REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te rana ifadesini içeren 96 kelime bulundu...

amel eden

 • Davranan, iş gören.

atik

 • Çabuk davranan, çevik.

bıd'

 • (Bıd'a) Geceden bir kısım.
 • Üçten ona ve onikiden yirmiye varana kadar olan sayılar.
 • Cima, nikah.

cevasis-i fünun / cevâsis-i fünun

 • Casus gibi davranan fenler; gizli şeyleri araştıran fenler.

çevik

 • Çabuk davranan.

cezu'

 • Çok sızlanan, kıvranan, feryad eden. Allah'tan gayrısından imdad bekleyen.

cüret eden

 • Cahilce cesaret eden; saygı sınırlarını aşarak davranan.

dakik

 • İnce, ufak, nâzik.
 • Toz haline getirilmiş şey, un.
 • Dikkatli ölçülü davranan titiz kimse.

demşinas

 • Hikmetli davranan, akıllı. (Farsça)

devrani / devranî

 • Deverana âit ve müteallik.

divane-rev

 • Çılgın, delicesine davranan. (Farsça)

ehl-i adalet

 • Adaletle davranan kimseler.

endiş

 • Düşünen, mülâhaza eden, ölçülü davranan mânasında sıfat terkiblerinde kullanılır. Meselâ: Akibet-endiş : Her işin sonunu düşünen.

erbab-ı gaflet

 • Gaflette olanlar; Allah'ı düşünmeyen ve sorumluluklarından habersiz davrananlar.

eşidda

 • Çok şiddetli sert olanlar. Pek şiddetli davrananlar.

fasık-ı gafil / fâsık-ı gafil

 • Âhiretten ve Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranan günahkâr kimse.

gadirsiz

 • Zulümden kaçınarak, âdaletli davranarak.

gafil / gâfil

 • Duyarsız, umursamaz.
 • Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranan.

gafletli

 • Allah'ın emir ve yasaklarına duyarsız davranan.

halife

 • Öncekinin yerine geçen.
 • Fık: İlâhî, yâni şer'î hükümlerin tatbik ve icrası için Peygamber'e (A.S.M.) vekil olan zât. İmam. İmamet-i kübra. (Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de şer'î emirlerde öylece itaat edilir. Halifede aranan dört şart: İlim, adalet, kifayet, a'zâ ve havâs

halık-ı rahman-ı rahim / hâlık-ı rahmân-ı rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan her şeyin yaratıcısı Allah.

harca'

 • Ayakları beline varana kadar beyaz olan koyun.

haşefe

 • (Çoğulu: Haşef-Haşefât) Sünnet mevziine varana kadar olan zeker başı.
 • Yaşlanmış kuru kadın.
 • Kuru hamur.
 • Yumuşak taş.

hasir / hâsir / خاسر

 • Zarar eden, hüsrana uğrayan. (Arapça)

hazımane / hâzımâne

 • İhtiyatlı davranan adama yakışır şekilde.

hicran-zede

 • Ayrılmış, üzüntülü, hicrâna uğramış.

hıdn

 • Koltuk altından yan başına varana kadar, kucak.
 • Nahiye.
 • Canip, taraf.

hoppa

 • Herşeye girişen hafif mizaçlı çocuk tabiatında olan kimse. Yersiz davranışlarda bulunan, dilediğince davranan kişi. Delişmen, şımarık.

ıdfe

 • Ondan elliye varana kadar olan erkekler.
 • Kıt'a.
 • Akşam vakti.

iflas

 • Malı tükenmek, parası kalmamak. Borçlarını ödeyemiyecek hâle gelmek. Sermayesini batırmak.
 • Ahirette günahları çok olanın hüsrana düşmesi.

ihtiyaten / ihtiyâten / احتياطا

 • Tedbirli davranarak, ihtiyatlı olarak. (Arapça)

inkılab-ı sayfi / inkılâb-ı sayfî

 • İlkbaharın bitip, yaz mevsiminin balayışı. Gün dönümü. (21 hazirana rastlar.)

insaflı

 • Vicdana uygun davranan.

kıran

 • (Çoğulu: Kırânât) Yakınlık, mukarenet.
 • Ayrı iki şeyin birleşmesi.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.

kompleks

 • Bir anda kavranamıyacak şekilde çeşitli sebeblerden, unsurlardan meydana gelmiş. (Fransızca)
 • Basit olmayan. Mürekkep. (Fransızca)
 • İnsanların davranışlarına, ruh hâllerine yön veren birbirine bağlı şuuraltı hayallerinin bütünü. (Fransızca)

lükata

 • Fık: Sâhibi belli olmayan sokakta bulunan şey. Bu malı yerden kaldırmağa İltikat, yerden kaldırana da Mültekit denir.

maden-i hasaret / maden-i hasâret

 • Hüsrana uğrama kaynağı.

matlub / مطلوب

 • İstenilen, aranan. (Arapça)
 • Alacak. (Arapça)

meczub / meczûb

 • Cezbeli, kendini kaptırmış, başkasının etkisiyle davranan.

medar-ı şekavet ve hasaret ve elem / medar-ı şekavet ve hasâret ve elem

 • Her türlü belâ ve sıkıntının, hüsrana uğramanın ve elemin kaynağı.

meşkul

 • Ön ayaklarıyla arka ayağının birisi bileklerine varana kadar beyaz olan at.

muhalefet eden

 • Zıt ve aykırı davranan.

muhsin

 • "İhsan eden, güzel davranan" mânâsında ilâhî isim.

muhtar / muhtâr

 • Seçilmiş, seçkin.
 • Hareketinde serbest olan, istediği gibi davranan.
 • Peygamberimizin isimlerinden.
 • Serbest. Söz ve fiillerinde serbest olup, istediği gibi davranan ve dilediğini yapan.

mültefit

 • İltifat eden, ilgi gösterip iyi davranan.
 • İltifat eden, iyi davranan.

mültefitane

 • İltifat ederek, iyi davranarak.

münserih

 • Çabuk ve çevik davranan.
 • Hızlı hızlı giden hayvan.

müstağni / müstağnî

 • Doygun, yönlü, tek.
 • Çekingen, nazlı davranan.
 • Gerekli bulmayan.

müsterhimane / müsterhimâne

 • İstirham edene, yalvarana, merhamet dileyene yakışır şekilde, yakışır halde. (Farsça)

mütebellid

 • Tembel, uyuşuk. Ağır davranan.

müteenni

 • (Eny. den) Temkinli. Teenni eden. Ağır davranan.

müteenniyane / müteenniyâne

 • Temkinli olarak. Ağır davranarak. Çekinip sakınarak. (Farsça)

mütegafil

 • (Gaflet. den) Gafil görünen, gafil gibi davranan.

mütegafilane

 • Gafil gibi davranarak.

müteharriyane

 • Taharri edip araştırana yakışır şekilde. (Farsça)

mütehazzir

 • (Hazer. den) Sakınan, çekinen, dikkatli davranan.

mütehazzirane / mütehazzirâne

 • Çekinerek, sakınarak, dikkatli davranarak. (Farsça)

mütekasil / mütekâsil

 • Tembelce davranan.

mütekasilane / mütekâsilâne

 • Tembelce hareket ederek, üşengeçlik ve uyuşuklukla davranarak. (Farsça)

mütekayyid

 • (Çoğulu: Mütekayyidîn) (Kayd. dan) Dikkatli davranan.

mütekayyidane / mütekayyidâne

 • Dikkatli davranarak, kayıtlı bulunarak. (Farsça)

mütekayyidin / mütekayyidîn

 • (Tekili: Mütekayyid) (Kayd. dan) Dikkatli davrananlar, kayıtlı bulunanlar.

mütelattıf

 • (Lütf. dan) Yumuşak ve nazik davranan.

müterahi

 • Yavaş hareket eden, ağır davranan.

mütereffik

 • (Çoğulu: Mütereffikîn) Sükûnetle ve yumuşaklıkla davranan.

mütereffikin / mütereffikîn

 • (Tekili: Mütereffik) Sükûnetle, yumuşaklıkla davrananlar. Yumuşak muâmele edenler.

mütesahil

 • (Çoğulu: Mütesahilîn) Yumuşak davranan, iyi muâmelede bulunan.

mütesahilin / mütesahilîn

 • (Tekili: Mütesahil) Yumuşak davrananlar, sükunetli ve iyi muâmele edenler.

müteşekkir

 • Şükreden, iyiliğe karşı nazikâne davranan.

müteserri'

 • (Sür'at. den) Koşan, acele davranan, sür'atli hareket eden.

müteşeytın

 • Şeytanlık eden, şeytanca davranan.

müteseyyib

 • (Çoğulu: Müteseyyibîn) Aldırış etmiyen, kayıtsız davranan.

müteseyyibane / müteseyyibâne

 • Kayıtsız davranarak, aldırış etmiyerek, duymazdan gelerek. (Farsça)

müteseyyibin / müteseyyibîn

 • (Tekili: Müteseyyib) Aldırış etmeyenler, kayıtsız davranan kimseler.

naha'

 • Boyun kemiğindeki beyaz iliğe varana kadar kesmek.
 • Yemen taifesinden bir kavim.
 • Hâlis etmek.
 • Uzaklık, ıraklık.

nazar-ı gaflet ve dalalet / nazar-ı gaflet ve dalâlet

 • İman hakikatlerine karşı duyarsız davranan ve hak yoldan sapanların bakışı.

nisab / nisâb / نصاب

 • Aranan sınır. (Arapça)
 • Sermaye. (Arapça)

padergil

 • (Pâ-der-gil) Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)
 • Sıkıntıda. (Farsça)

pay-der-gil

 • Ayağı çamurda. (Farsça)
 • Sıkıntıda, dertte. (Farsça)
 • Mc: Davranamaz. (Farsça)

rahim-i sermedi / rahîm-i sermedî

 • Varlığı sürekli olan ve yarattığı varlıklara sonsuz merhameti ve şefkatiyle davranan Allah.

rahman-ı rahim / rahmân-ı rahîm

 • Dünya ve âhirette yarattığı varlıklara sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan Allah.

reşid

 • Doğru yolda giden, hak yolunda olan.
 • Akıllı, iyi davranan. Ergin, olgun.
 • Büluğ çağına girmiş kimse.
 • Doğru yola sevkeden, hayra delâlet eden.
 • Fık: Malını muhafaza hususunda aklı eren, istediği gibi meşru yolda sarfedebilen kimse.

şadihe

 • Alından buruna varana kadar olan beyazlık.

sebeb-i hasaret / sebeb-i hasâret

 • Hüsrana uğrama sebebi.

sefahet-perest

 • Gayrı meşru zevk ve eğlencelere düşkün olan, ahlâksızca davranan.

selam

 • Ayıplardan, âfetten sâlim oluş. Selâmet, emniyet. Sulh. Asâyiş. Bütün korktuklarından emin olma.
 • Allah'ın (C.C.) rızasına erişmek için mü'minlerin birbirlerine yaptığı dua. Mü'minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veya vasıta üzer

teeddüben

 • Edebli davranarak. Edeb ve terbiye kaidelerine uyarak. Edebi icabı olarak.

tekellüfkarane / tekellüfkârâne

 • Gösteriş hevesiyle bir sorumluluğun altına girme, zoraki davranarak.

temsil eden

 • Birinin veya bir topluluğun adına davranan.

tenbel

 • (Tembel) Üşenen, üşengeç. (Farsça)
 • İşte ağır, davranan ağır yürüyen, ağır hareketli. (Farsça)

teşmiyet

 • Aksırana karşı hayır ve bereketle duâ etmek. (Yerhamükümullâh: Allah size merhamet ve rahmet ihsan etsin) meâlinde dua etmek.
 • Aksırana dua etmek.

tevris

 • Zaferana benzer bir ot.

uhuvvetkar / uhuvvetkâr

 • Kardeş gibi davranan. Kardeş gibi muâmelede bulunan. (Farsça)

vücud-u hissi / vücud-u hissî

 • Duyu organları ile kavranabilen varlık.

zat-ı hakimane / zât-ı hâkimâne

 • Her şeyde bir gaye ve maksadı düşünerek hikmetle davranan şahsiyet, kişilik.

zefif

 • Çabuk davranan. Çevik.
 • Deve kuşunun yelmesi.
 • Gelini kocasına göndermek.
 • Hızla gitmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın