LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te prens ifadesini içeren 94 kelime bulundu...

adetullah / âdetullah

 • Allah'ın kâinatta uyguladığı kanun ve prensipler.

arşidük

 • Avusturya ve Macaristan İmparatorluk hanedanı prenslerine verilen ünvandır ve "Büyük Düka" demektir. Türkçe'de Arşuduka da denmiştir. (Fransızca)

asaletlu / asaletlû

 • Asâletli, soy ve neseb sahibi, necib, asil.
 • Osmanlı İmparatorluğu zamanında resmi yazışmalarda büyükelçilere, Hristiyan büyüklerine, devlet adamlarına ve prenslerine denirdi.

bismark

 • (Bak: Prens Bismark)

desatir / desâtir

 • Düsturlar, prensipler, kurallar.

desatir-i akliye / desâtir-i akliye

 • Aklın düsturları, prensipleri.

desatir-i aliye / desâtir-i âliye

 • Yüce prensipler.

desatir-i fıtrat / desâtir-i fıtrat

 • Fıtrata, yaratılışa ait düsturlar, prensipler.

desatir-i hikmet / desâtir-i hikmet

 • Hikmet düsturları; İlâhî gaye ve faydanın prensip ve kaideleri.

desatir-i hikmet-i sübhaniye / desâtir-i hikmet-i sübhâniye

 • Her türlü kusur ve noksandan yüce olan Allah'ın hikmet düsturları, prensipleri.

desatir-i içtimaiye / desâtir-i içtimaiye

 • Sosyal prensipler.

desatir-i ilm-i ilahi / desâtir-i ilm-i ilâhî

 • Allah'ın ilminin düsturları, prensipleri.

desatir-i islamiye / desâtir-i islâmiye

 • İslâmiyetin düsturları, prensipleri.

desatir-i kudsiye / desâtir-i kudsiye

 • Kudsî düsturlar, mukaddes prensipler.

desatir-i kudsiye-i kur'aniye / desâtir-i kudsiye-i kur'âniye

 • Kur'ân'ın kutsal prensipleri.

desatir-i külliye

 • Her yerde ve konumda geçerli olan genel kurallar, prensipler, kanunlar; evrensel kanunlar.

desatir-i muazzama / desâtir-i muazzama

 • Muazzam, çok büyük düstûrlar, prensipler.

desatir-i rabbaniye / desâtir-i rabbaniye

 • Besleyen, yetiştiren, verdiği nimetlerle varlıkları terbiye eden, idaresi ve tasarrufu altında bulunduran Allah'ın düsturları, prensipleri.

desatir-i sünnet-i seniyye / desâtir-i sünnet-i seniyye

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) sünnetiyle ilgili prensipler.

desatir-i tarikat / desâtir-i tarikat

 • Tarikat düsturları, prensipleri.

desatir-i umumiye / desâtir-i umumiye

 • Genel prensipler.

düstur / düstûr / دستور

 • Kural, prensip. (Arapça)
 • Kanun kitabı. (Arapça)

düstur-u adalet / düstur-u adâlet

 • Adalet prensipleri.

düstur-u azim / düstur-u azîm

 • Büyük ve önemli düstur, prensip.

düstur-u cidal / düstur-u cidâl

 • Mücadele ve kavga prensibi.

düstur-u esasi / düstur-u esasî

 • Temel düstur, esas prensip.

düstur-u esasiye

 • Esas düstur, temel prensip.

düstur-u esasiye-i şer'iye

 • Şeriatın esas prensipleri, ana kanunları.

düstur-u faaliyet

 • Faaliyet prensibi, kuralı.

düstur-u gàliye

 • Kıymetli prensip, kanun.

düstur-u hakikat

 • Gerçeklik prensibi.

düstur-u hakimane / düstur-u hakîmâne

 • Hikmetli prensip.

düstur-u hareket

 • Hareket düsturu, prensibi.

düstur-u hayat

 • Hayat prensibi.

düstur-u hayat-ı içtimai / düstur-u hayat-ı içtimaî

 • Sosyal hayatın prensibi.

düstur-u hayatiye

 • Hayat prensibi.

düstur-u hikmet

 • Hikmet prensibi.

düstur-u ilahi / düstur-u ilâhî

 • İlâhî düstur, prensip.

düstur-u irade-i ilahiye / düstur-u irade-i ilâhiye

 • İlâhî iradenin kaide ve prensipleri.

düstur-u itikadiye

 • İnanç prensibi.

düstur-u kerem

 • Cömertlik ve ikram prensibi.

düstur-u külli / düstur-u küllî

 • Büyük ve genel prensip.

düstur-u külliye-i meşhude

 • Görünen büyük ve genel prensip.

düstur-u kur'an / düstur-u kur'ân

 • Kur'ân'ın prensipleri.

düstur-u kur'ani / düstur-u kur'ânî

 • Kur'ân tarafından ortaya konulan kanun, prensip.

düstur-u kur'aniye / düstur-u kur'âniye

 • Kur'ân'a ait prensip.

düstur-u medeniyet

 • Medeniyetin düsturu, prensibi.

düstur-u medeniyet ve muavenet

 • Yardımlaşmanın ve medeniyetin prensibi.

düstur-u nizam

 • Düzen prensibi.

düstur-u nübüvvet

 • Peygamberliğin prensibi, kuralı.

düstur-u rahmet

 • Rahmet prensibi.

düstur-u siyasi / düstur-u siyasî

 • Siyasî düstur, prensip.

düstur-u umumi / düstur-u umumî

 • Genel prensip.

düsturu'l-amel

 • İşin prensibi, kuralı.

düsturü'l-amel

 • Davranış kuralı, uygulama prensibi.

ehl-i usulüddin

 • Din usulculeri; dinin usul ve prensiplerini bilen, itikada ait meseleleri ispat eden âlimler.

emaret

 • Emirlik. Bir emir veya bey veya prensin idaresinde olan memleket.

fahamet-lu / fahamet-lû

 • Osmanlı İmparatorluğu devrinde sadrazama, prenslere ve Mısır Hidivi'ne verilen bir ünvan.

fezail-i islamiye / fezâil-i islâmiye

 • İslâmiyetin üstün prensipleri, güzel yönleri.

hanım sultan

 • Tar: Osmanlı hanedanında "sultan" nâmı verilen İmparatorluk prenseslerinin kızlarına verilen resmi ünvan.

hospodar

 • Osmanlı İmparatorluğunca XV. yy.dan 1866-1881'e kadar Boğdan ve Eflak'ı yönetmekle vazifelendirilen Romen prenslerinin ünvanı.

ibaha mezhebi / ibâha mezhebi

 • Dinî kuralları, ahlâk ve namus prensiplerini, şahsî mülkiyet kavramını tanımayan sözde özgürlükçü batıl bir akım.

kaide / kâide

 • Düstur, prensip, kural.

kaide-i hakikat

 • Gerçek olan doğru prensip, doğru kural.

kaide-i kur'aniye ve imaniye ve nuriye / kaide-i kur'âniye ve imaniye ve nuriye

 • Kur'ân, iman ve Nur kaidesi, prensibi.

kaide-i tabiiye / kaide-i tabiîye

 • Tabiî kural, prensip.

kaide-i üstadane / kaide-i üstâdâne

 • Siz Üstadın kaidesi, prensibi.

kanun-u esasi / kanun-u esâsî

 • Ana prensipler, ana esaslar; anayasa.

kanun-u esasi-i kur'ani / kanun-u esasî-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın ana prensibi, ana esası.

kavaid / kavâid

 • Kurallar, prensipler.

kavaid-i esasiye

 • Temel kurallar, prensipler.

kavaid-i külliye / kavâid-i külliye

 • Bütün fertleri içine alan kapsamlı, genel kurallar, prensipler.

kavanin-i ehl-i sünnet / kavânin-i ehl-i sünnet

 • Ehl-i Sünnet ekolünün kuralları, prensipleri.

kavanin-i şeriat / kavânîn-i şeriat

 • Şeriat kanunları; İslâm dininin her alanda koyduğu prensipleri.

kavanin-i umumiye-i içtimaiye / kavânin-i umumiye-i içtimaiye

 • Genel sosyal kanunlar, prensipler.

laik

 • Dine istinad etmeyen. Ruhanî olmayan kimse. Dini olmayan şey. Dinî olmayan fikir, dinî olmayan müessese, sistem veya prensip. Devleti dinî esas ve hükümler ile idare etmeyen sistem. Temel esasların ve kanunların menşeini ve teşri'de (kanun yapmakta) hareket noktasını ve değer ölçüsünü dine isnad etm (Fransızca)

mebadi / mebâdi / mebâdî / مبادی

 • (Tekili: Mebde) Mebdeler, başlangıçlar, ilk unsurlar.
 • Çekirdekler.
 • Prensipler.
 • Başlangıçlar; temel prensipler.
 • İlkeler, prensipler. (Arapça)

mebadi-i zaruriye / mebâdi-i zaruriye

 • Zorunlu prensip ve ilkeler.

meslek-i hayat

 • Hayat mesleği, prensibi.

şahzade

 • Şâh oğlu. Hükümdar veya pâdişah oğlu. Prens. (Farsça)

şeair-i ahmediye / şeâir-i ahmediye

 • Peygamber Efendimizin (a.s.m.) sembol hükmündeki sünnetleri, prensipleri.

sünen-i seniyye

 • Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler.

sünnet

 • Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler.

sünnet-i seniye

 • Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler.

sünnet-i seniyye

 • Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler.

tekemmül-ü mebadi / tekemmül-ü mebâdî

 • Alt yapının gelişmesi; bir şeyin başlangıç prensiplerinin ve temellerinin zaman içinde gelişmesi, mükemmeleşmesi.

umde / عمده

 • İnanılacak şey.
 • Prensip, temel fikir.
 • Dostluk. Güvenilecek yer veya kimse.
 • Kavim veya kabilenin muteber ve mu'temedi olan. Reis. Serasker.
 • Ana ilke, prensip.
 • Dayanak. (Arapça)
 • İlke, prensip. (Arapça)

umera-i belagat / umera-i belâgat

 • Belâgat ilminde ileri gelen ve yön veren uzmanları, prensleri.

üssü'l-esas-ı meslek

 • Gidilen, sülûk edilen yolun temel prensibi.

usul / usûl

 • Temel prensip.
 • Temel prensipler, bir şeyin aslını, dayandığı noktayı gösteren kurallar.

usul-i din

 • Dinin temel prensipleri.

usul-ü din

 • Din prensipleri.

usulü'd-din düsturları / usûlü'd-din düsturları

 • İslâmî esaslar, dinin temel prensipleri.

zaim

 • (Zeâmet. den) Zeâmet sahibi. Kefil.
 • Prens. Şef, lider.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR