehdî-i âl-i resul

 • Resulullah'ın neslinden gelen, âhir zamanın en büyük mürşidi, hidâyete sevk edicisi.

mehdi-i resul / mehdî-i resul

 • Resulullah'ın neslinden gelen, âhirzamanın en büyük mürşidi, hidâyet edicisi.

mekatib-i aliye-i resmiye / mekâtib-i âliye-i resmiye

 • Resmî yüksek okullar.

mescid-i dırar / mescid-i dırâr

 • Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz zamânında münâfıkların (inanmadıkları hâlde, müslüman görünenlerin) fitne, fesâd yuvası ve silah deposu olarak Kubâ'da yaptırdıkları mescid.

mevamit

 • Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) İncil'deki bir ismi.

mihail

 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) geleceğini haber veren ve bir ismi de Mişâil olan eski zaman Peygamberlerinden bir Zâttır. Kitabının 4. bab'ında: "Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orda hakka ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden oraya birçok halk toplanıp Rabb-ı Vâhid

minber-i nebevi / minber-i nebevî

 • Resûlullah efendimizin hutbe okudukları minber.

minber-i şerif

 • Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) hutbe verdiği şerefli minber.

müdelles hadis / müdelles hadîs

 • Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini toplama işinde, baştan yalnız birinci râvisi (rivâyet edeni, nakledeni) bildirilmeyen hadîs.

müessesat-ı resmiye / müessesât-ı resmiye

 • Resmi daireler.

muharrerat-ı resmiye / muharrerât-ı resmiye

 • Resmi mektublar veya yazılar.

mukaffi / mukaffî

 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) bir ismidir. (Çünkü, O'nu dünyanın hiç bir şeyi Allah'a tâbi olmaktan ayıramamış ve bütün enbiyâ ve resullerin iyi yollarını da tâkib etmiştir.)

mürselin / mürselîn

 • Resuller, peygamberler.

mürtesem

 • Resimlenmiş.

müsaade-i resmi / müsaade-i resmî

 • Resmî izin.

musavver

 • Resimlenmiş.

musavvir / مصور

 • Ressam. (Arapça)

nabigat-ül ca'di / nabigat-ül ca'dî

 • Resül-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın duasına mazhar olmuş mühim bir Arab şâiridir. İran'ın fethinde bulundu. Rivayete göre Mi: 684'de İsfehan'da Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

nakş-perdazi / nakş-perdazî

 • Ressamlık. (Farsça)

narh

 • Resmî fiyat.

nebiyyü-t tevbe

 • Resül-i Ekremin (A.S.M.) bir ismi. (Ümmetinin tevbelerinin kabul edileceğine işâreten bu isim verilmiştir.)

neciyyullah

 • Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi. (Devamlı Cenab-ı Hakk'a karşı teveccühle meşgul ve münacatla, İlâhî feyizlerle inşirah bulan meâlindedir.)

nigar / nigâr

 • Resim, sevgili.

nigarende / nigârende

 • Ressam. (Farsça)

nigariş / nigâriş

 • Resim yapma. Tasvir yapma. (Farsça)

nukuş

 • Resimler, nakışlar.

ömer

 • Resül-ü Ekrem'in (A.S.M.) ikinci halifesi, Aşere-i Mübeşşere'den ve sahabenin en büyüklerindendir. Çok âdil, âbid, zâhid ve merhametli idi. Fakirce yaşadı. Adaleti, şecaat ve cesareti, İlâ-yı Kelimetullah için fedakârlığı meşhurdur. Çok Hadis-i Şeriflerle medhedildi. Zamanında çok fütühat ve ilerlem

reşad-penah

 • Reşada sebep olan. Kurtuluşa sebep.

reşahat / reşahât

 • Reşhalar, sızıntılar.

resm

 • Resim.

resmigeçit-misal

 • Resmigeçit gibi.

resmiyat / resmiyât

 • Resmî olan işler.

resmiyet

 • Resmîlik. Resmî olmaklık.
 • Resmilik.
 • Resmîlik.

resmiyyet / رسميت

 • Resmîlik. (Arapça)

ressam

 • Resim yapan, resim çizen.

resül-ül melahim / resül-ül melâhim

 • Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) bir ismidir. Cenk ve muharebe ile de vazifeli olduğundan ümmeti ve kendisi din için, dinin ihyası uğrunda büyük muharebelere mükellef olduğundan bu isim ile de yâd edilmiştir.

resül-ür rahat

 • Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) bir ismidir. Kendisine tâbi olup onun getirdiği hakikatları tasdik ve iman ile insanlar büyük nimetlere ve rahatlara mazhar olduklarından kendisine bu isim verilmiştir. Ve kendisi buyurmuştur ki: "Ben dinin doğruluğu ve kolaylığı için peygamber gönderildim." ... İnsanlara e

risalet

 • Resullük, peygamberlik.

rusül / رسل

 • Resuller, peygamberler.
 • Resuller, peygamberler.
 • Resuller.

rüsum / rüsûm

 • Resmler, âdetler. Bir cemâatin veya bir milletin müşterek düşüncesinden doğan âdetler, alışılagelen, yapılagelen şeyler.

salar-ı rusül / sâlâr-ı rusül

 • Resüller kafilesinin reisi, kumandanı. Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm.

şemail-i şerife / şemâil-i şerîfe

 • Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin mübârek ahlâk ve âdetleri.

sened-i resmi / sened-i resmî

 • Resmen tasdikli senet, resmî senet.

şerh-i ahkam-ı nübüvvet / şerh-i ahkâm-ı nübüvvet

 • Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) getirdiği hükümlerin şerhi, açıklaması.

seyyid-ül mürselin / seyyid-ül mürselîn

 • Resüllerin Seyyidi.

suretger / sûretger / صورتگر

 • Ressam. (Arapça - Farsça)

suretlerin tahrimi / sûretlerin tahrimi

 • Resimlerin haram kılınması, yasaklanması; haset, gurur, riya, şehvet gibi nefsanî duyguları kabartan ve İslâmiyetin sakındırdığı sonuçların doğmasına sebep olan resimlerin, fotoğrafların yasaklanması.

tasavir / tasâvîr / تصاویر

 • Resimler. (Arapça)

tasvir / tasvîr / تَصْو۪يرْ

 • Resmini yapma, resim, zihinde canlandırma.
 • Resmederek tarif etme.

tasvirci

 • Ressam.

tavvafiyye

 • Resmî dairelerdeki gece bekçilerine verilen ücret.

tebligat-ı resmiye

 • Resmî tebliğler.

teressüm

 • Resimlenme.

tersim / tersîm / ترسيم / تَرْس۪يمْ

 • Resmini çizmek. Resmedilmek. Resmini yapmak.
 • Resim ve görüntü olarak yansıtma.
 • Resimleme.
 • Resmetme, resimleme. (Arapça)
 • Tersîm edilmek: Resimlenmek, resmedilmek. (Arapça)
 • Tersîm etmek: Resimlemek, resmetmek. (Arapça)
 • Resmetme.

tersim olunan

 • Resimlenen.

tersimat / tersimât

 • Resimlemeler.
 • Resimlemeler.

tersimi / tersimî

 • Resimle alâkalı ve resme dair. Grafik.

tesavir / tesâvîr / تصاویر

 • Resimler, tasvirler. (Arapça)

tezkere / تَذْكَرَه

 • Resmi izin kâğıdı.

timsal

 • Resim, suret, sembol, nümune. Tasvir. Bir şeyi başka bir şeye benzetmek. Heykel.

ulema-i rüsum

 • Resmî, merasim âlimleri. Kendileri resmen âlim bilinen fakat hakiki âlim olmayan kimseler. (Zâhirî ulema da denir.)

üsame bin zeyd

 • Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın azadlısı olan Zeyd bin Harise'nin oğludur. Meşhur sahabedendir. 128 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. 75 yaşında iken 54 yılında vefat etmiştir. (R.A.)

vakanüvis / vakânüvis

 • Resmî tarih yazarı.

vazife-i resmiye

 • Resmî görev.

vekayi-i risalet-meabiye / vekâyi-i risalet-meâbiye

 • Resul-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) peygamberliğine ait olaylar, hadiseler.

zapta geçme

 • Resmî kayıtlara geçme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın